DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Missie » Evangelisatie » Hoe kun je nu meedoen! » De 27 Antwoorden »

De 27 Antwoorden

Dus je hebt de 27 vragen bestudeerd en je wilt weten hoe goed je ze hebt beantwoord? Hier zijn de antwoorden van Vassula op de vragen.

1. Wat is de eerste stap die we moeten zetten, zodat de Heilige Geest onze ziel binnendringt met Zijn licht?

A: Zuiverheid in de ziel is essentieel. Dus de eerste stap die we moeten zetten is BEROUW HEBBEN. Waarachtig BEROUW brandt als een vuur in de ziel. BEROUW maakt het mogelijk dat de Heilige Geest op je neerdaalt om Zijn goddelijk handelen te voltooien, "alle onzuiverheden en onvolmaaktheden die zich tegen Hem opstellen verpletterend... om je voor te bereiden op deze perfecte vereniging, moet Hij ons zuiveren..." Tijdens deze periode van BEROUW met tranen in je ogen en met veel spijt, te zien wat een ellendeling je voor God bent, begin je een volgzaam instrument voor God te worden. BEROUW HEBBEN met heel je hart leidt de ogen van je ziel ertoe om je onwaardigheid te realiseren en zo verootmoedig je jezelf. Je kunt de Heilige Geest niet oproepen om Hem te doen binnenvallen, omdat de Heilige Geest de zonde schuwt en niet over een ziel zal komen die schuldig is aan de zonde. "Hoe nederiger je wordt, hoe gemakkelijker Mijn Geest Zijn weg in je zal vinden." Tot slot: BEROUW is de poort die zielen uit de duisternis naar het licht leidt.

2. Veel zielen van vandaag de dag zijn dor als een woestijn, dus hoe zou onze ziel worden getransfigureerd om eruit te zien om God te verheerlijken?

A: We kunnen alleen worden getransfigureerd door de Heilige Geest wanneer Hij de benodigde ruimte in ons vindt en nadat we aan onszelf zijn gestorven. Als we sterven aan ons ego en passies en volledig onthecht raken, kan de Heilige Geest bij je binnenvallen en je transformeren zodat jouw gedachten de gedachten van Christus worden. "Mijn Heilige Geest, kan jouw ziel transfigureren van een woestijn in een tuin, waar Ik Mijn rust in je kan hebben. Mijn Heilige Geest kan je ziel transfiguren in een paleis, waar Ik Koning kan zijn en over je regeer. Mijn Heilige Geest kan je ziel transfigureren in een paradijs waar Ik in dit paradijs verheerlijkt zal worden."

 3. Wat zijn de twee stappen die de Vader ons in het begin heeft geleerd, over hoe we tot Hem moeten naderen, die Hem van Zijn Troon doen opstaan, Zijn kroon opzijzetten en naar ons toe doen snellen?

A: De eerste twee stappen die de Vader ons vraagt ​​zijn: om INTIEM met Hem te worden en de tweede stap is om de "VREES VAN DE HERE" in praktijk te brengen. De vrees voor de Heer is het begin van Wijsheid, het is de kroon van Wijsheid. De Heer vrezen is het vermijden van alle kwaad. "Kom en beërf wat eeuwig duurt door Mijn Geest toe te staan ​​jouw geest en je lichaam te verlichten met Zijn goddelijk licht. Door Hem toe te staan ​​je ziel te verlevendigen in de intimiteit die Wij in Ons van jou verlangen ..." "Kom en nader tot Mij en leer Mij kennen en je zult leren Mij lief te hebben, daarvoor moet je intiem met Mij worden. Vergeet echter nooit dat IK HEILIG BEN."

 4. Hoe beschrijft Jezus de Vader? Er zijn maar een paar woorden nodig.

A: Jezus beschrijft de Vader als volgt: "Mijn Vader is Koning, toch zo moederlijk, Hij is Rechter, toch zo teder en liefhebbend, Hij is de Alfa en de Omega en toch zo zachtmoedig."

5. Hoe worden we door God beschreven als komende van de Vader?

A: We worden beschreven als Zijn ZAAD, maar niet alleen als Zijn zaad. Hij herinnert ons eraan dat we van KONINKLIJKE AFKOMST zijn en dat we afstammen van Soevereiniteit. "Zonen en dochters! Jullie zijn het nageslacht van de Allerhoogste! Jullie stammen af van Soevereiniteit en Pracht! Jullie behoren tot Ons, jullie behoren tot de hemel! Jullie zijn van koninklijke afkomst, jullie zijn gezegend in Ons Beeld, dus sta Mij toe je te kleden in Mijn luister. Open je hart en Ik zal je redden." In andere passages herinnert God ons eraan dat we het been van Zijn Been het vlees van Zijn Vlees zijn.

