DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Tien Geboden

5 - 29 augustus 1990 

(Rhodos) 

(De Tien Geboden) 

Heer? 

Ik ben;steun op Mij, denk aan Mijn Liefde;

de Weg naar het Kruis ben Ik alleen gegaan, van de mensen van Mijn volk was er niet één bij Mij; ze haatten Mij zonder enige reden; met geweld en door de wet werd Ik meegevoerd; lijden en vernedering waren de prijs voor Mijn overwinning;

Ik heb jullie overtredingen op Mij genomen en Ik heb toegelaten dat dezelfde handen die Ik geschapen had Mij sloegen en misvormden, maar door deze Wonden worden jullie genezen … zegen dus degenen die je vervolgen, oordeel niet over hen, zegen hen en bid voor hen; Ik zeg je dit vandaag met tranen in Mijn Ogen: velen gedragen zich als vijanden van Mij en van Mijn Kruis; van al degenen die Mijn Evangelie prediken, werken er maar weinigen werkelijk met Mij en voor Mijn Koninkrijk;

Mijn hele Wet is samengevat in een enkel gebod: 

LIEFDE 

als ze Mijn Wet hadden onderhouden en hun gedrag dagelijks hadden onderzocht, zouden ze hebben ontdekt dat ze niet leven volgens Mijn Geboden; en als ze Mij zeggen: "hoezo volgen wij Uw Geboden niet? hoe moeten we dan Uw Geboden onderhouden? kunnen wij Uw Geboden onderrichten als U zegt dat wij ze niet onderhouden?” toch onderhouden jullie Mijn Geboden niet, want in jullie ontbreekt de liefde: de Kroon van Mijn Geboden is Liefde; te beminnen betekent te leven overeenkomstig Mijn Geboden; wees niet als Kaïn die geen liefde voor Mij had en louter uit een geestelijke jaloezie zijn broer de keel doorsneed … 

(Toen ik begreep wat Gods bedoeling was, namelijk te spreken over Zijn Tien Geboden, was ik bang dat ik niet in staat zou zijn alles op te schrijven.) 

O God, ik zal nooit in staat zijn het alleen te doen! 

wie heeft je gezegd dat je dit werk alleen moet doen? jij zult elk woord opschrijven dat Ik je ga zeggen; haast je niet; Ik kan in gedeelten dicteren als je wilt; 

Heer, handel overeenkomstig mijn capaciteit!! 

je vergeet Mijn Capaciteit die jouw capaciteit kan aanvullen; kom … heb deel aan Mijn werk om zielen te winnen; begrijp je Mijn dorst? Ik dorst naar zielen, Ik dorst naar jullie heiligheid, Ik dorst naar jullie verzoening; Ik dorst, Mijn dierbare kinderen, naar alles wat van Mij is en wat Mij weerspiegelt; Ik dorst ernaar jullie je goddelijkheid terug te geven; Ik dorst naar een beantwoording van liefde; Ik dorst ernaar jullie oorspronkelijke bron en het verbond in Mijn Heilige Naam te vernieuwen; jullie oorspronkelijke bron die ontspringt uit Mijn Verheven Liefde;

Ik dorst naar aanbidding, maar zie eens wat er van jullie geworden is en wat jullie gedaan hebben! O tijdperk! je bent opgehouden Mij te aanbidden en je hebt in plaats daarvan je valse goden vermenigvuldigd; je gehoorzaamt niet aan Mijn Gebo­den; nee, je onderhoudt Mijn Wet niet; tijdperk van verwording, wat is er van je geworden! je roept Mij maar zelden aan om Mij te aanbidden; je roept Mij niet aan uit liefde en je eert Mij niet langer door Mij je diensten aan te bieden;

Ik heb je alle dagen van je leven geroepen om je eraan te herinneren Wie je Hemelse Vader is en tot Wie je je moet wenden, maar je hart is niet op Mij gericht, en je geest is niet gewillig want je hebt er de voorkeur aan gegeven de navelstreng die ons verenigt en ons één maakt, door te snijden, om je eigen wet te maken en jezelf te noemen: goddeloos;

gegrepen door IJdelheid willen jullie jezelf beschouwen als aan Mij gelijk; jullie zeggen nu: "ik ben gelijk aan God en zit op Zijn Troon want mijn wijsheid heeft een grote luxe en een grote autoriteit in de wereld vergaard;" jullie zakelijke bekwaamheid is zodanig dat een groot aantal landen jullie voorbeeld volgt; ja, jullie hebben inderdaad het advies van het oorspronkelijke serpent opgevolgd dat zo sluw jullie voorou­ders heeft laten eten van de verboden vrucht, hen verzekerend dat ze gelijk aan goden zouden worden;[1] jullie dachten toen dat jullie ogen zouden opengaan, maar in werkelijkheid werden jullie blind en tot vandaag worstelen jullie om deze Band door te snijden die jullie Leven en Heiligheid geeft, in de veron­derstelling dat jullie je vrijheid zullen vinden; maar wat jullie vinden is de Dood;

