HOME MESSAGES
Goden door deelname

5 Mei 2001


Mijn dochter :

verhef je geest tot Mij en hoor tijdens je contemplatie Mijn zuchten als zij overgaan in het uiten van woorden ...


vrede zij met je; vandaag roep Ik iedereen op zichzelf te onderzoeken; Ik roep iedere ziel op zichzelf te testen; Mijn wegen zijn heerlijke wegen die naar volmaaktheid leiden; jullie zijn tot volmaaktheid geroepen; Ik heb jullie een gemakkelijke weg gegeven om Mij te begrijpen, en die geef Ik nog steeds, en door Mij te begrijpen, zoals de engelen Mij begrijpen, kunnen jullie Mijn Vrede verkrijgen;

Ik heb jullie allen dit nobele thema van liefde en barmhartigheid gegeven om jullie te leiden naar die Vrede die zoveel groter is dan jullie kunnen begrijpen, en die jullie ziel ertoe brengt te worden getooid in het wit, zoals een bruid die gekleed is in haar bruiloftskleren; Mijn liefdesthema geeft jullie allen de gelegenheid om met Mij te heersen terwijl jullie nog hier op aarde zijn; wil je volmaakt zijn, kind van God ? met andere woorden, willen jullie 'goden door deelname' worden genoemd ? betreed dan het pad van deugden; werk voor je redding en kijk niet achterom, Ik ben bereid je te vergoddelijken en je naam te schrijven in het boek van het Leven;

laat je getuigenis duidelijkheid van waarheid daarin tonen; laat je getuigenis Mijn Macht tonen, laat het voor iedereen duidelijk worden dat Ik, de Christus, goedgeworteld ben in jou en dat jij goedgeworteld bent in Mij; in deze eenheid waardoor goddelijke liefde ons met elkaar verstrengelde, zul je de regel van het leven volgen en Ik zal met de grootste vreugde in Mijn Hart, als Ik zie wat deze goddelijke eenheid van liefde Mijn geliefd geworden ziel heeft gebracht, haar leren met Mij te wandelen, Ik zal haar geest vullen met alles wat tot Mijn koninkrijk behoort, alles wat soeverein is, alles wat Mijn Ziel verdwaast, wat tranen van vreugde in Mijn Ogen brengt, alles wat zuiver en nobel is, alles wat bewijst dat deze ziel inderdaad een deel van Mij is, wat aan de wereld bewijst dat alle Kennis die haar is gegeven, van Mij komt;

nu heb je geleerd dat in Mijn Lichaam de volheid van een God leeft, en daarom kun ook jij je eigen vervulling vinden; als je dan zegt dat je Mij werkelijk bemint, waarom houd je dan nog steeds deze afstand van Mij ? waarom kijk je nog terug ? je weet dat je wordt verondersteld Mij na te volgen; nogmaals, wees niet verbaasd als Ik je vraag jezelf te onderzoeken;

als je zegt : 'ik probeer het juiste te doen, ik probeer niet achteruit te gaan; ik probeer de vreugde van de Drie-Ene God te zijn en in Hem te ademen, want rondom mij is dood, en het vereist een grote inspanning niet te worden omhuld door de zaden van de dood; ik zwerf naar links en voel de adem van de dood; ik zwerf naar rechts en zie duisternis; en toch probeer ik niet in diepe schaduw te lopen; als mijn arme voeten afdwalen van het pad van deugden, of als mijn hart is bevlekt door ondankbaarheid en zonde, of als mijn geest is verdwaald in onwettige velden en verraderlijke gedachten, kom mij dan te hulp en redt mijn verraderlijke natuur, want ik ben niet ongevoelig voor Uw vriendelijkheid, Heer; ik ben alleen zwak en slecht';

want Ik heb je vaderlijk gekoesterd sinds je geboorte, Ik heb het recht de echtheid van je liefde te testen en daarom zal Ik je antwoorden : Ik test je rechtschapenheid; Ik wil je als een prins of prinses als je Mij komt ontmoeten wanneer je uit dit leven stapt; Ik wil dat je in koninklijk purper bent, vrolijk, met de vreugde van je Heer; Ik wil dat je vervuld bent van goddelijk licht, vanbinnen en vanbuiten schijnend; Ik wil dat je trouw bent met Mijn Trouw, onberispelijk met Mijn Volmaakt Beeld, zuiver met Degene die Zuiver is;

