DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Verenig De Data Van Pasen
Een Deel Van Mijn Kerk Is Verblind Door Hun Rationalistische Manier Van Denken

31 mei 1994 

Mijn Heer? 

Ik Ben;

Vassula van Mijn Heilig Hart, verheug je en besef hoe Ik van een verdorde boom een vruchtbare boom heb gemaakt, leven gevend door slechts een enkele blik van Mij; verheug je dus, dochter; Ik Ben is met je; wees niet bang, Mijn kind, luister en schrijf:

elke Paastijd moet Ik de beker van jullie verdeeldheid drinken daar deze beker Mij wordt opgedrongen; maar ook jij, dochter, zult eruit drinken; je zult met Mij delen wat bitter is, aangereikt door menselijke hand; hoe meer tijd er verstrijkt voordat zij de data van Pasen verenigen, des te strenger zal het oordeel zijn dat deze generatie zal ondergaan;

Mijn Wederkomst nadert en wee het onboetvaardige hart! wee het verdeelde hart! wee het onverzoende hart! "tot in de hel zullen ze zinken!"[1] elk lid van Mijn Huis dat Mij vandaag tergt en de rampzalige gruwel koestert in zijn hart, zal zijn naam zien uitgewist uit het boek van het Leven omdat hij God heeft gelasterd; velen van jullie, generatie, luisteren naar Mijn Woorden, maar blijven werkeloos in een geest van ongeïnteresseerdheid; waarom staan jullie jezelf toe te worden verslagen en overwonnen door jullie ongeloof?

jullie geloofsafval heeft jullie harten verhard en de profetie van Jesaja blijft van kracht tot op deze dag en gaat in vervulling: "gij zult steeds weer luisteren, maar niet begrijpen, zien en weer zien, maar niet waarnemen; want het hart van dit volk is verruwd, hun oren zijn hardhorend en ze hebben hun ogen gesloten, uit vrees dat ze met hun ogen zouden zien, met hun oren zouden horen, met hun hart zouden begrijpen, zich bekeren en door Mij[2] genezen worden”; heb berouw! want het Koninkrijk der hemelen is nabij;

kijk om je heen en zie: een deel van Mijn Kerk is verblind door hun rationalistische manier van denken, een trage geest is over hen gekomen; vandaag spreek Ik door de monden van Nietigheid om Mijn Oneindige Barmhartigheid aan heel de mens­heid te tonen, maar slechts een handvol kan Mij horen en zien; de rest werd niet toegestaan de Heilige Geest van Waarheid[3] te horen of te zien; maar, evenals zij die Mijn Geest van Genade hebben gehoord, worden ook zij door Mij bemind, en daarom weerhoud Ik tot vandaag de Hand van Mijn Vader om op hen neer te komen;

nee, dochter, het was hun niet toegestaan de glans van de Waarheid te horen of te zien en ze zullen dat nooit, niet voordat hun geest wordt vernieuwd door een geestelijke revolutie; zolang ze hun intellectuele koers volgen, zullen ze in de duisternis blijven en vervreemd van Mijn tekenen en wonderen; zolang zij hun toevlucht nemen tot hun eigen geest, zullen ze doorgaan Mijn Heilige Geest van Waarheid te onderwerpen aan een kruisverhoor, zonder Hem te herkennen, Hij die nu tot hen spreekt; met nietsziende ogen en niet luisterende oren zullen ze doorgaan hun wetten te verkondigen in plaats van Mijn Wet; ze zullen proberen seizoenen en woorden te veranderen, en vanwege hun trouweloosheid zullen ze Mijn Tradities vervangen door mense­lijke parallellen, zonder de Waarheid die in Mij is;

ze zullen pochen op hun prestatie, maar die zal alleen worden toegejuicht en geprezen door de verdorven wereld, niet door de Mijnen, op wie Ik Mijn zegel heb gedrukt; ja,[4] de mensen van de wereld zullen zich verheugen en deze gebeurtenis vieren met het uitwisselen van geschenken onder elkaar; maar de Mijnen zullen tranen van verdriet vergieten en in rouw gekleed gaan en weeklagen dat deze ongerechtigheid, deze gruwel van de verwoesting, niet eeuwig zal duren;

Mozes schreef: "zij die de Wet onderhouden zullen er leven uit putten"; en vandaag zeg Ik jullie: "zij die Mijn Tradities bewaren zullen daaruit leven putten;" en als jullie belijden dat Ik, Jezus, de Heer ben, uit de doden opgestaan, dan zullen jullie worden gered;

als jullie met heel je hart Mijn Woorden van de Instelling van de Eucharistie en de Consecratie zeggen, zullen jullie worden gered! daarom roep Ik jullie allen in Mijn Oneindige Liefde op om de handen alleen uit te strekken naar hemelse dingen; vraag om de leiding van Mijn Geest en jullie zullen niet in het gevaar verkeren voor de verleiding te bezwijken; sta julliezelf toe te worden geleid door Mijn Geest, en verleidingen kunnen jullie geest niet raken …

zoals jullie lazen dat er geschreven stond dat Mijn Kerk zou lijden en aan vervolging bloot zou staan, onder de wet van de Wetteloze, verraden van binnenuit, zo zullen jullie hiervan nu getuigen zijn en alle visioenen zullen bewaarheid worden; 

Waarom moet dit alles gebeuren, Heer? 

helaas! vele van jullie herders slapen, en Mijn lammeren zijn verstrooid en er zijn er zo weinigen om hen  te verzamelen; 

Heer, is het omdat sommige van Uw herders Uw waarschuwingen minachten? Komt het omdat ze alles als een bedreiging zien? 

het komt omdat Ik hun naaktheid onthul; Mijn Ogen zijn te zuiver om op zonde en onverschilligheid te rusten en Ik kan de ongerechtigheid niet langer meer verdragen; luister naar Mij: hun ongeloof ten opzichte van de gaven van Mijn Heilige Geest staat Mij in de weg! als ze eens wisten wat Ik, God, hun aanbied, dan zouden zij degenen zijn geweest die om meer wonderen vroegen;

nu, heb je niet gehoord: "de maat waarmee gij meet, zal men ook voor u gebruiken, men zal u zelfs meer geven; want wie heeft, hem zal meer gegeven worden; en wie niet heeft, hem zal nog worden ontnomen[5] wat hij heeft!" de verlokking van de rijkdom[6] kwam in deze mensen en verstikte Mijn Woord,[7] en zodoende brengen ze niets voort; daarom zal Mijn Koninkrijk van hen worden weggenomen en worden gegeven aan een volk dat er de vruchten van kan voortbrengen;

Ik, Jezus, zegen je, dochter, heb Mijn Vrede en liefkoos Mij met je liefde; ic


[1] Matt. 11:23.

[2] Jes. 6:9-10.

[3] Ik vroeg mij af waarom, en alsof de Heer mij ervan wilde weerhouden verkeerd te denken, ging Hij snel verder en zei wat volgde.

[4] Apok. 11:10.

[5] Marc. 4:24-25.

[6] Dit betekent “hoogmoed”. Geestelijke hoogmoed.

[7] Ik begreep dat zij, hoewel ze de Heilige Schrift bestu­deren, niet doordringen tot de betekenis van het Woord en het begrijpen in hun eigen menselijk licht en niet in het Goddelijke Licht van de Heilige Geest.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message