DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Ben De Hoop Waarnaar De Wereld Zoekt
Jullie Hebben Mijn Huis Geïndustria­liseerd

7 februari 1991 

(Boodschap voor de wereld:) 

vrede zij met jullie, Ik Ben Jezus;

Ik ben de Hoop waarnaar de wereld zoekt; deze Hoop waarnaar zij zoeken is binnen hun bereik; zij hoeven hun handen maar uit te strekken naar de Hemel en te speuren naar Hemelse dingen; ze zouden Mij kunnen zoeken, en Ik zal ze antwoorden; Ik verberg Mijn Gelaat niet, en Ik wend ook Mijn Ogen niet van hen af; Mijn Ogen zien jullie allen en zien toe op al jullie stappen;

Mijn Geest vervult inderdaad de hele wereld om deze duisternis te verlichten en Hoop te geven aan hen die tastend hun weg zoeken in deze eindeloze nacht; beminden, met de Hemel als jullie thuisland en de aarde als jullie pelgrimspad, hebben jullie reden genoeg om je te verheugen en te hopen;

O schepping, moet Ik je doodskleed van je af laten vallen en je niet tot leven wekken? of moet Ik, die tot leven brengt, jullie weer aan de dood uitleveren? Ik ben Barmhartigheid, Ik ben Liefde; kijk naar de Hemel en zie de Tekenen van de Tijden; Ik kom om natie na natie te verzamelen en Mijn Heilig Gelaat te tonen aan ieder van jullie en jullie te herinneren aan Mijn Liefde;

maar kijk, het begin van het lijden is begonnen; het begin van jullie geboorteweeën ook, jullie zijn getuigen, aangezien jullie gelovigen zijn geworden, dat wat jullie lezen in de Schrif­ten werkelijkheid aan het worden is: de uitstorting van Mijn Geest in deze laatste dagen van duisternis is overvloedig gestort over de mensheid; jullie zijn getuigen van dingen die voordien raadsels waren en in gelijkenissen verteld werden; jullie zijn getuigen van de wreedheid van Satan, maar Ik beloof jullie, kindertjes, dat spoedig na jullie lijden (wat nog erger zal worden) Vreugde zal komen, en na jullie geboorteweeën zal de Liefde onder jullie geboren worden! vandaag kijk Ik met ontzetting van boven naar de misdaden van deze generatie die nu de zonden van Sodom en Gomorra hebben overtroffen, want jullie hebben je hoop gesteld op een valse Christus;

deze generatie is afschuwelijk, opstandig en met bloed bevlekt, en leeft onder de schaduw van Satan; O tijdperk! je voortreffelijke en zogenaamde wijsheid heeft Mij inderdaad buitengesloten omdat jullie harten, opgeblazen en gevuld met arrogantie, menen de gelijke te zijn van Mij, jullie God; "zullen jullie dan nog zeggen: ik ben een god, wanneer jullie geconfronteerd worden met jullie[1] moordenaars?” er stroomt al bloed in jullie straten; in jullie slechtheid stellen jullie je hoop op alles wat Ik niet ben; jullie hebben je hoop gesteld op mensen en niet op Mij; op rijkdommen die jullie niet redden, en jullie minachten de Schatten die Ik jullie aanbied in de Hemel; jullie bouwen jullie verwachtingen op het mensdom gebaseerd op een Leugen, omdat jullie geloven dat jullie uit eigen menselijke kracht alles kunnen volbrengen; inderdaad, jullie[2] hebben een grote rijkdom vergaard door jullie bedrijvige handel, maar morgen zullen jullie sterven;

er zijn maar weinig mensen die vragen: "hoe komt het dat de Heer en Zijn Moeder plotseling op ons neerdalen?" en slechts een rest van Mijn priesterlijke zielen is geïnteresseerd in Onze regelmatige openbaringen; Ik heb gezegd dat “Ik Mijn Gezant ga zenden om een weg voor Mij[3] te bereiden”, en dit is precies wat Mijn Moeder, die ook jullie Moeder is, doet;