O tijdperk van erbarmelijkheid! je dient de Dwaasheid in plaats van de Wijsheid, je dient de Draak in plaats van je Heilige; je gehoor­zaamt niet aan Mijn Geboden, nee je onderhoudt Mijn Wet niet die Ik je heb opgelegd; je stelt Mij onophoudelijk op de proef; jouw tijdperk, Mijn kind, is schuldig aan ernstige godslasteringen omdat het Mijn Wet niet onderhoudt; het is onbekommerd ten opzichte van Mijn Geboden waarin ze Leven kan vinden als ze die onderhoudt; natie na natie is afgeweken van alle tien van Mijn Geboden en heeft aan de rebellie nog de godslastering toegevoegd; met het rijk van de draak heeft het zwarte beest,[2] samen met het tweede beest ofwel de valse profeet, godslasterlijke posten voor zichzelf opgericht op elke hoge heuvel en onder elke brede boom om de wereld te veroveren en het kleine licht, dat daarin overgeble­ven is, uit te blazen; op elk van zijn zeven koppen heeft het beest afgoden gemaakt die zijn eigen goden voorstellen; deze afgodsbeelden zijn door de macht van de draak op hoge posten geplaatst;

daarna werden priesters uit hun eigen gelederen aangewezen voor de hoge posten  die nu in het hart van Mijn Heiligdom de Mis opdragen; en zij aanbidden Mij niet; ze doen alsof; ze treden verkleed als hogepriesters[3] op, en vereren en dienen het beest zelf en zijn voortbrengsel dat aangepast is aan de wereld; ze aanbidden vreemde en levenloze goden, net als hun voorvaderen in het verleden ooit gedaan hebben; ze spotten met vroomheid en verachten Mijn Geboden, Mijn kind; ze trekken erop uit om alle volkeren te leren het beeld van de sterfelijke mens[4] te aanbid­den, een waardeloze imitatie in plaats van Mijn Eeuwige Heerlijk­heid … ach! wat drukken zij[5] zwaar op Mij! door de macht[6] die hun door de draak gegeven is, drijven ze hun onverzoenlijke haat en hun geest van wraak op de spits door oorlog te voeren tegen de heiligen en tegen allen die niet tot hun clan behoren, en die weigeren het beeld[7] van het beest te aanbidden;

dus zeg Ik jullie: gezegend zijn zij die in Mij geloven en Mij aanbidden; gezegend zijn  zij die Mij navolgen; gezegend zijn zij die geloven dat Mijn Belofte op weg is naar  vervulling; want op hen zal Mijn Zucht van Liefde op het voorhoofd getekend staan; voorwaar Ik zeg jullie: als iemand Mij wil dienen, moet hij Mij volgen;[8] O tijdperk, wees niet bang tot Mij terug te keren; keer terug tot Mij zolang er nog tijd is, want Mijn Dag is nabij en hoe zul je hem tegemoet treden?

er is gezegd: gij zult naast Mij geen andere goden hebben, volg geen andere goden, afgoden van mensen om jullie heen, maar de mensen hebben het eerste Gebod van Mijn Vader overtreden door openlijk hun vrijheid te verklaren, door middel van en door de aanmoedigingen van de zwarte beesten op wier hoofd het bloed van velen zal kleven;

gij zult Mijn Naam niet ijdel gebruiken, dit is het volgende Gebod; nu vallen arrogante naties Mijn Heilige Naam aan; mensen voor wie Ik niets beteken, met een mond vol gods­lasterlijke taal en bereid anderen te vleien als ze daar een of ander afschuwelijk voordeel in zien; ze vervloeken Mijn Heilige Naam als ze betrokken zijn in discussies; zij lasteren Mijn Godheid en Mijn Heiligheid; en zij die vandaag dienst doen in Mijn Kerk, maar rond de macht van het beest draaien, zich beroemend op hun kennis van Mijn Wet, zijn dezelfden die Mijn Naam ijdel gebruiken;

zij zijn degenen die het Rijk der Hemelen voor de neus van de mensen sluiten, er zelf niet binnengaan en anderen, die dat wel willen niet binnenlaten; ze “preken” tegen het stelen, maar zelf stelen ze zielen van Mij; zij ‘verbieden’ echtbreuk, maar plegen zelf echtbreuk daar ze het zwarte beest volgen en het trouw zijn;

ze doen alsof ze idolen verachten, maar beroven Mijn Heiligdom; als dus deze generatie Mijn Heilige Naam lastert en Hem ijdel gebruikt, komt dat door de grote toegeeflijkheid, verzadigd in ontucht, die hun vrijelijk wordt toegestaan door  juist dezelfden die in zwarte gewaden[9] gekleed gaan; het is hun bedoeling, de wortels van de heiligheid en van de gerechtigheid te vernieti­gen, en de wetteloosheid tot het toppunt te brengen; generatie … zou Ik bij Mijn Wederkomst moeten zeggen: er is geen enkel goed mens overgebleven, er is niemand die begrijpt, niemand die naar Mij uitkijkt?

