DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Nieuws »

Imprimatur en Nihil Obstat - Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
2021-11-14

door Rev. J.L. Iannuzzi, Ph.B, STB, STL, STD 

Op deze 13de mei 2017 wil ik het huidige standpunt van de Katholieke Kerk over de profetische openbaringen van God aan Vassula Rydén in de publicatie “Waar Leven in God” bespreken. Deze huidige positie wordt samengevat in de volgende vijf punten:

1) De profetische WLIG openbaringen genieten het Imprimatur en Nihil Obstat van het Leergezag – officiële kerkelijke zegels van goedkeuring.

2) Het Imprimatur en Nihil Obstat van de Kerk zijn een uitoefening van het Leergezag.

3) De Kerk vraagt van de christengelovigen “instemming met een godsdienstige geest” met het Leergezag van de Kerk, dat in het bijzonder wordt uitgeoefend door die bisschoppen die in gemeenschap met de Paus onderrichten.

4) De leerstellingen van die bisschoppen in gemeenschap met de Paus en die het Leergezag uitoefenen, hebben aan de profetische WLIG openbaringen deze zegels van goedkeuring verleend (28/11/2005 Nihil Obstat en Imprimatur), die vandaag de dag nog steeds volledig van kracht zijn.

5) Op grond van de toekenning van het Imprimatur en het Nihil Obstat van het Leergezag aan de profetische WLIG openbaringen, is het christenen verboden zichzelf op te werpen als rechter ervan en ze publiekelijk te veroordelen.  Integendeel, in zoverre alle christenen “dienen in te stemmen met het oordeel van hun bisschop betreffende geloof en zeden” en “zich dienen te houden aan” dit oordeel en het Leergezag “met een religieuze instemming van de geest”, ontlokken het Imprimatur en Nihil Obstat van het Leergezag over de profetische WLIG openbaringen van de christelijke gelovigen deze religieuze instemming.

Hieronder werk ik deze vijf punten verder uit.

1) De profetische WLIG openbaringen genieten het Imprimatur en Nihil Obstat van het Leergezag – officiële kerkelijke zegels van goedkeuring.

Omdat het Leergezag van de Kerk de plicht heeft “Gods volk te behoeden voor afwijkingen en tekortkomingen, en het de objectieve mogelijkheid te geven om het ware geloof zonder dwaling te belijden”, evenals “het getrouw uit te leggen”, onderzoekt het publicaties, in het bijzonder werken over geloof en zeden, en spreekt uit of ze vrij zijn van leerstellige dwaling.

Op 19 maart 1975 vaardigde de Congregatie voor de Geloofsleer normen uit voor de pastores van de Kerk die de plicht hebben waakzaam te zijn bij de publicatie van materiaal over geloof en zeden, dat ter “goedkeuring” aan de Kerk moet worden voorgelegd. Dit mandaat werd herhaald in het Wetboek van Canoniek Recht van 1983, canon 823. Deze goedkeuring vindt plaats via een proces dat begint met de auteur die het manuscript indient bij de censor librorum of deputatus, die door de bisschop of een andere kerkelijke autoriteit is aangesteld om dergelijke onderzoeken uit te voeren. Als de censor geen leerstellige fout in het werk vindt, verleent hij een Nihil Obstat (“Niets belemmert” de publicatie ervan), dat dit bevestigt. Als de bisschop zijn Imprimatur (“Laat het gedrukt worden”) verleent, vormt dit kerkelijke zegel een ‘goedkeuring’ van het werk, dat het toelaat om het “uit te stallen en te verkopen in kerken” en een verklaring van "zowel een juridische als een morele garantie voor de auteurs, de uitgevers en de lezers”  dat het werk "niets bevat dat in strijd is met het authentieke leergezag van de Kerk over geloof of zeden" en "dat alle relevante voorschriften van het kerkelijk recht zijn vervuld.” 

Op 28 november 2005 verleende Zijne Excellentie Bisschop Felix Toppo, S.J., D.D. het Nihil Obstat aan de WLIG geschriften. Op 28 november 2005 verleende Zijne Excellentie Aartsbisschop Ramon C. Arguelles, STL, DD het Imprimatur aan de WLIG openbaringen.