6. Wat is het dat de Vader bovenal van ons vraagt?

A: De Vader vraagt ​​van ons onze wil en ons hart en om onszelf aan Hem over te geven zodat Zijn Wil in ons gedaan kan worden. "Zodra Ik je toestemming heb, zal Mijn Wil in jou worden gedaan." "Ik kom niet met geweld over je met Mijn Heilige Geest om je vrijheid te schenden, noch kom Ik om je te veroordelen. Ik kom naar je toe omwille van Mijn Genade om je voor niets de meest volledige kennis van Mijn Wil vrij te geven.”

7. Wat is de Wil van de Vader?

A: Onze-Lieve-Vrouw zei: "Ik ben gekomen om jullie eraan te herinneren dat een ware apostel van God degene is die de Wil van God doet. Liefhebben is de wil van God doen." (Hier zijn twee prachtige passages die je kunt kiezen of beiden kunt nemen). "Liefde gaat boven alles. Liefhebben is Mijn Wil doen, het is jouw toegangssleutel tot Mijn Koninkrijk in de hemel." Als je beweert dat je in Mij leeft maar geen liefde hebt, dan kun je niet zeggen dat je in Mij leeft: een waarachtig leven in Mij is hetzelfde leven leiden als Christus leefde." Het is niet hij/zij die tegen Mij zegt: "Heer, Heer, die het Koninkrijk der hemelen zal binnengaan, maar de persoon die de WIL VAN MIJN VADER in de hemel doet. Dus spreek met liefde en Ik zal je horen! Geef met liefde en Ik zal je kennen. Bid met liefde en de deuren van Mijn Koninkrijk zullen voor je opengaan om je te ontvangen! Handel met liefde zodat Ik ooit tegen je kan zeggen: "Jij bent van Mij, jij bent zaad! Kom naar je Vader!" Nog een citaat: "Liefde gaat boven alles. LIEFDE IS MIJN WIL DOEN. Het is jouw toegangssleutel tot Mijn Koninkrijk in de Hemel.”

8. Wat betekent de term 'wandelen met God'?

A: De term "wandelen met God" betekent wanneer je volledig verenigd bent met God en onder Zijn goddelijke Wil bent. "Leer dat eenieder van jullie die zich tot Mij wendt met het enige verlangen om Mij te behagen, met heel Mijn hart, ja, met heel Mijn Hart zal Ik hem Mijn gunsten schenken. Ik zal Mijn Beeld van Goedheid onthullen, zodat ze hun reis voltooien met Mij."

9. Wat is de grootste dienst die men God kan bewijzen?

A: De grootste dienst die men God kan bewijzen is om één ziel naar Hem terug te brengen. Wanneer je de waarde van elke ziel hebt beseft, zul je door vuur gaan om zielen voor God te verkrijgen. Het verkrijgen van zielen voor God overtreft alle soorten diensten die je God zou kunnen bewijzen, want God waardeert één ziel meer dan wat dan ook. Dus God vraagt ​​ons om te evangeliseren: "Ga en evangeliseer met liefde voor Liefde."

10. Wat is het onophoudelijke gebed?

A: Het onophoudelijke gebed is wanneer je geest volledig opgaat in God en gevoelig wordt voor Gods aanwezigheid. Op deze momenten heb je geen woorden meer nodig om je aan God uit te drukken, omdat je hele wezen een levendige vlam wordt met liefde voor God. Het is het contemplatieve gebed. Je ziel zal omhuld zijn door God en je zult permanent in God wonen. Je ziel zal de hele dag naar God dorsten. "En Ik, van Mijn kant, zal hun liefde beroeren om naar Mij te verlangen, Ik zal hun dorst opwekken om alleen naar Mijn Hart te zoeken..."

11. Wat is de betekenis van "Waar Leven in God?"

A: "Waar Leven in God" betekent: vertoeven in de liefde van God en in God. Gods doel is om iedereen naar Hem toe te trekken, naar Zichzelf en in Hem. De ziel kan niet leven zonder God, maar het neemt zijn leven van God. "Kom en Ik zal je laten zien, als je hiertoe bereid bent, wat "Waarachtig leven in God" betekent, Ik zeg je plechtig dat iedereen die in liefde leeft, in Mij leeft, je God, en Ik leef in hem."