- Ik heb jullie gevraagd eraan te denken de Sabbat te heiligen, maar jullie hebben het tegendeel gedaan, hem ontheiligd door onreinheid en bevlekt met smerige genoegens en praktijken waarmee jullie je eigen lichaam en geest onteren, daar jullie de Goddelijke Waarheid hebben verruild voor een leugen en schepsels aanbidden en dienen in plaats van Mij te dienen; jullie zijn zo ver gegaan dat Sodom en Gomorra haast onberispelijk en zuiver lijken in vergelijking met jullie onzuiver­heid; voorwaar Ik zeg jullie, op die Dag zal het voor Sodom en Gomorra niet zo erg zijn als nu voor jullie; de meesten van jullie onderhouden de Sabbat niet meer; nee, dat doen jullie niet, jullie onderhouden Mijn Wet niet …

de Schrift zegt: "je zult je vader eren met geheel je hart, vergeet nooit de geboorteweeën van je moeder; denk eraan dat je aan hen je geboorte dankt; hoe kun je hen vergoeden wat zij voor jou hebben gedaan?"[10] en jullie moeten dit Gebod volgen: eer je vader en je moeder; waarom zijn zo velen van jullie verbaasd dat zo weinigen dit Gebod onderhouden? dwaze en goddeloze ideeën hebben de kinderen op een dwaalspoor gebracht zodat ze nietszeggende producten vereren en hun geest vanaf hun vroege jeugd vullen met een geest van traagheid; veel ouders hebben hun kinderen niet die eeuwigstromende  Bron van Mijn Geest gegeven; de Wijsheid heeft hen dag en nacht geroepen, maar deze generatie heeft Haar buitengesloten, en elke dag dwaalden jullie kinderen verder af van de Weg die naar Mij leidt; als iemand, jong of oud, Mij erkent als zijn God, zou hij nadenken over Mijn Beeltenis, en uit liefde zou hij zijn ouders gehoorzamen en eren zoals hij Mij zou gehoorzamen en eren; maar alles wat zich aanpast aan de wereld heeft deze kinderen ervan weerhouden tot Mij te komen; de liefde ontbreekt;

veel ouders klagen over de ongehoorzaamheid van hun kinderen terwijl ze precies hetzelfde doen tegenover Mij; waarom, kunnen zij werkelijk beweren voldoende goedheid, geduld en verdraag­zaamheid te bezitten? als ze werkelijk deze deugden zouden bezitten dan zouden ook hun kinderen de deugd van gehoorzaamheid hebben en hen beiden eren; maar Ik zeg jullie: de geest van deze generatie is leeg en zo kwam de duisternis hem vullen; want het denkbeeld een filosoof te worden is in hun ogen belangrijker dan Mijn Eeuwige Heerlijk­heid;

dan wordt hun gemis aan heiligheid verteerd door hartstochten en vanaf hun vroege jeugd gaan ze eropuit en onteren hun eigen lichaam; jullie generatie heeft de spot gedreven met Mijn Geboden en ze vervangen door godslasterlijke imitaties, en tot op de dag van vandaag komen er uit de muil van het beest slechte voortbrengselen om de geest van jullie kinderen te verduisteren en ze als slachtoffers rechtstreeks in de muil van de leeuw te slepen; hun jonge geest veroverend om het eerste beest te aanbidden en door mensen gemaakte goden te dienen, hen de eer en het respect gevend die voor Mij bedoeld waren, en aldus deze deugd op hun ouders weerkaatsen;

voorwaar, Ik zeg jullie: voor de hoogmoedigen die geweigerd hebben Mijn Geboden tot hun gids te nemen en in plaats daarvan verdorvenheid aannamen, voor hen zal er vuur zijn op het einde; O gelukkig zijn de nederigen van hart, zij zullen de volmaaktheid bereiken; daarom zeg Ik jullie: verzet je niet tegen de Vrees voor de Heer -

jullie weten dat Ik jullie verboden heb te doden, generatie! als je zegt tot Mij te behoren en een deel van Mijn Kerk te zijn, en tegen het doden preekt, hoe kun je dan doden? waag je het te beweren dat je in je recht staat en tegenover Mij je onschuld vol te houden op de Dag van het Oordeel, als je misdaden jegens ongeboren kinderen zich opstapelen? vanuit de Hemel zie Ik afschuwelijke beelden; ach! hoe lijd Ik als Ik zie hoe de schoot die dit kindje ontwikkelt, het weigert en de dood instuurt zonder naam en zonder spijt; de schoot die het vormde herinnert het zich niet meer; tot dezen zeg Ik:

"je kunt je zwaard scherpen, maar het wapen dat je voorbereid hebt zal je doden; nu ben je niet zwanger van een kind maar van onrechtvaardigheid; je zult in verwachting raken van Wrok en je gaat Ongeluk baren; je hebt een kuil gegraven, hem uitgediept, alleen om in je eigen valkuil te vallen! je boosaardigheid zal op je hoofd terugkaatsen en je gewelddaad zal terugvallen op je hoofd;"[11]

en jij,[12] jij die de naam hebt trouw te zijn aan Mij en vastberaden aan Mijn Naam vasthoudt, Ik weet alles van jou; ja, je hebt de naam te leven en welvarend te zijn, maar toch ben je dat niet, je bent dood en in staat van ontbinding; heb berouw! Ik had je talloze zielen toever­trouwd; maar de duivel heeft met jou handel gedreven om ze tegen zijn goud en zilver in te ruilen; ja, inderdaad! Ik weet hoe jullie nu leven, jullie leven als jakhalzen,[12] in verborgen holen,[14] die holen waarover Ik een open hoofdweg zal laten lopen;[15]Ik zal plotseling over jullie komen en jullie naaktheid onthullen, en als de Dag komt zal Ik jullie niet toestaan te eten van de Boom des Levens; luister goed: jullie preken tegen het doden, maar toch doden jullie Mijn Geest; jullie scheppen op over de Wet, en gehoor­zamen haar vervolgens niet omdat jullie het mysterie van Mijn verborgen manna niet begrepen hebben; nee, jullie hebben Mijn wonderbare spijziging nog niet begrepen, noch het mysterie van Mijn Gedaanteverandering;

