DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Hun Steden Zijn Vandaag Leeg Door Leegheid
Wees Op Je Hoe Voor Valse Profeten
Wat Zou Ik Voor Jullie Allen Hebben Kunnen Doen Dat Ik Niet Gedaan Heb?
Weldra Zullen De Eilanden Beven

20 januari 1992 

(Voor de Zwitserse groep.) 

deze aanhoudende stilte van Mijn kant[1] zou niet hebben voortgeduurd als Ik met liefde zou zijn benaderd; hoe kunnen ze beweren Mij te beminnen als ze geen vrede hebben noch enige liefde onder elkaar? als een slopende ziekte verslindt de zonde hen; Mijn Luister noch Mijn Heerlijkheid hebben hen doordrongen;

Ik kwam om hun dorheid te bevloeien met Mijn Tranen; Ik kwam om hen te troosten, maar heb Ik daarvoor iets terug ontvangen? hun steden[2] zijn vandaag leeg door leegheid en puin; als droogte in een droog land zijn ze geworden; Mijn Woord heeft hun oor bereikt, toch hebben ze het niet gehoord; Mijn Troon van Genade kwam hen tegemoet en bood hun Mijn Vrede aan en gezonde Leer van de Wijsheid Zelf om hen te bevrijden, en toch hebben ze er geen deel aan genomen, noch met geloof noch met liefde; ieder die beweert in het licht te zijn maar zijn broeder haat, haat Mij; het oorspronkelijke verzoek, dat in Mijn Boodschap aan hen werd gericht, luidde: 

liefde, vrede, eenheid,
en verzoening onder broeders;

alles wat Ik nu te zeggen heb is:

onderzoek jezelf voordat het Oordeel komt; jullie hebben nu zeer weinig tijd over; bid en vermijd alle kwaad; oordeel of veroordeel elkaar nooit; richt jullie hart op Mij; richt jullie geest op Mij; blijf wakker want de tijd van de zuivering komt spoedig over jullie;

wees dus van Mijn Geest van Liefde vervuld, opdat jullie zonden jullie niet verstikken;  

(Later:) 

Vassula, wees op je hoede; velen beweren Mij te horen en voeren projecten uit maar ze zijn niet van Mij; ze maken plannen die niet door Mij geïnspireerd zijn; denk eraan, je zult worden benaderd door hen die niet bij Mij te rade gaan; zij dwepen met profetieën die niet door Mij zijn verkondigd; je hebt het allemaal al gehoord en gezien; ze kondigen maand na maand aan wat het volgende is dat er met je zal gebeuren; laat ze naar voren komen, wees niet bang; Ik zal je beschermen, Mijn kind; 

Jezus, laat Uw Heilig Gelaat naar ons glimlachen,
en wij zullen herleven.
Onze verdeeldheid heeft ons verteerd als vuur;
daar alleen U wonderen verricht,
breng ons samen,
en laat de mensen afstand doen van hun dwaasheid;
Uw Plan is het ons te verenigen
door de datum van Pasen te verenigen,
en zo  ons de verzoening te  brengen,
ik roep om Uw Godde­lijke Hulp. 

Mijn kind, draag Mijn Kruis met vreugde; prijs de Vader om Zijn edelmoedigheid; luister naar Mij: de slechten mogen de hoop koesteren Mijn Plan voor de Eenheid te vernietigen, maar ze zullen hun ondergang tegemoet gaan; toen Ik Vrede voorstelde, universele Vrede, waren bijna allen voor oorlog; hoe kan Ik hun zaak ter hand nemen om hen te verdedigen als de Hand van Mijn Vader zich over hen opheft? het net dat ze gespannen hebben zal hen nu zelf vangen; wat zou Ik voor jullie allen hebben kunnen doen dat Ik niet gedaan heb? Ik heb jullie fouten op Mij genomen, Ik heb jullie verzoend met de Vader, en Mijn Leven heb Ik voor jullie gegeven, dus wat zou Ik meer hebben kunnen doen dat Ik niet gedaan heb?

Vassula van Mijn Heilig Hart, verblijd Mij, laat Mijn Geest toe in de binnenkamer van je ziel; sta Mijn Geest toe te ademen en te wonen in de diepten van je ziel; laat Mij vrij om alle onzuiverheden en onvolmaaktheden te vernietigen die zich tegen Mij opstellen; Mijn Vassula, ofschoon je ziel zal oplaaien als in brand telkens wanneer Ik Mijn Hand ophef om alles te verbrijzelen wat je nog gevangen houdt, wees niet bang, ren niet verschrikt weg, sta Mij toe al deze zwakheden in je ziel te ontwortelen; Ik zal als een storm in je komen en het besluit van Mijn Hart uitvoeren- en dat is jouw voorbereiding op onze volmaakte vereniging;

Ik had in het begin gezegd dat je Mijn Net zult zijn en Mijn Doelwit, maar het laatste heb je toen niet begrepen; je had niet begrepen dat Ik, om je voor te bereiden op deze volmaakte vereniging, Ik je moest zuiveren en je ziel moest verfraaien; Ik zou Mijn boog moeten spannen en je als een doelwit voor Mijn pijl plaatsen, oh, wat wil Ik niet voor je doen! nee, het zal niet zonder wonden en kwellingen zijn, maar verzet je dan niet tegen de Heilige;

laat Mijn Geest in jou toenemen, en Mijn Goddelijk Vuur in je ziel woeden; je zult smelten door Mijn Goddelijk Vuur; klaag dan niet als Ik tot je kom als een hamer om je onvolmaaktheden te verpletteren, vraag je Heilige niet “wat doet Hij?” Ik ben onderweg naar je binnenkamer, Mijn woning, en hardnekkige hindernissen zullen Mij niet beletten voort te gaan, Ik zal ze allemaal met een storm breken, Ik zal deze rivalen vernietigen; 

O Heer, kalm aan! 