Bovendien schreef bisschop Felix Toppo op 24 november 2005 de volgende brief die het Nihil Obstat van het Leergezag vergezelde en de bovennatuurlijke aard van de WLIG openbaringen onderstreepte:

“Ik heb alle WAAR LEVEN IN GOD-boeken gelezen en over hun inhoud gemediteerd. Ik geloof echt dat de boeken de Goddelijke Dialoog bevatten van de Heilige Drie-eenheid, Onze Lieve Vrouw en de Engelen met de mensheid door middel van Vassula Rydén. Ik heb niets verwerpelijks gevonden of iets gevonden dat in strijd is met het authentieke gezag van de Kerk op het gebied van geloof en zeden. Het lezen van deze boeken en het mediteren over de inhoud is geestelijk heilzaam voor iedereen. Ik raad deze boeken aan elke Christen aan.”

Op 30 september 2004 schreef de Aartsbisschop van Lipa Ramon C. Arguelles, STL, DD, die aan de profetische WLIG openbaringen het Imprimatur van het Leergezag verleende, de volgende brief waarin hij verder de bovennatuurlijke aard van de profetische WLIG openbaringen bevestigt:

“Kardinaal Joseph Ratzinger toonde zo'n christelijke onbevangenheid toen hij het voortouw nam bij de beoordeling van de zaak van mevrouw Vassula Rydén. Via Fr. Prospero Grech, adviseur van de Congregatie voor de Geloofsleer, vroeg de goede kardinaal aan Vassula om vijf vragen te beantwoorden (zie brief van 4 april 2002) om enkele moeilijkheden op te helderen die in de Kennisgeving van 1995 werden gesuggereerd, met betrekking tot de geschriften van True Life in God (Waar Leven in God), en over haar activiteiten die daarmee verbandhouden. De reacties zullen sommige twijfelende Thomassen, die toch recht hebben op gemoedsrust, enorm helpen…

Kardinaal Ratzinger vroeg Fr.  Joseph Augustine Di Noia, O.P., Ondersecretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer, om mevrouw Rydén een kopie van diezelfde brief te bezorgen, zodat zij iedereen kon informeren over de uitwisseling van de verduidelijkingsbrieven. Ik ben buitengewoon blij dat kardinaal Ratzinger perfect de houding weerspiegelt van de Heilige Vader, wiens grote obsessie en waarschijnlijk de reden voor het leven en de energie die hij aan de dag legt, de EENHEID VAN HET CHRISTENDOM is...

Wat het vorige leven van mevrouw Rydén ook mag zijn, in onze dagen kan ze en is ze al een instrument van God om Gods droom waar te maken, de droom van de Heilige Vader, de droom van de Kerk, hetgeen misschien wel de grootste gebeurtenis zou kunnen zijn van de eerste jaren van het Derde Millennium: DE EENHEID VAN ALLE DISCIPELEN VAN CHRISTUS! Mensen zoals Vassula, die met de Heilige Vader lijden voor de christelijke eenheid, hebben bemoediging, begrip en gebed nodig. Ik ben bereid haar dat te geven, al was het maar om me aan te sluiten bij de Heilige Vader, Kardinaal Ratzinger en vele onbekende zielen die oprecht verlangen naar een vernieuwing van het christendom, een hernieuwde impuls van evangelisatie en eenheid van alle christelijke broeders. Moge Maria ons helpen groeien in het WAAR LEVEN IN GOD.”

2) Het Imprimatur en Nihil Obstat van de Kerk zijn een uitoefening van het Leergezag.

Het dient opgemerkt te worden dat het Leergezag van de Kerk drie gradaties van leergezag geniet die de christengelovigen moeten volgen, en die van hen respectievelijk de “instemming van het geloof” (de eerste twee gradaties van haar leergezag) en de “religieuze instemming” vergen (de derde graad van haar gezag, bv. met betrekking tot het Imprimatur en Nihil Obstat van het Leergezag).

Van deze drie niveaus van magistrale gezaghebbende onderrichting die "de volgorde van de waarheden waaraan de gelovige vasthoudt"  vaststellen, zijn er 1) waarheden die worden onderwezen als goddelijk geopenbaard (depositum fidei ),  2) definitief voorgestelde uitspraken over zaken van geloof en zeden die nauw verbonden zijn met de goddelijk geopenbaarde waarheid,  en 3) niet-definitieve onderrichting die a) helpt bij het beter begrijpen van de goddelijk geopenbaarde waarheid en de inhoud ervan expliciet maakt, b) herinnert hoe sommige onderrichting in overeenstemming is met de waarheden van het geloof, of c) beschermt tegen ideeën die onverenigbaar zijn met deze waarheden .

