HOME MESSAGES
Pas op voor de Jezebel1 geest

door Vassula Ryden


Een van de redenen waarom God de mens geschapen heeft was aan satan te bewijzen dat het niet alleen in Zijn natuur lag om Zijn glorie mee te delen aan de geschapen wezens, maar dat Hij ze 'zoals de Allerhoogste' zou vergoddelijken uit het stof van de aarde. Dit schepsel zou verrijzen uit het slijk van vergankelijk stof, en worden verheven tot de verheven hoogten van goddelijkheid, een god te worden door deelname. Daarom staat de mens in zijn herstelde en geheiligde status zelfs boven de rangen van de engelen. In de Orthodoxe verering wordt onze heilige Moeder 'de zoetheid van de engelen' genoemd, 'hoger dan de hemelen', en 'meer verheven dan de cherubijnen en zonder vergelijk, glorierijker dan de serafijnen'.

Maar onze tegenstander, satan, was vanaf het moment waarop God ons schiep, tegen ons. Jaloers dat God ons heeft geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, heeft hij nooit opgehouden zijn vrijheid te gebruiken om de mens te beproeven en hem tot zijn val te verleiden.

Vandaag de dag gelooft de wereld niet in het bestaan van satan als zijnde een kwade geest noch in het bestaan van andere boze geesten. Evenmin gelooft ze in de andere duistere krachten die Gods schepping teisteren. Het aanvaarden van het bestaan van slechte geesten betekent al een overwinning in een deel van de geestelijke strijd. Maar Jezus heeft ons gewaarschuwd dat het in onze tijd de laatste valstrik van satan is om de mensen te doen geloven dat hij niet bestaat, noch dat er een plaats zoals de hel bestaat. Veel christenen zijn zich niet bewust van zijn tegenwoordigheid of van de aanwezigheid van slechte geesten, noch op de fysieke aspecten van de dingen noch in de geestelijke zin, en van het effect dat deze boze geesten op ons kunnen hebben. Daarom geeft de verwerping van deze realiteit satan en zijn gevallen engelen de vrijheid zich te verplaatsen en eropuit te gaan zonder te worden ontdekt en zonder te worden gehinderd. Satan is niet slechts een vorm van kwaad, of een energie, of een idee, maar een echte persoonlijkheid met intelligentie. Hij heeft horden andere boze geesten rondom zich die verenigd zijn in dezelfde strijd tegen het Koninkrijk van God; als zij met het fysieke oog zichtbaar zouden zijn, zou de zon worden verduisterd.

We weten en hebben geleerd dat boze geesten er nooit tevreden mee zijn rond te dwalen over moeraslanden en open plaatsen, maar steeds proberen een woning te vinden in een lichaam en een ziel. Ze gaan rond, op zoek naar 'openingen' en gelegenheden om in zielen te verblijven. Ogenschijnlijk zijn demonen nooit onder de indruk als ze worden bezworen door timide en weke personen, en misschien is dat de reden waarom we in de Orthodoxe traditie de praktijk aantreffen van een letterlijk wegblazen van de demonen en het naar hen spuwen. In de doopritus wordt aan de persoon die gedoopt wordt, gevraagd om driemaal te blazen en te spuwen naar satan. Een Orthodoxe priester zegt daarover: 'Wat is het jammer dat sommige priesters dit gebruik niet meer praktiseren, het vulgair en weerzinwekkend vinden! Oh, als ze eens zouden beseffen welke dienst zij daarmee aan satan bewijzen! Hij houdt beslist veel van personen met zulke kwaliteiten van beleefdheid en verfijning, en waardeert hun medewerkingÖ'

Een Grieks-orthodoxe priester heeft gezegd: 'de Orthodoxe Kerk heeft blijkbaar een levendig bewustzijn van de realiteit van de duivel als een onzichtbare persoonlijkheid, die niet alleen probeert de zielen en de lichamen van mensen in zijn macht te krijgen, maar ook om te verblijven in materiŽle dingen zoals huizen, bepaalde kamers, in lucht en in water. Voordat een persoon ondergedompeld wordt in het doopwater, is het water altijd geŽxorciseerd opdat het bevrijd is van demonische krachten. De priester bidt bijvoorbeeld tot God: 'Mogen alle onzichtbare geesten van de lucht van ons heengaan en er geen demon van duisternis verborgen zijn in dit water, en moge God ook niet toelaten, zo smeken wij U, O Heer, dat er op degene die nu gedoopt wordt, een of andere geest neerdaalt die zwakzinnigheid en verwarring van geest veroorzaakt.' De priester blaast dan driemaal in het water in de vorm van een kruis en zegent het met zijn hand, die hij driemaal onderdompelt, terwijl hij zegt: 'Laat door het teken van Uw kostbaar Kruis alle vijandige krachten worden vernietigd!'

Veel christenen zijn zich er niet van bewust dat zij mogelijk dragers zijn van een of meer demonen. Zij kunnen zich niet voorstellen dat enige lichamelijke of psychische ziekte waaraan zij lijden, veroorzaakt zou kunnen zijn door boze geesten, die zich in hen hebben gevestigd. Veel emotionele problemen, neurosen, instortingen, ongefundeerde angsten, verontrusting, migraine, hoofdpijnen, astma, allergieŽn en andere psychosomatische aandoeningen, worden dikwijls veroorzaakt door een demon, die zijn verblijf genomen heeft in de ziel en het lichaam van een persoon. Als iemand hen tegenwoordig op zoiets zou wijzen, zouden ze lachen over het idee een dergelijke demon in zich te hebben, of ze zullen gewoon denken dat je middeleeuwse denkbeelden hebt, en ouderwets of bijgelovig bent. Zo'n demon te laten zitten of zelfs te negeren zal eenvoudig meer schade veroorzaken omdat het een uitnodiging is aan deze boze geest om blijvend in ons te blijven.

