DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Laat Mijn Koninklijke Hofhouding Mijn Weg Voor Mij Bereiden
Ik Zend Voor Mij Uit Mijn Moeder

10 oktober 1990 

vrede zij met je, kind; sta Mij toe je hand te gebruiken; Ik ben het, je Jezus; het is de Liefde die tot je spreekt en je vraagt … 

O kom en doordring mij! 

ach, Mijn Vassula, dan zal Ik je vullen... luister naar Mij en schrijf Mijn Boodschap op voor de gehele wereld;

vrede zij met jullie; de Liefde spreekt; de Liefde biedt aan; de Liefde geneest, zelfs verwondingen die ongeneeslijk leken; de Liefde troost degenen voor wie niemand zorgt; Mijn Liefde voor jullie is eeuwig en van Mij is bekend dat Ik standvastig ben in Mijn genegenheid;

kom naderbij … kom dicht bij Mij, door met jullie hart te bidden; Ik bied jullie een plaats aan in Mijn school, Ik bied jullie Wijsheid aan om jullie Mijn Kennis te leren; gezegend zij die nederig Mijn Onderrichtingen aanvaarden en Mijn Woorden ter harte nemen;

luister naar Mij, Mijn beminden; de Heilige Schrift zegt: "de taal van Mijn Kruis moge onlogisch zijn voor hen die niet op de weg naar het heil zijn, maar degenen onder jullie die dat wel zijn, zien haar als Gods macht om te redden"[1]  en het is deze Taal die Ik jullie kom leren, het is deze Taal van Liefde die jullie in Mijn school zullen horen; en jullie, jullie die bereid zijn te leren, wees gezegend, wees sterk en gelukkig; hoewel er onvermijdelijk obstakels zullen komen, wees niet bang, vertrouw op Mij; maar helaas voor degene die ze veroorzaakt, hij zal zich tegenover Mij moeten verantwoorden op de Oordeelsdag!

Mijn Terugkomst nadert en Ik geef jullie voortdurend tekenen om je voor te bereiden; de Liefde is op de Terug­weg, Ik ben op Mijn weg terug naar jullie;

- zeg Mij, als een koning een stad binnentrekt, zullen er dan geen voorbereidingen getroffen worden om hem te ontvangen? de hele stad zal in beroering zijn en de koning zal zijn gekozenen en zijn koninklijke hofhouding vooruit sturen om een weg voor hem te bereiden en zijn paden te effenen; hij zal zijn boodschappers zenden om zijn komst aan te kondigen; hij zal hen vragen met luide stem te roepen: "hier is jullie Koning, jullie Koning komt met Zijn Hart in Zijn Hand om Het jullie aan te bieden! Barmhartig­heid neigt Zich nu neer vanuit de Hemel en vanaf Zijn Troon; Hij had medelijden met jullie;"

dit is waarom Ik, voor Mijn Terugkeer, jullie de Ark van het Verbond vooruit zend, Ik zend jullie de Vrouw van de Apocalyps, de tweede Eva, die de kop van de slang zal verpletteren met haar hiel; Ik zend jullie voor Mij uit: Mijn Moeder, om een brede hoofdweg te openen en hem recht te maken in deze woestijn; Ik zend jullie de Koningin van de Hemel, de Deur naar de Hemel, om jullie voor te bereiden en jullie allen te scholen die nog in het stof liggen, om naar voren te komen en vrede met Mij te sluiten, jullie Koning, vóór Mijn Grote Terugkeer; Ik zend jullie de Koningin van de Vrede om te dorsen van de ene hoek van de aarde tot de andere, en jullie één voor één te verzamelen;

Ik zend jullie, vóór Mijn Grote Terugkeer, Mijn dienaren de profeten, om jullie aan Mijn Wet te herinneren en jullie af te brengen van jullie kwade wegen en heilig te laten leven, en jullie de gebeurtenissen aan te kondigen voordat ze plaatsvinden;

Ik zend jullie Mijn engelen om jullie aan Mijn Heiligheid te herinne­ren, aan Mijn Pracht en Mijn Luister; Ik zend jullie Mijn woordvoerders om de Bruiloft van Mijn Heilige Geest juichend van de daken van jullie huizen te verkondigen; Ik zal het niet moe worden jullie op te roepen om met Mij te huwen; Ik zal niet ontmoedigd raken door jullie vijandigheid noch door jullie dorheid;