Ik heb jullie beloofd jullie in leven te houden op het Einde der Tijden met Mijn Hemels Manna; Ik zei tegen Mijn kerk in Pérgamus: "aan hen die zegevierend blijken te zijn zal Ik van het verborgen manna geven en een witte steen - een steen met daarop  een Nieuwe Naam geschreven, alleen bekend aan degene die hem ontvangt;"[16] Ik geef jullie vandaag dit manna, bewaard voor jullie tijden, een Hemels voedsel, een spijs van Mijn Geest voor jullie uitgehongerde geest; Ik stort Mijn Geest uit in Zijn volheid om jullie innerlijke woestijn te vullen, en Ik bied jullie Mijn Hemels Manna aan, gratis, want dit is het voedsel van de armen … maar jullie hebben het niet begrepen … daarom weigeren jullie het te eten en verbieden jullie anderen het te eten; Ik heb Mijn Nieuwe Naam al op de "witte steen" geschreven die alleen aan de armen bekend zal zijn; jullie beweren nederig en arm te zijn - maar jullie zijn noch nederig noch arm - jullie geest heeft zich gevestigd in de rijkdommen van Satan;

- Ik ben de Heerser over de koningen van de aarde en Ik heb jullie gevraagd geen onreine daden te stellen of echtbreuk te plegen; echtbreuk is door Satan zo gebagatelliseerd dat het zijn betekenis verloor voor zowel de kerkelijke stand als de leken; Mijn geduld wat betreft jullie zonde is nu tot een einde gekomen; voor hen[17] die de godslasterlijke machten van Satan gezocht hebben en ze als banieren hebben opgericht om Mijn Godheid en Mijn Heiligheid, en Mijn Heilig Offer uit te wissen, zeg Ik jullie: het is jullie fout dat Mijn Naam onder de goddelozen gelasterd wordt; jullie hebben Mijn Heiligdom bezoedeld door verderfelijke mannen met vernederende hartstochten aan te stellen; en omdat allen gelijk bezoedeld zijn, vrezen zij Mij niet; dus als de goddelozen vandaag echtbreuk plegen en dit natuurlijk vinden, komt dit door de grote toegeeflijkheid in Mijn Kerk, ingevoerd onder influisteringen van het beest wiens doel het is de Waarheid te vervalsen;

hoe komt het dat jullie zo gemak­kelijk vergeten dat jullie lichamen ledematen zijn van Mijn Lichaam? Ik zou jullie graag vrij zien van elke verdorven­heid daar jullie lichaam de tempel is van Mijn Heilige Geest; Ik, jullie God, zou jullie graag heilig zien leven daar Ik Heilig ben; schepping! door het erkennen van Mij als jullie God, zul je in staat zijn Mijn Wet te erkennen en haar dus te onderhouden, maar velen van jullie hebben gefaald en nu ligt deze woestijn bezaaid met jullie lijken … Ik heb jullie niet geboden te zondigen, dus waarom dan jullie vrijheid gebruiken op een manier die een valkuil voor jullie ziel blijkt te zijn? bid tot Mij dat Ik jullie mag vergeven, anders zouden jullie een verliezer zijn; het huwelijk moet geëerd en heilig gehouden worden;

Ik ben de Heer, en Ik heb jullie geroepen tot een leven van overgave, van vrede, liefde en heiligheid; Ik heb jullie voor altijd tot Mij geroepen, Ik heb jullie geroepen om jullie te verloven met Mijn Tederheid en Mijn Liefde; en niet totdat jullie begrijpen dat jullie van Mij zijn en met Mij verloofd, zullen jullie ophouden te zondigen en echtbreuk tegenover Mij te plegen; Ik zal, omwille van Mijn Heilige Naam, niet ophouden om alle middelen aan te grijpen om jullie terug te brengen tot bezinning, ook al zou Ik jullie de wildernis in moeten trekken om jullie daar Mijn Heilig Hart en Zijn Onpeilbare Rijkdom te laten zien, en om jullie de armzaligheid en ellende van jullie ziel te laten begrijpen; dan zal Ik, zoals een Schriftrol ontrold wordt, jullie Mijn Kennis onthullen, opdat jullie aan de zonde verzaken; Ik heb de macht om jullie te genezen, kom dus en heb berouw!

