DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Heilige Geest

5 oktober 1992

Vader, eens,
voordat Uw Majesteit het geheugen van mijn arme ziel deed opleven,
was ik vergeten wie mij had gemaakt.
Het volgende moment  bracht U mijn geheugen terug
U vroeg mij om mijn ogen op te slaan naar de hemel,
toen scheen er een Lichtstraal op mij
en als een verterend vuur rustte Uw Geest op mij.

Waar Licht, Onuitputtelijke Schat,
U bent ontzagwekkend,  en verbazend Groot!
Hoe zou ik U niet kunnen danken en prijzen, allertederste Vader,
voor het laten rusten van Uw Geest op mijn ellendige ziel
en het één maken van Uw Geest met mij?

vrede zij met je;

Ik ben het, Jahwe, je Eeuwige Vader, Degene die je met Wijsheid heeft onderricht; Ik ben de Heilige die je benaderde in je armzaligheid en je heeft genezen;

Ik heb tot je gesproken in je slaap en vanaf toen heb je het Licht gezien daar de schellen van je ogen gevallen zijn; Ik heb je geleerd, dochter, Mij niet te vrezen, maar Mij alleen te vrezen als je Mij afwijst en tegen Mij in opstand komt; Ik heb je geleerd met vertrouwen in Mijn Tegenwoordigheid te wonen door je Mijn Oneindige Tederheid te tonen en de Vaderlijke Liefde die Ik voor ieder van jullie koester; Ikzelf heb je zonden met de wortels uitgerukt en in hun plaats, met de ruimte die Mij gegeven was, heb Ik Mijn genaden in je geplant; hoewel je ziel opsprong alsof ze in brand stond, moest Ik doorgaan op Mijn weg in jouw ziel en alle rivalen overwinnen die er in jou huishielden; in Mijn Jaloerse Liefde, heb Ik al die rivalen vervangen door over­vloedige vruchten, en van toen af werd Ik je tafelgenoot, je vreugde!

luister nu, Mijn dochter, Mijn Eigendom, en schrijf en vertel dit aan Mijn kinderen:

uit de diepten van Mijn Hart roep Ik tot jullie allen! gezegend zijn zij die oren hebben om te horen; als het niet door Mijn profeten was, kunnen jullie Mij dan vertellen wie de komst van Mijn Zoon heeft voorzegd? als jullie zeggen dat je in de Waarheid leeft en in Mijn Liefde, hoe komt het dan dat jullie generatie vandaag Mijn profeten verwerpt en vervolgt net als jullie voorouders dat hebben gedaan?

door Mijn Oneindige Barmhartigheid is een Stad herbouwd voor Mijn Eigen volk; zal deze Stad opnieuw herbouwd worden op het bloed van hen die jullie eeuwig zullen vervolgen? vandaag meer dan ooit, zend Ik jullie Mijn Heilige Geest om jullie te vernieuwen, maar voor hoelang zal deze generatie Mijn Heilige Geest weerstand blijven bieden? vertel Mij, kan een lichaam leven zonder hart? leer dat Mijn Heilige Geest het Hart is van het Lichaam dat de Kerk is; leer dat Mijn Heilige Geest de Adem van de Kerk is, de Essentie van de ijver voor Mij, jullie God; Mijn Heilige Geest is het zoete Manna uit de Hemel dat de armen voedt; 

gelukkig is de mens die zijn hart opent voor Mijn Heilige Geest, hij zal zijn als een boom langs een rivier, elk seizoen nieuwe vruchten dragend, met bladeren die nooit verdorren maar geneeskrachtig zijn; gelukkig is de mens die zijn hart opent voor Mijn Heilige Geest en als een kristalheldere stroom zal Mijn Geest als een rivier in zijn hart stromen, hem vernieuwend, want overal waar deze rivier stroomt ontspringt leven en vreugde! hebben je niet gelezen: de Rivier van het leven, die ontspringt aan Mijn Troon en aan het Lam, zal stromen over het midden van de straat van de stad?

Mijn Heilige Geest zal de kwaadwillige zielen ontwijken, maar zal Zichzelf openlijk tonen aan de onschuldigen, aan de armen en de eenvoudigen; met grote vreugde zal Mijn Heilige Geest deze zielen omhullen en hun Heilige Metgezel worden en hun Gids; en als ze wandelen zal hun gang ongehinderd zijn; als ze rennen zullen ze niet struikelen, en als ze dodelijk vergif zouden drinken zullen ze ongedeerd blijven; als ze op hun weg een legioen duivels zouden ontmoeten zullen ze er ongedeerd langs gaan;

Mijn Heilige Geest zal hun de zoetheid leren die van Mij uitgaat, de diepten van Mijn Eeuwige Liefde;

Mijn Heilige Geest zal de onschuldigen aannemen en een verdrag van Liefde en Vrede met hen sluiten, zodat ze geschikt zullen zijn en Zijn gezel worden;

Mijn Heilige Geest zal ze optillen en dragen, zoals een bruidegom zijn bruid over de drempel draagt; zo zal Hij hen ook binnen de muren van het heiligdom dragen waar zich onpeilbare rijkdommen en mysteries bevinden, mysteries die geen oog eerder heeft gezien; en zoals een bruidegom zijn bruid met juwelen tooit, zo zal Hij hen ook tooien met  keizerlijke kennis om zich te verheugen in troon en scepter; O wat zal Mijn Heilige Geest niet voor jullie doen!

