DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Zuivering

15 september 1991 

leun op Mij; gezegende van Mijn Ziel, Ik geef je Mijn Vrede; schrijf:

O Jeruzalem![1] wend je ogen naar het oosten en naar het westen; wend je ogen naar het noorden en naar het zuiden, en Ik Ben er! voorwaar Ik zeg je dat Mijn Geest nogmaals over jullie zal worden uitgestort en dat Mijn Beeltenis over het hele aanschijn van de wereld zal worden verspreid; wat Ik Mij heb voorgenomen zal gebeuren en wat Ik je gezegd heb zal in vervulling gaan; kom dicht bij Mij en luister aandachtig: vandaag kom Ik helemaal tot aan je drempel met de banier van Vrede; Ik kom om je te redden Jeruzalem, er staat op geschreven: Getrouw en Waarachtig,[2] de Koning der koningen en de Heer der heren;[3] zal Ik van jou horen Jeruzalem: "Mijn Koning, U bent Degene die ik moet aanbidden", of zul jij je nog onbewust zijn van Hem die je Zijn Vrede aanbiedt … nu? zul je in deze laatste dagen voor de Dag der Vergelding Mijn Heilige Geest erkennen die van boven neerdaalde in al Zijn Heerlijkheid om bij je te wonen? gedurende je hele leven, generatie, heb je Mijn Wet gehoond en je afgewend, rebellerend; zul je ooit voorbereid zijn om Mij te ontmoeten, je God? Ik zal spoedig door je Stad[4] trekken! het zal eerder gebeuren dan je denkt! dit zullen Mijn laatste waarschuwingen zijn; Ik zeg je plechtig: 

ontwaak uit je diepe slaap!
je snelt je ondergang tegemoet,
schud het stof af dat je bedekt
en sta op uit de dood,
Het Einde van de Tijden[5]
is dichterbij dan je denkt;

- spoedig, zeer spoedig, zal Ik plotseling Mijn Heiligdom in de Hemel openen en daar, zullen jouw ogen, ontsluierd, aanschouwen als een geheime openbaring: ontelbare Engelen, Tronen, Heerschappijen, Machten en Krachten, allen neergeworpen rond, 

De Ark van het Verbond; 

Dan, zal een Bries over je gezicht strijken, en de Krachten van de Hemel zullen schudden, lichtflitsen zullen worden gevolgd door donderslagen;  “plotseling zal een tijd van grote nood over je komen, zoals eerder nog niet is geweest zolang er volken zijn;"[6] want Ik zal toelaten dat je ziel alle gebeurtenissen van je leven waarneemt; Ik zal ze de één na de ander ontvouwen; tot grote ontzetting van je ziel zul je beseffen hoeveel onschuldig bloed van offerzielen je zonden hebben vergoten; Ik zal dan je ziel doen beseffen hoe je nooit Mijn Wet had onderhouden; als een ontrolde schriftrol, zal Ik de Ark van het Verbond openen en je bewustmaken van je wetteloosheid; 

- als je dan nog leeft en op de been bent, zullen de ogen van je ziel een verblindend Licht aanschou­wen, als de schittering van vele kostbare stenen; als de vonken van kristalheldere diamanten, een Licht zo puur en zo stralend dat je, hoewel er ontelbare engelen zwijgend dichtbij zouden staan, in Stilte, je hen niet volledig zult zien, omdat dit Licht hen zal omhullen als een zilverachtige goudstof; je ziel zal alleen hun vorm aanschouwen, niet hun gelaat; dan, temidden van dit verblindende Licht, zal je ziel zien wat ze ooit eerder heeft gezien in die fractie van een seconde, datzelfde moment van je schepping … 

zij zullen zien:
Hem die jou het eerst  in Zijn Handen hield;
De Ogen die jou het eerst zagen; 

zij zullen zien:
De Handen van Hem
die je vormde  en je zegende … 

zij zullen zien:
de Meest Tedere Vader, je Schepper,
geheel gehuld in overweldigende heerlijkheid,
de Eerste en de Laatste,
Hij die is, die was en die komen zal,
De Almachtige,
De Alfa en De Omega;
De Heerser; 

ontkracht bij je ontwaken, zullen je ogen vastgespietst zijn in de Mijne die als twee Vlammen van Vuur[7] zullen zijn; je hart zal dan terugkijken op zijn zonden en gegrepen worden door wroeging; je zult, in grote smart en ziele-angst, lijden om je wetteloosheid, beseffend hoe je voortdurend Mijn Heilige Naam hebt ontheiligd en hoe je Mij, je Vader, hebt afgewezen … in paniek, zal je sidderen en huiveren wanneer je jezelf zult zien als een lijk in ontbinding, verwoest door worm en aasgier; 