Mijn Heilige Geest vraagt je niet te stelen; als je jezelf van Mij noemt en als je Mijn Wet kent en beweert in de Waarheid te zijn, waarom leer jij jezelf dan niet, jij die jezelf en ook anderen tot priester[18] hebt aangesteld, niet te stelen? maar je hebt jezelf toegestaan te worden gekocht en op subtiele wijze het beest te volgen dat je geleerd heeft banieren van wetteloosheid op te richten; je bent van de wereld en Ik heb alle reden om je te veroordelen; je tong beroemt zich erop dat je grote, goede en rechtschapen dingen doet, zelfs de uitverkorenen met je lamsmasker misleidend; maar Ik zeg je: Mij misleid je niet, want Ik weet dat je achter je lamsmasker een afschuwe­lijke ramp voor de mensheid verbergt, zoals de wereld nog niet eerder gezien heeft: je doel is het afschaffen van Mijn Offer[19] en Het te vervangen door ongerechtigheid en door een Leugen;

je beweert een Profeet te zijn om Mijn eigen profeten te verstoten; vrees je niet dat je naam geschrapt zal worden uit het boek des levens, daar alles wat je doet is miljoenen zielen van Mij te stelen en hen tot hun dood te leiden? - je wonderen maken vandaag indruk op velen, en nog meer op de dag waarop jij je zult ontdoen van Mijn profeten, door hen[20] te overweldigen met je zwaard; je hebt jezelf nu tot de tanden toe bewapend om oorlog tegen hen te voeren omdat hun getuigenis je oren stoort en hun gehoorzaamheid aan Mijn Geboden zelfs nog meer; ze zijn jou niet gevolgd noch het beest, zij zijn degenen die Mij trouw gebleven zijn en nooit een leugen op hun lippen[21] hebben gehad; zij zijn Mijn Abels; in de ogen van de wereld zal het lijken of je hen hebt overwonnen, maar je vreugde zal slechts van zeer korte duur zijn, want als een bliksem zal Ik Mijn Gerech­tigheid op jou laten neerkomen; Ik zal neerdalen om weer leven in hen[22] te ademen en hen  voor je eigen ogen laten opstaan, als zuilen van licht in Mijn Heiligdom …

en dan zal de hemel opengaan en zul je Mij[23] zien, en als je Mij zult vragen: waarom zijn Uw rijke gewaden vol dieprode vlekken? waarom zijn Uw gewaden rood, Uw kleren alsof U de wijnpers[24] hebt getreden? dan zal Ik je zeggen: Ik heb de wijnpers alléén getreden; van Mijn volk was er niet één bij Mij; Ik heb in Mijn Toorn Mijn vijanden vertrapt; ze hielden niet op Mij te tarten en te provoceren;

Ik ben gekomen om alle menselijke leerstellingen en voorschriften van het aardoppervlak uit te wissen die voor jullie allen vergiftigd voedsel waren en  jullie met het zwaard werden opgedrongen om Mijn Godheid en Mijn Heiligheid te onteren; dit zal de eerste strijd van het einde zijn;

Ik Ben: de Majesteitelijke Ruiter;[25] Ik Ben: het Woord;

als deze aarde treurt, wegkwijnt en haar bomen geen vrucht dragen en hun bladeren verdorren, komt dat omdat jullie niet gehoorzamen aan Mijn Wet;  - heb Ik niet gezegd: gij zult geen vals getuigenis geven? en toch, in het hart van Mijn Heiligdom waar de punt van de lans[26] ligt, waar tussen Mijn Abels ook de Kaïns zijn, wordt dit gebod ook niet gehoorzaamd; de door Kaïn benoemde priesters worden nu uitgezonden naar de vier hoeken van de aarde, niet om van Mij te getuigen als de Verrezene, noch van Mijn Offer, maar om Mijn Woord te veroorde­len door het naäpen van de Schriften, en aan alle volkeren een Valse Christus te verkondigen, onder een valse oecumene  en zo  de wereld een portie Rationalisme en Naturalisme  te geven, een verontreinigd voedsel: een Leugen; Ik zeg je, zij zullen niet zegevierend blijken noch voor altijd heersen: de Gerechtigheid zal overwinnen!

Ik zal niet toelaten dat je voor altijd gedijt daar Ik alles over je weet en hoe je door de macht van de draak je eigen priesters benoemt en hen op hoge zetels plaatst om Mijn eigen priesters te onderdrukken en te overweldigen; Ik zeg je: de tijd is bijna voorbij; Ik zal je van je hoge zetel sleuren om aan de voeten van Mijn eigen priesters, Mijn heiligen en Mijn engelen te vallen, en je te laten  toegeven dat je de slaaf bent van het beest … spoedig, zeer spoedig, zal Ik tot je komen als een dief, onver­wacht, en de Leugen, je Valse Christus, ten val brengen, en De Waarheid terugplaatsen; Ik zal spoedig komen om dat valse beeld te verbrijzelen dat je van Mij maakt en dat je elke natie dwingt te eren;[27] nee, zegevierend zul je niet zijn!

dochters en zonen van Mij,  jullie die doelloos ronddwalen in deze woestijn, keer terug tot Mij, heb berouw! zondig niet meer; Ik weet dat jullie dikwijls, door gebrek aan liefde, vals getuigd hebben, maar jullie stonden niet onder de bescherming van jullie herder om te worden onderricht in Mijn voorschriften vanwege jullie vijan­digheid tegenover Mij; en toch, ondanks jullie arrogantie en jullie vijandigheid tegenover Mij, roep Ik tot jullie: Ik bemin jullie! en Mijn vergeving is jullie al geschonken; kom terug tot Mij zoals jullie zijn, en Ik zal jullie bekleden met Mijn Godheid; Ik zal jullie je goddelijkheid teruggeven omwille van Mijn Heilige Naam;

