HOME MESSAGES
Mijn Tegenwoordigheid in de Eucharistie

20 Januari 2001
Week van de Eenheid

Heer,
waarom hebt U zo velen blind gemaakt
voor Uw Werken ?
Is dat vanwege hun hardnekkige weigering
berouw te hebben en zich te verzoenen ?
Onderricht mij en verkondig Uw Wil ...


ach, Mijn kind... het is Mijn Wil dat je werkt met liefde in het licht van Mijn Geest! Mijn Geest roept vandaag meer dan ooit om verzoening onder Mijn herders; om te worden gered moet iedereen berouw hebben en zich verzoenen; laat elke herder zijn pad onderzoeken; 'denk aan de liefde die Mijn Vader, Ik en de Heilige Geest je kwistig schenken, elk moment van je leven, herder ...'

ach dochter, meen niet dat Ik Mij niet bewust ben van de vereisten van de zending die Ik je heb toevertrouwd; om Mijn Huis te verenigen is geen gemakkelijke taak, laat staan Het te doen herleven! maar vat moed, want je bent niet alleen; Ik ben met je; raak niet ontmoedigd door hen die Mijn Plan in jou niet begrijpen; Ik heb het zicht weggenomen van hen die beweren 'wij zien', en zicht gegeven aan hen die niet zouden zien; wees een voorbeeld van eenheid voor de rest van de wereld en breng door je offers verzoening teweeg onder broeders;

Satan is begonnen oorlog te voeren tegen Mijn Kerk; met geweld valt hij aan wat Ik met Mijn Bloed heb gekocht; hij houdt Mijn Kerk verdeeld door elk trouw hart te vervloeken dat de Waarheid en Mijn Wet belijdt;

velen van jullie, die behoren tot de Kerk, plunderen haar vandaag; jullie plunderen door te weigeren Mijn Lichaam te erkennen in de Eucharistie en deel te nemen aan Mijn Goddelijk Mysterie op de manier waarop Ik het werkelijk heb ingesteld; jullie plunderen Mijn Huis als het gaat om het beoordelen van de Luister van Mijn Goddelijkheid en Tegenwoordigheid in de Eucharistie; jullie plunderen Mijn Huis op nog veel andere manieren; de Heilige Schrift liegt nooit en kan niet worden afgewezen, maar jullie wijzen delen ervan af, plunderen haar ook op die manier; in Mijn Kerk heb Ik het gegeven om Haar apostelen te verrijken en heb Ik voor Haar profeten en leraren doen opstaan en gegeven, en daarna wonderen, de gave van genezen en verschillende andere gaven; maar jullie plunderen Mijn Huis, jullie plunderen het vandaag;

Mijn Ogen zijn te zuiver om op deze rebellie te rusten; wees dus niet verbaasd als Ik roep; wees niet verbaasd als Ik, in Mijn Oneindige Welwillendheid en Barmhartigheid, helemaal tot jullie neerdaal, schepping, om door het raam van jullie harten te kijken; wees niet verbaasd dat Ik ondanks jullie ontzagwekkende beklagenswaardigheid, jullie onverdiend

een rijk banket aanbied, en dat Ik met koninklijke vrijgevigheid en majesteit jullie kom bekleden met Mijzelf, zodat wanneer Mijn Engelen jullie zullen binnenleiden in de vreugde van de hemel en in Onze hoven, jullie zullen worden herkend als het vlees van Mijn Vlees, het gebeente van Mijn Gebeente; het Oordeel zal dan worden afgekondigd :

'overeenkomstig het leven dat deze ziel op aarde heeft geleid, is ze de hemelse Bruidsschat waardig, daar zij trouw is gebleven aan De Bruid; 1 deze ziel is, ondanks de beproevingen die Ik haar heb gezonden, die haar heen en weer hebben geslingerd als een schip dat door een storm is gegrepen, aan Mij gehecht gebleven en tot Mij blijven behoren zoals een oester gehecht is aan een rots; door zo gehecht te blijven aan De Bruid 2 en aan Mij, de Bruidegom, 3 nam zij deel aan Mijn Godheid; haar vereniging met Mijn Geest kristalliseerde haar en vormde haar om, om goddelijk te zijn 4 en zoals de zon, verlichtten haar stralen haar, omdat zij Mij bezat in zichzelf; de heerlijkheid van Mijn vergoddelijkte zonen en dochters hier in de hemel is nu ook van haar; dit is de bruidsschat die zij zal ontvangen van de Bruidegom Zelf; Hij is de Bruidsschat ... kom, kom en heb deel aan de vreugde van de hemel en van God Zelf, voor altijd en eeuwig' !

