DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Kom Mij Bezoeken In Mijn Huis
De Grote Geloofsafval

12 mei 1990 

Jezus? 

Ik ben; vrede zij met je; Vassula, laat Mij morgen het geluid van je voetstap horen in Mijn Kerk; Ik zal ongeduldig op je wachten; … wacht je even ongeduldig als Ik op dat uur waarop Ik met je verenigd zal zijn? Vassula,[1] … laat Mij het schrijven, Ik bemin je; wil je Mij nog antwoorden? 

Ja Heer. Ik zal naar de Griekse Kerk gaan maar ik heb altijd een taalprobleem. Ik kan nauwelijks volgen wat de priester zegt. 

maar Ik ben daar en Ik luister naar je hart; spreek tot Mij … kom, luister: veronderstel dat je één van je vriendinnen gaat bezoeken die verlangend naar je uitziet; zou je, als je haar ziet, stijf en afstandelijk blijven? of zou je op haar toelopen en haar warm begroeten met een kus? zouden jullie daarna niet samen zitten praten? of zouden jullie zwijgend bij elkaar zitten? je zou natuurlijk praten! dit is de manier waarop Ik wil dat je met Mij omgaat als je Mij komt bezoeken in Mijn Huis; Ik wil voelen dat je hart zich verheugt telkens als je Mij ontmoet, Ik wil je hart tot Mij horen spreken, praten met Mij je God is bidden; Mijn Oor zal dan aan je lippen kleven en Ik zal ieder woord opvangen als druppels honing;

dochter, dan komt Mijn grote moment, het moment waar Ik ook zo naar uitkijk, het moment waarop Ik Mijzelf aan jou gegeven had op Golgotha, het Heilige Uur van Mijn Offer, het Heilige Uur van jouw redding, het Heilige Uur waarop Ik Mij met jou verenig; Ik zal op jullie beiden wachten,[2] om Mij te eten en Mij te drinken; Ik zegen je, Mijn kind; weiger Mij deze momenten van liefde niet, deze momenten van de Heilige Communie; 

Mijn Heer, geprezen zij de Heer, ere zij God, gezegend zij de Heer! 

vrede zij met je, kleintje; verblijd Mij en ontwaar Mij; juist deze minuten waarop je bij Mij bent, zijn voor Mij een vreugde, ze zijn als een welkome regen op dorstige aarde; het verheugt me je te horen;[3] … neem en lees wat Ik je gegeven heb; … vertel Mij, ben je gelukkig ondanks al deze beproevingen? 

Ja! 

bloem, als één van jouw bloemblaadjes wordt uitgerukt zorg Ik ervoor dat er een ander bloemblaadje voor in de plaats komt; met Mijn Licht versterk Ik je stengel, als je eens wist hoe Ik je bewaak, en met hoeveel zorg Ik je behandel … steun op Mij als je vermoeid bent en Ik zal je rust geven, kom;  

(Later:) 

(Boodschap voor Lens, boven Sion.) 

vrede zij met jullie, beminde kinderen; Mijn Hart zingt van vreugde jullie allen hier verenigd te hebben in Mijn Liefde; jullie gebeden zijn als muziek in Mijn Oren; kom tot Mij en Ik zal jullie geest vervullen met Mijn Geest; kom bij Mij zoals jullie zijn en Ik zal jullie verheffen om jullie heilig te maken, beminden;

Mijn Kruis roept vandaag om Heiligheid, Mijn Stem weerklinkt op de vier windstreken van deze aarde om jullie allen eraan te herin­neren dat Ik Heilig ben en dat jullie heilig zouden moeten leven;

O generatie … weet Ik niet hoe zwak je bent? jullie tijdperk heeft afbeeldingen geschapen die Mijn Ogen niet bevallen en die niet overeenstemmen met Mijn Geest, en in dit Babylon dat jullie geschapen hebben, daal Ik neer en vind het grootste deel van Mijn schepping in gevangenschap, ja, geketend, door het kwade die hen voedt met goddeloosheid, rationalisme en ongerechtigheid; zie Ik al deze dingen niet? de smeekbeden van de heiligen hebben Mijn oren bereikt; Ik zeg jullie dat Ik nu als het ware in Brand sta en dat Ik niet veel langer zal wachten, Ik zal jullie niet veel langer in deze duisternis laten, Ik zal bij jullie terugkomen; nog een korte tijd, en de wereld zal Mij weerzien, ja, de Liefde zal op jullie neerdalen en te midden van jullie leven;

maar voordat jullie bomen beginnen te bloeien met edele takken, dicht lover en edele stammen, en voordat de vogels van de hemel beginnen te nestelen in hun takken, en voordat Ik rivieren verdeel om jullie dorstige grond te bevloeien, zal Ik uit de hemel Zuilen van Mijn Zuiverend Vuur zenden; Ik ben van plan jullie allen te zuiveren; dood zullen de dagen zijn waarop de doden zich verheugden in de aanwezigheid van de doden … jullie zullen, na deze zuivering één taal spreken, Mijn Eigen taal, genaamd: LIEFDE; GODDELIJKE LIEFDE;

het is Mijn bedoeling alle kwaad en slechtheid te verdelgen; dit is de reden waarom in die dagen Mijn Sluier over de zon, de maan en de sterren geworpen zal worden; Ik zal de zon bedekken met donkere wolken, en de maan zal jullie haar licht niet meer geven; Ik zal elk hemellicht dimmen voor jullie en Ik zal jullie landen in duisternis hullen, zodat Babylon zal ophouden onderling te huwen met de zonde; ze zal dan Mijn Wet van Liefde aannemen, want haar afvalligen zal Ik in vuur en vlam zetten;

