DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Verlies Duizenden Levens

19 maart 1996 

Vassula-van-Mijn-Heilig Hart: het Serpent, het is het Serpent dat dood brengt en dat om jullie allen heen sluipt; hij verleidt, hij wacht, hij wacht op jullie val; dan aarzelt de dood niet om te komen; ach … Mijn Heilig Hart lijdt pijn … 

Heer, hier ben ik, wat kan ik voor U doen om Uw pijn te verlichten? 

volg Mijn Gebod[1] letterlijk op! de dood moet niet komen; kun jij zien wat Ik elke dag zie? nee … nee jij kunt niet zien wat Ik zie… Ik verlies duizenden levens,[2] Ik verlies er zoveel … elke dag! heb jij gezien wat Ik daarbuiten in de woestijn heb gezien? daar zijn er duizenden die verhongeren en dorsten naar troost, hoop en liefde; daar zijn er duizenden die naakt zijn en Mijn Woorden nodig hebben; Mijn medelijden strekt zich uit naar alles wat leeft! maar kijk! de Verleider wil jullie tot de bedelstaf brengen zodat jullie niets aan te bieden hebben; kom, strek je hand uit naar de noodlijdenden; laat de verhongerden niet in de steek daarbuiten; schrik er niet voor terug de zieken te bezoeken;

- Vassula, Ik had besloten jou tot Mijn bruid te hebben zodat je Mij volgt; Ik heb je tot Mijn bruid gemaakt en Ik heb Mijn Lamp[3] in je geplaatst, zodat jij in het Licht van Mijn Heilige Geest en door Zijn Kracht zou beginnen te redeneren niet zoals stervelingen redeneren, maar zoals Mijn engelen in de hemel redeneren; daarna heb Ik je gesterkt met Mijn Geest van Standvastigheid, om weerstand te bieden aan de zware aanvallen van de vijand en stand te houden;

Ik heb je Mijn Geest van Raad gegeven om je te laten zien wat Mij het meest behaagt; Ik heb de poorten naar de hemel geopend en je Mijn heiligen[4] laten zien die door armoede zijn gegaan, maar de naakten hebben gevoed en gekleed, die door nederigheid en gehoorzaamheid zijn gegaan, ruimte latend voor Mijn Geest om in hen te werken en door hun trouw wonderen te verrichten; zij zijn gegaan door versterving, bespuwing en lijden, maar verheugden zich des te meer over deze eer en vroegen om meer, terwijl zij alles aan Mij opofferden; - schepsel! je hebt nog een lange weg te gaan, maar de beloning zal ook de jouwe zijn als je vurig alles aanvaardt wat Ik je aanbied; Mijn bruid, vrees niet, als je bij elke richting die je gaat Mij maar in gedachten hebt:

kijk, in één Hand heb Ik een zaadje dat, eenmaal gezaaid, groeien zal, en je voldoening zal geven over alles wat je voor Mij zult kunnen volbrengen, zonder ooit moe te worden; en het zal je hals sieren, want eerbetuigingen zullen rond je hals worden gedragen als een sieraad van schoonheid; en je hoofd zal bedekt zijn met parfums die als dauw van je haar afdruipen;

nu, kijk in Mijn andere Hand … zie je dit zaadje? dit, eenmaal gezaaid, zal je het brood van het lijden geven, het zal je ook tot voordeel[5] strekken; er zullen wonden en weer wonden zijn, en telkens weer; en Ik zal je intiemste vrienden veranderen in je grootste vervolgers; je zult stikken en jammeren; Ik zal je eren met Mijn Doornenkroon, Mijn Nagelen en Mijn Kruis; Ik zal, Mijn vriendin, je dagelijks Mijn Beker te drinken aanbieden totdat de bitterheid van Mijn Beker je geen moment zal gunnen om adem te halen; nu, kom en kies één van de zaden; als je het eerste kiest, zul je later je lijden ondergaan; - kies! 

Ik wil Uw Wil. U bent God en U kiest voor mij. 

heel goed dan, Mijn bruid, Ik zal het tweede zaad kiezen; je zult worden vervolgd, maar nooit door je intiemste vrienden; Ik zal het niet toelaten; ach, hoezeer verheug Ik Mij, want je hebt je gedragen zoals Ik wilde dat je je zou gedragen, alles overlatend in Mijn Handen en een Niemendal blijvend; besef je tenslotte dat Ik Mijzelf genoeg ben? Ik ben niet van plan Mijn Onuitputtelijke Rijkdommen te verbergen in deze tijden van nood, maar Ik zal ze uitwerpen door jouw nietigheid; met nu nog maar korte tijd over, stel niet uit, want Ik ben meer bedroefd dan jij kunt begrijpen;

haast je, want de dood is op komst daarbuiten in de woestijn; verheug je in Vreugde; Ik zegen je; ic;


[1] Boodschap van 18 maart 1996.

[2] Jezus weende zeer luid en verkeerde in doodsstrijd.

[3] Jezus bedoelt de Heilige Geest.

[4] Visioen van 27 september 1987.

[5] Voordeel = heiliging.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message