oh, als je wist, generatie, hoe dikwijls Ik Mijn Koninklijke scepter heb overgegeven… hoezeer Ik verlang tot iedere ziel te zeggen: 'beminde, kom, stap op het pad van je blijvende Thuis, de enige ware woonplaats en de enige Ware Rustplaats voor je ziel; kom en ga het bruiloftsvertrek van Mijn Hart binnen; Ik nodig je uit de weg van de deugden te volgen die naar Mij leidt; als een tedere Bruidegom zal Ik je ziel tooien met Mijn Schatten, maar als eerste, zal Ik je ziel tooien met Mijn Godheid; Ik zal je tooien als een koningin, 5 majesteitelijk met de Naam en met Mijn absolute Tegenwoordigheid; Ik zal je ziel veranderen in een levend altaar, in een permanente hymne, gezongen voor Mij, je God; Ik, de grote Koning, Degene die buiten de natuur is, zal Mij vermengen met jouw ziel zodat jij en Ik één worden;

uit jezelf kun je niets doen, daarom is Mijn Tegenwoordigheid, die zuiver Licht is, onontbeerlijk om je hele lichaam te verlichten door genade; en zoals Ik Mijzelf openbaar aan Mijn engelen, zal Ik Mijzelf openbaren aan jou, door dit licht, en alleen dan zul jij in staat zijn te zeggen :

'Ik kan zien ...'


dan zal Ik Mijzelf aan je bekendmaken; Ik zal met je converseren en jij met Mij; de Drie-Ene God door natuur zal Zich helemaal vooroverbuigen om te converseren met degene die Ik heb herschapen en die door genade een uit Mij geboren god werd; een aangenomen erfgenaam van Mijn Koninkrijk; jij die zo zwak bent en zo voor ontaarding ontvankelijk, als je echt berouw hebt, kan Ik, kijkend naar je zo betreurenswaardige ziel, je gelijkmaken aan Mijn Perfecte Beeld';

Mijn werk en Mijn plan, wat de heerlijkheid is van jullie zo slechte tijden, is om alle zielen in Mijn Heilig Hart te trekken; dan zal heel Mijn Glorie worden geopenbaard aan hen in dit Hart en zal heel de mensheid het samen zien; ja, inderdaad, het is Mijn bedoeling jullie allen in het kielzog van Mijn Heerlijkheid te trekken; vanaf dan zal Ik jullie bruidsschat zijn, jullie vreugde, jullie Bruidegom, gekleed in Zijn Heerlijkheid; en zoals een bruidegom die zich verheugt in zijn bruid, zal Ik in onze omhelzing in je oor fluisteren :

'en kom nu en zegen je Heer van alle dingen, de Maker van grote daden is overal; kom dicht bij Mij, want Ik ben je beschermer en je steun; Mijn beminnende bruid, die erin toestemde Mij te horen, moge jij je verheugen in Mij, je Heer; moge Ik in je hart blijven als gemengde wierook, en mogen Mijn Woorden zo zoet als honing smaken in je mond, als je ze eet; laten ze als muziek zijn in je oren, Mijn beminde';

Ik zal je dan de schatten onthullen die Ik had bewaard voor jullie generatie: Ik zal je de schatten van Mijn Barmhartigheid aanbieden, je leren dat in Mijn Barmhartigheid woorden zijn geuit die uit Mijn Mond komen, door Mijn Woorden doe Ik de geestelijk doden opstaan, hervorm Ik de afvalligen, genees Ik de zieken en bevrijd Ik de gevangenen; Mijn Mond is als een scherp zwaard;

