DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Willen Jullie De Drempel Van Dit Tijdperk Overschrijden Met Laaiend Vuur?
Heilige Mijn Naam Met Heel Jullie Hart

13 december 1992 

Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd …
Onze Vader,
wiens liefde is geopenbaard aan de minsten onder ons,
heb medelijden met Uw schepping!
U hebt ons een genadegave geschonken:
onze vrijheid, om naar eigen keuze te gebruiken,
maar wij hebben onze vrijheid tegen onszelf gekeerd.
Als een scheermesje in de hand van een kind,
gebruiken we haar, en houwen onszelf dood …
O kom! en richt onze aandacht
op Uw Heilige Naam,
anders zullen we onszelf in stukken snijden!
Ik roep U aan, Almachtige God,
wilt U ons redden in onze zorgen,
of zult U zich verbergen voor mijn smeken? 

dochter, je bent in dienst van Mijn Boodschap, en Ik heb je de wereld ingestuurd van volk naar volk, om op te roepen tot berouw en om deze wildernis terug te dringen; inderdaad, de menigten verdringen zich rond je; het is hun ter ore gekomen dat Ik Ben spreekt, en volk na volk spreekt over jou; ze zeggen tegen elkaar: "laten we gaan horen wat God zegt"; ze komen met duizenden en zetten zich voor je neer en luisteren naar wat je zegt, maar wie handelt ernaar? wat hen betreft ben jij als een liefdeslied, prachtig op muziek gezongen; je woorden bekoren hen, maar wie van hen brengt Mijn Boodschappen in praktijk? Hebben ze de woorden: verzoening, vrede, liefde en eenheid begrepen?

als zwavel en verterende vlammen komen - en die zijn nu zeer dichtbij - zullen ze weten dat Ik een profetes tot hen had gezonden;

vanaf het begin had Ik jullie Mijn Geboden gegeven, had Ik jullie gevraagd Mij, jullie Heer, te beminnen met heel je hart, heel je ziel en met heel je verstand; vandaag vraag Ik jullie Mij toe te staan jullie ziel aan te raken, zodat jullie hart in staat zal zijn Mij te prijzen en tegen Mij te zeggen dat noch dood noch leven, geen engel geen heerser, niets dat bestaat, niets wat nog komen zal, geen enkele macht, hoogte of diepte, noch enig geschapen ding, ooit zal komen tussen jullie en jullie liefde voor Mij;

Ik ben jullie Burcht; weet dat Mijn Liefde zelfs aan de allerminsten onder jullie is geopenbaard; zoek je redding niet in het licht van de wereld, daar jullie weten dat de wereld jullie het Leven niet kan geven;

weldra zullen Mijn Troon en het Lam op hun plaats zijn, en jullie ziel zal vernieuwd zijn door Mijn Alles Overtreffende Licht, omdat Ik, jullie Vader, van plan ben het geheugen van jullie ziel te herstellen en jullie hart tot Mij het woord Abba - Vader -  te laten zingen! Ik zeg jullie, je behoort niet aan de wereld toe, waarom staan jullie jezelf dan toe telkens weer te worden bedrogen?

- sinds de grondvesting van de aarde heb Ik je bij je naam genoemd, maar als Ik Vrede voorstelde, universele Vrede, waren jullie bijna allemaal voor oorlog; toch stort Ik nu Mijn Heilige Geest uit om jullie te herinneren aan jullie ware fundamenten en dat jullie allen Mijn zaad zijn; maar tegenwoordig is Mijn zaad vol van dode woorden... Ik ben de Heilige die je het eerst heeft vastgehouden; hoelang nog zal je ziel weerstand bieden aan Deze Ogen die je het eerst hebben gezien? en hoelang nog zal je ziel Mijn smartelijke oproepen negeren?

