DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Vraag De Vader Te Bedaren
Canada Is Van Mij

4 maart 1992 

Heer, ik luister nu. 

Mijn kind, luister en schrijf:

Ik ben Grenzeloze Tederheid en Barmhartigheid, maar Mijn volk stapelt in Mijn Kerk het ene verraad op het andere, moet Ik stil blijven? Mijn Li­chaam, van Mijn Voetzool tot Mijn Hoofd, doet pijn en verkeert in grote doodsangst; Ik heb indrukwekkende wonden en Ik word getergd door de Mijnen; een grote en ontelbare menigte is op weg naar de verdoemenis; veel van Mijn priesterzielen bespotten  vroomheid;

Ik heb waarschuwingen laten horen sinds de Tijd van Fatima tot op de dag van vandaag; Ik heb Mijn Hart over jullie uitgestort, generatie, maar velen van jullie zijn de losprijs vergeten die betaald werd voor jullie verlossing … Vassula, je luistert niet zoals Ik wil dat je luistert …[1] omwille van Mijn Liefde, kind, spreek tot Mij! laat het je niet ontbreken aan moed, Ik bemin je! 

Heer, mijn vervolgens publiceren nu iets tegen mij. 

zij zijn ook Mijn vervolgers, niet alleen de jouwe; maar Ik zeg je, dat zij zichzelf heel zeker vernietigen door hun eigen vernielingswerk als jij niet voor hen bidt, en hun vergelding zal  het kwaad zijn voor het kwaad dat zij doen; Mijn Hart is een onmetelijke oceaan van Liefde en Vergeving, 

Ik weet het, Heer, maar zij verleiden weer degenen die pas zijn ontsnapt aan de Boze. 

dochter, Wijsheid heeft je een gave geschonken om de Verlangens van Liefde te horen, te schrijven en te begrijpen; deze gaven, dochter, zijn niet gemakkelijk te begrijpen door mensen die niet spiritueel zijn; zij zullen nooit iets van Mijn Geest aanvaarden, zij zien het allemaal als nonsens; zij zullen doorgaan te onderrichten volgens de trend van de wereld, zoals filosofie wordt gedoceerd; dan, heb je niet gelezen dat de geestelijke gaven van Mijn Heilige Geest moeilijk te begrijpen zijn zolang ze denken als filosofen en tot Mij komen als filosofen? heb je niet gelezen dat dit de dingen zijn die deze mensen verdraaien zolang ze niet in de Geest zijn, zoals zij ook de rest van de Heilige Schrift verdraaien? de Heilige Schrift heeft jullie allen gewaarschuwd voor deze mensen;

geloof en groei in de genade die Ik jullie gegeven heb, weldra zal Mijn Zuiverend Vuur over jullie allen komen om de misdaden van deze wereld in vlammen te laten opgaan;

jullie Heilige Moeder en Ik hebben Onze Harten voor jullie allen uitgestort sinds de dag van Fatima, maar Mijn gedragsregels die Ik van jullie verlang zijn niet nageleefd en slechts een minderheid luistert; deze generatie misleidt zichzelf, ze hebben al Mijn Geboden overtreden, hoe kan Ik dan niet tot jullie komen door Vuur en donder zoals Ik Sodom en Gomorra heb verdelgd? 

Mischien omdat wij met meer dan tien zijn, Heer? 

(Er was een tijdje stilte) 

…. je verbaast Mij! je verbaast Mij, omdat Ik begon te geloven dat jij nooit de onderhandelingswijze van Abraham zou durven aanwenden; Ik heb je uitgedaagd om kreten van barmhartigheid te slaken vóórdat het dodelijke uur komt, Ik heb je uitgedaagd Mij gebeden te offeren, maar die zijn niet toereikend … 

Wat moet ik doen, Heer?
Ik ben de hele dag bij U, voor U werkend
en Uw Belangen dienend. 

U bent mijn Leven, mijn Adem in deze ballingschap.
Ik weet dat ik een stakker ben,
en net zoveel zondig als ik adem,
toch kwam U tot mij en hebt U mijn ziel tot U opgetild
om Uw Zoete Kennis te smaken,
zoals Uw leerlin­gen die gesmaakt hebben. 

U hebt mijn hart laten herleven en mijn oor
tot Uw Heilig Hart gewend.
Uw Machtige Hand heeft mijn hoofd gestreeld
en maakte dat sindsdien mijn hart U lofprijst. 