In dit artikel zal ik mij hoofdzakelijk concentreren op een geest die zeer algemeen is en vooral gevonden wordt in religieuze kringen, maar ook op het werk, in families en vriendenkringen. Deze is gemakkelijk te herkennen wanneer men het gedrag kent. Het is een product van het vlees dat de deur opent voor een boze geest. Het is gedrag dat door een persoon werkt, om te controleren door het gebruik van manipulatieve, dominerende en intimiderende tactieken. Wanneer het in de kerk is, is het om de stroming van de Geest te verstoren. De duivel haat de profetische stroming van God, omdat het profetisch dienstwerk berouw verlangt en het kwaad zonder compromis wegsnijdt. De profeet spreekt altijd tegen Jezebel (1Kon. 16, 31; 1Kon. 20; 1 Kon. 20, 23; 2 Kon. 9, 30-37). Bovendien komen de profetische woorden met scheppende kracht, wat de vijand hulpeloos maakt. Er schuilt zoveel betekenis in het feit dat Jezebel Elia wilde vernietigen. De Jezebel geest haat de profetische, onwrikbare stem. Zij kan haar agenda niet uitvoeren met een profeet in de buurt. Maar ik zal hier niet zozeer spreken over koningin Jezebel, die gehuwd was met koning Ahab, want daaraan ontleent deze geest haar naam, maar omdat men de heilige Schrift kan lezen en het verhaal daar kan vinden. Ik zal alleen over haar geest schrijven.

Jezebels hebben een persoonlijkheid die gevormd is door controlerende demonische gedachten. Daarom moet de persoon bereid zijn om genadeloos de waarheid onder ogen te zien en bereid zijn God zijn vlees te laten kruisigen. Het vlees en zijn patronen moeten dagelijks worden onderworpen aan de Heilige Geest, om de persoon voortdurend te bevrijden.

Jezus heeft de Kerk van TyatŪra (Ap. 2, 1; brieven aan de zeven kerken) gewaarschuwd voor deze duivelse geest, Jezebel genaamd. Het is Jezebels doel om de profeten van God tot zwijgen te brengen, want door zo te handelen, wordt de getuigenis van Jezus tenietgedaan, de Geest die immers de profetie bezielt (Openb. 19, 10). Het haalt je weg van de waarheid en van de woorden van onze Heer, die ons gegeven worden voor het welzijn van Zijn Kerk, om te volgen wat niet van God komt. Bedreven in het na-apen van God, kan het veel gelovigen weglokken van de echte profetische openbaring, die door Gods genade is gegeven. Daar een Jezebel geest de profetische zalving in gaven, roeping en autoriteit na-aapt, zal een profetisch leider een doelwit worden van een Jezebel geest, evenals een kerk waarin het profetische hoog in achting wordt gehouden. Een profetische kerk en haar leiders moeten beseffen dat als de geest van Elia gaat terugkeren, dat ook diens tegengestelde geest dat zal doen - de Jezebel geest.

In deze laatste dagen leidde de Heilige Geest ons naar een steeds groter bewustzijn van deze kwade geest, door ons haar naam te onthullen. Zij is, in het verleden, doorgedrongen in sommige van onze gebedsgroepen en heeft daar veel schade, frustratie en ruzies, en tenslotte verdeeldheid en vernieling aangericht, en ook in de verenigingen en stichtingen van Het Ware Leven in God. Zij zal ook niet nalaten door te dringen in het goede werk van het coŲrdinatorenteam en het ontwrichten, maar met Gods genade zullen we er altijd in slagen haar te onderscheiden en haar te verwijderen uit onze kringen voordat er schade is aangericht. Precies zoals de engel, die het onkruid verwijdert uit de tarwe, heb ik het gevoel dat dit de tijden zijn waarin de Heer Zijn akker zuivert.

Oog in oog met Jezebel

Hoe dikwijls heb ik gedurende de laatste 14 jaar oog in oog gestaan met deze geest, maar zonder haar naam te kennen. Ik heb individuen ontmoet, die deze kwade geest in mijn bijeenkomsten gebracht hebben, gedurende ontmoetingen, in gebedsgroepen en andere plaatsen. Hoe dikwijls heb ik van hen de klassieke zin gehoord: 'Ik ben precies zoals u. Ik heb precies dezelfde ervaring als u hebt. Ik begrijp u. God vertelt mij dezelfde dingen als Hij aan u vertelt.' Of: 'Jezus geeft mij ook boodschappen die veel lijken op die van u. We zouden onze krachten en werk moeten bundelen'. Of, meer direct: 'Jezus en de Maagd Maria hebben tegen mij gezegd dat we samen moeten werken.' Sommige zijn eenvoudig, maar even dodelijk, en zeggen: 'Onze Heilige Moeder wil dat u dit of dat doet', en wijzen mij aan wat ik zou moeten doen. Deze commentaren komen soms woordelijk of in geschreven vorm tot mij. Deze personen overhandigen mij persoonlijk of via vrienden geschreven boodschappen van 'hun engel', of van 'Jezus of Maria', die ofwel vleiend zijn om me te verleiden ofwel mij afstraffen omdat ik ze zou hebben afgewezen!

Een echte gave van de Heilige Geest plakt zichzelf nooit een etiket op, maar God laat toe dat het wordt ontdekt. Daar het Zijn werk is, en Hij de bedoeling heeft eraan deel te nemen, zal Hij erop toezien dat het in Zijn tijd bekend wordt. Als iemand een echte roeping van God ontvangt, zullen de mensen het herkennen. Maar zo velen, aan wie de gave van de profetie niet gegeven is, lopen rond met een insigne en verlagen zichzelf door een etiket op zichzelf te plakken.