als jullie tijdperk Mijn grote liefde niet heeft gewaardeerd en Mijn Heilige Naam heeft bezoedeld, is dit vanwege de grote geloofsafval die tot in het hart van Mijn Heiligdom is doorgedrongen;

vandaag, generatie, komt Mijn Geest van Genade jullie overvloe­diger te hulp dan ooit tevoren, zie je? Ik laat in alle windstreken van de aarde nieuwe altaren verrijzen om jullie landen te heiligen en jullie allen te heiligen; het is door  Genade dat Ik van plan ben jullie te verheffen en van jullie levende altaren te maken die Mijn Vlam dragen, want binnen in jullie zal Mijn Geest van Heiligheid leven, een unieke Geest, subtiel, onbe­vlekt en Zuiver; dan zal Ik jullie over heel de aarde uitzen­den en jullie opdracht zal zijn Mijn Oneindige Liefde te verkondi­gen, en Ik beloof jullie, jullie die Mij beminnen, dat in die dagen van duisternis die over de hele wereld zullen komen, Ik jullie veilig zal bewaren in de diepten van Mijn Heilig Hart; Ik zal met jullie zijn;

maar helaas voor al degenen die hun tijd besteden met het afbreken en vertrappen van Mijn altaren! helaas voor hen die Mijn profeten doden! helaas voor die zielen! helaas voor degenen die het zwarte beest volgen! helaas voor hen die Mijn waarschuwingen in de wind slaan, afwijzen en ze negeren! zij zullen in deze dagen van duisternis tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden … vijf van Mijn Wonden zijn wijd open en Mijn Bloed gutst er weer uit, heb berouw genera­tie, heb berouw … denk tweemaal na voordat je je mond opent om te spreken;

zoek Mij met je hart en niet met je verstand; volg Mij na, je God, volg Mij in Mijn voetstappen; vraag jezelf af voordat je spreekt: "wat zou Christus hebben gezegd in deze situatie?" of: "wat zou Christus hebben gedaan in deze situatie?" denk tweemaal na voordat je je mond opent; laat je lippen niet de oorzaak zijn van je val; laat je geest je niet tot dwaling brengen; volg Mij na en wees de volmaakte weerspiege­ling van Mijn Beeld;

zelfs als je niet in staat bent goed te bidden, zal Mijn Geest voor je bidden; zie je? Ik laat je nooit in de steek … zelfs wanneer je er niet in slaagt Mijn grote Liefde te waarderen, zal Ik Mij omwille van Mijn Naam nog meer naar je over buigen om je naar Mij op te heffen, en in Mijn liefdevolle goedheid vergeef Ik je zonden; op het moment dat je je mond opent om Mij aan te roepen, kom Ik naar je toe gevlogen en leg Ik Mijn Oor aan je lippen … en elk woord dat je zegt troost Mijn Hart en verheugt Mij;

kom terug tot Mij met geheel jullie hart en laat jullie gebeden Mij bereiken, want niet zij die tot Mij zeggen: “Heer! Heer!” zullen het Rijk der Hemelen binnengaan, maar degenen die de Wil van Mijn Vader in de Hemel doen;[4] spreek dus met liefde, en Ik zal jullie horen; geef met liefde, en Ik zal jullie kennen; bid met liefde en de deuren van Mijn Koninkrijk zullen voor jullie opengaan om jullie te ontvangen; handel met liefde, zodat Ik tot jullie kan zeggen: "je bent de Mijne, je bent Mijn zaad, kom bij je Vader!"

Ik ben Liefde, en ieder die in de liefde leeft, leeft in Mij en Ik in hem; doe de Wil van Mijn Vader in de hemel zodat je Mijn Koninkrijk binnengaat; bedenk dat de Wortel van de Boom des Levens Liefde is;

bid meer met jullie hart, Mijn kinderen, en vertrou­w erop dat Mijn Oor dichtbij jullie lippen is; Ik zegen jullie en elke stap die jullie zetten; Liefde bemint jullie; denk aan Mijn Aanwezigheid; Ik laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; wees één;   

(Later:) 

de mensen hebben zich verlaagd en zijn ontaard … als ze hun dwaasheid maar  wilden opgeven … bid dochter, niettemin, zelfs in je staat van ontaarding bemin Ik je en schrei Ik over je wegkwijnen … 

(Ik had het dictaat van Jezus opgenomen. Toen Hij het dictaat beëindigd had stond ik snel op om andere dingen te doen, zonder Hem te zegenen of te prijzen. In mijn slecht­heid behandelde ik Hem als de eerste de beste die een boodschap dicteerde. Ik vergat om de een of andere reden Zijn Goddelijk­heid. Ik voelde mij zeer beschaamd en dus vloog ik naar Hem terug en vroeg Hem mij te vergeven. Toen Hij me dit alles vertelde, leek Hij niet verrast, kalm, maar verdrietig.) 

 

14 mei 1990

Heer en Verlosser, hoor mijn gebed,
luister Barmhartige Heer,
mijn gebeden zijn inderdaad zwak,
ik ben arm en behoeftig maar hier ben ik
en vanuit deze woes­tijn roep ik om Uw hulp,
U kent onze noden
en U hebt zeker de smeekbeden van de stervenden gehoord,
met slechts één zegen van U, Heer,
zullen ze genezen zijn! 

Ik, die je uit Egypte geleid heb, zeg je: je hoeft slechts je mond te openen om Mij te vragen hem te vullen en Ik zal hetzelfde doen voor al je broeders;  


[1] Jezus zei: ”Ik bemin je”, en ik weerhield Hem ervan te schrijven.

[2]  Mijn Russische vriendin en ik.

[3] Jezus was even stil.  Toen vroeg Hij: “Zou je willen schrijven?”  Ik zei “ja”. 

[4] Mt. 7:21.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message