HOME MESSAGES
Geestelijke eenheid

10 December 2001


O Heer, doe mij opstaan wanneer ik het meest bevreesd ben te worden bedrogen; toon mij dat ik wandel in Uw tegenwoordigheid, in Uw schitterend Licht; laat mij het gefladder horen van de vleugels van Uw engelen; en de lier van de heiligen; nee, ik wil niet betrokken zijn bij grote kwesties, wonderen of symbolen van deze wereld; al deze dingen interesseren mij niet; het is voor mij voldoende U te dienen, mijn Heer; in Uw Huis te dienen, in Uw Hoven te mogen wandelen en de geur van Uw gewaden in te ademen, die aan elke ziel worden aangeboden; om Uw Handen en Vingers gade te slaan, die druipen van pure mirre als U bezig bent een ziel te zalven, het genoegen wat U daarbij geniet; Uw goedheid jegens ons is oneindig en in genade verheft U ons om Uw Glorie te zien;

Mijn Vassula, vertrouw op Mij; Ik ben meer dan een waker over je ziel; draag Mijn Eucharistie 1 in je hart en doorgeur Mij op jouw beurt !

Ik ben de Auteur van dit grote werk; vrolijk Mijn Hart op want Ik ben vervuld van smart en teleurstelling; evangeliseer en spreek, zeg de woorden die Ik je gegeven heb; maak Mijn Kerk mooier en vul het hart en de geest van Mijn kinderen met alles wat Ik Ben; vergeet je angst te worden bedrogen; je bent niet bedrogen; Ik ben je Vader en Ik ben om je bekommerd; misschien, dochter, zou je vaker tot Mij moeten komen en schrijven? Zou je dat genoegen doen ? (...) oh, nee, Ik zal de tijd voor je vinden;

en U ? wilt U dat, mijn Heer ?
Ik zal Uw antwoord omhelzen;


dochter; Ik heb nog veel blanco bladzijden voor Mij die gevuld moeten worden door ze te zalven met Mijn edel thema;

Mijn werk is als een borduurwerk; Ik heb alle details op het materiaal getekend, en daarom moest Ik een blanco stuk stof vinden waarop Ik met Mijn Eigen Hand het versierende patroon van rozen zou tekenen dat Ik in gedachten had; met een gouden draad borduurde Ik jou, de rozen stimulerend hun geur rond te spreiden om heel de kosmos te parfumeren;

jij bent ook als een luid boek; er zijn ook nog een paar bladzijden over die moeten worden ingevuld; jij bent het werk van Mijn Handen en Ik moet Mijn Werk voltooien; heb je gehoord ? 'ijver voor Mijn Huis verteert Mij ?'


ja, mijn Heer, ik heb het gelezen
in Uw Woord...

Ik ben de Bewaker van Mijn Huis en van Mijn huishouding; het kwelt Mij te zien hoe Mijn Huis wordt gespleten; heb je gelezen ? 'bij luiheid verzakken de balken en het huis wordt lek door verwaarlozing' 4 Mijn Huis is verwaarloosd; elk huis is door iemand betaald; Ik heb Mijn Huis gekocht met Mijn Eigen Bloed; waarom heeft niemand geluisterd naar Mijn smeekbede terwijl Ik bad tot de Vader dat jullie één mogen zijn ? Als jullie vandaag zouden hebben geantwoord op Mijn roepen door gehoorzaamheid te tonen, zouden jullie één Beker rond één altaar hebben gedeeld;

ach Heer, maar hoe velen geloven echt dat
U tot mij spreekt,
dat U ons vertelt dat eenheid Uw grootste verlangen is ?
Eenheid en het delen van één Beker
allen rond één Altaar ?


zij moeten hun harten openen en zij zullen geloven...

Oh Christus, hoeveel meer moet
Uw Kostbaar Lichaam worden doorboord,
doorstoken en verscheurd
voordat wij beseffen dat wij mogelijk
Uw Lichaam hebben verdeeld als instrumenten van de 'verdeler' zelf;
we hebben het ongewild en onopzettelijk gedaan;
help ons die rust te vinden en te bewaren,
zo heilig genoemd door Uw Kerk;
help ons het weer samen te voegen;


als de Kerken in staat zijn de negatieve obstakels te overwinnen die hen beletten zich te verenigen, obstakels die volgens de heilige Schrift tegen de vervulling van de eenheid van geloof, liefde en aanbidding onder hen zijn, zal Ik trouw zijn aan Mijn belofte een tijd van vrede in de hele wereld te brengen; deze vrede zal elk wezen in Mijn Mystieke Lichaam trekken, Mijn Woorden vervullen die Ik jullie heb gegeven in Mijn gebed tot God de Vader toen Ik smeekte :

'mogen zij één zijn in Ons, zoals U bent in Mij en Ik in U, opdat de wereld moge geloven dat U Mij hebt gezonden'; 5 deze smeekbede door Mijn goddelijk Lippen geuit, weergalmt nog elke seconde uit de hemel;

Mijn aangeheven Woorden waren bedoeld om de hele schepping te betrekken in een geestelijke eenheid, en niet een eenheid door een getekend verdrag; om Mijn Woorden in vervulling te doen gaan moeten de kerken eerst nederigheid en liefde zoeken, genaden die kunnen worden verkregen door de Heilige Geest en door een groot berouw;

wees niet verbaasd over Mijn ondernemingen; degene die door genade is geroepen wordt één met de Drie-Ene God en is niet langer alleen omdat Wij in hem leven; Wij bewonen hem; door zo Onze woning te hebben gemaakt in hem, bezitten Wij hem en hij Ons; en zo hebben Wij jou geroepen, dochter, tot Onze lofprijzing en Onze eer, om Ons te dienen, niet voor een uur of twee, maar eerder opdat je de gehele dag, zonder onderbreking met Ons bent, en om voortdurend op zoek te zijn naar het welzijn van Mijn Kerk; moge je arbeid vrede brengen en dat de Kerk voordeel heeft van al Mijn uitspraken, en dat ze door zo te doen zichzelf vult met Mijn zegeningen;

moge jij groeien in Mijn goddelijke liefde, dochter, en dat Mijn kus voor jou je lichaam en je ziel verkwikt; wees niet verbijsterd of weer bezorgd wanneer de onderdrukkers je vervolgen, wees als een lelie, vrij van zorgen; laat Mijn Vaderlijke kus je hart troosten, je tegenslagen wegnemen en alle verbijsterende gedachten die niet van Mij komen;

ontvang met blijheid al Mijn troostende woorden en begrijp hoe dicht 6 Ik bij je ben...

1 Hier bedoelt Christus Zichzelf.
2 (Jes. 9, 5) Jezus heild ervan Zichzelf 'Vader' te noemen zoals het Hem op andere tijden genoegen deed het te zeggen. Hierdoor werd ik er ten onrechte van beschuldigd de Heilige Drie-Eenheid te verwarren ...!
3 Psalm 119, 139
4 Prediker 10, 18
5 Joh. 17, 21
6 Nabij.
previous index next