HOME MESSAGES
Wanneer zal Ik het Huis van het Oosten het Huis van het Westen
zien groeten met een heilige kus ?

2 Mei 2001


Mijn dochter, heb Mij altijd in je hart en laat Mij steeds als een loflied zijn in je hart;

zie je hoe Mijn Ogen op je rusten ? Ik zal Mijn Kennis aan je blijven leren in Mijn Koninklijke Hoven, je altijd leren welke weg je moet volgen; glimlach, daar Ik je Raadgever ben en je Leraar, laat je gezicht glimlachen, want genade omhult je! in Mijn Paleis en in de Koninklijke Hoven van Mijn Koninkrijk weerklinkt Mijn glorie en iedereen hier roept : 'Glorie !'

Ik, die Almachtig ben, Koning en Soeverein, heb je de eer bewezen op saffieren 1 te wandelen in plaats van op rode hete kolen; Ik heb je geleid, en door jou vele anderen, op het pad van eenheid en verzoening, maar juist door deze simpele daad van Barmhartigheid van Mijn kant, zijn er valse getuigen tegen Mij 2 opgestaan en sisten geweld tegen Mijn gegeven woorden en alles wat deze woorden inhouden, die zielen tot leven wekken; maar maak je geen zorgen, van Mij is bekend dat Ik zetels, argumenten en macht ten val breng;

vandaag, in jouw dagen, openbaar Ik aan heel de wereld wat Ik heb gezegd over de blindheid van sommige van jullie herders; 3 deze herders heffen hun handen naar Mij omhoog in het Heiligdom, terwijl zij Mijn Offer loven, maar schieten tekort in het controleren van hun geest van woede en trots, terwijl er vreselijke vonken opvlammen uit hun ogen; ze verklaren dat ze rechtschapen en rechtvaardig zijn, maar in werkelijkheid zijn ze wandelende karkassen; ze zitten hoog te paard en verkondigen hun rechtschapenheid, hun trouw jegens Mij, maar zien er niet tegenop Mijn hele Evangelie te weerspreken onder de ogen van al Mijn heiligen en engelen hier in de hemel! Mijn geboden houden trouw in, en hun lippen zouden Heilige Wijsheid hebben moeten uiten, maar wat Ik van hen hoor is grootspraak, en zodoende vermeerderen ze Mijn Tranen op de iconen; als een herder zo laag valt, zou hij weer helemaal opnieuw Mijn methode moeten gaan leren en de elementaire beginselen van de uitleg van Mijn voorschriften en Mijn Wet van Liefde;

heb Ik niet gezegd : 'je zult je God beminnen met geheel je hart, met heel je ziel en met al je krachten, en je naaste als jezelf ?' hebben zij niet geleerd dat ze op de Oordeelsdag zullen worden geoordeeld naar de maat van hun liefde op aarde ? hoe kunnen zij geloven dat zij leven in Mij en geworteld zijn in Mij, als zij in de macht van de boze zijn ? verruwing van taal, wildheid van hart zijn elementen die in tegenspraak zijn met Mijn Hart; zij vestigen hun aandacht niet op heiligheid, geloof, liefde en vrede zoals de Heilige Schrift jullie leert; hebben zij niet gelezen : 'een dienaar van de Heer moet zich niet bezighouden met ruzies, maar moet vriendelijk zijn voor iedereen';

Ik heb ooit gezegd 4 dat hun Kerk ten onder gaat als verrot hout en dat alles wat Ik van hen hoor is : 'is er een droogte' ? zij slingeren lasterlijke beschuldigingen naar hun trouwe broeder 5 en begaan daardoor een doodzonde; dus kruipen maden van hun lippen uit hun vervallen lichamen, omdat ze een monopolie van vertoning en veronderstelling hebben gevestigd in hun hart; hoe lang nog moet Ik hun beledigingen verdragen ? Ik ben uit Mijn iconen gestapt om hen te waarschuwen, maar zij keerden Mijn teken tot hun gunst om en werden nog vijandiger jegens Mij; Ik sprak tot hen en zij luisterden niet; Ik snikte vr hen, maar zij deden alsof zij Mijn Tranen van Bloed niet zagen; Ik protesteerde tegen het geweld dat zij in hun hart dragen tegen hun broeder, 6 maar zij antwoordden niet; Ik was eraan onderworpen hen te smeken, bij hen te pleiten als een bedelaar, terwijl de doodsangst in Mijn Hart ondraaglijk begon te worden, maar zij zorgden ervoor Mij te mijden; Ik schreeuwde het uit naar hen, weeklagend, om te vermijden dat zij het pad van de dood zouden bewandelen, maar zij schonken er geen aandacht aan; als Ik op hen zal neerdalen als een Rechter in een voorname stijl, en hen beschuldig van hun misdaden, want het zijn inderdaad misdaden, zal Ik met onmetelijke macht hen laten zien hoe zij Mijn Mystieke Lichaam hebben verminkt; waar zullen ze dan heengaan ? waar zouden ze heengaan om aan Mij te ontsnappen ? waarheen zouden ze heen vluchten uit Mijn Tegenwoordigheid ? naar de top van de heuvel naar de straat? naar de wegkruisingen ? in het Heiligdom of naar hun poort ? Ik zal daar zijn ...