Mijn Heilige Geest geeft smaak aan jullie leven, de Koninklijke Kroon van Glorie, de Diadeem van Schoonheid uit Mijn Mond, de stralende Heerlijkheid van de Levende, de Geheime Openbaring van jullie schepping; Mijn Heilige Geest is het aroma van jullie preken in Mijn Bijeenkomsten en de vervulling van jullie Tijden … Hij is het Vlammende Vuur van jullie hart en het inzicht in Mijn Mysteries; Mijn Heilige Geest is het thema van jullie lofprijzingen aan Mij en openbaart aan jullie hart dat Ik Ben Die Ik Ben, openbaart aan jullie geest dat Ik ben jullie

Abba,

en dat jullie Mijn kroost zijn, en Mijn zaad … gezegend zijn de zuiveren van hart, zij zullen Mij zien; verheug je en wees blij en stel je open om Mijn Heilige Geest te ontvan­gen, zodat ook jij de vreugde kunt genieten en Mijn Stem kunt horen! open jullie harten en jullie zullen Mijn Heerlijkheid zien, en zoals een kind dat troost nodig heeft, zo zal Mijn Heilige Geest jullie troosten, wiens liefde voor jullie elke menselijke liefde overtreft;

Ik, de Schepper van de hemelen en de aarde, zeg jullie dat Mijn Heilige Geest de Bruidegom is van de Bruid, van Haar die het Kind heeft gedragen Dat jullie moest redden en verlossen en in Wie jullie, door Zijn Bloed, vrijheid en vergeving van jullie zonden zouden verkrijgen; Hij is de Bruidegom van Haar die Hij als een gesloten tuin aantrof, die de zeldzaamste essences van deugden bevatte, een verzegelde bron, de liefelijkste van de Vrouwen, gebaad in zuiverheid vanwege Haar unieke volmaaktheid; Mijn Geest kwam over Haar en overschaduwde Haar en verheerlijkte Mij door Haar te maken tot de Moeder van God, de Moeder van de gehele mensheid en de Koningin van de Hemel;[1] zodanig is de Rijkdom van Mijn Heilige Geest …

Ik stort over jullie allen Mijn Heilige Geest uit, nu … vandaag … Ik, Jahwe, de Almachtige, zeg jullie: Ik geef jullie allen deze gave om jullie te redden door de grootheid van de Liefde die Ik voor jullie heb; Liefde en Trouw dalen nu neer; Ik, Jahwe, buig Mij vanuit de Hemel neer om jullie allen te omhelzen, Mijn reddende hulp wordt jullie van boven aangeboden; zijn jullie bereid je te schikken naar Mijn Wet? zijn jullie bereid jullie ziel aan Mij toe te vertrouwen?

zeg niet dat Ik onbewogen ben door jullie ellende en niet reageer op jullie gebeden; als de vlammen jullie landen verteren en vuur jullie volkeren verslindt en als de bewoners van de aarde de ongenade van de dood smaken, is dit alles te wijten aan jullie grote geloofsafval; jullie zijn Mijn Heilige Geest uit de weg gegaan, Hij die jullie in zegeningen zou hebben gekleed, Hij die jullie hart en lichaam zou hebben doen opspringen en van vreugde zou hebben doen zingen voor Mij, jullie God; maar jullie hebben ervoor gekozen thuisloos te worden, verarmd en vaderloos te zijn en vandaag weg te kwijnen in de schaduw van de dood; wat heb Ik een medelijden met jullie … O generatie! hoelang nog kun je Mij tarten?

Mijn Liefde vult de aarde, Mijn oproepen vullen de monden van Mijn afgezanten en hoewel Mijn smart hevig is en Mijn Gerechtigheid nu bijna overstroomt kan Ik Mij toch nog laten vermurwen en de hulde aanvaarden die jullie Mij graag zouden aanbieden, Ik ben bereid jullie te vergeven door het Bloed vergoten door Mijn Zoon en door Zijn Offer, als jullie Mijn Woorden ter harte nemen;

spoedig, zeer spoedig nu, zal Mijn Heilige Geest over jullie waaien met een zodanige kracht, dat een machtig geluid zal weergalmen aan de vier hoeken van de aarde, als een herinnering voor alle bewoners van de aarde; dan, bij het geluid van de Adem van Mijn Heilige Geest, zullen onmiddelijk de volkeren van de aarde allen samen op hun aangezicht ter aarde vallen in aanbidding voor Mij, de Heer, de Almachtige, de Allerhoogste, en tenslotte zullen de volkeren zich diep buigen voor de Troon van het Lam en de Zegen van de Troon ontvangen;

en nu, Ik, die jou geschapen heb en Ik, die jou gevormd heb, vraag je: zal Ik Mij verwaardigen je kreet van berouw te horen? 


[1] Ik wil opmerken dat toen de Vader mij deze passage dicteerde over Onze Gezegende Moeder, ik zou hebben gezegd dat, als Hij niet God geweest was, Hij in vervoering was, zo groot was Zijn Vreugde.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message