Toen ik op zekere dag in Nice was en op mijn vliegtuig wachtte, werd ik benaderd door een jonge vrouw die mij blijkbaar had herkend. Ze vertelde dat ze de inspiraties van het Ware Leven gelezen had en de inhoud prachtig vond. Kort voor vertrek haalde ze haar identiteitsbewijs tevoorschijn waarop haar naam stond, met daaronder de naam van haar beroep. Er stond: 'Boodschapper van God'. Wat kunnen mensen schaamteloos zijn!

Zeer recent ervoeren we deze kwade geest in verschillende plaatsen. Dankzij de hulp van pater Abberton en pater Sullivan werd met groot succes gehandeld tegen deze geest, maar niet zonder strijd. Helaas hebben tot op de dag van vandaag degenen die deze geest meebrachten en aan wie gevraagd werd om bevrijdingsgebeden en genezing te gaan zoeken, dit niet gedaan. Het is voor hen zeer moeilijk de trots in hen te breken of hun eigenliefde op te geven. Degenen die zeiden dat ze bevrijdingsgebeden wilden, lieten deze over zich heen komen zonder ervan overtuigd te zijn dat ze deze geest in zich droegen; dit ontkennen helpt niet veel, want daardoor blokkeert men zichzelf voor de Heilige Geest die hen wil genezen.

Door zichzelf een 'profetes' te noemen, onderrichtte Jezebel Gods dienaren en leidde hen zo op een dwaalspoor. Gedurende de eeuwen is ze rondgegaan om te proberen het profetische dienstwerk aan te vallen, dat ofwel aan een persoon of in de kerk gegeven is. Waar de profetische gave aanwezig is, kun je er zeker van zijn dat vroeger of later de Jezebel geest zich zal manifesteren. Ik twijfel er soms aan of de persoon die de Jezebel geest draagt, enige notie ervan heeft dat hij of zij hem draagt, omdat deze persoon vastbesloten is haar of zijn doel tot elke prijs te bereiken.

Ongetwijfeld is het voor velen het meest bedrieglijk dat Jezebel religieus was en religieuze dingen deed. Ze was de dochter van Ethbaal, wat betekent 'met Baal'. Ze bracht haar echtgenoot Ahab ertoe Baal te volgen. Ahad huwde haar tegen Gods gebod in. De naam Jezebel betekent in het bijzonder 'zonder huis of haard'. Jezebels karakter kan het beste worden omschreven als het aanbidden van de eigen wil.

Enkele karakteristieken van Jezebel

De strijd met de Jezebel geest gaat altijd om mensen. In de Kerk verlangt deze geest te heersen en het volk van God te controleren. Als we geen besluitvaardige mensen zijn, zullen we onder de invloed raken van de Jezebel geest. Ze ondersteunt, en is zeer invloedrijk in, religieuze organisaties, evenals politieke organisaties. Omdat Jezebel religieus lijkt, kan ze haar valse macht uitoefenen tegen de ware profetische stroom van God. Ze haat de profeten en alle profetisch dienstwerk. Ze haat vooral berouw, nederigheid en bemiddelend gebed, want ze vernietigen haar bolwerk van koppigheid en trots.

Jezebels houden ervan een gevoel van macht te tonen, die ze niet hebben. Het is gebaseerd op intimidatie, om het verstand te verduisteren van degenen die zij wensen te onderdrukken. Het gebeurt zo vaak dat deze geest invloed probeert uit te oefenen. In de kerk - 'als je dit doet, zullen wij onze betalingen staken'. Of: 'Doe wat ik zeg of je zult geen geestelijke ondersteuning meer krijgen'. In spirituele organisaties: 'Als je het niet op mijn manier ziet, zal ik me terugtrekken en kun je het zonder mij doen, en alle werk dat ik heb voorbereid, zal ik houden'. Ja, wanneer men niet meegaat met haar of zijn actie, heeft dit consequenties. Intimidatie probeert altijd de persoon door middel van dreigementen te bewegen. Deze methode van angst houdt het slachtoffer, dat bang is om iets dierbaars te verliezen, onder de duim. Het is chantage, en staat ver verwijderd van Gods liefde. Gebruik van onwettige macht en autoriteit, projectie van macht die ons niet toebehoort: allemaal zijn het middelen die onjuist zijn. Dit suggereert geenszins dat een persoon niet voor zichzelf moet opkomen, maar dat het eerder moet gebeuren via de juiste kanalen. Manipuleren, intimideren en domineren van een andere persoon zijn onbeschaamde manieren van controle en illegitieme autoriteit.

In de eerste periode van mijn getuigend optreden, werd ik, toen ik nog in Zwitserland woonde, benaderd door een mevrouw die me behoorlijk vriendelijk leek en die wenste te helpen bij de Franse vertaling. Omdat ik nog niemand had daarvoor, heb ik het aanbod aangenomen. Haar echtgenoot werkte op een school en gaf les in Franse literatuur. Ze leek de juiste persoon voor de vertaling, ook omdat haar echtgenoot wat feedback zou kunnen geven op haar vertalingen. Maar nadat ze mij de tekst ter lezing had gegeven, ontdekte ik dat de terminologie allesbehalve bijbels was. Jezus' eenvoudige en duidelijke woorden waren omgezet in Franse literatuur, en verloren daardoor hun intieme karakter. En zoals we weten is Het Ware Leven in God werkelijk zeer nauwe verbonden met de terminologie van de Heilige Schrift. Er staan in feite veel citaten in uit de Heilige Schrift. Ik nam de vrijheid bepaalde woorden te veranderen in bijbelse termen, die ik uit de Franse Bijbel haalde. Toen zij merkte dat ik durfde in te grijpen in wat zij 'haar' werk noemde, werd ik bedreigd en beschuldigd van aantasting van wat zij perfect Frans noemde. Ze behandelde me als een onwetende persoon die geen verfijnde Franse taal kende, en wees me erop dat haar echtgenoot leraar in de Franse literatuur was, etc. Ze schreef me een harde brief, waarin ze stelde dat zij het ofwel op hun manier zouden doen, zonder dat ik hun taal zou veranderen en in Bijbelse taal zou omzetten, of dat ze er mee op zouden houden. Ik raadpleegde mijn biechtvader en die adviseerde mij hen te laten gaan.