de Schriften worden vervuld en Ik zeg jullie plechtig, dat Degene waarnaar Mijn Abels en Mijn Jakobs verlangden plotseling zal komen en Zijn Tempel zal binnengaan om de Kaïns en de Ezau's te vernietigen die een verwoes­ting en een ruïne van Mijn Kerk hebben gemaakt; jullie hebben Mijn Huis geïndustria­liseerd; dit Huis dat een Huis van gebed zou moeten zijn! jullie hebben inderdaad Mijn Huis in een rovershol veranderd! als Ik ben wat jullie[4] zeggen: "de Heilige", waar is dan de eer die jullie Mij schuldig zijn? als Ik inderdaad, jullie Meester ben, waar is dan het respect voor Mij? als Ik jullie God ben, waar is dan Mijn aanbidding en Mijn wierook? waar is de devotie tot Mij? hoe komt het dat jullie de Tekenen van de Tijden niet kunnen lezen? hoe komt het dat jullie de Hemelse dingen niet kunnen begrijpen? hoe komt het dat jullie niet meer in Mijn Wonderen geloven? waarom vervolgen jullie Mijn Abels en Mijn Jakobs? zo niet openlijk, in het geheim?

Ik verschijn en jullie Heilige Moeder ook en Wij openbaren Onszelf door zielen, in vele landen, maar jullie zijn Onze Verschijningen moe en ze maken jullie zelfs kwaad; "hoe vermoeiend is dit alles" zeggen[5] jullie, want tot op de dag van vandaag hebben jullie de Hemelse dingen niet begrepen zoals Mijn Abels en Jakobs ze wel begrepen; nee, jullie hebben noch Mijn Liefde begrepen noch de devotie die jullie Mijn Moeder schuldig zijn; jullie roepen op tot geloof en vertrouwen vervolgens op jullie kracht, jullie autoriteit en jullie redenering; Mijn Stem, die vandaag de zondaars oproept tot berouw, stoort jullie oren; als de Rechtschapenheid plotseling verschijnt met genezing in haar stralen, weigeren jullie Mijn Gave die jullie vandaag aangeboden wordt in jullie duistere tijdperk;

moet Ik jullie vervolgingen steeds weer accepteren? moet Ik jaar na jaar Mijn Abels en Mijn Jakobs offeren die de wierook van Mijn altaren en de sterke pilaren van Mijn Kerk zijn? jullie hebben je oren gesloten voor Mijn Stem om alleen naar jullie eigen stem te luisteren; jullie hebben velen onthouden de vruchten te eten van Mijn Nieuwe Wijngaarden, omdat Satan in jullie is binnengedrongen en jullie geest heeft verlaagd, en lo, anderen boeten voor jullie misdaden;[6] anderen doen boete voor jullie ijdelheid en dwaasheid:

om jullie te redden; deze edelmoedige zielen bieden jullie alle dagen hun wang om te worden geslagen, om te worden vernederd en gekweld, omwille van jullie; deze edelmoedige zielen boeten met hun eigen bloed: om jullie te redden;

Ik wacht erop jullie te horen, maar jullie zeggen niet wat jullie zouden moeten zeggen; jullie hebben geen berouw, maar jullie verdwalen terwijl jullie je eigen koers volgen en miljoe­nen achter jullie aan slepen; jullie streven naar zetels en autoriteit maar niet naar het winnen en redden van zielen, maar jullie zullen vallen … en deze voortdurende geloofsafval zal ophouden … en in jullie, Mijn Abels en Mijn Jakobs, zal Ik Mijn altaren herbouwen die er eens waren maar die nu in puin liggen;

Ik zal kristalheldere rivieren uit jullie laten stromen en jullie getuigenissen zullen vruchtbaar zijn omdat deze wateren uit Mijn Bron zullen komen; en zoals levensbomen groeien door deze Heilige rivier, zo zullen Mijn kinderen bloeien door jullie getuigenis; kinderen, moed, Ik heb jullie niet verlaten, noch ben Ik jullie vergeten; ieder die in Mij leeft zal Mijn Liefde voelen, ieder die zich voedt van Mij zal niet worden afgesneden om te sterven, hij die in Mij blijft zal leven; Ik, de Bruidegom, daal neer om jullie te huwen in Mijn Vrede en Liefde en herinner jullie eraan dat jullie vanaf het Begin de Mijnen waren;

Ik, de Heer, zegen jullie en laat de Zucht van Mijn Liefde op jullie voorhoofd achter; wees één, onder Mijn Heilige Naam; 

 


[1] Ez. 28:8-9.

[2] God verwijst hier naar de denkwijze van de Vrijmetselarij.

[3] Ma­l. 3:1.

[4] De Kaïns en Ezau’s.

[5] Mal. 1:13.

[6] Plotseling werd de Stem van Jezus teder en bedroefd. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message