Ik lijd  aan eenzaamheid
en martelende doodsangst, die mijn hart verscheurt
wanneer U van tijd tot tijd
Uw Heilig Gelaat van mij afwendt,
en mijn ziel alleen achterlaat  in de Donkere Nacht,
maar ik sleep mij voort, omdat:
ik U tot dwaasheid toe bemin. 

Vassula van Mijn Heilig Hart, Ik heb je opgevoed
om Mijn Kerk tot Eenheid te brengen

(Jezus zei dit zeer rustig.) 

- Ik heb je opgevoed om de Gerechtigheid van de Vader te bedaren; 
- Ik heb je opgevoed om Mijn Kerk te verfraaien;
- Ik heb je toegestaan Mijn Hal te betreden om Mij te verheerlijken;
- Ik heb je het hof gemaakt om Mij te beminnen;
- Ik heb je uit het land van Egypte gehaald om je uit te werpen, zoals men zijn net uitwerpt, om zielen voor Mij te vangen;

jij moet de Gerechtigheid van de Vader bedaren door Mij te aanbidden, door te  bidden, door boete te doen, door te offeren, te vasten en door jezelf kleiner te maken; jij hebt geen verdien­sten maar je nederig smeken kan de Vader bereiken;

wil je nu uit dezelfde Beker drinken die de Vader Mij aangeboden heeft? wees niet bang, er zit nu niet veel meer in, Ik heb je er nu en dan een teugje van laten nemen, dochter, Ik heb je hoofd naar Mijn Kelk gedraaid, met tederheid, trek je dus nu niet met minachtig terug; bemin wat Ik bemin; wees niet bang en stel je geen moment voor dat Ik je naar Mij zal leiden zonder Mijn Kruis; vind belangrijk wat Ik belangrijk vind; vraag Mij je verder te genezen; vraag om Mijn gena­den; vraag om Mijn zegeningen … vraag de Vader te bedaren; 

Vraag de Vader te bedaren … we staan aan de rand van een vernietigend vuur. 

ssst .… vraag de Vader te bedaren,[2] daarom nodig Ik je voortdurend uit te bidden; en wat de kwaadaardige beschuldigingen betreft die over jou de ronde doen, wees niet bang; wees in vrede en geef niet toe aan droefheid; Ik heb je geroepen voor de herleving van Mijn Kerk en Ik zal je niet in de steek laten; bid voortdurend; wees geduldig tot het einde; Mijn Dag is zeer nabij en Ik zal komen als een dief in de nacht; dit is de reden, Mijn kind, waarom Satan samen met het Beest[3] voortdurend diegenen aanvallen die van Mij komen en strijd voeren tegen Mijn spreekbuizen, maar tenslotte zullen zij[4] verslagen worden; de duivel en het beest zijn woedend tegen je tekeergegaan, maar Liefde zal kwaad overwinnen;

- Canada is van Mij; het beest[5] mag dan venijnig lawaai maken om in dit land Mijn Stem te overschreeuwen, omdat het weet dat Mijn Heilig Hart dit volk bemint; maar Ik, de Heer, zal daar blijven, en Ik zeg je, dat alle boze geesten die in dat land rondzwerven al vrezen voor het geluid van Mijn Voetstappen en het geluid van Mijn Heilig Hart; Mijn Heilige Geest zal het Beest niet schuwen noch hen schuwen die erdoor zijn overtuigd;

Ik zal Mijn genaden nu zelfs nog meer uitstorten, “want geen engel, geen vorst, niets dat bestaat, niets dat nog komt, geen kracht, of hoogte of diepte, noch enig geschapen ding, kan ooit komen tussen jou en Mijn Liefde’;[6] niemand zal in staat zijn de uitstorting van Mijn Heilige Geest tegen te houden;

Ik zend jou naar hen[7] toe om hen allen te herinneren aan de grootheid van Mijn Liefde; Ik zal je van voldoende middelen voorzien om stand te houden;

Liefde is met je; 


[1] Jezus veranderde van toon, alsof Hij smeekte.

[2] Jezus zei deze woorden zeer zachtjes en gaf mij daar­door zoveel om op te hopen.

[3] De Vrijmetselarij (zie Apok. 13).

[4] Satan en het beest.

[5] De vrijmetselarij.

[6] Rom. 8:35-39.

[7] Dat zijn: de Canadezen.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message