DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Het Is De Liefde Die Spreekt Tot Een Vijandige Wereld

12 september 1990

Jezus?

Ik ben; vrede zij met je, bloem; schrijf Mijn Boodschap voor alle delen van de wereld op:

vrede zij met jullie; kinderen van Mijn Hart, beseffen jullie hoe de Hemel zich elke dag voor jullie opent met Mijn Genade, om jullie tot bekering op te roepen... jullie te herinneren aan Mijn Woord... met onderrichtingen om jullie Mijn Geboden te leren onderhouden;

de Hemel opent Zijn Deuren dagelijks op verschillende plaatsen in de wereld om jullie Vrede en Liefde te brengen; en de Wijsheid in al haar Glorie daalt precies te midden van jullie allen neer op een Troon om de ogen van de blinden te openen, om de oren van de doven te openen en de doden op te wekken waarmee deze woestijn bezaaid ligt; nee, de Wijsheid zal Zichzelf niet openbaren aan de sluwe ziel; Ze zal alleen komen om de eenvoudige en de arme te onderrichten en al Haar Werken over hen uit te gieten, want juist deze zielen weten Mij, de Heer, te vrezen en Mijn Woord te koesteren; wat is een groter geschenk dan Haar helemaal tot aan jullie drempel te brengen? wat is een grotere vreugde dan Haar glimlach naar jullie? wat is een grotere verrukking dan Haar voor jullie Haar Nieuwe Lied van Liefde te horen zingen? verheug je dus, schepping! want Ik Ben sta vlak voor jullie deuren …

deze vreugde werd bewaard voor jullie tijden, generatie, als Satan en heel zijn rijk, samen met zijn wereldwijde autoriteit escaleren tot het toppunt van hun macht in Mijn Kerk en in alle naties, samen met de valse profeet, wiens voetstappen jullie elke dag en overal steeds duidelijker horen; ze zijn tot de tanden bewapend om oorlog te voeren tegen Mijn Kerk en tegen allen die aan Mijn Geboden gehoorzamen;

Ik heb beminde kinderen, dit Hemelse Manna voor jullie tijden bewaard, geschonken door Mijn Heilige Geest: het is dit verborgen manna[1] dat Ik bewaard heb voor tijden van verwildering en ongerechtigheid; het is het voedsel voor de armen en voor hen die uitgehongerd zijn, en Ik beloof jullie, dat ze zoveel zullen ontvangen als ze willen eten, en aan hen zal Ik Mijn Nieuwe Naam verlenen; het is dit Hemelse voedsel dat Ik uit de Hemel laat neerdalen, het is de uitstorting van Mijn Heilige Geest, om jullie innerlijke woestijn te vullen; het is de Liefde die spreekt tot een vijandige wereld; het is de Liefde die aan elke geslo­ten deur klopt; het is de Liefde die roept aan de andere kant van de Muur die ons scheidt, en die opgetrokken is door Mijn vijanden; het is de Liefde die als een bedelaar smeekt om: wederliefde …  een glimlach … een woord van spijt …  een zucht … Ik ben het:   

het Heilig Hart

Ik kom nogmaals om de stervende vlam in jullie hart aan te wakkeren tot een Verterend Vuur van Tederheid en Liefde; Ik daal neer om alle Schatten van Mijn Hart overvloedig uit te gieten over jou, mensheid … en licht te geven aan hen die in duisternis leven en in de schaduw van de dood;

Ik kom om de deuren van jullie kerkers te versplinteren en met Mijn Vlam de ketenen van jullie zonden te laten smelten;

Ik kom om jullie uit je gevangenschap en van je ongerechtigheid te bevrijden en jullie losbandigheden te beëindigen; het is Mijn bedoeling, generatie, je te redden; zelfs als Ik je helemaal de woestijn in moet slepen om tot je te spreken, jou je dorheid te tonen en je te laten zien hoe je hele lichaam vol duisternis is, zal Ik het doen om je te redden; ach, schepping! wat zal Ik niet voor je doen … Mijn Geest rust op je en Hij zal voor altijd en eeuwig op je rusten; open dus je hart en laat Mij je vullen met Mijn Genade;

kom je sterkte bij Mij halen, versterk je wortels in Mij, want wat zal je doen op de dag van de beproeving als je wortels zwak zijn? je zult slingeren in de wind en worden weggerukt door het geweld van de storm, en je takken zullen breken als dun glas; nee, je zult niet in staat zijn te overleven; kom dus tot Mij en gedij in Mijn Rijkdommen opdat je niet zult verdwijnen; kom tot Mij zoals je bent; wacht niet tot je heilig bent om tot Mij te komen; kom tot Mij zoals je bent en Ik zal je je zonden vergeven en je ziel zuiveren;