Ik belde haar op en zei dat ik niet kon accepteren wat zij wilde. Gefrustreerd vroeg ze mij haar vertaalde manuscript terug te geven. Onmiddellijk wendde ik mij tot de Heer en vroeg Hem mij een vertaler te sturen. Dezelfde avond belde Lucien Lombard mij op en vroeg of hij iets voor mij kon doen, misschien iets vertalen? Dat is de manier waarop de Heer werkt. Als ťťn instrument tegenover Hem tekortschiet, vervangt Hij die persoon. Geen probleem.

Deze dame schreef toen, nadat ze was gestopt met het werken aan de vertaling, haar eigen boek met 'goddelijke boodschappen'. Ze ging naar BelgiŽ en liet ze drukken. De Jezebel geest is ook wraakzuchtig. Ze begon veel van mijn vrienden te benaderen en hen te vertellen hoe slecht ik was en dat zijzelf ook visioenen had. In een van haar visioenen zei ze pater Pio te hebben gezien, die haar vertelde dat ik inderdaad erg slecht was en dat ik een valse profeet was. Alsof dat nog niet genoeg was om haar gram bij mij te halen, opende ze een website tegen H.W.L.i.G. Het was haar missie om de profetische stroom van God te vernietigen. Voor zover ik weet bestaat haar site nog steeds.

Verschillende andere karaktereigenschappen van Jezebel - de baas spelen en de martelaar uithangen.

Zelfmedelijden is duidelijk een bewuste berusting in en overgave aan de slachtoffer mentaliteit. 'Als je jezelf als slachtoffer ziet, val je letterlijk in zonde met Jezebel, omdat je dan aan die geest geen weerstand biedt', stelt een boek dat gaat over de Jezebel geest. Jezebels praten over broederlijke liefde, maar doen precies het tegendeel, bewust of onbewust. Deze 'liefde' is geen goddelijke liefde of zelfs maar verfijnde menselijke liefde. Het is eerder absolute eigenliefde die haar eigen agenda heeft, en die zoekt naar erkenning of controle. Ze zullen zelfs een religieuze term gebruiken, vasten, en een religieuze gelegenheid zoeken om hun wil door te zetten. Ze zullen religieuze passages uit de Heilige Schrift voor je citeren en tegen je preken en een hele conferentie voor je houden over morele waarden, om je te laten zien hoe slecht je bent en hoe ver van God verwijderd je gedachten zijn, in tegenstelling tot hoe goed zij zijn, hoewel tot slachtoffer gemaakt. Met andere woorden, ze zullen de baas spelen en zich voordoen als geestelijk verheven boven jou, in plaats van de nederige dienaren van God te zijn, die navolgen wat de Heilige Schrift zegt: 'Er moet onder u geen wedijver zijn, geen ijdelheid, maar ieder moet bescheiden zijn. Beschouw de ander altijd als beter dan jezelf, zodat niemand denkt aan zijn eigen belang, maar in plaats daarvan bedacht is op het belang van de ander' (Brief aan de Filippenzen : 2, 3-4).

Ik heb gemerkt dat Jezebel veel eigenschappen heeft. Ze zal elke karaktertrek aannemen totdat ze haar doel heeft bereikt. De andere faÁade om te manipuleren zal in plaats van de baas spelen de rol van de martelaar zijn. Dit masker van Jezebel zal proberen iedereen te manipuleren, en van kwaadaardigheid ten opzichte van haar te beschuldigen. Ze gaat rond om je te doen geloven dat je haar verkeerd begrijpt en dat je onschuldig bloed vervolgt, net als het Offerlam of dat je haar martelt zoals de Heilige Martelaren. We hadden er een die zichzelf vergeleek met Jezus, het Verheven Slachtoffer, in de periode dat Jezus gedwongen werd IsraŽl te verlaten vanwege Herodes. Deze persoon waarover ik schrijf, droeg de Ahab geest in zich en werd gemanipuleerd door een Jezebel geest. Van tijd tot tijd droeg hij echter de Jezebel geest in zich en door zijn karaktertrekken begon ik te geloven dat - zoals mensen een dubbele persoonlijkheid kunnen hebben - het evenzeer mogelijk is dat verschillende geesten tegelijkertijd in mensen kunnen huizen. Ik geloof dat deze persoon beide geesten in zich droeg; bij het specifieke voorval waarover ik nu zal spreken, waren beide in hem aanwezig.

Deze leider van onze gebedsgroep had een andere persoon, die de Jezebel geest in zich droeg, toegestaan om niet alleen zijn geestelijke activiteiten over te nemen ten bate van zijn eigen egoÔstische agenda, maar ook onze gebedsgroep. Hij dacht dat hij, door het verkondigen van de Jezebel geest als De Profeet en Genezer, aan populariteit zou winnen in een gebedsgroep die inzakte en stervende was. Toen ik de twee geesten ontdekte en met elkaar confronteerde, probeerde de leider, die de Ahab geest droeg, de blaam te werpen op andere onschuldige mensen, door ze van allerlei dingen te beschuldigen. Dat is de reden waarom ik geloof dat iemand beide geesten in zich kan dragen. Hij veranderde van Ahab in Jezebel, want het was voor hem geen probleem te liegen zolang hij daarmee zijn doel kon bereiken. Voor Jezebel is liegen geen probleem, ze staat bekend als een beruchte leugenaar. Deze leider van onze gebedsgroep werd gedwongen om niet alleen de gebedsgroep te verlaten, maar ook het land waarin hij woonde om een rechtszaak te voorkomen die tegen hem liep en die nog steeds hangende is. Hoewel hem was aangeraden naar een bevrijding- en genezingsretraite te gaan, weigerde hij, en deed alsof hij valselijk was beschuldigd. Door het aannemen van de geest van een martelaar, zullen deze mensen helaas velen met zich meetrekken voor hun 'zaak'. Dit alleen is voor hen al voldoende, zonder zich erom te bekommeren dat ze verdeeldheid veroorzaken en dat ze een gruwel worden in de Ogen van God.