Ik zal op zoek gaan naar jullie hart en zoals een jongeman die een maagd huwt, zo zal Degene die jullie voortdurend gewond hebben  jullie huwen; en Ik, in Mijn Liefde, zal jullie de Doornen die Mijn Hart omringen laten vervangen door een Krans van bloemen; en als een bruide­gom die zijn bruidskrans draagt zal ook Ik die dragen, want die krans zal Mijn Krans van Victorie zijn; dit zal de Prijs zijn van Mijn Barmhartigheid …

generatie, Ik zal je tot de Mijne maken; Ik zal je optillen en dragen zoals een bruidegom zijn bruid zijn kamers binnendraagt, en in Mijn altijddurende Liefde zal Ik je Mijn Heilig Hart binnendragen en je tot de Mijne maken voor alle eeuwigheid;

spoedig, zeer spoedig nu, zal Ik de hemelen openscheuren en in volle kracht neerdalen! als jullie ten volle zouden begrijpen wat Ik bedoel, zouden jullie je tijd niet doorbrengen met niets doen, jullie zouden voortdurend tot Mij bidden; want plotseling en zo snel als een bliksem, zal Ik neerdalen in een gloed van verterend vuur en alles onthullen wat voor jullie verborgen was; Ik zal jullie met Mijn Vinger al diegenen aanwijzen die Mij met lippendienst geëerd hebben en Mij nooit gediend hebben met de taal die Ik hun geleerd had: de Taal van Mijn Kruis, de Taal van de Liefde, de Taal die jullie dingen leert die het menselijk begrip te boven gaan;

Ik zal jullie de Kaïns bekendmaken wier taal niet Mijn Taal is maar die van rijke kooplieden en handelaren; bid voor deze Kaïns; oordeel niet over hen, besteed jullie tijd met voor hen te bidden, sta je tong niet toe uit te glijden;

- wees niet een van dezen die tot Mijn zieners zeggen: "schouw geen visioenen" en tot Mijn profeten: "profeteer niet;" laat Mijn Koninklijk Hof voor Mij Mijn Weg bereiden; nooit kwam er een profetie door menselijk initiatief; als Mijn zieners of profeten voor Mij spreken is het door Genade dat ze dit doen en door Mijn Heilige Geest die hen vervult, hen beweegt en hun mond opent om Mijn Woorden te herhalen; en Ik zal doorgaan jullie aan de Waarheid te herinneren door Mijn woordvoerders, zelfs wanneer jullie de Waarheid kennen; Ik zal Mijn plannen blijven onthullen aan Mijn dienaren de profe­ten, en Mijn Heerlijkheid in visioenen aan Mijn zieners tonen; laat Mijn uitverkorenen en Mijn voorkeurszielen vrij om de Weg voor Mij, jullie Koning, voor te bereiden; laat hen hun getuigenis voltooien;

Ik zend jullie Mijn Hemels Hof om te profeteren over dit einde van de Tijden in de wildernis van jullie tijdperk, om jullie te bekeren voordat Mijn Grote Dag komt; besef dat Ik niet alleen neerdaal voor Barmhartigheid, maar ook voor het Oordeel; Ik zeg niet tegen Mijn boodschappers dat ze alleen de rechtvaardigen moeten roepen, Ik vraag hun ook de onrechtvaardigen te roepen, de armen, de lammen, de uitgestotenen van jullie maatschappij, en ieder die ze op straat tegenkomen, om te komen en Mijn school te vullen; Ik wil al diegenen roepen die Mij nooit gezocht hebben en Mij nooit hebben gekend, om te komen en in Mijn Huis te gedijen, want dit zijn de Tijden van Barmhartigheid en van Genade;

laat dan allen die jullie zien, jullie aanstaren en zich verbazen over jullie gedaanteverandering; laat hen van jullie gezicht aflezen en door de gloed van jullie hart voelen dat jullie Mijn School bezocht hebben, en dat jullie Mijn leerlin­gen zijn en Ik, jullie Meester; laat hen in jullie ogen de weerspiegeling zien van alles waarvan jullie getuigd hebben, laat hen op jullie lichaam de tekenen van Mijn Wonden zien; en als iemand jullie vraagt hoe je die hebt gekregen, vertel hun dan dat je ze hebt ontvangen in het Huis van de vrienden van je Meester waar Hij ze als eerste ontving … neem dan jullie kruis op en volg Mij;

Ik, Jezus Christus, Beminde Zoon van God en Redder, adem Mijn Adem over jullie en zegen jullie allen en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; ga heen in vrede en wees één in Mijn Naam;  

 

(Boodschap van onze Gezegende Moeder.) 

vrede zij met je; wierook van God, schep moed, want Ik ben met je; Ik ben met je en met Mijn ontelbare engelen omring Ik je om je te beschermen; Ik daal neer met de heiligen om je te leiden;

