HOME MESSAGES
De Schatten

Maart/April 2001


Heer, de Heilige Schrift zegt, in feite bent U het die zei :

'Ik heb nog veel dingen tot je te zeggen,
maar als deel dingen tot je te zeggen,
maar ze zouden nu te veel voor je zijn; Geest van Waarheid komt,
zal Hij je leiden naar de volledige waarheid'.


Het is ook bekend dat het verkeerd is te spreken van een ten einde lopen van de Openbaring en haar te behandelen als een deposit van zinnen. U bent levend en actief en U zult doorgaan Uzelf te openbaren door de Heilige Geest, nooit stoppen zo te doen. Christus, U bent de volle en complete Openbaring van de Vader, daarom is de term 'complete' gegeven. Maar dat betekent niet dat U Uw laatste woord hebt gegeven.

vrede, Mijn kind, de Heilige Geest van Waarheid zal nooit ophouden te getuigen;

Ik zal opnieuw zeggen: 'zalig de zuiveren van hart: zij zullen God zien'; Ik geef zicht aan degenen die niet zien, maar ik verhinder de wijzen en de intelligente mensen binnen te gaan door de deur van kennis; door binnen te gaan door deze deur ontvangt men licht en een begrip van alle uitspraken, 1 en tegelijkertijd een erkenning van Mijn Tegenwoordigheid ... maar de mens die roemt op zijn eigen glorie,

blijft buiten deze deur; 2 hij blijft in het duister; vlees is vlees en zal het zicht hebben van vlees; maar wie geboren is uit de Geest zal zicht worden gegeven, en hij zal God zien;

guirlande van Mijn Ziel, laat Mij meer in je stromen; verhef je ogen tot Mij en vertrouw jezelf en alles wat je hebt aan Mijn Wil toe; vermeerder je vurigheid; luister niet naar degenen die je vervolgen, en die de genade, die Ik je heb gegeven, opzijzetten, zeggend : 'het is van geen waarde'; God is vůůr je, generatie, Lente buigt zich helemaal neer om je te bereiken in je duisternis; klaag niet en jammer niet meer, Ik nodig je uit je toevlucht te nemen in Mij, generatie;

kom dus ! Ik heb je een licht van openbaring gegeven in je duisternis, om niet alleen je hoop te doen herleven, maar ook je geloof en je liefde; Ik ben van plan te redden en niemand kan Mij tegenhouden; jullie tijden zijn tijden van Barmhartigheid, daarom zend Ik Mijn Woord naar de aarde, een licht van openbaring om zicht te geven aan de blinden; heb je niet gehoord hoe God tederheid en medelijden is, langzaam in het boos worden, vol trouwe liefde, en dat Ik alle schepselen omhels ?

Ik heb grote dingen aan je ziel meegedeeld, generatie, maar het grootste van al is de openbaring van Mijzelf; Mijn goddelijke en herhaaldelijke bezoeken aan jullie zijn een geschenk van jullie Koning die jullie Zijn trouwe liefde tonen; loof je God, aarde, Die je redt ! de hemelen verkondigen Mijn Heerlijkheid, ja, heel het hemelgewelf verkondigt Mijn Werken! prijs Mij voor de verbazingwekkende kennis die Ik je geef in je slechte tijden, waarin geloof in de Drie-Ene God bijna niet bestaat, en waarin liefde jegens God en de naaste koud is geworden;

en toch, ondanks alles, houdt Mijn Heilige Geest nooit op Zijn Liefde over jullie uit te storten; en Wij hebben nooit opgehouden Onszelf aan jullie te geven; Ik heb Mijn gaven en Mijn schatten openlijk aan iedereen met vreugde onthuld, met bevende Lippen en emotie, Ik maak Mijn gelukzaligheid aan je bekend en sta je toe een kijkje te nemen in de diepten van Mijn Hart, Ik laat jullie zien welke glorierijke schatten bewaard werden voor jullie zo slechte en rebelse tijden;

