DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

En Nu Zal Ik Je, Naar Mijn Passie, Vassula Van Jezus' Passie Noemen

2 maart 1993 

vrede zij met je;

wijd elke minuut van je leven aan Mij toe, het Heilig Hart, vandaag; Mijn Vassula, Ik zeg je: leef alsof het je laatste dag op aarde is; je moet alles doen wat je kunt om heilig te leven; elke overtreding van Mijn Wet van jouw kant zal een gruwel zijn in Mijn Ogen! heb je niet begre­pen, Mijn Vassula, een gruwel … onderworpen aan de zonde, wees nooit ontrouw aan Mijn voorschriften;

elke opoffering die Mij uit liefde wordt aangeboden zal worden gebruikt voor de redding van zielen; onderhevig aan zwakheid, steun op Mij en vertrouw op Mijn Eeuwige Kracht; wees geworteld in Mijn Heilig Hart om sterkte en licht te verkrijgen; kijk, heb Ik je niet bevoorrecht door je Mijn Gelaat te openbaren en je alle Schatten van Mijn Heilig Hart te tonen? deze Glorie van Mijn Kerk? en door je Mijn Gelaat te onthullen heb Ik Het aan miljoenen anderen geopenbaard; Jezus is Mijn Naam en jij bent de Mijne voor eeuwig, en nu zal Ik je, naar Mijn Passie, Vassula van Jezus' Passie noemen; en nu, Vassula-van-Mijn-Passie, bid met Mij, want deze Vastentijd zal zwaar voor Mij zijn;

richt jezelf tot de Vader en zeg na Mij deze woorden: 

Eeuwige Vader,
moge Uw Naam geheiligd worden,
U te kennen betekent eeuwig Leven,
U te kennen betekent de Waarheid kennen,
Vader van alle Wijsheid,
heilig mij met Uw Heilige Geest,
zodat mijn hart woorden vol wijsheid zal zeggen; 

Unieke en Volmaakte,
Bron van Verheven Liefde,         
Uwe Majesteit, breng mijn hart in verrukking
om U dag en nacht te prijzen;

Fontein van Mirre en Aloë,
parfumeer mijn armzalige ziel
met Uw delicate geur,
zodat als ik mijn Koning en Uw Beminde Zoon ontmoet,
Hij Zijn Ogen niet van mij zal afwenden;

U te kennen betekent in Uw Licht te zijn,
dit Licht dat mij de Weg zal wijzen
en mij in de Voetstappen van Uw Beminde Zoon zal trekken;

Bron van Levend Water, kom,
kom en dompel mij, Uw kind,
onder in Uw Stroom die overvloedig
uit Uw Heiligdom vloeit;

O God! ik bemin U tot schreiens toe!
laat mijn armzalige ziel verlangen
naar alles wat Heilig is,
laat mijn ziel Uw Tederheid smaken,
Jahweh, U bent mijn God,
ik prijs Uw Naam,
want U hebt neergezien op mijn armzalige ziel
en haar gevuld met de helderheid van Uw Glorie;

Mijn hart zingt voor U, Vader,
mijn geest verheugt zich in Uw Geest;
O God, mijn Vader,
sta mijn ziel toe in Uw Liefhebbende Armen te bezwijken
door Uw Zegel op mijn hart te leggen,
zodat mijn liefde voor U
sterker wordt dan de Dood zelf; amen; 

wees als een bron, Mijn kind, om dorre akkers te bevloeien;

Almachtige God,
sta mijn ziel toe wortel te schieten in U.
Ik heb de ware Vrede gevonden in U, Vader.
Jahweh, mijn Heer,
Heerser vanaf het begin; 

avond, ochtend, middag, ik bemin, ik dorst
naar de Heilige wiens Vinger mijn hart heeft aangeraakt
en met een enkele Blik mijn hart heeft verrukt.
Heer, ik sta nu voor U, meelijwekkend om te zien,
gevangene nog van deze wildernis,
kom aan mijn zijde, van zoveel vervolgers, bevrijd mij …

wees als een boom die bij een waterbron is geplant, onverzorgd ben je niet; Ik, Ikzelf ben je Behoeder; 

Ik roep nu luid tot Mijn Verlosser,
Jezus! Heilig Hart!
U die mijn ziel in een doopsel van Liefde hebt ondergedompeld,
laat mijn hart niet tekortschieten tegenover U!