Het is ook een tamelijk gewoon verschijnsel voor iemand met de Jezebel geest om bij iemand ongenodigd binnen te komen vallen met het verhaal dat de Heer hem of haar gezegd heeft te bidden voor een speciale nood. Ze voelen zich verplicht voor anderen te bidden, maar deze drang komt niet van God.

De confrontatie met de Jezebel en de Ahab geest

Als de Jezebel geest wordt geconfronteerd met de waarheid, zal hij degene die hem ermee confronteert als een vijand beschouwen. Dan gaat hij over tot de tegenaanval met aanvallen tegen deze 'vijand'. Er lijkt in feite geen grotere woede te bestaan dan wanneer een controlerende persoon wordt geconfronteerd met de waarheid. Deze persoon zal nooit schuld erkennen of het gevoel van macht opgeven, en zal wraak nemen op degene die hem daarmee confronteert. Verdediging is een algemene reactie als er een suggestie wordt gedaan. Trots met een mengsel van een diep gewortelde onzekerheid kan geen correctie aanvaarden, omdat alle correctie wordt gezien als afwijzing. Daarom zul je nooit iemand met een controlerende geest horen toegeven dat hij fout zit. Het is altijd de fout van iemand anders. Er is nooit belijdenis van schuld, berouw of echte wroeging.

De Jezebel geest staat in contrast tot de wil van God. Haar geest is god geworden. Haar wil moet worden vervuld, ongeacht de gevolgen. Jezebel heeft niet alleen autoriteit gestolen, ze manipuleert degenen die leiding geven. Ze gebruikt leugens en verdraaiing. God wacht op iemand die haar zal confronteren, om haar het hoofd te bieden. Velen bezwijken voor de Ahab geest en wenden eenvoudig hun hoofd af van haar manoeuvres. Ze redeneren dat ze toch heel gelovig is en hard werkt in de Kerk. De grootste zwakte onder leiders is de vrees voor confrontatie. Ze willen vrede, zonder de prijs te betalen voor het wegwerken van de manipulatie en de controlerende strategieŽn van de Jezebel geest.

Ik herinner mij, toen ik mensen moest confronteren met die geest, de hoeveelheid beschuldigingen die plotseling uit hun monden stroomde! De haat, die zich plotseling manifesteerde, herinnerde me eraan hoe ik in het begin door Satan werd aangevallen. De terminologie was precies dezelfde en daarom herkende ik satan in deze mensen. Daarvůůr waren ze mijn vrienden en waardeerden ze mijn zending ten zeerste, maar na de confrontatie zouden ze mij het liefst door het slijk halen, me uitschelden, onder andere voor valse profeet, en mijn zending en getuigenis 'complete onzin' noemen. Het is verrassend te zien dat ze allemaal reageerden op dezelfde wijze! De geest van Ahab zou echter op een ander manier reageren.

Het is interessant te zien hoezeer de reacties van Jezebel gelijk zijn aan die van Satan. Toen de duivel in het begin probeerde te infiltreren in de geschriften en ik hem betrapte, veranderde zijn taal van 'goddelijk' plotseling in vulgair. De mensen die mij 'beminden', veranderden nadat ik hen het hoofd had geboden in personen die zich fanatiek toewijdden aan het vernietigen van mij en mijn reputatie.

Soms wordt Jezebel tijdelijk berouwvol, maar spoedig keert ze terug tot haar controlerende strategieŽn. Als ze bidt, bidt ze voor haar eigen agenda. Daarin ligt geen kracht. Echt, vurig, bemiddelend gebed vormt trotse en hooghartige harten om tot berouwvolle en nederige harten; niets brengt een grotere doodssteek aan de geest van Jezebel. Typisch voor een Jezebel geest is dat ze zich zal beklagen niet voldoende gewaardeerd te zijn. Met haar egocentrische aard zal ze tot het uiterste gaan door te liegen en te overdrijven, om als spiritueel persoon over te komen; in hun egocentrisme is niemand zo belangrijk als zij. Jezebel zal telkens weer verklaren dat haar beslissing het resultaat was van veel gebed. Ze weet hoe ze sympathie moet wekken door bij de minste of geringste aanleiding te gaan huilen en zo bijna iedereen voor de gek te houden.

Wat betreft de Ahab geest, deze staat erom bekend afstand te doen van zijn autoriteit. Hij staat voor een denkrichting die confrontatie vermijdt en fouten ontkent. De geest van Ahab is zwak en vreesachtig. Hij houdt van zijn positie, maar vreest confrontatie. Ze vullen elkaar wederzijds aan en zo onderhouden de geesten van Ahab en Jezebel stilletjes een relatie waarin ze van elkaar afhankelijk zijn. Beide zullen de ander nodig hebben en zich ermee voeden om hun doelen te bereiken. Een pastoor, die beÔnvloed is door de Ahab geest, zal de hulp nodig hebben van iemand met de Jezebel geest om zijn positie te handhaven en zich te verzekeren van zijn populariteit. De pastoor zal deze persoon toestaan zijn of haar 'gaven' te gebruiken voor zijn eigen egoÔstische agenda, en dat alleen om ten koste van alles populariteit te verwerven. Door zo te handelen zal aan elke eerdere stroom van waardevolle en echte profetie die daar aanwezig was, minder belang gegeven worden en deze zou uiteindelijk tot zwijgen worden gebracht. Wanneer dit gebeurt, wordt er een spiritueel vacuŁm geschapen in hun kerk.

