DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Bloedvergieten Zal Je Achtervolgen, Generatie
Ik Zal In Deze Einde Der Tijden Volgelingen Doen Opstaan

19 januari 1995

vrede zij met je; vrees niet, naast je Ik Ben;

het Woord van God zal dit jaar weer aan je worden gegeven; jouw generatie onderschat Mijn Woord;[1] sommigen van jullie leggen zelfs beslag op Mijn Woord; anderen willen maar al te graag alles wat Ik zeg veroor­delen en ze begrijpen niet; in hun slechtheid denken ze slecht en ze zijn kampioenen als het om vernietiging gaat;

Ik zeg je plechtig: Genade is aan iedereen aangeboden vandaag, maar precies zoals in Mijn parabel van de zaaier, zijn zij dit zaad dat op de weg viel; ja, zij horen Mijn Woord, maar de duivel komt en neemt weg wat ze hebben gehoord, opdat ze niet geloven en zich bekeren; dan, nu zij de prooi van Satans bekoringen zijn, worden zij tenslotte op de weg naar de ondergang gebracht;

Mijn Genade rust op je, generatie, maar nu niet voor lang meer; in plaats van de vlam van liefde aan te wakkeren die Ik jullie allen om niet aanbied door deze Boodschappen, en Mijn liefde toe te staan zich uit te strekken en elk hart te ontvlammen, doen zoveel van Mijn priesterzielen het tegenovergestelde; Barmhartigheid is vandaag jullie hoop, maar jullie zijn tevreden met het vullen van jullie geest met de “kennis” die helemaal geen kennis is en verwerpen Mijn Barmhartigheid die Ik jullie vandaag schenk;

Ik geef jullie tekenen en wonderen, door de kracht van Mijn Heilige Geest geef Ik jullie deze wonderen, Ik doe de zwakken opstaan om van Mijn Glorie te getuigen en jullie eraan te herinneren dat Ik driewerf Heilig ben! maar er is niet zoiets als vrede in jullie hart, want jullie hebben Mijn Heilige Geest afgewezen, de Vredebrenger … de Nacht is bijna bij jullie en jullie zijn zo ver verwijderd van bekering, generatie!

spoedig, en dat is jullie spoedig, wanneer jullie bedekt zullen zijn door je eigen bloed, zal Ik,  als Rechter dan, jullie herinneren aan het bloed dat jullie aan je handen hadden omdat jullie zo velen hebben verhinderd Mijn genaden te ontvangen door deze Herinnering aan Mijn Woord; jullie zijn als de Romeinen, door Mij dagelijks met doornen te kronen; gaan jullie dan net als Pilatus zeggen: "Ik ben onschuldig aan dit bloed" en jullie handen wassen in geparfumeerd water? jullie weigeren het tegengif voor de dood te aanvaarden, jullie weigeren Mijn Woord te erkennen dat door Mijn Heilige Geest is gegeven in jullie dagen, en nemen Mijn Woord in plaats daarvan lichtzinnig op;

totaal ongelovige mensen! jullie luisteren en luisteren zonder te begrijpen, jullie zien en zien maar kunnen Mijn Glorierijke en Oneindige Barmhartigheid niet waarnemen die Ik over jullie uitstort! ondankbare genera­tie, je hebt Mijn getuigenis over Mijn Heilige Geest veranderd in een mythe! je hebt Mijn Mysteries veranderd in een mythe en je herdersstaf is nu veranderd in een scepter van valsheid, dus met wie zal Ik je vergelijken in je absolute naaktheid? met Kaïn? met Farao? met de Farizeeën? of met Judas? je staat versteld als Ik met Mijn Zwaard[2] voor je ogen zwaai, ontrouwe generatie? wist je niet dat het dragen van het zwaard zijn betekenis heeft? heb je niet gehoord dat Ik ook[3] de strijder van Gerechtigheid ben, en niet alleen van Vrede? heb je niet gelezen dat Ik de Trouwe en Waarachtige ben, de Amen, de Rechter met Rechtschapenheid, bekend onder de Naam: het Woord van God?[4] maar er is gezegd dat jouw tijdperk, de Episcopaal[5] van het Beest, zijn zwaard tegen Mij zal heffen en tegen Mijn heiligen;[6]