luister ! hebben de stralen van de zon in hun glorie of de gloed van de maan ooit Mijn Liefde voor jou overschaduwd ? omwille van Mijn Naam en omwille van de Liefde die Ik voor jou koester, heb Ik Mijzelf aan jullie allen getoond; Ik ben in je kamer gekomen om je te bezoeken met Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid; soms ben Ik gekomen als een geur van mirre, op andere momenten wervelde Ik als de rook van wierook, jou en je kamer doorgeurend ben Ik niet ook in je hart verschenen als een lichtstraal ? Mijn glorierijke Tegenwoordigheid is overal; Ik vul de aarde met Mijn Liefde, en hoe dikwijls heb Ik niet Mijn Troon verlaten, Mij over je gebogen, geheime kussen over je geblazen ? komt jullie allen die discipline verlangen, komt en leert hoe Mij toe te juichen, niet alleen door woorden, maar door goede daden van liefde; laat je tong spreken over Mij, over Mijn Godheid, over Mij, die de Eerste en de Laatste ben, over Mij die je heeft verwekt, over Mij die je mooier maakte en je veranderde in een kathedraal; beroof Mij niet van deze vreugde;

Ik heb je genadig toegestaan in Mijn Huis te groeien; druppel dus wat vreugde en geluk in Mij, door het 'Onze Vader' te zeggen op de manier waarop Mijn Vader het heeft geleerd aan Mijn dochter; wees niet als de verstrooide beenderen uit het visioen van EzechiŽl, maar wees vervuld van de glorie van Mijn Heilige Geest, die Ik heb geschonken aan Mijn leerlingen, en groei in nut, terwijl je misbruik uitsterft, nooit ophoudend Mijn Naam aan te roepen om je trouw te doen herleven, en Mijn levengevende substantie in je te druppelen;

heb je ooit de parabel van de talenten gehoord ? 1 heb je niet gemerkt hoe Mijn Huis 2 jullie allen bijeenroept om Mijn Huis te verrijken ? heb je niet gemerkt dat dit een tijd is van afrekenen en van het toetsen van je trouw ?

Ik heb jullie allen heilig makende genaden verleend gedurende deze gezalfde jaren; de armen hebben ontvangen evenals de rijken; Ik heb niemand misdeeld; maar de Meester van het Huis vraagt je nu naar voren te komen om je trouw tegenover Hem te toetsen zodat Hij tegen je kan zeggen : 'goed gedaan, goede en trouwe ziel, je hebt laten zien dat je trouw kunt zijn in kleine dingen, en nu zal Ik je grotere toevertrouwen; kom en neem deel aan het geluk van je Meester !'

stel je Meester niet teleur en verplicht Hem niet tegen je te zeggen : 'wat heb je voor Mij gedaan? Ik heb geen enkel goed werk van je gezien'; je kunt ook deugdzaam worden als je waarlijk berouw hebt en je hart opent voor Mij zodat Ik genezende zalving in je kan uitstorten; wees niet van Mij gescheiden, sta Mij toe je geest te vullen met Mijn Tegenwoordigheid, dan zal Mijn Erfenis van jou zijn; overstelp Mij met vreugde en word groot en sterk als een ivoren toren;

wees daarom niet verbaasd als Ik zei : 'Ik zal neerdalen in het dal om te zien of Mijn wijnstokken uitbotten en of hun bloesems opengaan'; waarom zijn sommigen van jullie verbijsterd door Mijn onderzoeken ? maak je misschien, Mijn Koninklijk Huis, jacht op de wind ? 3 want als dat zo is zul je wind krijgen; Ik ben trouw aan de grootheid van Mijn Barmhartigheid, en om je te bevrijden van je verschroeiende geloofsafval, Mijn kind, 4 zend Ik jullie onophoudelijk, en dat doe Ik nog steeds, de heilige Geest die jullie vergoddelijkt, door jullie te verenigen met Mij;

kijk nu en leer :

- gezegend zijn zij wier hart open was om te worden gezuiverd en voorbereid om de Heilige Geest te ontvangen voor een omvorming, zij zullen worden vergoddelijkt en zonen en dochters van de Allerhoogste worden genoemd, zij zullen goden door deelname worden genoemd;

