DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Bied Mij Alles Aan Om Mijn Dorst Te Lessen
Wat Zou Ik Meer Hebben Kunnen Doen Dat Ik Niet Gedaan Heb?
Ik Heb Jullie Gegrift In Het Vlees Van Mijn Hart

20 april 1992 

Jahweh, ik ben Uw slavin,
en ik zal U vandaag weer mijn wil offeren,
opdat U met mij kunt doen wat Uw Hart behaagt.
Wat een vreugde om in Uw Tegenwoordigheid te zijn
en te mogen wandelen met Uw Majesteit!
Wat kan ik terugdoen
voor alle zegeningen die U over mij hebt uitgestort?
Ik hoef slechts mijn ogen naar de Hemel op te slaan en
U buigt zich neer om naar mij te luiste­ren;
en als ik Uw Naam aanroep,
daalt Uw Majesteit helemaal vanaf Uw Troon neer,
U die Soeverein in de Hemelen en op aarde bent,
om met mij te zijn in mijn kamer en mij gezelschap te houden. 

Ik kom tot je; ellende trekt Mij aan, Ik ben dol op armzaligheid, vermoei  je dus niet om rijk te worden; zet Mij, je God, als een zegel op je hart, en Ik zal doorgaan, Mijn beminde, jou Mijn zoetheid te tonen; 

Mijn God is goed voor mij,
een houvast als ik onderdrukt en belasterd word,
een houvast als de tijden hard zijn.
Mijn God is mijn beschermend Schild.
Satan mag zijn zwaard scherpen
of zijn boog spannen en mij tot mikpunt nemen,
maar mijn God, mijn Abba, steeds zo Teder,
zal aanwezig zijn en de duivel doen vluchten. 

schenk Mij grenzeloze liefde, Ik kijk vanuit de Hemel op jullie allen neer om te zien of er een enkeling is die Mij zoekt zonder eigenbelang; wat een vreugde en wat een geluk ervaar Ik telkens wanneer Ik Mijn Naam hoor prijzen! maar velen hebben zich afgewend, velen zijn besmet met zonde, laat Mijn Hart Zich verheugen in armoede, laat Mijn Hart Zich verheugen in een liefde zonder eigenbelang; geef Mij, dochter, zoals Ik aan jou gegeven heb; kom niet met lege handen voor Mij; 

Mijn gaven zijn van U, in werkelijkheid zijn alle gaven die mij gegeven zijn van U. 

bied Mij offers aan; wees edelmoedig, ben Ik niet edelmoedig geweest tegenover jou? geef nu aan Mij zoals Ik aan jou gegeven heb, bied Mij offers aan om Mijn Gerechtigheid[1] te bedaren; bouw aan wat Ik je gegeven heb om te bouwen[2];

O Vassula! bied Mij alles aan om Mijn dorst te lessen! stel je vertrouwen in Mij; geef aan hen die wachten op Mijn Woord Mijn Liefdeshymne, geef opdat alle bewoners van de aarde Mijn Barmhartige[3] Roep mogen horen; Ik kan de smeekbeden van Mijn kinderen niet negeren; 

Heer, ik smeek U mijn voetstappen te leiden in de Waarheid en in het Licht. 

je zult dan doorgaan Mij te dienen en Ik zal je mond openen om hem te vullen met Mijn Woorden om Mij te verheerlijken; en door jou zal Ik een zichtbaar Beeld van Mijzelf tonen, Ik zal de harten van Mijn mensen raken, en zelfs mensen die Mij nooit hebben gekend zullen Mij zegenen; veracht jezelf en Ik zal je niet verwerpen;

Ik, Jahwe, zal je redden; 

(Later:) 

Keer terug tot ons en woon midden in  ons hart;
laat ons hart genoemd worden: Trouwe Stad en Uw Heilige Berg. 

kleintje, Ik geef je Mijn Vrede;

de raadgevingen en de smeekbeden van je Heilige Moeder,[4] Mijn doodsangsten en kreten vanaf Mijn Heilig Kruis tot de wereld zijn onbeantwoord gebleven; wij zijn gekomen om jullie allen Onze Vrede aan te bieden en jullie voor te bereiden op jullie reis naar de hemel, maar Liefde werd berispt en de Vrede is verraderlijk vervangen door onverschilligheid en door een geest van boosaardigheid;

Ik ging in alle richtingen om te zoeken hoe Ik jullie uit je voortdurende lethargie zou kunnen wekken en tot Mij laten terugkeren om Heilig te leven, maar Ik heb niets van jullie gehoord; wat zou Ik meer hebben kunnen doen dat Ik niet gedaan heb? Mijn vrienden, jullie hebben Onze Oproepen niet serieus genomen; Ik ben neergedaald om jullie Mijn Hart aan te bieden; Ik heb jullie gegrift in het vlees van Mijn Hart, Ik heb voor jullie allen Mijn Liefdeshymne geschreven, 

- Ik heb jullie bezocht - 

Mijn Ogen stromen over van tranen en Onze Twee Harten zijn verscheurd, omdat jullie niet volhard  hebben op het Pad van Heiligheid, de wereld heeft met Onze Barmhartige Oproepen gespot en niemand heeft echt geluisterd;