12. Kun je uitleggen wat het gebed van het hart is?

A: Het gebed van het hart is een eenvoudige conversatie met God, dat uit ons hart komt. Een gebed vanuit het hart trilt van waarachtigheid en God hoort het. "Je antwoord op je problemen kan worden gevonden in een constant gebed, laat dit jouw wapen zijn, bid met je hart, praat op deze wijze met God, Satan vlucht telkens wanneer je God aanroept met liefde."

13. Kun je uitleggen wat gelijkheid van liefde betekent, als Jezus ons vraagt ​​om gelijkheid van liefde te geven?

A: God zei: "Jouw God verlangt gelijkheid van liefde van jou." "Ontvang meer van Mij, meer toestaande van jullie te ontvangen. Mijn wens is om meer van Mij aan jou te geven, zodat je meer van jezelf aan Mij kunt geven. Ik zal op deze wijze alles verkrijgen wat Mij reeds toebehoort." "Niemand kan ooit die verhevenheid van Mijn liefde op aarde bereiken. Ik eis alleen wat Mij al toebehoort..." Dus hoe meer we ons openstellen voor de Heilige Geest, door berouw en ons ledigen van onze passies, ondeugden, zonden en ongerechtigheden, hoe meer ruimte we geven aan de Heilige Geest van liefde om Zich in ons uit te gieten.

14. Wat is de betekenis van 'goden zijn door deelname'?

A: Goden zijn door deelname betekent een adoptiezoon en -dochter van de Allerhoogste worden. Door zijn goddelijke vereniging met ons trekt God ons in een kinderlijke liefde. "Ik ben Hij die je tot een kinderlijke liefde met Onze Godheid bracht, om een ​​goddelijk leven te leiden en een ander kind te worden, door adoptie, van de Vader." "Als een ware zoon en dochter van God zou je in deze verheven staat van genade een volmaakt beeld van de drie-enige God worden en al je ondernemingen zullen zonder enig gebrek worden gedaan, omdat ze goddelijk zouden zijn en volgens Onze Geest en Onze Wil.”

15. Kunnen we vergoddelijkt worden terwijl we nog steeds hier op aarde zijn?

A: Ja, we kunnen worden vergoddelijkt terwijl we hier op aarde zijn. Dat betekent niet dat we de natuur van God aannemen, maar dat aan ons het beeld van God gegeven wordt. "Door de Heilige Communie (Heilige Eucharistie) heilig Ik iedereen die Mij ontvangt, hen vergoddelijkend om het vlees van Mijn Vlees te worden, het been van Mijn Been. Door deel te nemen aan Mij, Ik, die Goddelijk ben, worden jij en Ik één enkel lichaam, geestelijk verenigd. We worden verwant, want Ik kan je door deelname tot goden maken; door Mijn Godheid vergoddelijk Ik mensen... heb je niet gehoord: ‘jullie zijn ook goden, zonen van de Allerhoogste, jullie allemaal.’" (Ps. 82:6). Nogmaals, het betekent om het beeld van God aan te nemen, maar niet de natuur van God.

16. Wat moeten we doen om vergoddelijkt te worden?

A: Vergoddelijkt worden door God betekent dat een ziel, nadat ze door zuivering en overgave naar God is gegaan, de afdruk van het Goddelijk Beeld van God in haar verzegeld zal hebben en een kind door genade wordt voor God. God zal dan naar Zijn eigen spiegelbeeld in die ziel kijken. God vertelt ons waarom, Hij zegt: "Je geest zal worden ondergedompeld in Onze Goddelijkheid." "Je bent geroepen om in Ons getransfigureerd te worden en één te zijn met Ons." Dus ons nieuwe zelf zal met Christus bekleed zijn nadat we gestorven zijn aan ons oude zelf. De engelen zullen zeggen: "Zie, hij heeft de afstamming van Yahweh in zich! De Heer kan zich nu in hem verblijden en bewonderend kijken naar Zijn Eigen reflectie." Er is een andere passage waar de Heilige Geest zegt: "Ik ben de levendmakende substantie van je ziel en Hij die je in een kinderlijke liefde met Onze Godheid bracht om EEN GODDELIJK LEVEN TE LEIDEN en een ander kind te worden, door adoptie, van de Vader."