- gezegend zijn zij die door genade geurig zijn gemaakt en door hun geur als gemengde wierook, Mijn iconen geurig maken door hun tegenwoordigheid, zij zullen Mijn Koninkrijk erven;

- gezegend zijn zij die Mijn Heilige Geest hebben ontvangen en mede erfgenamen zijn geworden van Mijn Koninkrijk, die anderen verlichten met Mijn Woorden en Mijn Kennis, en de mogelijkheid geven aan de rest van de wereld om de dogma's van de Kerk te begrijpen - zij zullen medewerkers van Mijn Koninkrijk worden genoemd, omdat zij met Mij zullen heersen;

- gezegend zijn zij wier geloof bekend is geworden door daden van naastenliefde en aan de Allerhoogste bewezen diensten, door hun stem die weerklinkt als een melodie en Mijn Huis eert, zij zullen de volheid van Mijzelf ontvangen en zullen worden bedekt door de genade van de Heilige Geest; zelfs na hun dood zal hun lichaam profeteren ;

- gezegend zijn zij die Mijn Heilige Geest toestonden hen te leiden en in Mijn Kudde te verenigen; zij zullen ťťn Lichaam vormen en voor eeuwig met Ons, de Drie-Ene God, verenigd zijn;


- gezegend zijn zij die na te zijn geworteld in gruwelen, de Heilige Geest toestonden hen tot een metanoia te leiden, alle kwaad te ontwortelen in hen en Hem toestaan Zichzelf in hen uit te storten en in hun hart op te wellen om de dode substanties te doen herleven; 6 zoals rozen in de dagen van de lente zullen zij ontluiken en bloeien, want zij zullen deel uitmaken van het nieuwe en heilige koninklijke priesterschap; ja, zij zullen het volk van God worden genoemd, dat lofprijzing zal zingen voor Mij, omdat Ik hen heb geleid in Mijn bewonderenswaardig Licht;

- gezegend zijn zij die omwille van Mijn zaak vrijwillig hebben aangeboden hun tijd en zichzelf te offeren om eropuit te gaan in de strijd van jullie tijd, om tegen de kwade kracht te strijden, zich inzetten als soldaten; de genade van de heilige Geest zal hen steunen en hen omgorden met kracht, hen vormen om te behoren tot de belangrijkste Aartsengelen MichaŽl en RafaŽl;

- gezegend zijn de breukherstellers die afstand deden van hun hartstochten omwille van Mijn zaak en van alles wat hen gevangen hield aan deze wereld, en door de genade van de Heilige Geest tot deelgenoten werden van Mijn Goddelijk Plan, Mijn Huis mooi makend; hun ziel en hun hele wezen zal worden als een glorierijke Kathedraal;

- gezegend zijn zij die hebben geleerd te dorsten naar Mij en te verlangen Mij te omhelzen en te bezitten, zij hebben het Wonder van de wonderen ontdekt, en dat is: Mij te kennen en Mij te begrijpen in Mijn zoetheid;


wie in Mij woont en door Mij is gevoed, door Mij is opgewekt en bekleed met Mijzelf in glorierijke volmaaktheid, zal kunnen zeggen : 'Ik ben ťťn met God, want ik leef nu, terwijl ik nog op aarde ben en onder wezens, een Waar Leven in God ... ik ben als een versterkte stad, want mijn muren zijn herbouwd door de Heilige Geest Zelf; met de Heilige Geest binnen mijn muren ben ik bestemd tot altijddurende glorie; de Heilige Geest heeft mijn ziel gehuld in een hemelse schoonheid, om Uw Glorie te kunnen binnengaan, O Christus, en voor eeuwig te leven! Mijn stap zal niet de mijne zijn, maar de Zijne ! Ik zal wandelen met God, want ik heb mij afgekeerd van vleselijke genoegens, en nu leeft mijn geest in gelukzaligheid en hij is onkreukbaar en betamelijk voor de Drie-Ene God en Zijn Tegenwoordigheid


1 Mt. 25, 14-30
2 Tegelijkertijd hoorde ik : 'heb je niet gemerkt hoe de Meester van het Huis ...'
3 Ik begreep dat 'wind' stond voor 'ijdelheid'.
4 Jezus spreekt tot iedereen.
5 Bedoeld wordt : hun werken zullen altijd in herinnering blijven.
6 Tegelijkertijd hoorde ik het woord : 'materie'.previous index next