beschouw Mijn rijkdommen, denk na over het licht van Mijn Heerlijkheid, want dit gaat alle theologie te boven; om nu licht te werpen op bepaalde uitspraken van Mij met betrekking tot de schatten van Mijn Heilig Hart, en om je ziel voortgang te doen maken in de diepte van de Wijsheid en van de kennis van Mijzelf, zal Ik je vragen, dochter, om het oog van je intellect te openen om alle licht in je op te nemen dat Ik in je zal uitgieten, zodat ik Mijn kennis aan je kan doorgeven;

het moge sommige mensen voorkomen dat Ik Mijzelf herhaal, maar Mijn pedagogie is volmaakt en zeer opbouwend voor je ziel; Ik zal je toestaan de heldhaftigheid van Mijn schatten te begrijpen; onthoud dat een van de edelste en meest onschatbare van de schatten de kennis is van je God als driewerf heilig, daar je met deze schat Gods intieme vriendschap verkrijgt, en God Zelf;

onder andere schatten heb Ik ook de schat van het Pad van de Deugden; dit Pad van de Deugden is uitgelegd door Mijn Vader; het is een met saffieren bedekt Pad, een heerlijke toegang tot de Hemel; om de Hemel te kunnen binnengaan en in Mijn Koninklijke Hoven, waar je in en uit kunt wandelen tussen Mijn Engelen en Mijn Heiligen, omdat je als een van hen zult worden geteld, moet je hart volmaakt worden bevonden ten opzichte van Mijn Goddelijke Wil; dit Pad is uitgelegd tot ieders bereik en het is aan jullie om dit Pad te betreden, dat leidt naar het Leven; als je voor Mij kiest en je het Pad van Deugden binnengaat, zal het onmiddellijk

je gelaat verlichten, en aan het einde van dit Pad zal Ik op je wachten om je te bekronen met rozenknoppen die nooit verwelken, terwijl je Mijn driewerf Heilige Naam zult prijzen;

kom en zeg niet dat je de verborgen dingen van God niet kent; zeg niet dat je geen hoop hebt op beloning voor heiligheid, want Ik heb je geschapen om onsterfelijk en heilig te zijn; Ik heb je geschapen om met Mij te heersen, terwijl je nog op aarde bent; Ik kan je beeld vergoddelijken als je de schat ontvangt van het pad van Deugden; gezegend wie deze schat ontvangt en hem gebruikt

terwijl je loopt op deze saffieren zul je hoop in je hart winnen, omdat je harde werken van nut zal zijn, je prestaties nuttig voor je heiliging en voor Mijn Glorie en Mijn Troon; je zult niet langer afdwalen van het pad van Waarheid, want je zult Mij hebben als je Heilige Metgezel; Ik zal je Geestelijk Leidsman zijn, je stappen leiden met Mijn Koninklijke Scepter, Soevereiniteit zal met je zijn en de kracht van de Allerhoogste zal op je rusten om licht te werpen op je voeten;

als je zult kiezen om het Pad van Deugden te volgen, zal dat betekenen dat je Mij hebt gekozen om je Koning te zijn, zodat Ik over je heers; zo zal de Heilige Geest je Wijsheid schenken, omdat je hebt gekozen om de weg van de goede mensen te betreden, volhardend op het Pad van de oprechte mensen;

aanschouw de ontelbare Schatten van Mijn Heilig Hart; tot zůver heb ik je onderricht over de Schatten van de Kennis van God en van het Hem begrijpen; dan over de Schatten van Barmhartigheid, dan over de Schatten van intimiteit en hoe God te bezitten, en daarna over de Schat van het Pad van Deugden; nu zal Ik je een begrip geven van de Schat van Hoop die van de Heilige Geest komt;