17. Wat betekent de term "heersen met God", en kan iemand, terwijl hij nog steeds op aarde is, met Hem heersen?

A: Heersen met God betekent met God regeren. We moeten God toestaan ​​om ons op te bouwen om een ​​kind van God te worden, "die", zegt Hij, "zijnde Onze afstammeling, zoals iedere afstammeling, ook het recht zou hebben om te delen en zijn mening te geven, zelfs om met zijn Vader te regeren; (want) in de kalmte van Mijn Ademhaling in jou, zul je dingen door Ons Licht zien en op de wijze waarop Wij ze zien ... Laat Mij jou ook noemen zoon of dochter van de Allerhoogste en je zult regeren met Ons." Paulus zei: "Degene die met God verbonden is, wordt één geest met Hem." (1Cor. 6:17) Nog een mooie passage die de Heilige Geest tegen ons zegt: "Ik ben de Soevereine Meester van je ziel maar ook je Vriend, waardoor je toegang hebt tot de vrijheid van meningsuiting, waardoor je in staat bent je mening, je gedachten en je vrije wil uit te drukken die Ik jou teruggegeven heb... "

18. Kun je uitleggen wat het tweede Pinksteren betekent?

A: Het uitleggen van het tweede Pinkteren is om ook Apoc. 21 te verduidelijken. Het Tweede Pinksteren is al begonnen en is individueel. Eenieder die geestelijk dood is, opgewekt is door genade en in vuur en vlam gezet door de Heilige Geest, voor God, en ijverig is voor het Huis van God, heeft dit Tweede Pinksteren al in hem ontvangen. Het is een opstanding door de kracht van de Heilige Geest, een vernieuwing en een totale transformatie. De Heilige Geest is als vuur: "De innerlijke kracht van Mijn Kerk is de Heilige Geest, het Vuur dat jou levend maakt, je zuivert en uit jouw geest kolommen van vuur maakt, vurige vuurhaarden van liefde, levende fakkels van licht, om zonder angst Mijn woord te proclameren." "Er zal een Tweede Pinksteren zijn, zodat Mijn Koninkrijk op aarde (de Kerk) zal worden hersteld."

19. Kun je de betekenis van de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde en het Nieuwe Jeruzalem uitleggen?

A: Van de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde is sprake wanneer op een metaforische manier een persoon zelf de nieuwe hemelen wordt, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem, voortkomende uit God uit de hemel, als een mooie bruid, helemaal gekleed voor haar Bruidegom. Op 3 april 1995 is er een hele uitleg gegeven over dit onderwerp, waar men een hele conferentie kan aan wijden. Hier zijn slechts enkele citaten: "De Nieuwe Hemelen zullen zijn wanneer Mijn Heilige Geest van bovenaf over jullie zal worden uitgestort vanuit de hoogste hemel om een ​​hemel van je ziel te maken, zodat Ik in deze Nieuwe Hemel verheerlijkt kan worden." "Laat Mijn Heilige Geest een Nieuwe Aarde maken om jouw bodem tot bloei te brengen, zodat jouw eerste aarde, dat het eigendom van de duivel was, wegslijt. Dan zal opnieuw Mijn Heerlijkheid in jou schijnen en zullen alle goddelijke zaden die in jou zijn gezaaid door Mijn Heilige Geest ontkiemen en groeien in Mijn Goddelijk Licht."

20. Jezus spreekt over de schatten van Zijn Heilig Hart, dus wat is de grootste schat die je van God kunt verkrijgen? In de boodschappen spreekt Hij over een enkelen maar benadrukt hij er één in het bijzonder.

A: De grootste schat van Jezus' Heilig Hart is de Kennis van God, waarin de schat van intimiteit onmiddellijk volgt; ze zijn bijna met elkaar verbonden. De schat van het God kennen en begrijpen is het wonder der wonderen. We weten dat het belangrijkste in onze spirituele reis is om Gods Wil te doen en met Hem te wandelen, maar om dit te doen moeten we God kunnen begrijpen en kennen. Alleen door de Heilige Geest kan iemand God kennen. Deze schat wordt verkregen door genade door een heilige contemplatie. Citaat: "Het is goed om goede werken voor Mij te doen en een aantal devoties te volgen, evenals daden van liefde, dankwoorden en daden van eerherstel, maar Ik zou zeer teleurgesteld zijn als je zou sterven voordat je Mij zou kennen. Ik zou erg overstuur zijn als je nu zou moeten sterven voordat je Mij hebt gekend. Velen van jullie zijn bezig met je dagelijkse taken, die Mij behagen, als ze met liefde worden gedaan en ze volgens Mijn Gedachten zijn, maar dit alles zou onvolledig zijn als je je niet openstelt voor genade en Mij erkent in Mijn intimiteit. Dus kom en accepteer Mijn vertrouwelijk gezelschap en Ik, in Mijn welgevinden, zal je meenemen naar de mysteries en de verborgen geheimen van Ons Hart. Jij en Ons zullen onafscheidelijk verenigd worden in Onze Liefde voor altijd en eeuwig."

