DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Dag Van Het Oordeel - De Tijd Van Schiften Is Gekomen
Het Zegel Van Het Lam

20 juli 1992 

Mijn bloem, Ik, Jezus, zegen je en geef je Mijn Vrede;

Ik heb jullie allen vanaf het begin gevraagd een heilig leven te leiden omdat Ik heilig ben; Ik heb jullie gevraagd, aller­dierbaarsten, jullie leven te veranderen opdat jullie Mijn Koninkrijk erven; wanneer Mijn engelen, aan wie opperste autoriteit gegeven was, tegen Mij in opstand zijn gekomen, en de ondergang het beste uit hen heeft weggenomen, heeft Mijn Gerechtigheid ze niet gespaard; ze zijn in de onderwereld neergeworpen om er te wachten op de Dag van het Oordeel; ook zij zullen geoordeeld worden voor de ogen van iedereen; en ach! … wat een afschuwelijk schouwspel zal dat zijn! Ik zal iedereen oordelen overeenkomstig hetgeen hij gedaan en niet gedaan heeft; iedereen zal in stilte en ontzag voor Mijn Troon staan, want de Dag van dit Laatste Oordeel zal zo vreselijk zijn, dat iedereen zal beven van angst voor de Opper­ste Rechter die Ik Ben; jullie zullen allen een geweldig groot aantal gevallen engelen zien, die uit de Hemel verdreven werden en die, in bitterheid en haat, de Aartsen­gel Michaël en zijn engelen bevochten; ja, jullie ogen zullen Mijn Rivalen zien, de Rivalen van de Heilige, van de Gezalfde; jullie zullen allen die gevallen engelen zien, volgelingen van Lucifer, het oorspronkelijke serpent dat geprobeerd heeft al Mijn zonen en dochters op een dwaalspoor te brengen; jullie zullen een grote menigte zien die Mijn Naam ontwijd en Mijn Wet overtreden heeft, zij die geweigerd hebben te worden opgevoed en gevoed te worden door Mijn Heiligheid en er de voorkeur aan gegeven hebben op het voorhoofd te worden gemerkt door de Bedrieger; ……[1] ja, Vassula, een hard visioen is je getoond;

Ik zeg je: Ik zal weldra met Mijn heiligen komen om over de wereld te oordelen en de schuldigen te veroordelen; vandaag wordt Mijn Genade aan heel de mensheid geopenbaard om jullie allen vóór Mijn Dag te vernieuwen met Mijn Heilige Geest en om jullie aan Mijn Wet te herinneren;

op die Dag zal Ik iedereen vergelden overeenkomstig zijn verdiensten; Ik heb gezegd dat Ik iedereen streng zal straffen die de Geest van Genade beledigt en Mijn Geest als dwaas behandelt; daarom moeten jullie waakzaam blijven; vandaag meer dan ooit tevoren, vraag Ik jullie allen jezelf, jullie gezinnen en jullie volkeren aan Onze Twee Harten toe te wijden;

sta Mij toe jullie voorhoofd te bezegelen met het zegel van Mijn Heilige Geest; de Tijd van schiften is gekomen, de Tijd van de afrekening is hier; Ik heb tegen iedereen gezegd dat Ik als een dief bij jullie zal komen, wanneer Ik terugkom zal niemand iets vermoeden; dan zal er van twee mannen één worden weggenomen en één worden achtergelaten, van twee vrouwen zal er één worden weggenomen en één worden achtergelaten, de Oogst is bijna klaar om te worden binnengehaald en talloze lijken zullen er over zijn als Ik zeg: 

“Ik Ben hier!" 

dan zal Ik tegen Mijn engel[2] zeggen: "Het uur is gekomen om allen die Mij niet toebehoren te schiften en te verwijderen verzamel van al degenen die Mij erkend hebben, diegenen die niet aan Mijn Wet hebben willen gehoorzamen; verzamel allen die Mijn Heilige Geest hebben toegela­ten en verwelkomd als hun Gids en Toorts, verzamel al diegenen die in hun afvalligheid tegen Mij[3] in opstand zijn gekomen; verzamel allen die op het voorhoofd getekend zijn met het Zegel van het Lam, verzamel al diegenen die de naam van het Beest dragen of met het nummer 666 zijn gemerkt"; de Tijd is gekomen en Ik, Ikzelf teken Mijn volk met Mijn Naam en de Naam van Mijn Vader;