In het officiële document van het Vaticaan getiteld Donum Veritatis, van de Congregatie voor de Geloofsleer, wordt een vierde categorie van magistrale onderrichting genoemd, d.w.z. een gewone prudentiële onderrichting over tuchtzaken.

I) Tot de eerste categorie van magistraal gezag behoren “waarheden die worden onderwezen als goddelijk geopenbaard.” Dit is een uitoefening van het “hoogste Leergezag”, gewoonlijk het "buitengewone Leergezag" genoemd en het is universeel bindend. Deze waarheden zijn de fide credenda leerstellingen, vaak aangeduid als "onfeilbaar dogma" of "definitief dogma", die van de gelovigen een instemming vragen van "theologisch geloof"; ze zijn rechtstreeks vervat in het Woord van God en het Leergezag heeft verklaard dat ze goddelijk geopenbaard zijn. Deze waarheden zijn onfeilbaar en aan hen zijn de gelovigen de "gehoorzaamheid van het geloof" verschuldigd.

II) De inhoud van de tweede categorie behoort toe aan het Leergezag dat “op definitieve wijze waarheden betreffende geloof en zeden voorstelt, die, zelfs indien niet goddelijk geopenbaard, toch strikt en nauw verbonden zijn met de Openbaring.” Deze waarheden zijn niet onmiddellijk vervat in de Geloofsschat (Depositum Fidei), maar zijn geworteld in de primaire onderrichtingen van het depositum fidei als secundaire waarheden, of secundaire objecten van onfeilbaarheid, die er noodzakelijkerwijs logisch of historisch uit volgen, en die nodig zijn om ze getrouw uiteen te zetten. De verkondiging van deze onderrichtingen vormt een uitoefening van het “gewone Leergezag” en ze zijn universeel bindend. Deze secundaire waarheden zijn de fide tenenda leerstellingen, die “ferm moeten worden aanvaard en onderhouden” door iedereen, en iedereen die ze verwerpt "verzet zich tegen de leer van de katholieke kerk.”                  

III) De derde categorie van het Leergezag is niet-definitieve onderrichting die dient a) om te helpen bij het beter begrijpen van een goddelijk geopenbaarde waarheid en om de inhoud ervan expliciet te maken, b) te herinneren hoe een onderrichting in overeenstemming is met de geloofswaarheden, of c) te beschermen tegen ideeën die onverenigbaar zijn met deze waarheden (bijv. Imprimatur en Nihil Obstat van het Leergezag).

Ik wil benadrukken dat deze drie niveaus van magistrale onderrichting de Katholieke leerstelling vormen door een 'instemming van het geloof' of door een 'religieuze instemming'. De Catechismus van de Katholieke Kerk onthult hoe christenen zulke leerstellingen moeten aanvaarden: „Aan deze gewone onderrichting moet de gelovigen ’zich houden met religieuze instemming’, die, hoewel verschillend van de instemming van het geloof, er toch een verlengstuk van is.” De passage in Lumen Gentium 25, heeft betrekking op een “religieuze instemming (assensus religiosus) van geest en wil” – vereist voor de derde categorie; het onderscheidt zich van de 'instemming van het geloof' (assensus fidei) - vereist voor de eerste en tweede categorie. 

Terwijl zulke onderscheidingen van instemming de gradatie benadrukken in het volgen van de magistrale onderrichting, legt het Leergezag niet minder de nadruk op de verplichting van alle christenen om zich loyaal aan de Kerk te onderwerpen in alle bovengenoemde categorieën van haar leergezag: “De bereidheid om zich loyaal te onderwerpen aan de onderrichting van het Leergezag over zaken, die op zichzelf niet onhervormbaar zijn, moet de regel zijn”.         

3) De Kerk vraagt van de christengelovigen "instemming met een godsdienstige geest" met het Leergezag van de Kerk, dat in het bijzonder wordt uitgeoefend door die bisschoppen die in gemeenschap met de Paus onderrichten.

De reden waarom de Katholieke Catechismus bevestigt dat "religieuze instemming" moet worden gegeven door de gelovigen aan die officiële maar niet-definitieve onderrichtingen van het gewone Leergezag (b.v. het officiële Imprimatur en Nihil Obstat van de Kerk), wordt verwoord in de volgende verklaring van de Katholieke Catechismus:

“Goddelijke bijstand wordt ook verleend aan de opvolgers van de apostelen, die onderrichten in gemeenschap met de opvolger van Petrus, en op bijzondere wijze aan de bisschop van Rome, herder van de gehele Kerk, wanneer zij, zonder tot een onfeilbare definitie te komen en zonder zich op ‘definitieve wijze’ uit te spreken, in de uitoefening van het gewone Leergezag een onderrichting voorstellen die leidt tot een beter begrip van de Openbaring in zaken van geloof en zeden. Aan deze gewone leer moeten de gelovigen ‘zich met religieuze instemming houden’ die, hoewel onderscheidend van de instemming van het geloof, er toch een uitbreiding van is”.