Verrassing, verrassing!

Op een dag hield onze gebedsgroep een afzonderlijke bijeenkomst, om te spreken over bepaalde plannen voor de toekomst. Die dag kwamen er onverwacht twee heren binnen - de gebedsgroep kende hen nauwelijks - die beweerden de gave van profetie te hebben. Toen zij de bijeenkomst verstoorden met hun komst, zei niemand een woord tegen hen. In feite waren er zelfs enkelen die blij waren dat ze erbij kwamen, in de veronderstelling dat deze mannen door God gezonden waren om het probleem waarmee ze bezig waren op te lossen. Helaas had de geestelijk leider van die bepaalde groep deze mannen in het geheim gepromoot en de hele groep beÔnvloed om in hen te geloven, niet wetend dat beiden de Jezebel geest in zich droegen. Deze twee hadden niets te maken met deze bijeenkomst, maar hadden zichzelf uitgenodigd om erbij te zijn. Als in een flits kwam er een uitwisseling met het Goddelijke tot stand en begonnen er 'goddelijke boodschappen' binnen te stromen voor verschillende mensen die daar aanwezig waren. Deze boodschappen vertelden hen wat ze moesten doen. Niemand drong erop aan dat de twee zouden weggaan, omdat de 'goddelijke boodschappen' zo vleiend en complimenteus waren met het gevolg dat het voor iedereen lastiger werd om iets te doen. Het was een verleiding van de duivel. Niemand durfde deze mannen het hoofd te bieden. Veel later hebben de mensen die deze 'goddelijke boodschappen' ontvangen hadden, begrepen dat ze niet van God kwamen.

Confrontatie is werkelijk de enige 'remedie' tegen de Jezebel geest zodra men met haar te maken krijgt. Het probleem is dat veel mensen bang zijn voor een confrontatie, in de wetenschap dat het een vreselijke scŤne zal veroorzaken. Hierdoor stellen ze het onvermijdelijke uit.

Manipulatie, controle en intimidatie

Twee dingen hebben altijd de Kerk geteisterd - controle en het verlangen te domineren. Deze machtsstrijd heeft altijd verdeling teweeg gebracht en de kracht van de Kerk ingeperkt.

De sluwste en toch meest algemene manier waarop de geest van controle werkt, is door manipulatie. Manipulatie wordt op verschillende manieren toegepast: gevlei, zelfmedelijden, ergens op zinspelen enz. Het gebruik van manipulatie om geld af te persen, bijvoorbeeld, doet zich in velerlei vorm voor. De meest absurde vorm waarover ik hoorde, was van een 'zienster', die een gebedshuis opende en een bord ophing waarop stond dat hoe meer geld men gaf voor dat gebedshuis, des te minder risico men liep naar het Vagevuur te gaan. Door geld te geven zou je direct naar de hemel gaan. Helaas geloofden veel goede mensen in deze 'zienster' en staken er hun geld in. Zonder schaamte gebruikte zij dit geld om zichzelf te voorzien van een dure auto en een andere voor haar echtgenoot. Toen ik op zekere dag haar daarmee confronteerde, veranderde deze 'liefdevolle' vriendin die ze eens was op slag, en toonde haar ware gezicht. Ze beschuldigde mij ervan een valse profeet te zijn en alarmeerde veel mensen die zij kende en die de inspiraties van H.W.L.i.G. lazen, en zei hen de boeken te verbranden. Ze gaf zich veel moeite om mij en mijn zending op alle mogelijke manieren te vernietigen. Ik heb begrepen dat wanneer je eenmaal bij iemand de Jezebel geest ontdekt en onthult, diegene in woede ontsteekt en van het spelen van een spirituele persoon het tegenovergestelde wordt. Ze zal de oorlog verklaren en zoveel lawaai veroorzaken, uit angst dat anderen haar valsheid doorzien. Ze heeft mensen opgebeld, die onze verspreiders in de V.S. waren, en hun gevraagd mijn boeken, video's en tapes te verbranden. Ze gaf daarvoor de best mogelijke reden op, namelijk: 'God heeft mij gevraagd jullie te waarschuwen', enz.

Ammunitie is een andere zaak. Jezebels verzamelen voortdurend ammunitie. Ze verschaffen zich informatie die ze tegen je kunnen gebruiken voor het geval ze ooit hun grip over je beginnen te verliezen. Alles wat ze kunnen verzamelen zullen ze zonder erbarmen tegen je gebruiken. We hadden hier zo'n geval toen de verenigingen en stichtingen werden gevormd. De persoon waarover ik spreek, had binnen onze groep grote autoriteit gekregen inzake de samenwerking met de organisatoren, mijn bijeenkomsten, de verslagen, een van onze tijdschriften, en andere dingen. Hij won het respect van een van onze trouwe priesters en had het klaargespeeld hem zozeer te manipuleren dat, wanneer ik niet met hem akkoord ging, hij mij zou aangeven bij de priester en hem tegen mij zou keren. Als ik het waagde zelf een bijeenkomst te organiseren zonder zijn medeweten door direct met de organisator contact op te nemen, dan meldde hij dat aan die priester die me vervolgens op het matje riep en dreigde dat hij ermee op zou houden. Die priester zei zelfs tegen me dat ik alles aan deze persoon moest toevertrouwen, zoals men doet tegenover een geestelijk leidsman of een biechtvader! Hij zorgde ervoor dat de priester mij dwong alle informatie die ik had aan hem te geven, anders zou hij mij aanklagen en zou ik in moeilijkheden geraken. Hij moest over alles geÔnformeerd worden.