hoop brengt vreugde voort en troost in je hart, en hoewel men in zijn hart alle maar voorstelbare leed kan hebben, de drager 3 van de heilige Geest overwint het allemaal, omdat de Heilige Geest hymnen van troost en liefde voor hem zal zingen, hem zal helpen zo de beproevingen te overwinnen en zijn geest te verheffen, hem zal sterken om met waardigheid te wandelen Hoop is daarom een gave van de Heilige Geest;

kan een mens zijn hoop stellen op de rijkdommen van de wereld, die zoveel harten boeien, en je niet in aanraking brengen met God, en zich dan nog gelukkig voelen ? als je weet dat deze rijkdommen niet eeuwig blijven en je geen eeuwig leven geven noch heerlijkheid ? nee, niemand zou gelukkig kunnen zijn als zijn ziel alleen geboeid is aan de rijkdommen van de wereld; het resultaat zal bitter zijn als alsem; maar gelukkig de mens die zich wendt tot Mij; Ik kan hem rijk maken door zijn armoede; Ik kan hem verrijken door alle Rijkdommen die Mijn Hart bevat;
in Mijn Hart liggen alle paden die naar geluk leiden; als je de Schat van Hoop wilt ontdekken, zul je jezelf, wanneer je lacht, horen klinken als kabbelend water, bij het geluid van je lach zal zich heel de hemel verheugen, want je ogen gaan kijken naar een Koning in Zijn hemelse schoonheid, en niet langer naar verdorven rijkdommen van de wereld; ja, je zult je zilver en goud, dat je ooit hebt verafgood, als onrein bekijken; dan zal de Slang, die je gevangen hield, zich nooit meer in je nestelen, omdat de Heilige Geest, die je Hoop is, maar ook je Bewaarder, in je woont en jij in Hem; je zult jezelf horen schreeuwen van vreugde, altijddurende vreugde zal zich op je gezicht aftekenen; vreugde en geluk zullen met je gaan, en lijden en weeklagen zullen beŽindigd zijn; ja, de Schat van Hoop troost en bemoedigt je geest;

de Heilige Schrift zegt dat wanneer je bidt, je begrip wordt gegeven; als je Mij tot vandaag niet begrijpt is dat omdat je niet bidt; hier ben Ik, Ik houd geen goud en zilver, noch kostbare stenen in Mijn Handen om je aan te bieden, maar in plaats daarvan iets onbetaalbaars: Mijn Hart, met Zijn onuitputtelijke Schatten daarin;

zal Ik als van een pasgeboren baby een eerste gejammer horen ? ben je bereid uit Mij te worden geboren ? begrijp je nu Mijn taal ? hebben jullie gemerkt, beminden, hoe Ik Mijn engelen heb gezonden om aan jullie poorten te staan en over jullie te waken in deze duistere uren die voorbijtrekken ? jullie zouden meer op Mijn reddende hulp moeten vertrouwen; de Geest die jullie hoop is, zal jullie sterken door jullie voorhoofd met Mijn Naam te bezegelen;

als jullie hoop in je hart hebben verkregen, zullen jullie vol vertrouwen blijven, want waar de Geest is, daar is vrijheid; licht en duisternis hebben niets gemeen, en evenmin hoop en wanhoop; de Heilige Geest is geen bondgenoot van Satan, en jullie, die het onderpand van Hoop hebben ontvangen, hebben geen gezamenlijke basis met Wanhoop, die in werkelijkheid Satan is;

door het ontvangen van de Schat van Hoop zal je gezicht opklaren en de opgewektheid aannemen van Mijn majesteit en glans; ja, jullie zullen allen groeien in opgewektheid, daar je zult veranderen in Mijn glorierijk Beeld; dit kan alleen worden gehaald uit Mijn Hart ... smeek dus met heel je hart de Geest van Hoop, Die in je geest zal stralen en je in de vreugde van de hemel zal trekken, om je in Hem te doen verheugen ...