Hoewel het Imprimatur en het Nihil Obstat door de plaatselijke bisschop voor zijn diocees kunnen worden verleend, mag men niet uit het oog verliezen dat deze officiële zegels, hoewel zij plaatselijk en binnen één diocesane jurisdictie worden verleend, gewoonlijk de juridische grenzen overschrijden op grond van bisschoppelijke collegialiteit en hun aanvaarding door andere bisschoppen over de hele wereld. Ondanks de verwarring binnen de Kerk die in verschillende goedgekeurde Mariaverschijningen werd voorspeld, geven de volgende bevestigingen van de Kerk uitdrukking aan de blijvende collegialiteit en de onderlinge betrekkingen tussen bisschoppen:

“Deze collegiale eenheid (van bisschoppen) blijkt ook uit de wederzijdse betrekkingen van de afzonderlijke bisschoppen met bepaalde kerken en met de universele Kerk... De afzonderlijke bisschoppen zijn echter het zichtbare beginsel en fundament van de eenheid in hun particuliere kerken, die gevormd zijn naar het model van de universele Kerk, in en uit welke kerken de ene en enige Katholieke Kerk ontstaat. Daarom vertegenwoordigen de afzonderlijke bisschoppen ieder hun eigen kerk, maar allen tezamen en met de Paus vertegenwoordigen zij de gehele Kerk in de gebondenheid van vrede, liefde en eenheid.”

“De collegiale geest (van alle bisschoppen) is de ziel van de samenwerking tussen de bisschoppen op regionaal, nationaal en internationaal niveaus. Collegiaal optreden in strikte zin impliceert de activiteit van het gehele college, samen met het hoofd, over de gehele kerk.”

“Door de episcopale wijding zelf krijgen de bisschoppen naast de heiligende functie ook de functie van onderrichten en besturen; deze kunnen naar hun aard echter alleen worden uitgeoefend in hiërarchische gemeenschap met het hoofd en de leden van het college.”

In het licht van het voorgaande, mocht iemand ervoor kiezen om publiekelijk de werken te veroordelen die momenteel het zegel van dit Leergezag dragen - of het nu door de hand of de mond van een priester of een leek is - dan zouden de daden van die persoon door de Kerk als niets minder dan "verwerpelijk" worden beschouwd:

“Hoewel een lid van de Kerk de vrijheid behoudt om een privé openbaring te verwerpen die officieel kerkelijk is goedgekeurd, zou het tegelijkertijd verwerpelijk zijn om zich er publiekelijk tegen uit te spreken.”

Ik herinner er hieraan dat er in de geschiedenis van de Katholieke Kerk geen enkel geval bekend is waarin een positieve beslissing van Constat de Supernaturalitate (het is duidelijk van bovennatuurlijke oorsprong) door de plaatselijke bisschop betreffende een nationaal of internationaal bekende profetische openbaring later door de Heilige Stoel werd veranderd in de verboden categorie van Constat de non Supernaturalitate (het is duidelijk van niet-bovennatuurlijke oorsprong). Toegegeven, gezien de overvloed aan gerapporteerde profetische openbaringen en verschijningen over de hele wereld, zijn positieve of negatieve oordelen van de Heilige Stoel zeldzaam, vergen veel tijd en de Heilige Stoel zwijgt vaak over dergelijke zaken. Om echter te voorkomen dat het eindoordeel aan iedere individuele christen wordt overgelaten, biedt de Kerk, als de beste handelwijze, toevlucht tot leerstellige veiligheid door het verlenen van het Imprimatur en/of Nihil Obstat van de bisschop, die, zoals eerder opgemerkt, een 'goedkeuring' van het werk inhouden, zodat het “in de kerken kan worden getoond en verkocht”  en “een juridische en morele garantie voor de auteurs, de uitgevers en de lezers,”  dat het werk “niets bevat dat strijdig is met het authentieke Leergezag van de Kerk inzake geloof of zeden.”