Ik ben ook jouw Behoeder;[1] van Mij is bekend dat Ik de armsten verdedig en hen verlos van hun onderdrukkers; jou heb Ik Mijn Beker aange­reikt om hem met Mij te drinken … weet je waarom Ik naar je gekomen ben? wees niet bang, vrede zij met je; Ik ben tot je gekomen om door jou over deze generatie, door jou, Mijn Oneindige Liefde uit te storten;

Ik ben ook gekomen om je eraan te herinneren dat de Vredevorst komt; langs de weg die Hij is weggegaan zal Hij terugkeren; dat Ik zal komen is zo zeker als de dageraad; Ik ben ook gekomen om aan iedereen te vertellen wat er geschreven staat in het Boek van de Waarheid,[2] en in eenvoudige woorden uit te leggen wat jullie niet hebben begrepen;

Mijn Vader heeft je begunstigd door het Kruis van Eenheid en Verzoening met Mij te laten dragen en deze woestijn met Mij te doorkruisen, zij aan zij; de Almachtige heeft grote dingen voor je gedaan; Ik zal Mijn Stem overal laten horen, ondanks de tegenwerking;

luister, Vassiliki, wegens de indrukwekkende wonden die je beschuldigers je hebben toegebracht, die in werkelijkheid Mijn beschuldigers zijn, zal je beloning in de Hemel groot zijn; Ik kan je deze gunst[3] niet onthouden; Mijn Gerechtigheid zal haar hoogtepunt bereiken door deze handelaren,[4] want zij zijn inderdaad die handelaren die Mijn Kerk afvallig zijn geworden, ze hebben de Waarheid verruild voor een Leugen;

Mijn Ogen zien alles en Mijn Oren horen alles; Ik heb verschrikkin­gen gezien in Mijn Heiligdom, begaan door dezelfden die jou beschuldigen; bid voor hun zielen, Mijn kind; misleiding is het principe van hun gedragingen; oh nee, ze hebben zich niet verzoend; ze denken er nooit aan dat Ik al hun slechtheden ken! hun harten laaien op als een felle vlam in de opwinding van hun samenzwering om jou, samen met Mijn Boodschappen, te vernietigen; ze spannen samen;[5] het is, dochter, slechts eigenbelang, dat hen doet wensen Mijn Stem, die door jou spreekt, te overstemmen! bedrog en onderdrukking vullen hun mond; ze mogen hun boog spannen en op jou richten, maar de wapens die ze hebben voorbereid zullen hen de een na de ander doden, tenzij ze berouw hebben en vrede met Mij sluiten;

Ik zeg tegen deze handelaren: "jullie rijkdom zal je worden ontnomen … en, gekleed in verschrikking zullen jullie naakt op de grond zitten; als jullie verzaken aan alle zonden die jullie hebben bedreven, zal jullie worden vergeven; er is niet veel tijd meer! onthoud je van het doen van kwaad en keer terug tot Mij; waarom ben je zo verlangend te sterven, Handelaar? Ik schep er geen behagen in je te vernederen, jij die van Mijn Huis stamt - heb berouw, en je zult leven! de Hand van de Vader is in zegening uitgestrekt over allen die Hem zoeken, Handelaar; smeek de Vader snel om Zijn gunst, en Hij zal luisteren";

en jij, dochter, Ik zeg je: blijf standvastig, wees sterk en ga door Mijn Echo te zijn; wees als een tweesnijdend zwaard en verkondig Mijn Boodschap met kracht en ijver; bid voor de bekering van de wereld, met je hart, opdat de naties de Tederheid van Mijn Heilige Geest herkennen; laat hun Mijn Liefde, Mijn Vrede, Mijn Geduld, Mijn Barmhartigheid en Mijn Trouw zien door deze Boodschappen, wees onbevreesd en houd in gedachten dat Ik met je en voor je ben; omhels Mijn Kruis, dat je naar de Hemel zal leiden; adem Mijn Kerk nieuw leven in en verblijd Mijn Ziel;

ga in vrede en vervul je andere, minder belangrijke plichten; nodig Mij uit ze met je te delen; Ik, Jezus, zegen je; zegen Mij en prijs Mij; 

Gezegend zij de Heer. Geprezen zij de Heer Jezus.


[1] Jezus antwoordde mij nu.

[2] Ik begreep, de Heilige Schrift.

[3] Jezus bedoelt dat zij, doordat Hij hun toestaat mij aan te vallen, mij een gunst bewijzen, omdat de Hemel het zal belonen, het mij zal vergoeden.

[4] Handelaren: Mijn Canadese beschuldigers, in deze context. Handelaren: Vervolgers van de Heilige Geest. Handelaren: Symbolisch bedoeld, de “jakhalzen” die ‘s nachts werken. Handelaren: Kan het tweede beest uit de Apocalyps 13 weergeven, de kerkelijke vrijmetselarij bedoelend. Handelaren: De rationalistische geest, afvallig en dor. Handelaren: Bijbelse term voor een persoon die de waarheid verruilde voor een leugen. Het betekent ook: de geest van rebellie, de valse leraren en de valse profeten van vandaag, waarvoor Jezus ons heeft gewaarschuwd dat die komen in de laatste dagen. Sint Paulus zei: “Daarom onderrichten wij niet op de manier waarop filosofie wordt gedoceerd, maar op de wijze waarop de Geest ons onderricht: wij leren geestelijke dingen op geestelijke wijze.” (1Kor. 2:13). 

[5] Ik begreep dat ze een clan vormen.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message