Alsof dit nog niet genoeg was, begon deze man zich plotseling vreemd te gedragen, door te verklaren dat ook hij locuties van Jezus ontving. Hij raakte dan in een soort trance en gaf bevelen aan iedereen. Later beweerde hij dat deze bevelen van Christus Zelf kwamen. Hij speelde de profeet. In een retraite heeft hij enkele mensen verzameld uit het land waar hij vandaan kwam, en probeerde ze voor zich te winnen door te zeggen: "Jezus zegt je mij te volgen en niet Vassula. Haar zending is beŽindigd." Het was zijn bedoeling onze groep te verdelen en zoveel als hij kon aan zijn kant te krijgen. Hij ging zelfs zover te zeggen : "Jezus heeft mij verteld dat ik degene ben die de W.L.i.G. boodschappen zou overnemen, omdat de boodschappen aan Vassula beŽindigd zijn." Alsof H.W.L.i.G. een erfenis is! Wanneer hij 'viel' in de geest, onderging hij in een zogenaamde 'kruisiging' en gaf ons 'goddelijke boodschappen'. Het had voor mij geen zin vol te houden dat alles wat hij deed niet van God kwam, omdat hij de volle steun genoot van de priester die de groep bijeenhield.

Tenslotte, toen ik hem confronteerde, en ook de priester, brak de hel los. Ik verloor beide. Voor ons was het geen verlies maar een opluchting om die Jezebel geest kwijt te raken. Het speet ons allen dat we ook de priester verloren, het was een goede priester, maar verblind en gemanipuleerd door die geest. Vele jaren gingen voorbij, maar tenslotte nam deze priester, toen hij zijn fout inzag, weer contact met mij op. De andere man is gewoon helemaal verdwenen.

Daarom, als mensen proberen de wil van anderen te manipuleren of te domineren, is dat een rechtstreekse schending van Gods wetten en deze daad valt onder het domein van Satan.

Controle betekent ook het achterhouden van informatie. Een Jezebel geest oefent macht over je uit door iets te weten dat jij niet weet in een bepaalde situatie. In de ogen van Jezebel is het beschikken over informatie die jij niet hebt een machtig wapen ter controle.

Bekoringen

Dikwijls heb ik gemerkt dat als iemand een grotere verantwoordelijkheid krijgt dan anderen om in onze groepen te werken, zij ertoe bekoord worden te denken vrijgesteld te zijn van correctie. Het ging precies zo in de bovenvermelde zaak. Het is uitermate belangrijk nederig te blijven, het hart van een dienaar te hebben, en niet van een tiran. Het ego staat meer dan elke andere factor in de weg bij het verantwoordelijk worden. Als het ego niet wordt aangepakt, begint iemand aan wie verantwoordelijkheid is gegeven, te denken dat hij zonder fouten of gebreken is. Jezus is ons voorbeeld, en Hij verzet zich tegen de hoogmoed. 'God weerstaat de hoogmoedige, maar geeft aan de nederige genade'( 1Petrus 5, 5). Ieder die ertoe verleid wordt te controleren, opent de deur voor de Jezebel geest.

Een gevaarlijke karaktertrek van een controleur is dat hij gelijk moet hebben. Hij verdraagt geen kritiek en zal zelden, zo ooit, toegeven iets fout te doen. Een Jezebel geest is nooit fout, tenzij het een kortstondig toegeven van schuld betreft om de 'gunst' van iemand te verwerven. Als een Jezebel zich verontschuldigt, is het nooit met echt berouw of erkenning van een foute handelwijze, maar eerder: 'Het spijt me je gevoelens te hebben gekwetst.'

In een dialoog zal hij of zij de dingen zozeer verdraaien dat je het gevoel hebt je te moeten verontschuldigen hem of haar te hebben gedwongen een slecht besluit te nemen. Ik heb ook enkele andere karakteristieken van de Jezebel geest ontdekt. De controleur zal altijd de eer naar zich toe halen voor alles wat er goed uitziet. Hij zal snel degene over het hoofd zien die het harde werk heeft gedaan, en gemakkelijk iemand arrogant behandelen, alle etiquette laten varen om degene te zijn die lof ontvangt.

Geest of vlees?

Is Jezebel een geest of een werk van het vlees? Jezebel is een geest, maar hij vond toegang door ongekruisigd vlees. Een persoon met een controlerende geest zal nooit toegeven fout te zijn. Het is altijd de fout van iemand anders. Als je aandringt op een verontschuldiging en de controleur confronteert, zul je waarschijnlijk een schreeuwend antwoord krijgen als: 'Ja, ik zit fout. Ik zit altijd fout!' Dit sarcastische spuwen staat mijlenver verwijderd van berouw.

Gesprekken in verwarring

Een van de sluwste manieren om uit te wijken, eenmaal geconfronteerd, is te proberen je in de war te brengen door 5 maal per minuut van onderwerp te veranderen. Verwarring zorgt ervoor dat ze niet worden 'ontdekt' en blootgesteld. Daarom is het onmogelijk een logisch gesprek te hebben met een Jezebel. Ze zullen vele bladzijden vol schrijven, die gaan over allerlei andere situaties dan degene waarmee je ze confronteert. De context zal zo vaag zijn dat niemand kop of staart zal begrijpen. Als het gebeurt tijdens een gesprek, zullen ze gewoon nonsens praten om je te bedriegen en in de war te brengen, en nooit je vraag beantwoorden. In deze situatie moet men de vraag herhalen en hen verzoeken alleen te antwoorden op de vraag. Dat doen ze nooit. Dat zullen ze nooit doen.

Gesprekken in een monoloog

Dikwijls praten mensen die de Jezebel geest dragen, zonder ophouden. Ze hebben er behoefte aan macht en autoriteit te voelen, en ze zullen er alles aan doen die te krijgen. Ze menen dat ze meer weten dan ieder ander. Daarom domineren ze elke conversatie. Jezebel gebruikt het praten als een vorm van controle. In een typische conversatie zijn zij degenen die praten, of dat nu sport, het weer of het Koninkrijk van God betreft. Door deze vorm van controle kan deze persoon in zijn of haar leven nooit iets in zich opnemen of aanvaarden dat van anderen komt. Alle conversatie met hem of haar is eenzijdig. Jij bent alleen de luisteraar. En als er al ooit een pauze is en je wilt iets zeggen, dan haakt de Jezebel af en hoort je niet.