Ook wordt herinnerd aan de brieven van de bisschoppen die aan de profetische WLIG openbaringen het Imprimatur en Nihil Obstat hebben verleend, die getuigen van hun bovennatuurlijke aard door te bevestigen dat zij “de Goddelijke Dialoog bevatten van de Heilige Drie-eenheid, Onze Lieve Vrouw en de Engelen met de mensheid door middel van Vassula Rydén,”  die "een in onze dagen een instrument van God is om Gods droom, de droom van de Heilige Vader, de droom van de Kerk te verwezenlijken, hetgeen de grootste gebeurtenis van de eerste jaren van het Derde Millennium zou kunnen zijn: DE EENHEID VAN ALLE DISCIPELEN VAN CHRISTUS!” 

4) De onderrichtingen van die bisschoppen in gemeenschap met de Paus en die het Leergezag uitoefenen, hebben aan de profetische WLIG openbaringen deze zegels van goedkeuring verleend (28/11/2005 Nihil Obstat en Imprimatur), die vandaag de dag nog steeds volledig van kracht zijn. 

Omdat de plicht om Gods goddelijk geopenbaarde Woord getrouw te interpreteren “is toevertrouwd aan de bisschoppen in gemeenschap met de opvolger van Petrus, de Bisschop van Rome,”  die, ook al komen zij niet tot een onfeilbare definitie en zonder zich op een ‘definitieve wijze’ uit te spreken,  niettemin het gewone Leergezag uitoefenen, en de gelovigen moeten 'instemmen' met hun beslissingen over geloof en zeden. Beschouw de volgende verklaring van het decreet van het Tweede Vaticaans Concilie:

“De bisschoppen, wanneer zij in gemeenschap met de Paus van Rome onderricht geven, moeten door allen worden geëerbiedigd als getuigen van de goddelijke en katholieke waarheid; en de gelovigen moeten zich aansluiten bij het oordeel van hun bisschop over het geloof en de zeden, dat hij in de naam van Christus uitspreekt, en zij moeten dit met een godsdienstige instemming van het gemoed aanhangen.” 

In zoverre het verlenen van de magistrale zegels van Imprimatur en Nihil Obstat aan de profetische WLIG openbaringen en de brieven van de bisschoppen die ze hebben verleend, respectievelijk een goedkeuring en een garantie inhouden, en een positief oordeel over hun bovennatuurlijke aard,  en de christelijke gelovigen zich bij het oordeel van hun bisschop moeten aansluiten, mogen de gelovigen deze vol vertrouwen benaderen als een authentieke openbaring door God voor onze tijd gegeven. 

5) Op grond van de toekenning van het Imprimatur en Nihil Obstat van het Leergezag aan de profetische WLIG openbaringen, is het christenen verboden zichzelf op te werpen als rechter ervan en ze publiekelijk te veroordelen.  Integendeel, in zoverre alle christenen “dienen in te stemmen met het oordeel van hun bisschop betreffende geloof en zeden” en “zich dienen te houden aan” dit oordeel en het Leergezag “met een religieuze instemming van de geest”, ontlokken het Imprimatur en Nihil Obstat van het Leergezag over de profetische WLIG openbaringen van de christelijke gelovigen deze religieuze instemming.  

In zijn verhandeling over de zalig- en heiligverklaring van respectievelijk de Dienaren van God en de Zalig verklaarden, heeft kardinaal Prospero Lambertini (later gekroond tot paus Benedictus XIV) bevestigd dat terwijl men er weliswaar voor mag kiezen om een bepaalde door de Kerk goedgekeurde profetische openbaring niet te volgen, daar God ons gezegend heeft met verschillenden waaruit wij kunnen kiezen, dat het absoluut verboden is dit zonder reden, zonder gepaste bescheidenheid en met minachting te doen – het publiekelijk veroordelen wat de Kerk met haar officiële goedkeuringszegels positief heeft bevonden is niets minder dan ‘verwerpelijk’:

“Het is mogelijk niet in te stemmen met dergelijke openbaringen en zich ervan af te keren, zolang men dat doet met de nodige bescheidenheid, niet zonder reden en zonder minachting”. 