21. Kies 5 regels die ons zijn gegeven bij het beschrijven van de Heilige Geest of Zijn handelen in ons en de Kerk.

A: Er zijn veel passages. Ik heb dit gekozen: "De Heilige Geest zal het licht van je ogen zijn, de beweegreden van je wezen, de beweging van je hart, de uiting van je spraak, je lachen en je vreugde. Hij zal de koninklijke versiering zijn van jouw ziel, de wachter van je geest, Hij zal je broeder, je zuster en je trouwe vriend zijn, Hij zal je feest zijn, je banket, de verborgen schat, de parel, je hymne voor de Hymne, je amen voor de Amen, het beloofde land en het fundament van alle deugden waarop Hij Zijn Heilige Naam zal graveren."

22. Wat vertegenwoordigt het Kruis voor jou? Jezus beschrijft het.

A: Ook dit thema kan worden uitgebreid tot een hele conferentie. De Heer zegt: "Mij omhelzen is Mijn Kruis te omhelzen. In deze omhelzing word je gebaad in Mijn Licht. De weg, en Ik zou nogmaals zeggen, de enige weg naar een vereniging van goddelijke Liefde met Mij is wanneer je vrijwillig en met liefde Mijn Kruis omarmt, waarvan je weet dat het haar lijden maar ook haar vreugdes heeft, die je leiden naar waar je ziel zou worden verheven: naar Calvarie." Je zou je kunnen afvragen, hoe kan je dit allemaal verdragen? Het zal alleen dan zijn wanneer onze ziel zal overlopen van rivieren van goddelijke Liefde en dorstig zal zijn om God te dienen en om zoveel mogelijk zielen naar God toe te trekken.

23. Jezus spreekt over twee sleutels die de Kerk zullen verenigen. Wat zijn die twee sleutels?

A: De twee sleutels die de Kerk zullen verenigen, zijn nederigheid en liefde. "Nederigheid en liefde zijn de sleutels tot eenheid. Het is niet de welsprekendheid noch het langdurige beraad dat hen tot eenheid leidt. (Dus) buig neder, opdat jullie Mijn Wil mogen zien. Demp jullie stem zodat jullie Verlossing tot jullie horen praten uit de hoogten van de Glorie." Hier is nog een passage: "Sommigen zullen zeggen: ‘maar we hebben ons altijd aan de wet van de Kerk gehouden en zijn eraan gehoorzaamd geweest...’" Het volstaat niet om de wet van de Kerk na te leven en hem te gehoorzamen. Ik heb nederigheid en liefde nodig en de bekering van jullie harten om het fundament van jullie eenheid te zijn."

24. Wat is de eenheid die Jezus in Zijn boodschappen herhaalt? Wat is eenheid voor jou?

A: De eenheid waar Jezus over spreekt is een spirituele eenheid van het hart. De Heer zegt: "De echte christen is degene die innerlijk een christen is en de echte Eenheid is en zal in het hart zijn. Eenheid zal niet van de letter zijn maar van de geest." Onze-Lieve-Vrouw zegt: "Ik smeek mijn kinderen om zich in hart en stem te verenigen en de primitieve Kerk van Mijn Zoon in hun hart te herbouwen. Ik zeg de oorspronkelijke Kerk van Mijn Zoon, omdat die Kerk gebouwd is op liefde, eenvoud, nederigheid en geloof... Ik bedoel dat je een ​​nieuw bouwwerk in je hart moet reconstrueren... enz." Het tweede deel van de vraag was: wat eenheid voor jou is. Mijn antwoord zal zijn als die van een kind: eenheid voor mij is wanneer we geen onderscheiden maken tussen elkaar, maar samenkomen en bidden met één hart. Niettemin zal ik een krijger worden en onbevreesd rondlopen om de Waarheid en de traditie van de Kerk te verdedigen, de Eucharistie, onze Gezegende Moeder en de rest van de Sacramenten van de Kerk. Ik zal de Waarheid niet verkopen of een valse oecumene leven.