velen van jullie flirten nog met de Gruwel van de Verwoesting in het diepste domein van jullie ziel; kunnen jullie niet zien hoe de Slang jullie steeds weer bedriegt op dezelfde manier als hij Adam en Eva heeft bedrogen? onvermoeibaar en subtiel suggereert Satan jullie om alle hemelse banden te verbreken die jullie binden aan Mij, jullie Vader in de hemel; hij heeft het geheugen van jullie ziel gehypnotiseerd om jullie te laten geloven dat jullie vaderloos zijn, aldus een kloof scheppend tussen jullie en Mij, jullie God; Satan wil jullie van Mij scheiden en de navelstreng waardoor de levensstromen in jullie vloeien en die jullie met Mij verbindt doorsnijden;

generatie, je hebt nog niet voor Mij gekozen; wanneer zul je besluiten tot Mij terug te keren? willen jullie de drempel van dit tijdperk overschrijden met laaiend vuur, zwavel en verterende vlammen? hoe kon je ziel Mijn Heerlijkheid ruilen voor een waardeloze imitatie die de boze je dagelijks aanbiedt; vraag Mij om je dagelijks brood, en Ik zal het jullie geven! waarom zijn jullie allen zo bereid naar de Slang te luisteren? jullie en Ik weten dat Satan de vader van de leugen is, waarom luisteren jullie dan nog naar hem? Ik, jullie Schepper, ben jullie Vader en Ik roep jullie naar Mij terug; geloof in Mijn bezorgd roepen; zal jullie ziel de vriendschap met de Rebel voortzetten, of zullen jullie je verwaardigen van je troon af te komen en berouw te hebben? de beslissing is aan jullie; - er is niet veel tijd meer over -

Ik herinner jullie eraan op je hoede te zijn voor de valse leraren en de valse profeten die in jullie ziel troosteloosheid teweegbrengen en het Evangelie verkeerd uitleggen, door jullie te vertellen dat de Heilige Geest niet bij jullie is om jullie aan je fundamenten te herinneren noch aan waar jullie vandaan komen; ze hebben al een woestenij van jullie ziel gemaakt en graven een reusachtige afgrond tussen jullie en Mij, jullie Vader; laat niet toe dat ze deze verwoesting in jullie ziel nog groter maken en jullie ertoe verleiden te geloven dat Ik jullie als weeskinderen heb achtergelaten; deze valse profeten hebben Mijn Zoon, Jezus, uitgemaakt voor een leugenaar, en van de Evangeliën een rinkelend cimbaal gemaakt, nietszeggend en leeg; ze hebben van Mijn Woord een gapend graf gemaakt;

wees dus op je hoede voor deze valse leraren, die jullie zeggen dat Mijn Heilige Geest niet kan neerdalen om tekenen en wonderen in jullie te verrichten; wees op je hoede voor hen die Mijn Heilige Geest veroordelen, Die jullie in jullie dagen meer dan ooit aan je fundamenten herinnert; wees op je hoede voor hen die de uiterlijke schijn van godsdienst ophouden, maar de innerlijke kracht ervan afwijzen, de innerlijke kracht die Mijn Heilige Geest is;

en als iemand van jullie belasterd wordt en ontmoedigd is omdat je getuigt van de Waarheid, wend je dan tot je Heilige Moeder; Zij zal je ziel troosten en je moed geven; als de wereld je diepe wonden toebrengt, wend je dan tot je Moeder, en Zij zal je wonden verbinden met haar Moederlijke Liefde en Genegenheid; zoals Zij zorg droeg voor Mijn Beminde Zoon, zo zal jullie Heilige Moeder ook zorg dragen voor jullie; in jullie armzaligheid en verdriet komt Zij naar jullie toe gevlogen en neemt jullie op in Haar Hart, datzelfde Hart dat jullie Verlosser ontving; jullie Heilige Moeder in de Hemel zal jullie leren Mijn Koninkrijk op aarde uit te breiden door jullie te leren Mij te beminnen;

laat dus de liefde de grondslag van jullie leven zijn; laat de liefde jullie wortel zijn; sta Mij toe, jullie Vader, jullie aan Mij te binden; sta Mij toe jullie ziel  aan te raken; kom tot Mij en werp jezelf in Mijn Armen; wat is een grotere zegen dan te worden vastgehouden door deze Handen, die jullie geschapen hebben? leg je oor op Mijn Mond, deze Mond die in jullie neusgaten ademde: Leven, en uit het stof van de aarde heb Ik jullie weer tot leven gebracht om de aarde te veroveren; Ik raakte jullie aan en vroeg jullie sindsdien te luisteren naar Mijn Woord; kom, jullie moeten je hart op het goede richten, verzaak aan de ongerechtigheden die jullie ziel bevlekken en 

HEILIG MIJN NAAM 

met heel jullie hart;

 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message