Mijn Rijk op aarde staat vlak voor jullie deur, maar jullie willen het niet, evenmin als jullie Mijn Woord willen horen … jullie slechte hart schenkt geen aandacht aan Mijn waarschuwingen, want jullie hebben de staf van jullie nederige herder verworpen en de voorkeur gegeven aan de scepter van valsheid, en als jullie Het Woord uit Mijn Mond horen, waarschuwen jullie je hart niet, noch denken jullie eraan anderen te waarschuwen; nee, jullie zien het Zwaard[7] komen, maar jullie schenken er geen aandacht aan … jullie staan er afkerig tegenover en moedigen anderen aan hetzelfde te doen: "al deze nonsens, schenk er geen aandacht aan, het is hysterie; luister niet naar deze waanzinnige mensen; luister niet naar 'Waar Leven in God', uitvinding van de Boze,” dit zouden jullie zeggen om Mijn Stem af te zwakken; en jullie haasten je om wat goddelijk en heilig is “kwaad en een leugen” te noemen;

bloedvergieten zal je achtervolgen, generatie; elke ravijn, elke heuvel, elke zee, elke berg zal worden neergeslagen door Mijn Zwaard; bloedvergieten zal je achtervolgen vanwege je zonde, en je zult sterven; maar als je, zelfs vandaag, je zonde zult opgeven en van harte berouw hebt en belooft te leven in naastenliefde, eenheid en vrede, zal je leven en Ik zal Mij je zonden niet meer herinneren; kom tot Mij terug, generatie, waarom ben je zo verlangend in je zonde te sterven? kom terug tot Mij, verzaak aan je zonde en je zult leven!

hebben jullie niet gelezen:[8] "Ik ben de Amen: de Trouwe en Waarachtige Getuige,[9] de Uiteindelijke Bron van Gods schepping, ware strijder voor Gerechtigheid”?[10] hoe kunnen jullie, die dagelijks Mijn Woord prediken, de tijden noch de tekenen duiden? jullie, die volhouden te verklaren dat Ik niet de Auteur ben van deze Boodschap, Ik zeg jullie: jullie oordelen naar menselijke maatstaven, en jullie gloriëren in jullie glorie ... pas dan op, en weerhoud jullie tong ervan te oordelen; Ik ben de enige Rechter; en jullie zijn inderdaad in Mijn Handen … Ik heb, met Mijn Geest, versterkt wat zwak was, zodat door haar[11] Mijn Naam geprezen zal worden en toegejuicht in elke natie, zodat de zwakke mens zijn kracht vindt;

Ik heb je bevolen de Echo van Mijn Woord te zijn, een boekrol om te worden gelezen, zodat als ze eenmaal horen en eten[12] met vreugde moed vatten om te biechten en berouw te hebben;

Ik heb in de Bijeenkomst van Mijn heiligen[13] gezegd: "Ik zal niemand Mijn Licht onthouden; niemand zou gevangen moeten blijven in duisternis; Mijn Vader is be­droefd door ontijdig verdriet en de vergelding die Hij bewaard heeft voor deze ontrouwe en afvallige generatie staat nu vlak voor hun deur; Ik zal, in de chaos waarin zij leven, het Vat[14] zenden dat Mij in het vlees heeft gedragen, om deze keer opnieuw Mijn Woord te dragen, zodat Ik als een druppel ochtenddauw in hun woestijn kom;

Ik zal Mijn Moeder zenden om hun beetje bij beetje Mijn wegen te onderrichten en degenen die Mij beledigen te corrigeren; waarom, Ik, Ikzelf, zal ook neerdalen in deze woestijn om de doden op te wekken; Onderrichting en Wijsheid zullen overvloedig aan hen worden gegeven; Wij zullen komen met Ons Hart in Onze Hand en het hun aanbieden; en als Twee Lampen, zij aan zij staande, zullen Wij op hen schijnen;