een Stem uit de hoogten van Glorie roept, de Schatten verkondigend die voor deze tijden bewaard waren; zeg niet: 'ik heb gekeken en ze niet gezien'; Ik beweeg Mij voort als de wolken boven jullie, en toch zeggen velen dat jullie Mij niet zien, generatie; jullie zwerven heen en weer door de rijkdommen van de wereld, maar als het eropaan komt de geestelijke schatten te zien, die over jullie kunnen worden uitgestort om jullie te bekleden met Mijzelf in majesteit, schenken jullie er geen aandacht aan;

als jullie de genade zou worden geschonken jezelf te zien op de manier waarop ik jullie zie met Mijn goddelijke Ogen, zouden jullie klagen en jezelf op de borst slaan, en vluchten naar de woestijn; jullie beklagenswaardig aanzien zou jullie binnenstebuiten hebben gekeerd; maar als jullie jezelf zouden zien, bekleed met Mij, zeg Ik jullie, jullie zouden Mijn grootsheid onophoudelijk prijzen; hebben jullie niet gelezen dat : 'Ik zal jullie stenen plaatsen op karbonkels en jullie fundamenten op saffieren en dat Ik jullie kantelen van robijnen, jullie poorten van kristal en al jullie muren van kostbare stenen zal maken' ?

hebben jullie niet begrepen dat jullie door het erkennen van Mijn Hart wonderbaarlijk zullen worden vernieuwd ? en van een ruÔne zullen worden herbouwd ? hebben jullie Mijn Heilige Wijsheid niet begrepen toen Zij uitte: 'je zonen zullen worden onderricht door Jahweh, en die voorspoed van jullie zonen zal groot zijn, want jullie zullen zijn gegrondvest op rechtschapenheid ? Ik onthul nu deze Schatten, hoewel niet allemaal, voor jullie omvorming en jullie vergoddelijking; luister en je ziel zal bloeien en leven ... Ik heb onpeilbare Schatten in Mijn Hart en Ik verschaf ze jullie allen zonder geld; dan, zoals de aarde vrucht draagt en groei geeft om zaad te leveren voor de zaaier en brood om te eten, zo is het Woord dat van Mijn Mond uitgaat en niet leeg terugkeert zonder Mijn Wil uit te voeren, en het te doen slagen waartoe het was uitgezonden; 5

Mijn Woord is je gegeven om je hand te versterken om de zoom van Mijn tuniek vast te grijpen en niet los te laten; laat je voeten van nu af het Pad van Deugd volgen, en door je oor een beetje neer te buigen zul je Heilige Wijsheid en Haar uitingen begrijpen; kom, jij die nog steeds doelloos dwaalt in deze wildernis, kom tot Mij en ontvang, Mijn kind, want je bent Mijn kind, Mijn Vrede, en jouw ziel en hart zullen bloeien;

Thema van mijn lofprijzing,
Koning, Majesteit en Soeverein
door heel het universum
maar ook in de hemel, vertel mij :

wat is de mens dat U er zelfs
een gedachte aan zou wijden ?
en toch herinnert U ons er nogmaals aan
dat U ons weinig minder dan een god 6 hebt gemaakt
door ons voortdurend te roepen
om de kroon van glorie en heerlijkheid
te ontvangen en deel te hebben aan Uw Koninkrijk !


Omwille van Mijn Heilige Naam openbaar Ik, maar schenk Ik ook vanuit de hemel, met majesteitelijke heerlijkheid, Mijn Kracht en Mijn Barmhartigheid, om jullie allen te reddenÖ

Ik zegen jullie ... ic


(deze boodschap werd gegeven verspreid over enkele weken)


1 De Heilige Schrift.
2 Zoals de FarizeeŽn.
3 De ziel die de heilige Geest in zich 'draagt'.
4 Heel dit citaat heeft betrekking op de ziel.
5 Jes. 55, 10-11
6 Psalm 8, 5previous index next