DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Weiger Geen Vriendelijkheid
Het Beest Daagt Vandaag De Hemel Uit

6 oktober 1995 

Mijn Heer!
Mijn ogen hadden het voorrecht
Uw glorierijke Majesteit te beschouwen;
wat een genade hebt U mij geschonken!
Ik, die de minste ben om een dergelijke gave te ontvangen,
om in staat te zijn Uw Majesteit te kunnen bezitten,
en U te beschouwen in Uw Mysterie. 

- Bron van Wijsheid,
U behandelt mij op een verheven wijze,
vol goedheid en grenzeloze tederheid
om mijn Driewerf Heilige God te erkennen
en Hem te erkennen als Vader, als Beminde en Abba. 

- Bron van Begrip,
die tuinen maakt van woestijnen,
vruchtbomen van doornen en distels,
ongelooflijk verrukkelijk, hevig kloppend,
laat Uw glorierijke verschijning mijn hart betoverd achter. 

Bron van Raad,
mijn Beker, mijn Dronk, Koning vanaf het begin,
U toont voortdurend, met vriendelijkheid,
Uw Majesteitelijke raad aan Uw leerlinge;
daarom kwijnt mijn hart weg van liefde. 

Glorie is Zijn Heilige Naam;
hoe kan men U genoeg prijzen? 

- Bron van Sterkte,
luisterrijk ontzagwekkend,
hebt U gezien hoe wij zijn?
Beperkt, onvolwaardig, zwak, en een betreurenswaardige aanblik,
en toch, wij behoren U toe, wij stammen van U.
Ziet U? Ziet U hoe onze knieën knikken
en zwak zijn door gebrek aan Voedsel?
Ziet U hoe zo velen van ons een voorwerp van spot zijn geworden? 

- Kom dus, Geest van Genade,
ik smeek Uw Majesteit Uw Adem
nogmaals in ons uit te storten zodat er nieuw leven begint.
Één Woord van bevel van U
en de hele wereld kan worden vernieuwd! 

- O Bron van Kennis,
kom en leid mij
om door te dringen in het Mysterie van God;
mijn ogen hebben niets gezien,
mijn oren hebben niets gehoord,
en mijn gevoel zal nog in het onbekende blijven,
tenzij U mij Uw Gelaat toont
en mij Uw Stem laat horen;
hebt U niet gemerkt hoe ik smacht naar Uw Hoven? 

- Bron van Vroomheid,
waarom is het zo moeilijk U te begrijpen?
Komt dat omdat mijn handen zo bevuild zijn?
Waarom ontwijkt U mij?
Moet ik onvolmaakt blijven?
U bent altijd trouw aan Uw beloften,
en van U is bekend dat U aan gevangenen vrijheid schenkt,
en daarom smeek ik U,
verleen mij de houding van Uw Heiligen
opdat ik op zekere dag Uw machtige daden mag vieren.
Bevrijd mij, want onder Uw bescherming
zijn de vromen, zoals bekend, veilig. 

- Bron van Vrees,
symbool van Uw ware leerlingen,
parel van Uw Koninkrijk, harteklop van de Kerk
en verering van Haar Mysteries,
hoe kunnen wij U verwerven en U eeuwig bezitten?
U bent alles …
Rozenknop van mijn hart,
verleen mij deze gave, opdat ik tot
een van Uw dochters kan worden gerekend.
U te vrezen is de wortel van alle wijsheid
en de toegang tot eeuwig Leven. 

O Glorierijke Troon,
hooggeplaatst vanaf het begin,
ontwortel uit mij alle kwaad
en toon mij Degene die op U troont! 

Ik[1] zal over jou uitgieten, en over ieder die Mij verlangt, Mijn Licht, Driewerf Heilig; om je te redden en in het Huis van je Vader te brengen, zal Ik jouw geest vullen met Mijn Adem; je bent nog zwak geworteld, maar beschouw Mij als je dierbaarste Vriend, die je ervoor zal beschermen te worden ontworteld; als je wandelt, verrukkelijk kind, zal Ik je enige Gids zijn; als je neerligt, je trouwe Bewaker; als je waakt, je opgewekte Metgezel; 

