DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Boodschap - Oproep Tot Eenheid

27 maart 1992 

(Boodschap, oproep tot eenheid) 

Mijn Vassula, schrijf:

dierbare vrienden, dierbare metgezellen, dierbare broeders, er is geen liefde gelijk aan de Mijne; wat hebben jullie met Mijn Liefde gedaan? Mijn broeders, wees verenigd door het volgen van de wetten van Mijn Hart die Liefde en Nederigheid zijn; de dingen die jullie denken te verenigen zijn aardse dingen en die zullen jullie niet tot eenheid brengen; ze kunnen niets doen en niets bieden; maar velen van jullie zijn slaaf geworden van jullie verstand; zolang jullie je niet met elkaar verzoent in nederigheid en elkaar bemint zoals Ik jullie bemin, zal jullie verdeeldheid blijven; Mijn kinderen, moet Ik nogmaals door het lijden gaan in deze Paastijd?[1]

velen van jullie hebben de stomme zien spreken, de lamme zien lopen en de blinden het zicht zien krijgen, maar toch gaan jullie door Mij met de lippen te prijzen; Ik zeg jullie naar waarheid, zoals Ik al eens gezegd heb: ‘ieder die godslasterlijk spreekt tegen Mijn Heilige Geest zal niet vergeven[2] worden’; door Mijn Heilige Geest te vervolgen verharden jullie je hart, en als jullie hart verhard is door de verlokking van de zonde, zullen jullie niet in staat zijn welk kwaad dan ook te onderkennen,[3] en dus zullen jullie veroordeling over jezelf brengen en straf zonder mededogen, omdat jullie niet vergevingsgezind waren;

Ik sla jullie allen vanboven gade, ieder van jullie; Ik zeg jullie, ieder die doorgaat voor zijn eigen belangen te werken en voor zijn eigen glorie heeft Mijn Hart reeds verloren; hun[4] overtuigingen zijn niet Mijn overtuigingen want in hun geest zijn zij hetzelfde als Satan; rivaliteit en wedijver om aardse macht verteert hun geest, egoïsme en trots hebben hen al veroordeeld; door al deze aardse dingen te praktiseren zullen ze omkomen! zelden hoor ik ze bidden; vandaag zijn jullie omringd door valse leraren,[5] die openlijk en onbeschaamd voor Mij staan en de kennis van Satan verkondigen, die gebaseerd is op een leugen; zij ontkennen Mijn Godheid door het ontkennen van Mijn Verrijzenis;[6] bid voor deze valse leraren dat zij aan de verdoeme­nis mogen ontkomen! en Ik zeg nu tot ieder van jullie: 

“ieder die beweert in het licht te zijn
maar zijn broeder haat is nog in duisternis;”[7] 

ieder die meent dat hij Mij verheerlijkt in zijn staat van duisternis, gelooft in hem die jullie voorou­ders[8] al eerder heeft verleid;

- Ik heb jullie tekenen gegeven, maar jullie geloven niet in Mijn tekenen omdat jullie stemmen Mijn Stem onderdrukken die door Mijn woordvoerders spreekt; het zal weldra nacht bij jullie zijn en velen zullen de dood smaken omdat jullie nooit gegrondvest waren in de waarheid maar gebaseerd waren op leugens; Ik kom tot jullie door deze tekenen om jullie ogen te openen en jullie te genezen, en toch, wanneer Ik jullie de waarheid vertel en jullie zeg dat Ik het ben, Degene van wie jullie zeggen, “Hij is jullie Heer”, die tot jullie spreekt, wenden jullie je af en  luisteren jullie naar Satan zodat hij jullie kan gebruiken;

nee, jullie begrijpen Mijn Taal  evenmin als jullie Mijn wonderen begrijpen, omdat jullie de duivel hebben gekozen; wat Ik ook zeg of vraag dringt niet tot jullie door, omdat jullie het gevoel voor de taal van Mijn Geest verloren hebben;