- en als je benen je nog overeind houden, zal Ik je laten zien wat jouw ziel, Mijn Tempel en Mijn Woning, al die jaren van je leven koesterde; in plaats van Mijn Eeuwigdurend Offer zul je, tot je verbijstering, zien dat je De Slang hebt vertroeteld en dat je hebt opgericht deze Rampzalige Gruwel waarover de profeet Daniël sprak, in het diepste domein van je ziel 

De Godslastering; 

De Godslastering die al je hemelse banden verbrak die je met Mij verbonden en die een afgrond tussen jou en Mij, je God, heeft geschapen; - wanneer deze Dag komt, zullen de schellen van je ogen vallen, zodat je zal beseffen hoe naakt je bent en hoe je van binnen, een land van droogte bent … ongelukkig schepsel, je rebellie en je afwijzing van de Allerheiligste Drie-eenheid heeft je veranderd in een afvallige en vervolger van Mijn Woord; - je weeklagen en je gejammer zullen dan alleen door jou worden gehoord; Ik zeg je: je zal treuren en wenen, maar je jammeren zal alleen door je eigen oren worden gehoord; 

Ik kan alleen oordelen zoals Mij gezegd is te oordelen en Mijn oordeel zal rechtvaardig zijn; zoals het was ten tijde van Noach, zo zal het zijn wanneer Ik de Hemelen zal openen en je De Ark van het Verbond zal laten zien; "want in die dagen vóór de Zondvloed gingen de mensen door met eten, met drinken, namen een vrouw, namen een man, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij vermoedden niets totdat de Zondvloed kwam en alles verzwolg";[8] zo zal het ook op deze Dag zijn; en Ik zeg je: als die tijd niet bekort zou worden door de tussenkomst van je Heilige Moeder, de martelaar-heiligen en de poel van bloed die op aarde is vergoten, vanaf Abel de Heilige tot het bloed van al Mijn profeten, zou niet één van jullie hebben overleefd!

Ik, jullie God, zend engel na engel om bekend te maken dat Mijn Tijd van Barmhartigheid afloopt en dat de Tijd van Mijn Rijk op aarde nabij is; Ik zend Mijn engelen om te getuigen van Mijn Liefde "aan allen die op aarde leven, elke natie, ras, taal en stam";[9] Ik zend hen uit als apostelen van de laatste dagen om te verkondigen dat: "het Koninkrijk van de wereld zal worden zoals Mijn Koninkrijk van boven en dat Mijn Geest zal regeren voor altijd en eeuwig[10] temidden van jullie"; Ik zend Mijn dienaren de profeten om in deze wildernis uit te roepen wat jullie zouden moeten doen: 

“Vrees Mij en prijs Mij
want de Tijd is gekomen
voor Mij om te oordelen!”[11] 

Mijn Koninkrijk zal plotseling over jullie komen, daarom moeten jullie standvastig zijn en tot het einde geloven;

Mijn kind, bid voor de zondaar die zich niet bewust is van zijn verval; bid en vraag aan de Vader  de misdaden te vergeven  die de wereld onophoudelijk pleegt; bid voor de bekering van de zielen, bid om Vrede; 

 


[1] D.w.z. O generatie!

[2] Apok. 19:11.

[3] Apok. 19:16.

[4] D.w.z. door ons. Wij zijn steden.

[5] Het Einde van de Tijden is NIET het Einde van de wereld, het is het einde van een tijdperk.

[6] Daniël 12:1. 

[7] Apok. 19:12.

[8] Mt. 24:38-39.

[9] Apok. 14:6.

[10] Apok. 11:15.

[11] Apok. 14:7. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message