DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Eenheid Boodschap
Verenig, Om Mijnenwil, Het Paasfeest

14 oktober 1991 

Heer? 

Ik ben;

evangeliseer met liefde voor de Liefde; wees geworteld in Mij, Mijn kind; overhandig Mij alles en sta Mij toe je Geestelijk Leidsman te zijn, om je te leiden en je Mijn richtlijnen te geven voor de éénmaking van Mijn Kerken; jij zult een teken voor hen zijn en zij zullen leren dat, omdat Ik Ben Eén is, ook jullie één zullen zijn zoals Wij Eén zijn; de Schriften zullen vervuld worden omdat Mijn Priesterlijk Gebed tot de Vader in vervulling zal gaan; Ik ben in je, dus wees niet bang; 

Dit is veelbelovend, Heer! 

jouw zending, kleintje, is het Mijn volk onder één Naam te brengen, Mijn Naam, en samen het brood te breken; je hoeft je geen zorgen te maken; doe je best en Ik zal de rest doen; Ik heb nederigheid nodig om Mijn Werken in jou te voltooien en zo alles aan de oppervlakte te brengen;

- jouw ongelovige generatie, die zoveel van Mijn Bloed vergiet, zal je afwijzen, maar, Mijn Vassula, Ik zal je op de been houden ondanks de indrukwekkende wonden die je zult ontvangen van deze slechte generatie; hulp zal je van boven worden gegeven; Ik heb tot jou gepredikt en tot anderen, houd daar niet op, geef de Onderrichtingen door die Ik je gegeven heb, zowel in het openbaar als in jullie huizen; Ik weet hoe zwak je bent, maar Ik weet ook wat Ik gekozen heb; 

Heer, ik voel mij voldaan te weten dat wij verenigd zullen worden, hoewel nog niemand werkelijk weet hoe. De problemen zijn schijnbaar groot en de schisma's nog groter. Zoals U zegt: "de staf van de Herder is niet alleen doormidden gebroken, maar versplinterd”. En Uw Lichaam is verminkt, uiteengerukt en verlamd. U vraagt ons allen te buigen. Hoe? Wat moet er worden gedaan? Wat is de eerste stap? Ik ben een Grieks-ortho­doxe en ik deel alles met mijn Rooms-katholieke broeders, en ik maak zelf geen onderscheid onder Uw Naam als ik bij hen ben, en ook zij behandelen mij niet anders dan hun eigen broeders. Ik weet ook dat velen van hen naar de Grieks- of Russisch ortho­doxe kerken gaan … 

spreek vrij uit, kind! 

Geef mij de juiste woorden, Heer. 

zeg: …  en het is hun niet toegestaan deel te hebben aan Uw Lichaam; 

Nee. Het is hun niet toegestaan, hoewel onze Sacramenten dezelfde zijn. Maar wij, Orthodoxen mogen wel deelhebben aan Uw Lichaam. Mij werd zelfs gezegd dat ik geëxcommuniceerd was omdat ik naar de Rooms Katholieken ga, om niet méér te zeggen. Ik ben ook vervolgd door beide zijden, omdat mijn biechtvader Rooms Katholiek is! En U bent van dit alles getui­ge, mijn Heer Jezus! 

toch, de dag zal komen waarop ze samen aan één altaar het brood zullen breken en niemand zal Mijn kinderen ervan weerhouden tot Mij te komen; niemand zal hen vragen: "ben jij orthodox?"[1] dit bolwerk dat ze hebben gebouwd om jullie te verdelen is door Mij al veroordeeld; jullie zijn allen broeders in Mij, dit is wat je hen moet leren te geloven en hen moet overtuigen te doen;

- wat betreft degenen die verdeeld blijven in lichaam en geest en zich van elkaar afscheiden onder Mijn Heilige Naam tot hen zeg Ik, zoals Ik gezegd heb tot de kerk in Sardes[2]: jullie hebben in de ogen van de wereld de naam levend te zijn, maar niet in de Ogen van jullie Schepper; maak weer levend dat beetje dat nog bestaat: het sterft snel; en waar het lijk is, daar verzamelen zich de gieren;

verenig! verzamel! roep samen Mijn Naam aan! consacreer Mijn Lichaam en Mijn Bloed samen! vervolg de Weg niet! verneder jullie zelf en buig om in staat te zijn één te worden en Mij te verheerlijken; jullie spreken over de Geest maar handelen niet in de Geest;  jullie spreken over de Weg maar jullie zijn de eerste om Hem te versperren! - hoe weinig kennen jullie Mij …

jullie spreken Mijn Naam uit, maar moorden Mijn kinderen uit tussen het heiligdom en het altaar; Ik zeg jullie plechtig, dit alles zal jullie op de Dag van het Oordeel worden nagebracht; kunnen jullie Mij onder ogen komen en naar waarheid zeggen: "ik ben verzoend met mijn broeders”; kunnen jullie werkelijk zeggen: “ik heb mij niet afgescheiden van mijn broeders onder Uw Heilige Naam; Ik heb hen behandeld als mijn gelijken"; wanneer jullie je zaak aan Mij voorleggen dan zal Ik jullie in je gezicht zeggen: "weg met jullie, jullie hebben je broeders niet behandeld als jullie gelijken; jullie hebben Mijn Lichaam dagelijks afgeslacht; waar is jullie triomf? terwijl Ik bouwde, braken jullie af; terwijl Ik weer samenbracht, hebben jullie verstrooid; terwijl Ik verenigde, hebben jullie ver­deeld!"