Vassula, Ik heb de sluizen van de hemel niet geopend om Mijn zegeningen overvloedig uit te storten over jou alleen, maar Mijn zegeningen worden nu over de hele mensheid uitgestort, vóór Mijn Grote Wederkomst; jij leeft, zoals Ik gezegd heb, in een tijd van grote barmhartigheid en genade, maar nu komt de Dag die brandt als een oven; en al diegenen die niet op hun voorhoofd getekend zijn met Mijn Naam zullen op die Dag als afgemaaide stoppels zijn; Ik openbaar jullie wat er gaat gebeuren voordat Ik het zesde zegel[4] verbreek;

kom en wijd jullie toe aan Mijn Heilig Hart en aan het Onbevlekte Hart van jullie Moeder; zoals Ik gezegd heb, leven jullie in een periode van Genade en Barmhartigheid; dochter, evenals jij bent veranderd en niet meer ongehoorzaam bent en je je met Mij verzoend hebt, vrede met Mij hebt gesloten en nu barmhartigheid geniet, zo zal het zijn voor hen die nog tegen Mij rebelleren; Ik zal Mijn Oneindige Liefde en Barmhartigheid aan de hele mensheid laten zien voordat Ik Mijn vier engelen naar de vier hoeken van de aarde[5] zend wier plicht het is het land en de zee te verwoesten; Ik heb die engelen bevolen te wachten met schade toebrengen aan het land of aan de zee of aan de bomen totdat Ik Mijn Zegel heb gebrand op het voorhoofd van hen die aan Mijn Wet[6] hebben gehoorzaamd, van hen die baat hebben gevonden bij Mijn Genaden en Mijn Barmhartigheid, tot dezen zeg Ik: dien en wacht niet om te worden, gediend opdat Mijn Vader in de Hemel jullie een plaats toewijst in Zijn Tent;

door Mij trouw te zijn zullen jullie grote vervolgingen ondergaan, maar heb Ik jullie niet witte gewaden in de Hemel beloofd? heb ik jullie niet beloofd dat jullie niet langer honger of dorst[7] zullen lijden? wees dus niet bang als de stormen tegen jullie opsteken, de Schriften gaan in vervulling; gelukkig zijn jullie die in Mij, de Heer, sterven! Ik zal jullie inderdaad belonen;

Mijn kind, de Liefde is dichtbij je en Mijn Geest rust op je; Hoop, Mijn kind, wordt gevonden in Mijn Heilig Hart; Liefde, Mijn eigendom, wordt je overvloedig gegeven, en Geloof is een zegen van Mij;

Mijn Geest verheugt Zich in je nietigheid en Mijn Ziel vindt behagen in je broosheid; Ik heb je opgericht om Mij te troosten en Mij te verrukken; Ik heb je uit genade gekozen om Mijn dorst naar Liefde te lessen; het heeft niets te maken met je verdiensten, daar je die niet hebt;

ben je bereid, Mijn kind, je Redder te behagen? 

Ja, Heer, ik wil U behagen! 

ten koste van alles? 

Tot elke prijs. Alle goeds dat ik heb is van U. U bent mijn altijd Trouwe God, de Heilige. 

Ik zal je met een gevoelige hand leiden en Ik zal over je ademen om Mijn zoete geur te verspreiden; wees aandachtig wanneer Ik spreek, Mijn leerlinge, Ik heb een legioen duivels terug gedreven die op weg waren Mijn eigendom[8] te plunderen, 

Geprezen zij Jezus! 

kom, dochter, we zullen werken; wees met Ons[9] verenigd; wij, ons? 

Ja!


[1] Hier heb ik een visioen ontvangen van deze menigte gevallen engelen, die voor Gods Troon stonden op de Dag van het Oordeel. Het was ontzagwekkend en droevig.

[2] Zinspeling op de parabel van het onkruid: Matt. 13:24-30.

[3] Deze passage bevestigt de profetie van Sint Paulus in 2 Tess. 2:1-12. De twee voorspellende tekenen van het einde van de tijden: de Grote Opstand (Geloofsafval) en de Rebel (geest van Rebellie).

[4] Apok. 6:12-17.

[5] Apok. 7:1.

[6] Apok. 7:2-3.

[7] Toespe­ling op Apok. 7:9-17.

[8] Mij.

[9] Jezus en onze Heilige Moeder.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message