[2]vrede  zij met je; heb je niet gelezen: "weiger geen vriendelijkheid aan wie erom vraagt, als het in je macht ligt het te doen;"[3] dus zei Ik: “Vassiliki, die Mijn Geest aan Mij heeft gebonden in huwelijkse banden en die Ik heb opgericht, jij zult Mijn gunst genieten, je zult Mijn Tegenwoordigheid genieten;” daarom ben Ik gekomen om je te ontmoeten, en Ik vertel je, dochter, Ik ben tevreden als een kind dat gezoogd is; Mijn geluk is compleet; blijf Mij trouw, onthoud dat Ik je Bruidegom ben, probeer dan je Bruidegom na te volgen, zelfs om de toestand van een slaaf aan te nemen …

dochter, dag en nacht wordt Mijn Naam gelasterd en word Ik verwond door Mijn Eigen zonen en dochters - Ik word vervolgd – neem deel aan Mijn lijden, Ik word verlaagd tot het bedelen om jullie liefde; Ik word verlaagd tot het bedelen om jullie edelmoedigheid; neem deel aan Mijn lijden; vanavond zullen velen van Mijn slachtofferzielen Mij verlichten … 

Heer! het ziet ernaar uit dat de dingen uit de hand zijn gelopen! 

treur niet om Mij, maar om deze generatie … Ik bemin jullie tot dwaasheid toe, en Ik zou telkens weer naar Calvarië teruggaan als dat jullie zou kunnen redden van deze Geloofsafval; Ik heb edelmoedigheid en warmte nodig, een bewijs van liefde …

Ik zeg je, dochter, het spijt Mij niet tot je te komen; ja, Ik heb gezien hoe deze generatie verzwakt is en tekortschiet; de pijn van Mijn Heilig Hart gaat alle menselijk begrip te boven; daarom, Mijn Vassula, wil Ik dat je alles wat Ik je heb gegeven aanwakkert tot een vlam, alle Schatten van Mijn Hart zijn bedoeld om te worden uitgedeeld;

het is jou toevertrouwd te zorgen voor deze Onuitputtelijke Schat die Ik voor jullie tijden heb gereserveerd; deel Hem uit met de hulp van Mijn Heilige Geest; Hij die jou heeft gered zal ook anderen redden;

je Beker en je Dronk zullen Barmhartigheid tonen aan velen van jullie, want Ik ben van plan jullie allen als lammeren bijeen te brengen en jullie allen je rustplaats aan te wijzen; wat jullie vragen betreft, ben Ik van plan jullie Mijn Heilige Geest van boven te zenden zodat er een licht mag schijnen in jullie duisternis; kom, jij die naar Mij verlangt, en voed jezelf met Mijn Woord; Mijn Woord is rijkdom en je ziel zal zich dan tooien in Mijn Luister; de Liefde is met je nu en altijd … 

Tooi, Heer, Uw schepping in Uw Luister. 

Ik zal Vrede in hun hart leggen en ook Redding in hun ziel, als Ik een kreet van berouw van hen hoor … heb berouw, en jullie zullen de vrucht van de vergeving verkrijgen; vergeef en jullie zullen de vrucht van liefde en vrede verkrijgen; kom en heb berouw … de toorn van Mijn Vader heeft een Vuur doen ontvlammen dat de wereld zal verbranden!

je ziet, dochter, deze generatie heeft gepland de gruwel te begaan waarover Mijn profeet, Daniël, heeft gesproken; ze zal een daad van verschrikking stellen; hoe kan Mijn Vader niet opvlammen? Mijn Vader zal de aanblik van Zijn Zoon vertrapt onder de voet en op de grond geworpen niet verdragen, en Sint Michaël ook niet; - Sint Michaël en zijn legers zullen opstaan; - het Beest daagt vandaag de Hemel uit, zelfs Mijn Macht!

daarom zal Mijn Vader de misdaden van deze generatie wegbranden met Vuur en dit Vuur zal komen op een tijdstip waarop ze niets verwachten: door het woord van Mijn Mond en het bevel van Mijn Vader zijn de huidige hemel en aarde bestemd voor het vuur; jullie zijn hiervoor vele malen gewaarschuwd, maar in plaats van het bekend te maken, hebben jullie het openlijk veroordeeld! … overmeesterd door jullie zwakheid …[4] Ik zeg jullie, zoals de Schrift zegt: "gelukkig zij, wier ongerechtigheden zijn vergeven, wier zonden zijn uitgewist; gelukkig de mens wiens zonde de Heer niet aanrekent"2 wanneer Mijn Dag komt;

bid, Mijn dochter, voor jouw generatie; volhard en Ik zal je Hoop brengen; Ik zegen je; ic;


[1] De Heilige Geest spreekt.

[2] Jezus spreekt nu.

[3] Spreuken 3:27. 

[4] Jezus zei dit als sprekend tot Zichzelf.

2 Rom. 4:7-8; Ps. 32:1-2.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message