25. Geef me slechts 5 regels over hoe Jezus onze Heilige Moeder beschrijft.

A: Deze regels komen van Emmanuels Lied in TLIG. Jezus zegt over onze Gezegende Moeder: "Zij is de Koningin van de Hemel, zij is Mijn Moeder en jouw Moeder - de mooiste van alle Vrouwen, prachtig als de Hemel, stralend als Mijn Glorie, uniek in Haar perfectie, de vreugde van Mijn Ziel. De Vrouw met de twaalf sterren op Haar Hoofd als een kroon; het Vat van Mijn Heerlijkheid, een weerspiegeling van Mijn Eeuwige Licht. Zij is Degene wiens tegenwoordigheid in Mijn Hoven alle sterrenbeelden tezamen overtreft…”

26. Wat is de grootste deugd van allemaal?

A: LIEFDE is de grootste deugd. Uit liefde ontspruit alle de andere deugden. Het is de wortel van de boom der deugden. We zullen allemaal worden geoordeeld op de Dag des Oordeels volgens de maat van de liefde die we hier op aarde hadden. Ik koos, uit de vele boodschappen over de belangrijkheid van liefde, deze. De Vader zegt: "Vertel Mij eens, wat voor nut heeft een fruitboom die nooit zijn vruchten voortbrengt, of, wat is een harp zonder haar snaren, met andere woorden, wat voor nut hebben jouw lofprijzingen voor Mij indien gezegd zonder liefde? Van welk nut zijn jouw offers als zij zonder liefde zouden worden aangeboden? Jouw doel zou dus liefde moeten zijn, want het is naar de liefde dat je uiteindelijk zal worden geoordeeld en niet op basis van je welsprekendheid of op basis van je kennis, of welk offer van jou dan ook, of de geschenken die Ik, in Mijn welwillendheid, jou heb aangeboden; je zult worden beoordeeld naar de maat van jouw liefde."

27. Als laatste, maar niet de onbelangrijkste: wat is het eerste dat God van ieder van ons vraagt?

A: Het eerste dat God van een ziel vraagt, is vrede met Hem te sluiten en heilig te leven. Vrede met God is terugkeren naar Gods gunst en intimiteit na een periode van vervreemding en rebellie door zonde en overtreding. Je zult dus jezelf aan God gaan overgeven, je hart aan Hem aanbieden als teken van je liefde. Zodra Hij je hart heeft, volgt een transformerende eenwording van goddelijke liefde. Citaat: "Onderdanigheid verleidt Mij; streng als het ook mag lijken, het is de opening voor Mij om in je hart binnen te gaan en Mijn Wil te doen."

Als je goed hebt geantwoord (Geprezen zij God!) en je hebt video's bekeken van Vassula’s toespraken, en je voelt dat je klaar bent om te gaan getuigen, neem dan contact op met het Evangelisatie Team () voor de volgende stappen.

 
Missie
Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
Evangelisatie
    Brief van Vassula over Evangelisatie en Gebedsgroepen
    Hoe kun je nu meedoen!
        De 27 Vragen
        De 27 Antwoorden
        Nodig een Getuige uit
        Video over Hoe Getuigen Bijeenkomsten te Organiseren
        Hoe kan ik mijn land beter organiseren?
    Een Uitnodiging om te Evangeliseren
    Hoe Waar Leven in God te Cultiveren
    Neem de Sikkel en Oogst
    Vassula over Getuigenis geven
    Hulpbronnen voor het Promoten van WLIG
    Neem Contact Met Ons Op
De Stichting

Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
Lijst van alle eerdere bijeenkomsten
 

Evangelisatie
De echo's van de Echo ... Getuigenis-bijeenkomsten en een uitnodiging van Jezus om te evangeliseren
 

De Stichting
Samenvatting over waar de Foundation True Life in God - de Stichting - voor staat, de reden waarom zij is opgericht, de missie die aan haar is toevertrouwd en de formaliteiten die van belang zijn.
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik Heb Vruchten Geoogst Van Mijn Goddelijke Werk
 
EERDERE BOODSCHAP:

Wees Niet Bang Kleine Boodschapster
 

 
TOP NIEUWS:

NIEUW BOEK: De Hemel Bestaat Maar De Hel Ook (video)
De langverwachte Nederlandse publicatie van de internationale bestseller 'Heaven Is Real, But So Is Hell' van Vassula Rydén, is verschenen.
 
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Het COVID-19-vaccin en "het merkteken van het beest".
 
Onze Lieve Vrouw Eren
Onze Lieve Vrouw te eren in het bijzonder het sublieme geschenk van het Goddelijk Moederschap.

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message