- willen jullie getuigen? getuig van Mijn grote Liefde en Barmhartigheid; willen jullie getuigenis afleggen? leg getuigenis af in Mijn Naam: Jezus Christus, Beminde Zoon van God en Verlosser; bemin elkaar zoals Ik jullie bemin; verheug jullie, aan wie Mijn verborgen manna gegeven is en die het Zegel van Mijn Liefde al op jullie voorhoofd hebben ontvangen;

- vanuit de Hemel heb Ik jullie geboden de goederen van jullie naaste noch zijn vrouw te begeren, door zowel leken als priesters is ook dit gebod niet onderhouden; Ik heb Mijn Liefde voor elk schepsel op aarde geopenbaard door Mijn Offer en door dit Offer heb Ik jullie het eeuwige leven gegeven en Mijn Boodschap van Liefde; velen van jullie prediken liefde, vergeving, nederigheid, verdraagzaamheid, heiligheid telkens weer, en toch zijn er tot op de dag van vandaag velen van jullie bereid te doden omdat jullie niet krijgen wat jullie willen; jullie blijven giftige pijlen afvuren op elkaar, omdat jullie niet hebben wat Ik aan je naaste gegeven heb; sinds de tijd van Mijn Abel tot vandaag wordt deze zonde voortdurend herhaald;

de eerste mens die het bezit van zijn broeder begeerde was Kaïn, maar hoeveel meer Kaïns zijn er vandaag? en hoeveel meer Ezaus? alleen uit gemakzucht en niets anders gaf hij zijn eerstgeboorterecht weg en verviel tot geloofsafval; waarom niet het voorbeeld van Abel volgen en heilig zijn? beminnen betekent heilig leven, overeenkomstig Mijn Geboden; als jullie, die Mij dag en nacht prijzen, toch het bezit van jullie naaste begeren, vraag Ik jullie om berouw te hebben! als je Mij vraagt: "hoe zou ik het eigendom van mijn naaste begeren, ik, die mijn bezittingen, mijn leven en alles aan U toege­wijd heb? hoe kan ik zijn bezittingen begeren?" Ik zal je zeggen: je geest begeert de geest van je naaste, en precies die gaven die Ik aan zijn geest gegeven heb; de duivel heeft een val gezet voor je ziel, val niet! waarom beginnen deze oorlogen en strijd tussen jullie het eerst in Mijn Huis, als het niet hoofdzakelijk uit geestelijke afgunst is? Kaïn wilde iets en hij kreeg het niet, dus doodde hij Abel; Ezau wilde iets en gaf zijn eerstgeboorterecht weg om het te krijgen; jullie hebben een ambitie die je niet kunt bevredigen, dus of je negeert het geluk van je naaste om hem ontevreden te maken, of je gaat erop uit en bent bereid te doden;

voorwaar Ik zeg jullie: als je in je hart de bitterheid van de jaloezie hebt, of een zelfzuchtige ambitie, eis dan niets voor jezelf op of bedek de Waarheid niet met leugens, want waar je jaloezie en ambitie aantreft, vind je onenigheid, schijnheiligheid en lauwheid; ga niet door te zondigen, heb berouw! en laat je niet beïnvloeden door hen die door de valse profeet zijn benoemd en Satans huisgeno­ten zijn; luister niet naar hen;

Ik zal spoedig met Mijn Troon onder jullie neerdalen, kom dus en heb berouw zolang er nog tijd is; kom, jij die weifelt en aarzelt tussen goed en kwaad, en die op slinkse wijze het huis van de naaste binnendringt om invloed te krijgen bij dwaze vrouwen die bezeten zijn door hun zonden, en de ene manie na de andere nalopen in een poging zichzelf te ontwikkelen maar nooit tot de kennis van de Waarheid[28] komen; besef hoe bekla­genswaardig je eruitziet en begrijp Mijn verwijten niet verkeerd; besef hoezeer Ik je bemin; werk voor Mijn Glorie en kijk niet naar rechts noch naar links; want als je naar links kijkt zul je roofzuchtige wolven zien die klaar staan om zich op je te storten om je aan stukken te scheuren, en als je naar rechts kijkt zul je een kuil zien, die voor jou gegraven is om je erin te laten vallen; wees dus gelukkig, generatie, met wat Ik je gegeven heb en deel zoals Ik met jou deel;