Ego

Eerder dan zichzelf te zien als toegewijde dienaren van Gods werk die ooit vrijwillig hebben aangeboden God te dienen, zien ze zichzelf als topmanagers van een groot bedrijf. God ziet hen echter meer als de bedienden. God is de enige Manager. Hun gedrag ergert hun omgeving. Ze zitten mensen voortdurend te commanderen, leiden de geestelijke zaken alsof het een bedrijf betreft, eerder dan het Koninkrijk van God. Het is echter op zijn minst gezegd zeer noodzakelijk om te sterven aan zijn ego en te winnen aan nederigheid. Er is geen plaats voor ego in het Koninkrijk van God.

Het lijdt geen twijfel dat God ons gekozen heeft om Hem te dienen zonder onze eigen agenda. Voor velen van ons geldt dat we hebben besloten God te dienen 'op onze eigen manier'. We moeten daarom volwassen worden en Zijn Leiderschap erkennen en Zijn woorden begrijpen: 'Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken, wie in Mij blijft, en Ik in hem, hij draagt rijke vrucht; want zonder Mij kunt ge niets doen' (Joh. 15, 5).

Sommige mensen, die een bekering van het hart doormaakten, en God erkenden als Nummer Een in hun leven, doen hun eigen dingen voor God. Zij zijn eenlingen en geen teamspelers. Zonder een gebedsleven zal er geen bewustzijn zijn van wat God zegt, en passiviteit en lauwheid zullen de overhand krijgen. Jezus was niet op aarde om Zijn wil te doen, maar de Wil van de Vader te volbrengen. Als gelovigen moeten we onze eigen agenda opgeven en proberen in ons leven Zijn doel te volbrengen. De Heilige Geest is de Gids om ons Zijn doel te onthullen.

We hebben geleerd hoe de Jezebel geest vol ego is en ook vol jaloezie. Om uit jaloezie de gaven van de Geest te verlangen die aan anderen gegeven is, voor onze eigen glorie, is een zonde. Het lijkt op de zonde van KaÔn tegenover Abel. Abel was God welgevallig, en uit egoÔstische motieven en jaloezie sneed KaÔn Abels keel door. Hier vestig ik de aandacht op hen die ik tot mensen heb horen zeggen: 'Ga naar huis en oefen het spreken in tongen'. Alsof men deze gave, die door de Heilige Geest wordt gegeven, zou kunnen leren zoals piano spelen! Ik herinner mij een jonge priester, die aan onze gebedsgroep vroeg dikwijls bij hem te komen om de tongentaal te oefenen. Toen er niets gebeurde na enkele 'lessen', gaf hij de schuld aan de groep en zei dat er zich onder hen een slechte persoon bevond die de stroom van de Geest blokkeerde, en hij joeg ze weg!

Recentelijk hoorde ik dat iemand van onze groepen naar een cursus 'profetie' gaat, waarin je dus zou leren hoe je moet profeteren. Zijn we werkelijk zo diep gezakt? Kunnen we nog veel verder afdwalen van de Heilige Schrift? Want het is een dwaling en verkeerde interpretatie van het Woord van God. De Heilige Geest verkoopt en verhandelt Zijn gaven niet, maar geeft ze vrij aan wie Hij verkiest. De gave van de tongen is een niveau van gebed dat hoger staat dan het natuurlijke terrein van gebed. 'Wie talen spreekt, spreekt niet voor mensen, maar voor God, want niemand verstaat hem, maar in geestverrukking spreekt hij geheimzinnige woorden uit' (1Kor. 14, 2). Natuurlijk zegt Sint Paulus dat het beter zou zijn dat er iemand is die deze taal verklaart voor het welzijn van de Kerk, en Paulus gaat door te zeggen dat profetie waardevoller is, omdat de Kerk ervan profiteert.

Als een gelovige bidt in tongen, gaat hij voorbij aan de grenzen van zijn verstand en spreekt tot God in de Geest. In feite geldt hetzelfde voor alle gaven van de Geest - profetie, woord van kennis, woord van wijsheid, enz. Geen enkele manifestatie van de Geest is een product van het verstand, maar een gave en manifestatie van de Heilige Geest. Daarom wil ik iedereen waarschuwen, die naar 'speciale lessen' gaat, waarin wordt lesgegeven in het verwerven van de Geest van God.

Ik zal eindigen met het volgende: ik wil eraan toevoegen dat veel van de context van dit artikel is ontleend aan de boeken van R.T.Kendall, die twee delen heeft geschreven over de Jezebel geest. Het begin van dit artikel bevat passages uit een Grieks-orthodoxe nieuwsbrief van een priester. De rest is afkomstig uit mijn eigen ervaringen.

Hoewel ik midden in het inpakken zit vanwege de verhuizing en het nu al 18.00 uur is, de dag voor mijn definitieve vertrek uit Rome, heb ik dit artikel toch nog af kunnen maken. Vanwege de haast, vraag ik u mij mijn fouten, slechte Engels, en misschien herhaling van passages te vergeven. Het doel van dit werk is ons welzijn. Lees aandachtig, en onderzoek of iemand van u mogelijk deze trekken in zijn geest begint te vertonen. Als je denkt jezelf te herkennen in een bepaald deel, denk er dan aan dat niet alles verloren is, maar dat er een brede deur is om te ontsnappen, en dat is: BEROUW.

God zegene jullie allen,
In Christus Vassula


1 Jezebel staat in de meeste Nederlandse bijbelvertalingen als Izťbel.


terug naar de homepage