toch, zelfs vandaag, als jullie tot Mij komen zoals jullie zijn, kan Ik jullie genezen, kan Ik jullie omvor­men en jullie zullen Mij verheerlijken; "helaas voor degenen die in verwachting zijn, of met zuigelingen, wanneer Mijn Dag komt! schrijf:[3] helaas voor degenen die Ik aantref met opgehoopte zonden alsof ze zwanger zijn en met volgelingen die door hen zijn  opgevoed en van hun eigen soort; maar het is gezegd dat uit jullie eigen geledingen mannen naar voren zullen komen met een bespottelijke nabootsing van de waarheid op hun lippen om de leerlingen over te halen om hen te volgen;[4] Ik schreeuw en probeer door jullie doofheid heen te breken om jullie te redden; en als Ik jullie verwijten maak is het vanwege de 

Grootte van de Liefde
die Ik voor jullie heb; 

maar voorwaar Ik zeg jullie: Ik zal op zekere dag alle afgescheiden delen van Mijn Lichaam bijeenbrengen in Eén samenkomst;

- huil niet, Mijn vriend,[5] jij die Mij bemint; verdraag wat Ik verdraag; maar troost Mij en heb vertrouwen in Mij; jij zult grote werken volbrengen in Mijn Naam; wees verdraagzaam zoals Ik verdraagzaam ben; Ik had honger en dorst en was dikwijls uitgehongerd en jij kwam Mij te hulp; ga door met je goede werken en Ik zal je belonen;

voorwaar Ik zeg je, je bent niet alleen, Ik ben met je; wees verenigd in Mij en leef in vrede; je bent het nageslacht van Mijn Bloed en de erfgenaam van Mijn Koninkrijk; vertel hun dat het Hart van de Heer Liefde is en dat het Hart van de Wet gebaseerd is op Liefde; vertel aan Mijn volk dat Ik geen beheerders in Mijn Huis wil, zij zullen niet gerechtvaardigd zijn op Mijn Dag; want zij zijn juist degenen die Mijn Huis hebben verzakelijkt;

Ik heb jullie Mijn Geest gezonden om in jullie hart te leven, daarom zal de Geest die in jullie leeft jullie laten zien dat Mijn Kerk zal worden herbouwd in jullie harten en dat jullie elkaar in jullie hart zullen erkennen als jullie broeders;

[6]zal Ik, broeder, nog één seizoen de pijn ondergaan
die Ik jaar na jaar heb ondergaan?
of zul je Mij deze keer rust gunnen?
zal Ik nog een seizoen
de Kelk van jullie verdeeldheid moeten drinken?
of zullen jullie Mijn Lichaam rust gunnen
en om Mijnentwil
 het Paasfeest Verenigen? 

door het verenigen van de datum van Pasen, zul je Mijn pijn verzachten, broeder, en zul jij je in Mij verheugen en Ik in jou; en Ik zal het zicht van velen herstellen; “mijn Beminde! mijn Schepper! Hij die mijn gade is heeft ons dingen geopenbaard die geen menselijke hand zou kunnen volbrengen!" dit is wat je eens, in Mijn Naam, zult uitroepen als je zicht is hersteld, 

- en Ik zal tot je komen -[7] 

Ik zeg je plechtig: roep op, verzamel je, jullie allemaal, en luister deze keer naar je Herder: 

Ik zal je leiden op de weg
die je moet gaan; 

zend Mijn Boodschap naar de uiteinden van de aarde;

moed, dochter, glimlach als Ik glimlach; Ik ben met je om je voet­stappen te leiden naar de hemel; 

 


[1] Blijkbaar hebben de Grieks- en Russisch-Orthodoxe pries­ters het recht aan de persoon die de Heilige Communie wenst te ontvangen te vragen of ze tot hen "behoren". Ze weigeren aan de Rooms-Katholieken het ontvangen van de Heilige Communie, ofschoon de Sacramenten dezelfde zijn.

[2] Apok. 3.

[3] Jezus bedoelt de uitleg van deze zin in Luc. 21:23.

[4] Hand. 20:30.

[5] Jezus spreekt tot degenen die Hem oprecht beminnen en eerlijk en oprecht werken aan de Eenheid van de Kerken. Zijn vrienden.

[6] Terwijl mijn Jezus dit alles zegt, heeft Hij de stem van een slachtoffer aangenomen. Vermoeid, bedelend, alsof Hij van ons afhankelijk was. Als een gevangene in een cel die naar de deur van zijn cel gaat om door zijn kleine raampje aan de bewaker te vragen hoelang zijn detentie nog duurt tot zijn vrijlating.

[7] Jezus zei dit als een Koning, majesteitelijk.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message