Ik wil jouw zuivering tot een goed einde brengen; weerhoud Mij er dus niet van voort te gaan, je bent Mij zo dierbaar; laat Mijn Tederheid je daarom omhullen, weiger Mij niets, ziel; Ik wil van jou een volgzaam instrument maken, aangezien Mijn Tegenwoordigheid in jou gevoeld zal worden als een vuur en als een pijl; wees niet bang, Ik zal je niet breken, Ik zal alleen Mijn rivalen breken; Ik zal alleen binnenin je strijden; Ik zal ook rekening houden met je kwetsbaarheid; Ik heb je gevormd en aangesteld voor deze zending, om Mijn Echo te zijn, laat je Koning dus over je heersen, sta je Heer toe over je te regeren; niets zal aan Mijn Ogen ontsnappen, elke kleine onzuiverheid zal overwonnen en vernietigd worden door Mijn Zuiverheid, en Mijn Licht zal doorgaan in je te gloeien en Mijn Geest zal in jouw geest stromen als een rivier;

zoek dus onvermoeibaar Mijn Heilig Gelaat, en je zult begrijpen dat Ik Ben naar je glimlacht;  

(Later:)  

vrede zij met je; luister naar Mij, dochter: heb je om je heen gekeken? wat heb je gezien? 

Ik heb revoluties gezien en nog grotere verdeeldheid onder ons, voordat de EENHEID komt. Ik kan het einde van onze strijd om te verenigen niet zien, noch het einde van het atheïsme. 

Mijn Ziel, de scheidsrechter van jouw generatie, was getuige van veel meer dan revoluties, verdeeldheid en atheïsme; Ik zeg je dat velen plannen tegen Mij smeden; in Mijn Eigen Huis, op ditzelfde moment hoor Ik hen samenzweren, maar weldra zullen de eilanden beven op Mijn Dag, en ofschoon deze generatie zal weeklagen, zal Ik niet luisteren; de deur van de Hemel zal op die Dag gesloten zijn; en de aarde, naakt, zal zuchten als een weduwe, diepbedroefd in haar smart;

Mijn Hart keert zich om in Mijn binnenste en is al ziek van het erbarmelijke klagen dat luid zal weerklinken van jullie, generatie; voorwaar, Ik zal Mij niet in jullie verlustigen, want Ik schep er geen behagen in het menselijk ras te vernederen en te kwellen; nogmaals zal Mijn Heilige Geest over jullie worden uitgestort, zoals nooit tevoren, vanuit een zwak flakkerende Vlam zal Mijn Vuur razen en jullie allen vernieuwen; dan zal Ik, de Heer, als een man die een veroverde stad binnentrekt, in jullie binnengaan met Mijn Heerlijkheid, en ecclesia zal herleven;

Gerechtigheid zal op het einde zegevieren; en jij, dochter, wees niet bang Mij luid te roepen; wees niet bang voor de mensen, vooral niet voor hen die tegen je zijn; wees gelukkig, dochter; Ik kan het diepste innerlijk van deze mensen zien, en Mijn jaloerse Oor vangt alles op; ze denken dat ze alles weten, maar ze weten niets;

dochter, Ik heb voor je tot de Vader gebeden om rekening te houden met je zwakheid; Vassula, probeer de Vader te begrijpen; kwetsbaar ben je, maar Ik heb je goed in Mij geworteld, zodat je niet heen en weer geslingerd wordt als er van tijd tot tijd geweldige stormen over je komen; je bent Zijn afstammelinge en daarom laat Hij vanuit Zijn Jaloerse Liefde en Edelmoedigheid zo’n tegenwerking toe; heb je niet gehoord hoe Hij door lijden zielen tot volmaaktheid brengt en dat lijden een deel is van je vorming?

wees dus geduldig, dochter; wees ook edelmoe­dig en huiver niet, beklaag je over niets; word het werken niet moe, volg de sporen van Mijn Bloed die Ik voor Eeuwig heb nagelaten; zij die deze sporen volgen, zullen Mijn Koninkrijk binnengaan; leer dat de Vader niet hardvochtig maar heel teder voor jou is; de Wijsheid bemint je; daarom, dochter, onderhoud de Geboden, leef volgens het Evangelie, heb Mij als je Heilige Metgezel, en bid voor Mijn priesters die Mij vertegenwoordigen;

 

24 januari 1992 

(Tijdens de Heilige Mis vertelde Jezus mij: 

“dit is slechts het begin; je zult grotere dingen zien dan deze;” 

Dit werd gezegd nadat ik Hem had geprezen om Zijn Wonderen en Zijn Werken, omdat Hij door Zijn Macht de harten van velen had geopend in de Wereldraad van Kerken. Al sinds de zomer had de Heer de Boodschappen over de Eenheid voorbereid en aanwijzingen gegeven betreffende Zijn Wensen. Daarna liet Hij bepaalde harten in de Wereldraad van Kerken zich openen om Zijn Woord te ontvangen, waardoor Hij mij de mogelijkheid bood naar hen toe te gaan in de week van de eenheid, om hun de Boodschappen van Jezus aan te bieden.)


[1] Jezus had Zich gedu­rende enige tijd niet laten zien in Zwitserland.

[2] Zielen.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message