Ik zal je dan bekleden met Mijn Goddelijkheid omwille van Mijn Heilige Naam om je voor te bereiden op onze geestelijke Bruiloft; Ik, de Heer, ben van plan je in Mijn Glorie te huwen en je, generatie, helemaal tot de Mijne te maken; Ik ben van plan je de Weg te laten vinden en je voeten weg te leiden van de kronkelige paden; Ik zal je voorbereiden om voor altijd en in alle eeuwigheid van Mij te zijn;

vandaag, buig Ik Mij uit Liefde en Barmhartigheid helemaal vanuit de Hemel tot jou neer; maar tegelijkertijd is Mijn Ziel bedroefd en vol zorg om Mijn lammeren en Mijn schapen te vinden, sommige van hen zijn verstrooid, andere verloren en andere verslonden door wolven in lamskleren; wees dus niet ver­baasd over Mijn bezoek aan jou, want elke dag die verstrijkt zul je Mij meer en meer zien, totdat je Mij van aangezicht tot Aangezicht zult ontmoeten;

Ik zal komen in vlammend vuur om allen die Mij niet erkennen als hun God weg te vagen, en Ik zeg je: de tijd dringt, de uren vliegen en de Dag van Mijn Heerlijkheid is spoedig bij je; wees niet een van die mensen die zeggen: "wel, waar is deze Komst?", "waar is deze Belofte?"  - Mijn Komst is nabij en Mijn Belofte is op haar weg om vervuld te worden en je wachten zal worden bekort omwille van de gebeden van Mijn Moeder samen met die van al Mijn heiligen; dus, Mijn beminde, terwijl je wacht, verzoen je en leef heilig zodat Ik je in vrede vind;

Ik zal nu zeer spoedig komen als Liefde; alles komt weldra tot een einde, en op zekere dag zullen jullie Mij allen moeten antwoorden en verantwoording moeten afleggen; wat zal er dus gebeuren met de slechte en met de zondaar? en wat zal er gebeuren met hen die Mij blijven beledigen? Ik ben Trouw en Waarachtig, en Mijn Belofte zal werkelijkheid worden, Ik zal niet talmen;

want hoe meer jullie de voetstappen van de valse profeet en zijn clan op de oppervlakte van deze aarde horen, des te meer zal Ik jullie Mijn Eigen Voetstappen laten horen om met Mijn Bloed de sporen van vergif uit te wissen die ze op hun pad achterlaten als lokaas voor jullie; deze Rebel en zijn kliek gaat het nu voorspoedig; verhuld in Hogepriesterlijke gewaden, verhuld als lam, verhuld als de Waarheid om velen te misleiden en hen allen naar hun dood te leiden;

Ik spreek nu niet in parabels maar in directe woorden; de Tijden zijn gekomen, die Tijden die in de Schrift zijn voorzegd, wanneer Mijn vijanden een titel zullen beramen die niet bij Mij hoort en die Ik niet ben: een valse Christus, een levenloos beeld, een valse god; een afgod, listig verborgen onder een valse oecumene: de Punt van de Lans die diep in Mijn Heilig Hart steekt en zoveel bloeding veroorzaakt … met het zwaard zal men jullie dwingen hun vergiftigd voedsel te eten: een portie Rationalisme de ene dag en een portie Naturalisme de andere dag, en zo verder; ze apen de Waarheid, Mijn Woord, de Wijsheid en de taal van Mijn Kruis na; maar er zal vuur uit de Hemel over hen komen en hem en zijn clan verteren; dit staat vast en zal werkelijkheid worden;

Ik zeg jullie al deze dingen, beminden, om jullie te waarschuwen voor deze valse leraren en hun menselijke leerstellingen, en jullie te zeggen dat in deze komende dagen van beproeving Mijn Heilig Hart, dat in Brand staat, jullie zal blijven volgen; zoals de bedelaar die op aalmoezen hoopt, zo zal ook Ik hopen jullie hart te winnen voordat de komst van de duisternis jullie overvalt;

Ik zegen ieder van jullie en laat Mijn Zucht van Liefde als een zegel op jullie voorhoofd achter; Ik, Jezus Christus, beminde Zoon van God en Verlosser, laat jullie met heel Mijn Hart Mijn Vrede; Ik bemin jullie Oneindig, wees één!  


[1] Zie Apok. 2: Pergamum, vers 17.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message