Ik ben de Koningin van de Hemel; Ik ben de Koningin van de Vrede; Ik ben de Moeder van je Verlosser; Ik ben Degene die aan de komst van de Heer voorafgaat; Ik ben Degene die een brede hoofdweg geopend heeft voor jullie Verlosser, om op aarde neer te dalen, en vandaag weer, zendt de Allerhoogste Mij om een Pad effen en vlak te maken voor Zijn Wederkomst;

hoewel Satan mensen gebruikt om Mijn Werk te belemmeren en er te midden van obstakels opricht, wees niet bang; de Heer is Almachtig en op het eind zullen Onze Harten overwinnen; vertrouw op Zijn massieve Kracht, want Hij kan bergen verzetten en rotsen laten smelten; niets kan Zijn Machtige Hand tegenhouden;

- wat zien jullie boven je? kijk boven jullie hoofden wat de Heer daar opricht; de Heer ontvouwt boven jullie de Banier van Zijn Grote Liefde en Barmhartigheid; Hij komt om jullie te genezen met Zijn liefkozingen en te voeden met vreugden; Hij komt om jullie te parfumeren met Zijn uitgelezen geur van Mirre; Hij komt om jullie wonden te verzachten met Zijn balsem van Tederheid; Hij daalt neer om Zijn olie over jullie uit te gieten generatie, en jullie te zalven; de Koning zal jullie in Zijn Kamers brengen om jullie te troosten en jullie tranen weg te wissen; Hij waakt over jullie als Zijn Oogappel; en jij, zou jij van jouw kant Zijn Liefde beantwoorden? offer Hem je hart en je wil;

- velen van jullie zijn Gods Wegen vergeten, jullie zijn afgedreven, als gegrepen door de stroming in een meer, in een poel van lethargie; verdorven door materialisme, is jullie koers van richting veranderd en van heiligheid en het rechtschapen Pad zijn jullie regelrecht geleid in de netten van de duivel en in de muil van de leeuw! jullie zijn de sporen van het Kostbaar Bloed van Jezus niet gevolgd die Hij als een wegwijzer achtergelaten heeft voor jullie om te volgen, nee, jullie zijn de verdorven richtingen gevolgd die Satan voor jullie uitgezet heeft; richtingen die alle leiden naar de woestijn, waar niemand zal zijn om jullie wonden te verzorgen, en niemand om jullie te troosten; en waar jullie zouden sterven;   

jullie generatie heeft verzuimd Gods grote Liefde te waarderen; daarom zijn jullie landen door egoïsme ontbrand, door goddeloosheid en door de razernij van Satan; en tot op de dag van vandaag is zijn hand opgeheven om jullie te slaan en alle naties in vlam te zetten; vanwege jullie atheïsme en jullie perversiteit hebben jullie jezelf gehuld in het doodskleed; jullie hebben je dierbaren gehuld in een wolk van onbuigzaamheid; Ik roep in doodsangst van boven, naar jullie allen om vrede te sluiten met God, om je te verzoenen met jullie families;

als jullie op bedevaart gaan en bidden, komen jullie dan met een zuiver hart? zijn jullie opgehouden kwaad te doen? leven jullie in vrede met je naaste? hebben jullie gebiecht en oprecht berouw gehad over jullie zonden? hebben jullie je vijanden gezegend en hen vergeven? hebben jullie kwaad met liefde vergolden? zijn jullie inderdaad klaar om de Heer te ontmoeten met jullie handen vol goede werken?

- zegen hen die jullie vervolgen, en bid voor hen, oordeel niet over hen; blijf bidden, van welk nut zijn jullie gebeden als jullie hart onverzoenlijk is en wrok koestert? waar is dan jullie heiligheid? zuiver jezelf en leef in het Licht van God en in de Liefde van God; wees een ware getuigen van het Evangelie door de warmte en de gloed van licht in jullie hart; wees een getuigenis voor Jezus door Zijn Kruis met Hem te dragen; wees een getuigen voor de Kerk door standvastig te zijn in jullie geloof en verenigd te zijn met de Vicaris van Christus; sta je tong nooit toe uit te glijden; wees volmaakt zoals de Heer volmaakt is; laat zien dat jullie inderdaad de eerste vruchten van Gods grote Liefde zijn; laat ieder ooggetuige zijn van jullie goede gedrag en weten dat dit komt omdat jullie kinderen zijn van de Allerhoogste; laat de tekenen van Zijn vijf Wonden ook op jullie lichaam zichtbaar zijn; laat ze het Teken zijn om te laten zien dat jullie Zijn leerlingen zijn en Hij jullie Goddelijke Meester; leef Onze Boodschappen en wees als graan om ze te verspreiden; laat jullie liefdeskreet over de hele aarde gaan en tot aan de uiteinden der wereld;

Ik zegen ieder van jullie, en dank jullie dat jullie Mij je tijd gegeven hebben; ga in vrede;


[1] 1 Kor. 1:18. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message