DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Luister Huis Van Het Oosten... Uit Jullie Land Zal Een Loot Van Hoop Ontspruiten

28 april 1995

Vassula, laat Mij voor jou, Mijn vriendin, het lied zingen dat Ik in Mijn Hart heb! schrijf:

O Mijn volk, Mijn vrienden, Mijn geslacht, jullie Heer zal komen en rusten in jullie hart; jullie zullen worden vernieuwd in Mijn Tegenwoordigheid, want Ik ben vastbesloten jullie allen te omringen met liederen van verlossing; Ik ben vastbesloten alle volkeren van de aarde te verzamelen en ze te onderrichten; Mijn Nieuwe Lied is geschre­ven om Mijn Naam te eren;

hebben jullie niet gehoord dat Mijn intenties zijn: Redding voor de mensheid? Mijn Plan blijft voor altijd van kracht en de intenties van Mijn Hart van eeuw tot eeuw;

luister, Huis van het Oosten! blijf niet doof voor Mijn roepen! jullie hebben gewacht op Mijn Soevereiniteit, bemind Huis van het Oosten, om neer te dalen uit de hoogste der hemelen om jullie te redden en nu zeg Ik jullie: ochtend na ochtend zullen jullie groeien op jullie troon, want, zie, uit jullie land zal een Loot van hoop ontspruiten, een Loot van gerechtigheid en van volmaakte vrede, en de bewoners van dit Huis zullen overal vrede verspreiden … dochter van Mijn Oosterse Huis, maak dit bekend met kreten van vreugde, ga en verkondig Mijn Woorden, zeg, 

"de Heer komt uit Zijn heilige woning
om Zijn volk te troosten en Zijn Kerk te versterken;" 

vandaag rusten Mijn Ogen op een man met een goed voorteken en aan hem zal de kroon worden gegeven; hij is het die ontspruit op de Oostelijke Oever en die Mij zal verheerlijken... en Mijn engelen zullen neerdalen met de koninklijke onderscheiding in hun handen en hem kleden voor de troon als een heerser;

ach Vassula! dans en juich met vreugde want deze dag is zo nabij; Ik ben op dit moment al bezig jullie deze feestdag[1] te bezorgen, zodat alle voorbije rampspoed vervangen zal worden door vreugde;

Huis van Traditie, heb je het niet gehoord? heb je nog niet begrepen dat Ik door jullie Huis drievoudig zal worden verheerlijkt? heb je niet gehoord dat Ik hemelse zegeningen heb verleend aan jouw Loot? zoals je eens een vloek was onder veel naties, zo ben Ik van plan je te doen opstaan om een genezende balsem te worden voor Mijn Huis in het Westen en een zegen voor de volkeren; Huis van het Oosten! een zegevierende Loot ontspruit om Mijn Huis als één te doen verrijzen;

Mijn lippen trillen van emotie en Mijn Hart zingt voor de gezalfde … en de afgrond brult van woede bij het geluid van zijn voetstappen, want Mijn Huis zal één zijn; het Westerse Huis en het Oosterse Huis zullen leven als één omdat Mijn Naam hun band zal zijn en hen zal kleden in volmaakte vrede, rechtschapenheid en liefde; Mijn Nieuwe Naam zal het koninklijke insigne zijn tussen deze twee Huizen ... dit zal spoedig gebeuren en in jullie tijd, zeg dus niet, "de Heer neemt weer Zijn tijd,"

Ik heb tegen jullie gezegd dat Ik ben besloten, vanuit Mijn Liefde die Ik voor jullie koester, haast te maken met Mijn Plan; Ik ben voornemens om, samen met Mijn Leger, Mijn Vijand[2] en de twee Beesten[3] te vertrappen, sneller dan voorzien!

kom en leer: de leiders van de vernietiging zijn in feite drie duivelse geesten[4] die een driehoek vormen, elk een hoek innemend die de hele wereld binnenleiden in hun weerzinwekkende wereld; dronken van het bloed van de heiligen en van al diegenen die getuigen van Mijn Godheid; zien jullie dat niet? om hun vernietigingswerk te voltooien en het te bekronen met succes zullen ze de Stoel van Petrus moeten verwijderen en degene die erop zit; hun bedoeling is Mijn Kerk te vernietigen … maar, wees niet bang, Ik had beloofd dat “de poorten van de onderwereld Haar nooit zullen overweldigen”;[5]

ja, dit is wat er nu gebeurt; de leiders van de vernieling, schitterend in hun graden van geleerdheid, zijn boosaardig en hun stank heeft nu de hele wereld bedekt; zij zijn degenen van wie de Schrift zegt: ze zijn in staat wonderen[6] te doen, en door hun bekwaamheid de tien torens van de wereld te verleiden en vandaar alle naties van de aarde; allen vallen voor hun betovering … als hun leger eenmaal compleet is, zullen ze hun insigne[7] verheffen en samen met de krachten van de drie weerzinwekkende geesten zullen ze samenkomen om oorlog te voeren tegen Mijn Eeuwigdurend Offer, dit is wat de Schrift noemt: 