Mijn Vuur is ophanden en, ach … zo velen van jullie zullen onvoorbereid zijn, omdat jullie tijdperk niet gelooft; zij aanbidden Mij niet; zij hopen niet op Mij en beminnen Mij niet; jullie generatie heeft De Waarheid en Mijn Geboden vervangen door godslasteringen; Liefde ontbreekt onder jullie; jullie leven niet een leven van liefde, en evenmin hebben jullie begrepen wat "de Vrees voor de Heer is het begin van Wijsheid" betekent; als jullie Mij vrezen, worden jullie gezegend; als jullie Mij vrezen, kunnen jullie de volmaaktheid bereiken; als jullie Mij vrezen, zal Ik jullie dronken maken door Mijn zoete Wijn en jullie verzadigen met Mijn voortbrengsel; als jullie Mij vrezen, zullen jullie in Vrede leven; als jullie Mij vrezen, zal de Wijsheid helemaal tot aan jullie drempel komen; als jullie Mij vrezen, zullen jullie ijverig gehoorzamen aan Mijn Geboden, en geen letter Daaraan veranderen;

dus raad Ik jullie allen aan niet met een verdeeld hart te leven; vul jullie ziel met Mijn Goddelijke Genade nu er nog tijd is; heb berouw terwijl er nog tijd is; keer terug tot Mij nu er nog tijd is; stapel niet zonde op zonde;

helaas voor die koppige zielen die hun oren sluiten voor deze laatste waarschuwingen, wat zullen jullie doen bij Mijn Terugkomst? Ik sta als Trouw en Waarachtig[29] bekend, en Ik zeg jullie: Gerechtigheid zal overwinnen; wees niet verbijsterd, Mijn kind, wees niet verward over wat Ik je te schrijven gegeven heb, want het is voorzegd dat in jou dagen Mijn Kerk verraden zou worden door iemand die helemaal van Mij was, net als Judas, en dat Haar geloofsafval uit Haar binnenste zou komen; dat Ik zou worden verraden door hen die Mijn Maaltijden gedeeld hebben, die met Mij verbonden waren, die met Mij aten en dronken;

maar zeer spoedig nu zal alles wat bedekt is openbaar worden en wat Ik in parabels en beeldspraak gezegd heb zal duidelijk worden; Ik zal Mijn spreuken en parabels onthullen aan de armen; voordat deze generatie voorbij is zal Ik door Mijn Macht en Mijn Glorie de Valse Profeet ten val brengen; alles wat de Schrift zegt, moet tot de jota vervuld worden, dit is de reden waarom Ik alles heb opgeschreven, zodat na het onderzoek van deze Boodschappen jullie het merkteken van echtheid in elke letter zullen begrijpen en dat dit Mijn Eigen Woorden zijn door Mijn Genade aan jullie allen gegeven; Ik ben gekomen om deze flakkerende vlam van liefde te laten opleven, voordat de Valse Profeet erin slaagt haar helemaal uit te blazen … 

(Jezus huilde.) 

… Ik huil, ja; hij woont in Mijn Huis en in plaats van Mij geurige gaven en offers aan te bieden, vervangt hij die door allerlei slechte vormen die hem door de boze worden aangereikt: onzui­verheid, vrij seksueel verkeer, ongerechtigheid, ongehoorzaamheid aan Mijn Wet, losbandigheid en dronkenschap met het bloed van Mijn profeten, Mijn  eigen Profeten … zonder onderbreking braakt zijn mond zijn grootspraak en godslasterin­gen uit naar de vier hoeken van de aarde; valse zegeningen en ware vloeken komen uit diezelfde mond; Ik weet alles over hem, Ik ken hem van binnen en van buiten, en Ik zeg je: hij zal nooit de plaats van rust bereiken; Ik, de Heer, zal jou, Mijn kind, visioenen geven over hem die het bloed van velen op zich laadt en van degenen die hem aanbidden;

blijf waakzaam, en bid altijd om sterkte om Mij met vertrouwen trouw te blijven;  luister naar Mij: de zonden van deze Rebel zijn tenhemelschreiend en hebben heel Mijn Gerechtigheid opgewekt, gevolgd door een Oneindig Leed in Mijn Ziel, hem te moeten verdoemen met heel zijn gevolg; - Mijn Vader heeft hen met vreugde en grote liefde geschapen, en Ik heb hen bemind en Mijzelf geofferd om niet alleen de rechtvaardigen te redden maar ook de onrechtvaardigen; Ik heb Mijn Leven voor hen gegeven, maar hij en zijn clan hebben zich in plaats daarvan tegen Mij gekeerd, in het volle bewustzijn zijn geloof te gronde te richten … 

(­Jezus huilde weer) 

... en Mijn Verbond voor altijd en eeuwig te breken … zijn doel is het de Schrift van begin tot eind te misvormen en van Mijn Woord, Waarheden, Wijsheid en de taal van Mijn Kruis een rinkelend cimbaal te maken, een rationele theorie, de theorie van een filosoof, Wijsheid na-apend, en met deze lege onderrichtingen een grote menigte te voeden en ze naar hun dood  te leiden;

- met zijn trotse mond aapt hij de Blijde Boodschap na, hij aapt Mijn Verrijzenis na en Mijn absolute Godheid; ach! de tijd van je handeldrijven is spoedig voorbij; de handelaren die handel met je dreven en je voorzagen van de beste kwaliteit handelswaar zullen tot zinken worden gebracht, en alle mensen zullen van afschuw vervuld zijn over je lot;

dochter, lees Ezechiël 28;