Ik vorm door Mijn Barmhartigheid, met Mijn Woord, profeten die degenen zullen teisteren die in duisternis leven, maar Mijn mensen zullen troosten; door Mijn Barmhartigheid open Ik de ogen van de blinden, en degenen die neerliggen in lagen stof, zal Ik verheffen om het Licht te aanschouwen; en allen die vertrouwen op hun eigen kracht, zal Ik door Mijn Barmhartigheid Mijn Heerlijkheid en Mijn Majesteit onthullen, zodat hun harten zich tot Mij keren, hun God;

in deze dagen van genade is Mijn Barmhartigheid een van de grootste schatten die Mijn Hart voor jullie tijden heeft bewaard; niet dat Ik ooit heb opgehouden jullie te overladen met Mijn Barmhartigheid, maar in jullie tijden, die zo slecht zijn, toon Ik meer medelijden met degenen die meer dan ooit neerliggen in het stof en met hun lichamen tegen de grond gedrukt door zonde; in de woestijn van jullie hart heb Ik hemelse zaden gezaaid, zodat iedereen de grootheid van Mijn Barmhartigheid moge zien en kennen;

en dan, heb Ik niet ook gezegd dat in de laatste dagen Mijn Geest over de gehele mensheid zal worden uitgestort, ongeacht jullie armzaligheid? zo is de rijkdom van Mijn genade… vandaag verhef Ik jullie door genade; in Mijn Barmhartigheid stort Ik Mijn genade over jullie uit zodat Ik jullie doe begrijpen wie Degene is die vrijheid brengt, en wie de Gever is van het Leven, zodat jullie kunnen zien welke rijke heerlijkheden jullie wachten;

jullie tijdperk heeft meer doden dan levenden, door zijn zonden, zijn goddeloosheid en zijn onverschilligheid tegenover Mij; sinds de wereld werd geschapen heb Ik nooit opgehouden Mijn altijddurende macht en godheid te openbaren, Ik ben bekend door alles dat tot zijn kwam uit het niet-zijn; maar dan, zelfs in jullie aardse wezen, kan Ik leven in jullie, Ik kan deze aardse substantie tot leven brengen, het is door genade dat jullie zijn opgewekt; moet ik dan Mijn schepselen voor altijd zien in werken van rebellie, koers zettend naar de dood ? zou Ik niet met Barmhartigheid handelen ?

bij Mij zijn grote rijkdommen, blijvende overvloed, diegenen verrijkend die Mij naderen met een vermorzeld hart; in onze bruiloften zal Ik jullie de schatten aanbieden van het weten hoe je Mij kunt bezitten; de schat van de Kennis van de Drie-Ene God en van het Hem begrijpen; heb je niet gehoord dat een huis alleen wordt gebouwd door Heilige Wijsheid, en dat het door begrijpen sterk is gemaakt? door kennis zijn zijn voorraadschuren gevuld met rijkdommen van elke soort, zeldzame schatten van goddelijke waarde en zo begerenswaardig voor de wijzen van alle tijden;
met andere woorden : door Mij te kennen zijn je ziel en je verstand vervuld van Mijn transcendente licht en Mijn Glorie; is je ziel gevuld met Mijn Godheid, met Mijzelf; dan, en alleen dan zal je hart zich richten op gehoorzaamheid, en zullen je oren zich richten naar instructie, de waarheid verwerven en haar innig koesteren; zelfs jullie natuur zal worden omgevormd, Mijn beminden, tot Mijn Godheid; al jullie intenties zullen worden bewogen door Mijn Heilige Geest die onvermoeibaar de onzuiverheden bezig was te verwijderen uit jullie binnenste, om jullie geest te begiftigen met Mijn Geest en door Mijn Geest met de Vorstelijke Overvloed welke Mijn Soevereiniteit is;

je zult vragen : 'en wat betekent God te begrijpen?' Mij te begrijpen is het eerste principe van Wijsheid; het betekent Mij te erkennen als jullie God, en Mij te vrezen; Mij te vrezen betekent het vermijden van alle kwaad;