jullie negeren definitief Mijn woorden in de Heilige Schrift, want als jullie ze waarachtig hadden gevolgd, zouden julle hebben gelezen wat er staat geschreven: 'spot nooit met iemand om zijn ouderdom ... 7 maar strek je hand naar hem uit; als jullie, die jezelf heilig en rechtschapen noemen, woede tegen iemand koesteren, kunnen jullie dan medelijden van Mij vergen ? moet Ik jullie, die wrok koesteren tegen je oudere broer 8 je zonden vergeven ? wat moet Ik doen met jullie dagelijkse Kyrie eleison ? wat moet Ik doen met jullie veelvoudige offers en jullie wierook ? die zullen Mijn vergeving voor jullie zonden niet verkrijgen;

luistert naar Mij; Ik heb geschreid om al jullie mislukkingen, maar Mijn Hart is een afgrond van Liefde en Barmhartigheid, broeder; Ik ben Degene die je geest doet herleven en je ogen doet opklaren; Ik geef genezing, leven en zegeningen; als Ik vleiende woorden tegen jullie zou zeggen, zou Ik dat niet zijn; Ik heb je fouten nauwkeurig omschreven opdat je tot Mij terugkeert met een vermorzeld hart, en Ik zal je genezen; je beschamende naaktheid wordt nu gezien door Mijn heiligen en Mijn engelen in de hemel; je geeft jezelf bloot, broeder, en niet alleen tegenover alle naties, maar tegenover de gehele hemel; Ik zal je niettemin, ondanks je ontzagwekkende naaktheid, steunen en je weer bekleden met Mijzelf als jij jezelf vernedert, berouw hebt en de dingen die Ik tegen je gezegd heb ter harte neemt;

buig je knie, Griekenland, en vraag in Mijn Naam om vergeving; sta op en herrijs uit de dood, en sta Mijn Moeder toe je stap te leiden, als een kind op het pad van saffieren 9 en tot heiligheid; roep Haar aan en sta Mijn Heilige Moeder toe je te genezen van je dode daden, zodat je diensten aan Mij koninklijk worden als ze gedaan worden in een zuiver hart; sta je Heilige Moeder toe je heiligheid te herstellen en je te helpen opnieuw te groeien naar redding;

roep de heiligen aan opdat zij je de weg wijzen naar het Huis van het Licht, en je woorden zullen niet langer leeghoofdig zijn, maar weer een melodie van vrede worden terwijl je alles zult intrekken wat je tegen Mij hebt gezegd, 10 met berouw in stof en as; oh, wanneer zal Ik het Huis van het Oosten het Huis van het Westen zien groeten met een heilige kus ? ic.

dochter, kijk naar de diepe wonden die hun monden Mijn Lichaam hebben aangedaan; gezegende, buk je niet om naar Mij te zoeken; Ik ben boven je en naast je;

kom, ga binnen in de vreugde en de vrede van je Heer; kijk vr je en nooit achterom, blijf op Mij gent; ic

Deze boodschap is ontvangen gedurende het bezoek van de paus aan Griekenland, en velen daar hebben ertegen geprotesteerd dat hij daarheen ging. Deze boodschap werd gegeven in de handen van veel metropolieten en ook gelegd op de lessenaar van de bisschop Christodoulos, twee dagen voor het vertrek van Paus Johannes Paulus II.


1 Saffieren vertegenwoordigt deugden.
2 Ik begreep dat het 'Mij' ook bedoeld was voor mij. Christus bracht mij in verband met Hem door Zich op deze wijze uit te drukken.
3 Enkele Grieks Orthodoxe monniken en priesters.
4 In de boodschap van 18.2.92
5 Paus Johannes Paulus II
6 Paus Johannes Paulus II
7 Sirach 8, 6
8 Paus Johannes Paulus II
9 Saffieren vertegenwoordigt het woord 'deugden'.
10 Het 'Mij' hier is ook bedoeld voor Paus Johannes Paulus II. Dit bevestigt de woorden van Christus in het Evangelie toen Hij ons vertelde 'alles wat je doet voor de minste van de Mijnen, heb je aan Mij gedaan'.previous index next