Ik dorst naar jullie verlossing, Ik dorst ernaar Mijn Koninkrijk met jullie te delen, Ik dorst ernaar dat jullie je met elkaar verzoenen zodat jullie eerlijk kunnen zeggen: ik ben verzoend met God; jullie verdeeldheid is een zonde en niemand kan beweren rechtschapen te zijn als hij met zijn mond niet alleen zijn broeders in diskrediet brengt, maar ook de leider van hen allen;[9]

rechtvaardigheid, barmhartigheid en goede trouw! deze deugden zouden jullie in praktijk hebben moeten brengen zonder de andere voorschriften van Mijn Wet te verwaarlozen; en jullie, jullie die behagen schept in jullie verdeeldheid en zweert bij Mijn Troon en bij Mij, Ik, die erop zit, Ik zeg jullie zoals Ik al eens gezegd heb: 

“jullie zijn als witgekalkte graven die er van buiten mooi uitzien, maar vanbinnen vol dode beenderen zijn en van alle soorten van verval” 

hoe kunnen jullie geloven de verdoemenis te ontlopen? jullie blijven in gebreke om Mij te behagen en jullie lijken vervuilen deze woestijn waarin jullie leven; door in jullie verdeldheid tegen elkaar te zondigen, ben Ik het, 

het Lam, 

tegen wie jullie zondigen, deze zonde van jullie verdeeldheid die dagelijks Mijn Lichaam afslacht; Ik ben Het, het Lam, dat jullie met geweld en onder jullie eigen wetten opnieuw kruisigen; het is Mijn Lichaam dat jullie verminken en verwonden, 

Ik Ben het Slachtoffer

kunnen jullie dat niet zien? kunnen jullie niet zien dat jullie in nauw contact staan met duivels? kunnen jullie niet zien met wie jullie je tafel deelt? hoe kan Ik Mij verheugen als Ik alleen maar duivels met jullie aan tafel zie? zolang jullie je verheugen in jullie verdeeldheid, zijn jullie onder de macht van Satan die diegenen die zich verheugen in hun verdeeldheid, zonder ophouden, zalft met een leugen; ieder van jullie verwacht van de ander de goedkeuring van deze boodschappen van Eenheid, en het laat jullie onverschillig dat het komende Paasfeest Mijn Lichaam opnieuw ondraaglijke pijn zal ondergaan vanwege jullie verdeeldheid;[10] geloof dat Ik het ben, wees niet de slaaf van jullie eigen denken, kom tot Mij zolang het nog dag is, weldra zal de nacht deze wereld omhullen; Ik heb gevraagd jullie te ontmoeten[11] en met jullie te spreken, en dat heb Ik gedaan, want het is omwille van jullie eenwording dat ik jullie met Mijn Boodschappen over de Eenheid heb aangemoedigd;

maar hoe moeilijk is het voor degenen die slaaf zijn van hun eigen denken om de Mysteries van de Wijsheid binnen te gaan! hoe moeilijk is het voor de rijken van geest om Mijn Koninkrijk binnen te gaan! Ik zeg jullie: 

velen die de eersten zijn zullen de laatsten zijn,
en de laatsten zullen de eersten zijn; 

Mijn kind, wees Mijn Hemel door je aan Mij toe te wijden, Ik ben met je;  


[1] Het gescheiden vieren van Pasen.

[2] Luc. 12:10.

[3] Men kan in deze staat niet het kwaad onderkennen, en zodoende geen BEROUW hebben om vergeving te verkrij­gen.

[4] Jezus spreekt tot mij over deze mensen.

[5] De modernisten.

[6] Dat is ook de reden waarom de Heilige Lijkwade hen zozeer verontrust!

[7] 1 Joh. 2:9.

[8] Adam en Eva.

[9] De Paus.

[10] Christus lijdt mystiek.

[11] Allen die mij hebben uitgenodigd om de Boodschappen voor de Eenheid te geven en tot hen te spreken in de Wereldraad van Kerken in Genève.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message