Ik ben jullie God en Schild, vol Tederheid, en Ik sta erom bekend snel tussenbeide te komen in tijden van beproevingen; maar jullie gaven er de voorkeur aan te wandelen in de schaduwen van de duisternis en in het dal van de dood; Mijn vriendelijkheid werd beantwoord met jullie slechtheid en jullie hebben Mij beschuldigd omdat Ik jullie probeerde te redden .…

Mijn Liefdeshymne[5] voor jullie wordt voortdurend belachelijk gemaakt, belasterd en godslasterlijk bespot, want in jullie geest huist een geest van duisternis; jullie oogsten op de velden van de Bedrieger om aan de wereld te laten zien dat Mijn Heilige Woorden schandelijk zijn zonder inhoud,[6] maar ook[7] daar, zullen jullie je adem verspillen; wanneer jullie tot Mij komen om hulp in de dagen van zuivering, zullen jullie roepen, maar Ik zal niet luisteren; mensen willen Mij tot zwijgen brengen door het leggen van valstrik­ken, anderen smeden de hele dag verraderlijke plannen; de kwaadaardigen kunnen wel hopen je te vernietigen, Mijn kind, jou die Ik heb gekozen, door je te behandelen als het uitschot van de aarde, maar Ik heb gezworen je op de been te houden; Ik zal je staande houden voor Mijn plan .…  

Ik heb je gezegd, Mijn kind, dat jouw vervolgers zal worden toegestaan je indrukwekkende wonden toe te brengen, maar die zijn voor Mijn Glorie en voor jouw zuivering; jouw levensduur betekent niets en jij bent slechts een voorbijgaande schaduw op aarde en jouw wonden en lijden op aarde zijn slechts een zuchtje wind in vergelijking met de Mijne; Ik ben het, je Verlosser, die je ziel in Mijn Armen heb gehouden en je geest voor Mij alleen laat leven; Ik ben het, de Sublieme Glorie, die in jouw mond een Nieuwe Liefdes­hymne legt om haar te zingen voor de wereld en haar verharde hart te smelten;

kijk, je hebt Mij een of twee druppels van je leven gegeven, en Ik, hoeveel heb Ik jou gegeven? Ik heb je te drinken gegeven uit de Eeuwige Bronnen van Mijn Borst, Ik heb je nooit in de steek gelaten; in een zware strijd heb Ik je hart gewonnen, nietig klein schepsel, en je tot de Mijne gemaakt; Ik heb je genadig behandeld en met zachtheid, meer dan alle anderen, ondanks je kinderlijke aanmatiging; Ik, je Schepper, werd bekoord door je onuitsprekelijke zwakheid en ellende, en jij, Mijn schepsel, was van ontzag vervuld door Mijn volmaakte Schoonheid en Mijn verblindend Licht; jij bent klei, en uit diezelfde klei heb Ik ook anderen geboetseerd en gevormd; Ik heb je Leven ingeblazen en van ieder van jullie een evenbeeld van Mij gemaakt; Ik vraag je te lezen: “leer ons tellen hoe weinig dagen we hebben om er wijsheid van hart door te verwerven”;[8] jouw leven op aarde is, zoals Ik zei, een voorbijgaande schaduw, klamp je dus aan Mij vast;

-  je hoeft je onschuld[9] niet te bewijzen, Ik, je Schepper, ken je; Mijn kind, dat Ik heb uitgekozen, wees niet bang, kom bij Mij en Ik zal je verwarmen; wees niet bang als je Mij verheerlijkt;

- weldra zal alles wat Ik heb voorzegd plaatsvinden en nu, als de vroegere voorzeggingen in vervulling gaan, zullen velen huiveren als ze beseffen dat: 

Het Lam dat op de Troon van God zit 

werkelijk een boodschapster naar hen had gezonden, een boodschapster met goed nieuws en met een Liefdeshymne in haar mond, om voor alle volkeren deze Nieuwe Hymne van de Allerhoogste te zingen, precies zoals zij het gehoord had van de Bron van de Sublieme Liefde Zelf; en dat je waarlijk vanaf het begin de Mijne was;   


[1] Ik aarzelde; ik wist niet wat God precies bedoelde.

[2] Ik begreep het nog steeds niet.

[3] Ik begreep tenslotte dat ik meer dan ooit moet doorgaan te getuigen en Gods Boodschap bekend moet maken.

[4] Ik begreep; onze Heilige Moeder van Medjugorje.

[5] Dat is: de boodschappen van "Het Ware Leven in God".

[6] Jezus verwijst naar de mensen die besloten elk woord in deze Boodschappen te verdraaien, om aan de wereld te bewijzen dat deze Boodschappen fout zijn en niet van God.

[7] Zoals in andere tijden van vervolging.

[8] Ps. 90:12.

[9] Mijn beschuldigers zijn onderling overeengekomen mij te oordelen en te veroordelen als niet van God. Ze hebben zich zelfs alle moeite getroost om een boek tegen mij te schrijven. (Vijf personen.)

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message