DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Nieuwe Hemelen En De Nieuwe Aarde

19 december 1990 

Mijn Heer! 

Ik ben; 

Als mijn mensen[1] maar eens wilden luisteren ... 

de ban zal worden opgeheven, en zij zullen luisteren, dus moed, kleintje … Ik ben met je … de Liefde is bij je … o Vassula, beminde, Ik ben zo dicht bij je![2] Ik Ben; en Ik waak over elke stap die je zet; sta op en kus Mij, Ik ben bij je; kus het Heilig Hart voor je … 

(Ik kuste Zijn Heilig Hart.) 

ja … doe Mij nu een genoegen en schrijf; 

(Ik keek naar Zijn Heilig Gelaat en mijn hart sprong op van vreugde.) 

vrede zij met jullie; Ik ben het, beminde kinderen, het Heilig Hart; Ik ben het, jullie Redder, die jullie achtervolgt om jullie hart te winnen en het helemaal van Mij te maken; vandaag heb Ik jullie verzameld als in een school, om samen te zijn en rechtstreeks van de Wijsheid te leren;

Ik ben van plan om de blinden het zicht te geven zodat ze Mijn Heerlijkheid zien, en om de ontwikkelden te leren groeien in Mijn Geest en te leren hoe zonde van deugd te onderscheiden; Ik ben van plan elk hart te winnen, zelfs die welke in graniet veranderd zijn en onbuigzaam zijn als molenstenen; zoals een man zijn vrien­den uitnodigt om zijn bezit te delen, nodig ook Ik jullie uit om deel te hebben aan Mijn Bezit;

Mijn bijeenkomsten lijken op een school; zij zijn er om jullie voortgang te laten maken in jullie geestelijk leven en ieder van jullie aan de inhoud van Mijn Woord te herinneren; in Mijn School bereid Ik jullie geest voor op Mijn Grote Terugkomst en door Mijn Genade spreek Ik zo nu en dan tot jullie over toekomstige dingen om jullie de uitkomst te laten weten;

als jullie niet leren van de Wijsheid, hoe willen jullie dan in staat zijn te leven overeenkomstig Mijn Wet? bovendien, velen van jullie kenden Mij niet, niet meer dan degene die Ik tot jullie gezonden heb; maar Ik ben de Verrijzenis, zien jullie hoe eerdere voorspellingen zijn uitgekomen? Ik heb haar laten opstaan uit graf en heb haar bij de hand genomen en gevormd om haar het hof te maken; ja, Ik ben de Verrijzenis en het Licht;

heb Ik ook niet hetzelfde voor jullie gedaan? heb Ik geen medelijden gehad met jullie? en zij, die ver van Mijn Hart waren, heb Ik ze niet gezocht en gevonden? en heb Ik jullie niet met een eeuwigdurende Liefde naar Mij teruggehaald? en heb Ik, jullie Heer, jullie niet het hof gemaakt al deze jaren om jullie hart te winnen?

Ik heb Mijn Barmhartigheid opgewekt om Mijn Toorn te onderdrukken en Ik heb Mijn Liefde uitgestort in plaats van Mijn Gerechtigheid; en Mijn Vrede is jullie aangeboden gevolgd door Genade, en Mijn Medelijden boog zich over jullie neer vanuit de Hemel en verhoorde jullie gebeden; Ik ben nooit opgehouden jullie te zegenen; als een waterloop die een tuin instroomt, zei Ik: "Ik ga Mijn Wijngaard bevloeien; Ik ben van plan Mijn bloemperken te bevloeien, en zie, Mijn waterloop is uitgegroeid tot een rivier, en Mijn rivier zal een zee worden;”[3]  

vandaag zeg Ik jullie: jullie Herder zal spoedig bij jullie wonen en Zijn Kudde weiden in de tuinen van Zijn Stad; nee-ee, jullie zijn nog niet één kudde, maar Ik zal jullie één voor één uit de woestijn halen; daarom, Mijn kleine kudde, als jullie van verre jullie Herder uit de woestijn zien komen, weet dan dat Ik de rest van Mijn lammeren bij Mij zal hebben, en alles wat Ik voor jou gedaan heb, dochter, zal Ik ook voor je broeders doen; Ik zal jullie redden; Ik zal jullie verenigen met jullie andere broeders en de Wijsheid zal jullie Heilige Metgezel zijn om jullie zonder ophouden te onderrichten;