“de strijd van de Grote Dag van de Almachtige God …” [8] 

in feite is dit uur van grote ongerechtigheid en van grote smart al over jullie gekomen, maar Ik zal ze verslaan, want Ik ben de Heer der heren en de Koning der koningen; en de hemel, samen met alle heiligen, apostelen en profeten, zal hun ondergang[9] vieren;

Ik zal op een wit paard verschijnen, als een strijder voor gerechtigheid,[10] en ten overstaan van al Mijn heiligen, apostelen en profeten,[11] vonnis uitspreken tegen de draak,[12] het Beest, de valse profeet alias het tweede Beest en de drie kwaadaardige geesten,[13] en met Mijn zwaard zal Ik ieder van hen[14] slaan, en de torens die zij hebben gebouwd zullen ineenstorten - dat wil zeggen alle volgelingen van de twee Beesten onder de naam van Geleerden! als afgesneden doornen zijn ze nu Mijn Lichaam binnengedrongen, maar Ik zal ieder van hen uittrekken en ze in het vuur[15] verbranden, en Mijn Adem zal de rest van hen als vuur verteren …

aangezien niets verborgen kan worden voor Mijn Ogen, zeg Ik jullie dat over elke natie het Beest en zijn gelijken een bestuurder hebben aangesteld, een van de hunnen, die hun autoriteit hebben gevestigd zelfs over elke grasspriet; - Ik ben met jullie om jullie te leren hoe dit te begrijpen; schrijf: het tweede Beest, dienaar van het eerste, toont reeds zijn immense macht door voortdurend sterren[16] van de hemel te trekken en ze als vijgen op de aarde te laten neervallen; luister en begrijp: zijn[17] macht "zal reiken tot aan de hemelse legerscharen en zal legerscharen en sterren tegen de grond smijten, en ze vertrappen; hij zal zelfs de macht uitdagen van de Vorst van die legerscharen; en hij zal het Eeuwigdurend Offer afschaffen en de fundamenten van Zijn heiligdom[18] vernietigen;"

dit zijn degenen die eens waren en niet meer zijn; dit zijn degenen die ophielden te zijn, de legerscharen van de hemel en de sterren waren eens van Mij, maar zij besloten van Mij te scheiden en partners te worden van het beest; "ze zijn allen eensgezind om hun kracht en hun macht in dienst[19] van het beest te stellen"; ze verkopen Mij elke dag en ontheiligen Mij in Mijn Eeuwigdurend Offer, in het Heilig Sacrament van Mijn Goddelijke Liefde; zie je? zie je wat een grote wanorde er aankomt?

dus laat nu je stem uitgaan over heel de aarde en Mijn Boodschap tot aan de uiteinden van de wereld; heb Mijn Vrede om met vrede te werken; prijs Mij voor het geven van nieuw leven aan je ziel … 

Ere zij God;
ik dank U,
met heel mijn hart dank ik U.
Ik ben tot leven gebracht
en U hebt mij een hart van vlees gegeven,
mijn vlees heeft nogmaals gebloeid; 

door mij te kiezen
hebt U mij opgewekt om Uw gunst te genieten
en U heeft mij toegestaan in Uw Huis te leven
alle dagen van mijn leven. 

Gezegend zij God,
die mij toestaat elk uur
Zijn zoetheid, Zijn tederheid en Zijn genaden te genieten.
Het Woord van God is Leven.
Leer mijn tong Uw goedheid te verkondigen
en Uw Heilige Naam te prijzen voor altijd en eeuwig.
Amen. 

kom, Ik zegen je; Ik zal je blijven voeden en Ik zal voor je zorgen;


[1] Jezus bedoelt Eenheid.

[2] Satan.

[3] Apok. 13:1-18.

[4] Apok. 16:13-14.

[5] Mt. 16:18.

[6] 2 Tess. 2:9.

[7] Ik hoorde ook tegelijkertijd het woord “banier”.

[8] Apok. 16:14.

[9] Apok. 18:20.

[10] Apok. 19:11.

[11] Apok. 18:20.

[12] Satan.

[13] Duivelse geesten (Apok. 16:13).

[14] Lees Apok. 19:11-21.

[15] Apok. 19:20.

[16] Deugdzame zielen.

[17] De macht van het beest.

[18] Daniël 8:10-11.

[19] Apok. 17:13.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message