het betekent ook Mij te hebben gezien met je geestelijke ogen terwijl je nog op aarde bent; het is wezenlijk voor ieder van jullie Mij te hebben gesmaakt terwijl je op aarde bent; het is belangrijk voor iedere ziel grondig te zoeken naar dit visioen 7 en als je ziel niet in staat is geweest Mijn hoogte te bereiken, 8 worstel en volhard dan om je geest te verheffen door contemplatie; hoe anders zou jij je God kennen ? hoe zou je, als je Mij niet hebt gezien, een van Mijn zonen en dochters zijn, getooid in Mijn driewerf Heilige Licht ?

Ik ben niet ontoegankelijk noch onbereikbaar, daar Ik Mij vermeng met je ziel; Ik verenig Mijzelf met jou en wij worden één; dan, eenmaal verenigd, maak Ik Mijzelf aan je kenbaar om je te herinneren aan je erfenis; in majesteit en schittering leid Ik je ziel in de diepten om Mijzelf te openbaren met koninklijke kwistigheid; je hebt gelezen dat de diepten van God alleen gekend kunnen worden door de Geest, om geestelijke dingen te begrijpen; de Heilige Schrift zegt :

'een ongeestelijke persoon is iemand die niets aanvaardt van de Geest van God; hij ziet het allemaal als nonsens; het gaat zijn begrip te boven, want het kan alleen worden begrepen door middel van de Geest';

de geestelijke mens is daarentegen in staat de waarde van alles te beoordelen zonder zelf door iemand te worden beoordeeld, zoals de Heilige Schrift zegt: 'wie kent het inzicht van de Heer, dat hij Hem zou onderrichten '? 9

de schat van het Mij kennen en begrijpen is steeds hemel op aarde; het betekent op aarde te heersen met vriendelijkheid, gerechtigheid en rechtschapenheid; als je deze schat hebt ontvangen door genade door de Heilige Geest, zul je Mijn Wil in jou kennen; Wij hebben ooit gezegd : 10 wie roemen wil, moet hierop roemen, dat hij verstandig is en Mij erkent…' deze schat gaat de prijs van parels te boven; ach, dan komt de schat van intimiteit, intimiteit met Mij, je God; de uitbarsting van vlammen die uit je hart komen, uit ontvlamde liefde, zal het eerste teken zijn van je intimiteit met Mij, de verlengde perioden van dorst naar Mij, Mij onafgebroken zoekend, zal de dageraad zijn van je toegang in die intieme vereniging die Ik zozeer verlang van elke ziel, zodat ze kunnen komen om Mijn Zoetheid te smaken, en met heel je ziel zul je binnengaan in de vreugden van de hemel, en je zult de melodieën van de engelen in de hemel zingen ter ere van Mijn Barmhartigheid, die Ik voor je had;

dan, zoals David ooit tot Mij uitriep, ontvlamd door zijn liefde, zul ook jij tot Mij zijn eigen woorden uitroepen :

'God, U bent mijn God, ik verlang naar U; mijn hart dorst naar U, mijn lichaam smacht naar U… als een dor en droog land, moe geworden en zonder water zonder U, verlang ik naar U op te zien; op mijn bed denk ik aan U, en in mijn nachtwaken peins ik over U, mijn ziel klampt zich aan U vast ... 11 hoewel ik jong ben, 12 hebt U mij meer begrip gegeven dan de ouden 13 omdat ik mij aan Uw goddelijke instructies houd; oh, hoe heerlijk is het voor U een vriend te zijn, mijn zoete God; Uw tegenwoordigheid, zo intiem verstrengeld met mijn ziel, verblijdt mij en is zoeter dan honing; Uw geur doorgeurt heel het universum en maakt mijn ziel dronken terwijl het mijn hele wezen versterkt';

in je ontwaken zul je ontdekken dat Ik je Beminde ben, je Hemel, je Eden, en dat je in Mij kunt leven; je zult in Mijn licht ontdekken dat Ik in je hart de luister van Mijn Werken heb gelegd, en je zult Mijn Heilige Naam prijzen; je zult ontdekken dat Mijn Blik op jou als een magneet is, en Ik zal Mij verheugen door naar je te kijken, want Ik zal kijken naar Mijn Eigen weerspiegeling, Ik zal naar Mijzelf in jou kijken… wees dus niet verbaasd wanneer Ik tot je zal komen om je te zeggen :