Ik zal spoedig de ban verbreken en jullie grote geloofsafval zal tot een einde komen; en het gebed dat Ik jullie gegeven heb zal in vervulling gaan; Mijn Wil zal geschieden op aarde zoals in de Hemel, en onder Mijn Heilige Naam zullen vele naties van verre komen, van alle uiteinden van de aarde, om dicht bij Mijn Heilige Naam te wonen, Mijn grootheid verheerlijkend door de goddelijkheid die Ik jullie terug zal geven; en Mijn Koninkrijk zal komen; omdat Mijn Troon van boven zal neerdalen in Mijn Heilige Stad; en Ik zal regeren temidden van de overgebleven rest, die Mij zal zien van aangezicht tot aangezicht; 

- de Liefde zal terugkeren als liefde - 

en Mijn Wil zal geschieden op aarde zoals in de Hemel, want jullie zullen één zijn en Mij aanbidden rond één Tabernakel, met liefde in jullie hart en een Vuur brandend in jullie binnenste; Ik zal Mijn priesterlijk gebed tot vervulling brengen op aarde zoals in de Hemel, jullie zielen zullen in Mij geworteld zijn, in Liefde en in Eenheid en vervuld van de uiterste volheid van Mijn Geest; ja, Mijn beminden, Ik zal jullie niet alleen je dagelijks brood geven, maar ook een verborgen Schat uit Mijn Hart: Het Hemels Manna,[2] dat omvormt, dat jullie geest verheft tot een kopie van Mijn Geest; jullie zullen worden omgevormd door de uitstorting van Mijn Geest om te weten hoe ten volle hen te vergeven die aan jullie schuldig zijn;

Ik zal in jullie een Geest van Begrip en Barmhartigheid uitstorten om jullie te laten begrijpen wat "de vrees voor de Heer" betekent; ja, beminden, en als jullie dat eenmaal doen, zal Ik jullie Wijsheid geven als jullie Reisgezel en gids, om jullie tot heiligheid te brengen, deze heiligheid die Satan voor duizend jaren zal verlammen, en hem zal beletten tussen ons te komen en tussen jullie en Mijn Liefde;

dus als jullie de hemel zien oplossen in vlammen en de elementen zien smelten in de hitte, weet dan dat dit het Teken is van het begin van Mijn Belofte; en van de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde; de Vernieuwing van Mijn Kerk, de Herleving van Mijn Kerk, 

de Herleving van jullie hart

en jullie, jullie die aan Mij toegewijde zielen zijn, jullie die Mij vertegenwoordigen, Ik zeg jullie dit: herinneren jullie je wat Ik geantwoord heb toen Elia zich bij Mij beklaagde over het gedrag van Israël? en hoe hij geloofde dat ze al Mijn profeten gedood hadden en al Mijn altaren afgebroken? herinneren jullie je wat Mijn antwoord daarop was? Ik zei: Ik heb voor Mijzelf zevenduizend mannen behouden die hun knie niet gebogen hebben voor Baäl; en vandaag zeg Ik jullie, beminde broeders: Ik heb voor Mijzelf een rest bewaard, gekozen en omgevormd door Mijn Genade om Mij trouw te blijven; deze rest doe Ik opstaan om de altaren weer op te bouwen die er eens waren, en Mijn Heiligdom te herstellen; zij zijn de bouwers van Mijn Nieuwe Kerk;

dus terwijl de slechten doorgaan met hun slechte daden, en jullie vervolgen, Mijn profeten en Mijn heiligen van het einde der Tijden, en terwijl de trotsen worstelen om wereldwijde autoriteit, Ik, jullie Verlosser doe opstaan en train deze bouwers in Mijn Heilig Hart, om de pilaren van Mijn Kerk te zijn; broeders, Ik zal jullie nooit in de steek laten, nooit … kom … neem jullie kruis op en volg Mij en als jullie uitgeput raken onderweg, leun dan op Mij, leun op Mijn Hart en Mijn Hartkloppingen zullen jullie de moed geven die jullie nodig hebben en de kracht om verder te gaan op jullie weg naar Calvarië;

wees gezegend; Ik heb jullie dit alles  gezegd vandaag opdat jullie vrede en hoop in Mij mogen vinden; Ik heb vandaag tot jullie gesproken in duidelijke woorden; beminden, blijf alert en waakzaam en jullie zullen Mijn Voetstappen horen; het Woord is nu dichtbij jullie en op Zijn Terugweg;

Ik zegen jullie allen en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter, deze zucht die jullie kenmerkt als de Mijnen; wees één onder Mijn Heilige Naam; 


[1] De Orthodoxen.

[2] Jezus bedoelde bij mijn kleine schrijftafel. 

[3] Sirach 24:30-31.       

[4] Dat is: De Heilige Geest.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message