Ik zal niet traag zijn in het uitvoeren van Mijn Plan en er zal een tijd van Barmhartigheid worden verleend aan hen allen; daarom zal Ik in deze einde der tijden volgelingen doen opstaan om op te bouwen wat nu in puin ligt; Ik zal hen uitzenden om in Mijn Naam te getuigen; Ik zal hen zenden naar waar struiken vruchten dragen die nooit rijpen en waar het pad van de Ware Kennis is verwaarloosd;

Mijn dierbaren[15] zullen naar het binnenste van deze aarde worden gezonden, waar de zonde als een serpent in zijn nest gekronkeld ligt, om het kwaad uit te bannen en te ontwortelen; Ik zal ze uitzen­den om het grote Plan van het Beest met wortel en al uit te roeien; Ik zal hun in hun speciale zending kracht verlenen en hun acties zullen met succes worden bekroond; met Mijn Heilige Geest zullen ze angstaanjagende duivels weer­staan; met moed en volharding zullen ze geen aandacht schenken aan de steniging die ze zullen ondergaan; Mijn Heilige Geest zal hun gids en metgezel zijn en hen voorzichtig leiden in hun ondernemingen;

Ik zal zonder aarzelen Mijn belofte volbrengen en Mijn Heilige Geest uit de Hemelen zenden om met hen te werken en hun alles te onderrichten wat Ik hun al heb gegeven; Ik zal hun mond openen en hem vullen met Mijn Woord, en hun tong zal zijn als een zwaard; Ik zal Mijn dierbaren van dicht bij beschermen tegen Mijn vijanden,[16] de onderdrukkers in die dagen; Ik zal ze behoeden voor de valstrikken die voor hen zijn gezet en voor de fatale harde steen die op hen wordt gericht; nee, Mijn alvermogende Hand zal het niet aan middelen ontbreken om ze te redden; Ik zal deze generatie welwillend bejegenen ondanks haar slechtheid;"

- dit is wat Ik heb gezegd in Mijn Bijeenkomst in de Hemel van­daag, hoewel Ik gesproken heb en geprofeteerd door jouw mond, onderdrukken de rijken van geest niet alleen Mij, maar ze lasteren ook de Werken van Mijn Heilige Geest; Ik zeg jullie, de Dag zal komen waarop ook jullie uiteindelijk de waarheid van Mijn Woord zullen erkennen!

dochter, hoewel velen zich zullen aansluiten bij de krachten tegen jou, Ik ben met je, en je Moeder ook; word niet moe - blijf in Mij, zodat het werk dat Ik je heb gegeven schijnt op jullie allen en op alle dingen; bid om eenheid, verzoening en het herleven van Mijn Kerk; wees één in Mijn Naam;


[1] Het kwam als een klacht, maar tegelijk streng. Alsof onze Heer zei: "Wat heb je hierop te zeggen?" 

[2] Het betekent: “het Woord”.

[3] Apok. 19:11: “Toen zag ik de hemel geopend en een wit paard verschijnen; zijn berijder werd genoemd Getrouwe en Waarachtige; hij is een rechter met rechtschapenheid, een strijder voor gerechtigheid.”

[4] Apok. 19:13: “Hij is bekend onder de Naam: Het Woord van God.

[5] Ik begreep dat Episcopaal bedoeld was voor het tweede Beest, alias de Valse Profeet.

[6] Toespeling op Apok. 19:19.

[7] Zwaard staat ook voor het Woord van God.

[8] Apok. 3:14.

[9] Apok. 19:11.

[10] Apok. 19:11.

[11] Ik begreep dat Christus over mij sprak.

[12] Het Woord van God eten.

[13] In de Hemel heeft Jezus Zijn heiligen verzameld om hun Zijn beslissing aan te kondigen.

[14] Onze Heilige Moeder.

[15] Zij die werden uitverkoren en uitgezonden om te getui­gen en te profeteren.

[16] De afvalligen, volgelingen van het Beest.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message