Conclusie

In deze eindtijd, waarin veel bijbelse profetieën in vervulling gaan, in het bijzonder Dan. 9:27; Mt. 24:15; 2 Thess. 2:3-13; Openb. 13, wordt meer dan ooit aandacht gevraagd van Gods herders, die Hij oproept om zijn kudde te hoeden met een gezonde leer die niet alleen de Geloofsschat en de levende Traditie van de Kerk bewaren, maar ook verder ontwikkelt, "doordringt tot de betekenis van het geopenbaarde Woord en het meedeelt aan anderen.”  In dit derde millennium, waarin alle priesters worden aangespoord om “naar diepe wateren uit te varen”  en een “nieuwe evangelisatie” te ondernemen,  spelen de door de Kerk goedgekeurde profetische openbaringen een essentiële rol, omdat zij een goddelijk dringende oproep bevatten die van invloed zal zijn op de toekomst van de mensheid en het leven van miljoenen zal veranderen. Laten we niet vergeten dat toen onze Lieve Vrouw van Fatima voorspelde dat vele volkeren op aarde zouden worden uitgeroeid als de mensheid zich niet bekeerde, zij dit deed nadat zij een dringend beroep had gedaan op de Kerk en de mensheid op een scharniermoment in haar geschiedenis. Een parallelle oproep vandaag de dag aan de Kerk en de mensheid, wordt ontdekt in de kerkelijk goedgekeurde profetische openbaringen van Waar Leven in God. Belangrijker is dat de gevolgen van deze oproep, als er geen gehoor aan wordt gegeven, wereldwijd zullen zijn. Als zielenherder nodig ik alle christenen van goede wil van harte uit om de goddelijke openbaringen over Waar Leven in God te overwegen voor hun eigen geestelijk welzijn en voor de verbetering van de mensheid. 

Rev. J.L. Iannuzzi, Ph.B, STB, STL, STD    

 
Ander Top Nieuws:
Imprimatur en Nihil Obstat - Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
De Onderscheiding van Gods Wil
Profetieën Die Voor Dit Einde Van
De Tijden Worden Gerealiseerd

DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Ter Verdediging van de Paus - Pater Peter Yates CSWG
Het Mashiach Gebed
Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
De Eerste Online
Getuigenis Bijeenkomst
Zaterdag 14 november 19.00 uur

Het Feest van Maria Tenhemelopneming
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Onze Lieve Vrouw Eren
Enkele verduidelijkingen om de Interreligieuze dialogen te begrijpen
Vassula stuurt Boodschap van God van 13 maart 2020
Ter Verdediging van de Paus - Eerwaarde Joseph Iannuzzi, S.T.L., S.Th.D
Ter Verdediging van de Paus - Pater Vincent Cosatti ofm conv.
Nieuw! Verbeterde vertaling
Vervolgbrief van Vassula - 15 november 2019: De Stoel van Petrus
Een brief van Vassula - 13 november 2019:
Gratis! E-boek H. Aartsengel Michaël

Bekijk WLIG Top Nieuws...

Meer Nieuws in het Archief...

Laatste Nieuws
Waar Leven in God Nieuws Rondom de Wereld
 

Schrijf je in voor de Internationale E-Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en activiteiten binnen de wereldwijde gemeenschap en het apostolaat van True Life in God
 

Download de Engelse TLIG Nieuwsbrieven (in PDF)
Download, print en deel uit, eerdere TLIG Nieuwsbrieven.
 

Schrijf je in voor de Nederlandse E-Nieuwsbrief
Enkele malen per jaar verschijnt de Nederlandse WLIG Nieuwsbrief.
 

TLIG Magazine
Magazine in het kleur vol met TLIG-activiteiten wereldwijd en spirituele onderrichtingen over verschillende onderwerpen. Het tijdschrift is in het Engels.
 

Nieuws Archieven
Toegang tot alle eerdere Artikelen en E-Nieuwsbrieven
 

Zoekfunctie Nieuwsrubriek
Tekst zoeken in de Nieuwsrubriek
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Herinner Je Altijd Mijn Tedere Meesterschap
 
EERDERE BOODSCHAP:

Toon Mijn Onuitputtelijke Schat Aan Elke Natie
 

 
TOP NIEUWS:

Imprimatur en Nihil Obstat - Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
Het huidige standpunt van de Katholieke Kerk over de profetische openbaringen van God aan Vassula Rydén in de publicatie “Waar Leven in God” - door Rev. J.L. Iannuzzi, Ph.B, STB, STL, STD
 
De Onderscheiding van Gods Wil
Lezing 13 maart 2021 door Fr. Dr. Joseph Iannuzzi STL, STh.D.

ANDER NIEUWS:
Profetieën Die Voor Dit Einde Van
De Tijden Worden Gerealiseerd

Onder de vele boodschappen van Waar Leven in God, lijken er een aantal te profeteren wat er in onze dagen met COVID-19 gebeurt - door Vassula Ryden.

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message