'Ik ben nu Gouverneur in jou en Ik heb geen ander verlangen dan Mijzelf te zien in jou; Mijn Tegenwoordigheid in jou ontsteekt een verlangen en dorst naar Mij als een vlam; elke zucht van verlangen zal door Mij worden geïnhaleerd als een geurig boeket rozen, Mij bedarend van de beledigingen Ons 14 door de mensen aangedaan';

Ik ben Volmaakt en Ik wil dat ook jij volmaakt bent; heb je niet gelezen: '... zoals de gouverneur is, zo zullen ook de bewoners van de stad zijn ... 15

dan zal Ik op Mijn beurt de hemelse gastheren aan je onthullen terwijl zij godsvrucht en rechtschapenheid voor je zingen in poëzie; Ik zal alle heiligen in de hemel verzamelen, Ik zal alle hemelenkoren verzamelen om hen Mijn majesteit en Mijn soevereiniteit te onthullen in jou, en hoe Ik van jou een koninklijke diadeem heb gemaakt voor Mijn Hoofd, een koninklijk wonder van jullie tijden; al je sieraden zullen goddelijk zijn als ze door Mij worden aangeboden; jouw vroegere slavernij zal vrijheid worden in Mij;

vandaag zie Ik neer uit de hemel om de reine harten te tellen

- wat moet Ik zeggen ? was Mijn Offer tevergeefs ? Mijn Geest is gebroken ... Ik heb Mijzelf geofferd voor jullie om jullie te bevrijden van alle slechtheid en een volk te zuiveren, zodat het Mijn Eigen volk zou kunnen zijn, dat geen ander ideaal zou hebben dan om goed te doen;

Ik heb alles gedaan opdat jullie gerechtvaardigd zouden kunnen worden door genade, en erfgenamen zouden kunnen worden van Mijn Koninkrijk; Ik heb jullie allen intensief Mijn Wet geleerd en met groot medelijden, jullie vernieuwend met de Heilige Geest van Genade, door Mij zelfs steeds weer te herhalen; Ik onderricht nu door jullie instructies te geven op de manier van de Heilige Wijsheid; het is geen nieuwe leer, maar dezelfde van de Bruid 16 waarop jij kunt vertrouwen;

jullie allen behoren tot Mijn Huis; daar Ik Mijn Huis heb gekocht met Mijn Eigen Bloed, daar Ik elke druppel van Mijn Bloed heb vergoten voor iedereen ... jullie zijn Mijn Huis ... 17

je hebt in het begin 18 gevraagd, dochter, dat Ik Mijn Wil verkondig; Ik herhaal tegenover jullie allen dat het Mijn Wil is dat jullie werken met liefde, in het Licht van Mijn Geest, opdat jullie allen één mogen zijn; ic

De bovenstaande boodschap is niet op een dag gegeven; de dag waarop ze begon was de 20ste januari, en ze ging verschillende weken door en gedurende de volgende maanden, vanwege mijn intensieve reizen.


1 De Kerk : ook Bruid van Christus
2 De Kerk.
3 Jezus Christus.
4 God door deelname.
5 Als Christus spreekt over zielen, verwijst Hij naar de ziel in het vrouwelijk; de term die Christus gebruikte als 'koningin' komt tot dezelfde verklaring.
6 In figuurlijke zin, men kan Gods Woorden 'eten'.
7 Het visioen van God.
8 De Heer bedoelt 'Hemzelf'.
9 1 Kor. 2, 14-16
10 Jer. 9, 23
11 Psalm 63, uittreksels.
13 In herleving door de Geest.
14 De geleerden.
15 De Heilige Drie-Eenheid.
16 Sirach 10, 2
17 De Kerk.
18 Hebr. 3, 6previous index next