"opgeblazen van trots, heb je gezegd: ik ben god; Ik zit op de troon van God, omgeven door de zeeën; hoewel je een mens bent en geen god, beschouw je jezelf als aan God gelijk; je bent nu wijzer dan Daniël; er is geen wijze die wijzer is dan jij; door je wijsheid en je intelligentie heb je een grote rijkdom vergaard; je hebt stapels goud en zilver in je schatkamers; je bekwaamheid in het handeldrijven is zodanig dat je welvaart is blijven groeien en daarmee is je hart steeds arroganter geworden; daar je jezelf verbeeldt de gelijke van God te zijn, heel goed, Ik zal vreemdelingen op je afsturen, de meest barbaarse van alle volkeren;

“ze zullen het zwaard tegen jouw heerlijke wijsheid trekken, ze zullen je luister besmeuren; ze zullen je in de kuil werpen en je zult een gewelddadige dood sterven, omringd door de zeeën; zul je dan nog pronken als de Hogepriester, gekleed in zilver en goud? zul je nog zeggen: ik ben een god, een Profeet, als je tegenover je moordenaars staat? nee, je bent een mens, en geen god, in de greep van je moordenaars! en je zult sterven zoals de goddelozen door de hand van vreemdelingen;

“je was ooit een voorbeeld van volmaaktheid, vol van wijsheid, volmaakt in schoonheid; je was in Eden, in de tuin van God, in het Hart van Mijn Heiligdom, maar je drukke handel heeft je vervuld van geweld en zonde; je hebt je wijsheid corrupt gemaakt tengevolge van je glorie; door het onmetelijke aantal van je zonden, door de oneerlijkheid van je handel, heb je Mijn Heiligdom bezoedeld;”

Lees dan Apokalyps 18;

- nu wordt het oordeel over de wereld geveld; nu zal de vorst van deze wereld spoedig ten val gebracht worden; het tweede beest, alias de Valse Profeet, de "hogepriester", de Lans, de jakhals, zijn allen één en dezelfde; Hij is degene die zich tot de tanden heeft bewapend om oorlog te voeren tegen Mijn Wet;[30] en tegen Mijn profeten;[31] hij en zijn clan zijn de jakhalzen die Ik je genoemd heb in Mijn vroegere Boodschappen; - Ik ben hem en heel zijn clan moe en het doet mij geen plezier te straffen; Ik wilde hen redden, door hen aan te nemen als Mijn zonen, maar ze lieten zich door rijke kooplieden kopen die samen met hen zullen vallen; voel Mijn smart, voel Mijn verdriet, voel Mijn pijn; zij zijn afgodendienaren van het geld … 

Mijn God,
kom rusten in de harten van Uw Abels,
zij die U werkelijk beminnen;
het kan zijn dat het er weinig zijn, niet veel,
maar zij zijn Uw heiligen die beproevingen verduren,
zij zijn degenen die U beminnen,
zij zijn de mensen die volharden en geloven,
zij zijn Uw metgezellen, zij zijn Uw eerste vruchten
bij wie nooit een leugen over hun lippen kwam;
Ik bied U hen aan opdat U in hen rust. 

Ik zal Mijn Hoofd laten rusten in de harten van Mijn godvruchtige kinderen (de heiligen van jouw tijdperk); kom, bemin Mij, troost Mijn Hart; en geef eerherstel voor hen die hele naties Mijn Liefde onthouden door een muur te bouwen tussen Mij en Mijn kinderen - Ik heb nooit een ziel Mijn Liefde onthouden - bid, Mijn Vassula, zonder ophouden; velen zullen gereinigd worden door gebeden; velen zullen gezuiverd worden door offers en vasten; talm niet; de tijd dringt, zegen Mij vaker; wis de ongerechtigheid van de wereld uit door Mij meer liefde te geven en Mij meer liefde te tonen; ach Vassula, Mijn dochter, doe Mij een genoegen, en zeg Mij deze woorden: 

Jezus,
leer mij U teder te beminnen,
schenk deze genade aan hen die U niet beminnen
en het Verterende Vuur van
Uw Heilig Hart niet kennen;
amen;


[1] Gen. 3:5.

[2] Apok. 13.

[3] Lees de Boodschap van 30 januari 1988.

[4] Een valse Christus.

[5] God gaf mij hun namen.

[6] Zwarte Missen.

[7] Een valse Christus.

[8] Christus volgen, betekent ook gekruisigd te  worden.

[9] Sekte van de vrijmetselarij.

[10] Si. 7:27-30.

[11] Ps. 7:12-16.

[12] Dit roept Jezus uit tot de valse profeet met het masker van een lam.

[13] De eens getrouwen verkochten zichzelf aan Satan om het beest te volgen.

[14] De Loges van de Vrijmetse­larij.

[15] Dit betekent: God zal deze loges omverwerpen.

[16] Apok. 2:3-17.

[17] Jezus doelt weer op hen die het beest aanbidden.

[18] Volgeling van het beest: de valse profeet.

[19] Dn. 12:11.

[20] Apok.11:8.

[21] Apok. 14:5.

[22] Apok. 11:11.

[23] Het Grote Teken: Het teken van de Mensenzoon (Matt. 24:30).

[24] Jes. 63:2-3.

[25] Apok. 19:11.

[26] De valse profeet.

[27] Apok. 13:16. 

[28] 2 Tim. 3:6-7.

[29] Apok. 19:12. 

[30] Alias Mozes.

[31] Alias Elia: Apok. 11:1-13. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message