DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Het Uitstorten Van De Heilige Geest
Het Tweede Pinksteren

22 april 1990 

“Het was de steen die de bouwlieden verwierpen
die de hoeksteen bleek te zijn”[1]

Mijn Heer Jezus, U werd toen afgewezen als de Messias omdat hun geest niet voorbereid was, hun harten gesloten waren en hard, en toch bewees U de Hoek­steen te zijn. In onze generatie, mijn Heer, wordt de uitstorting van Uw Heilige Geest ook afgewezen door de ‘bouwlieden’ en toch zal Uw Heilige Geest op een dag aan ons allen bewijzen dat Hij de Hoeksteen was. Door afwijzing en onderdrukking van Uw Heilige Geest die tot ons komt als Degene die herinnert, zijn de ‘bouwlieden’  opnieuw bezig hun eigen ondergang voor te bereiden. 

zie je hoe eerdere voorzeggingen waarheid zijn geworden? inderdaad, Ik heb gezegd dat “de Pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in Mijn Naam jullie alles zal leren en alles in herinnering zal brengen wat Ik jullie gezegd heb” maar Ik wist altijd dat slechts een restant zou luisteren en naar Mij zou terug keren; en dezen die naar Mij zullen luisteren zal Ik bekleden met Mijn Heilige Geest van Wijsheid en Inzicht; ja, Ik zal hen bekleden met Mijn Geest van Raad en Kennis; en het flakkerende licht dat nu in deze wereld overgebleven is zal een levendig vuur worden;

Ik herhaal dat Mijn Heilige Geest van Genade uitgezonden is naar de vier windstreken van de aarde om jullie te leren heilig te zijn en jullie weer te verheffen tot goddelijke wezens; de aarde zal een kopie van de Hemel worden en zo zal Mijn Wil geschieden; het gebed dat Ik jullie geleerd heb te bidden zal vervuld worden; 

Heer!
Haal ons dan allen snel weg
van het pad van de begoo­cheling,
mogen wij één zijn, verenigd,
en heilig leven zoals Uw engelen in de hemel,
zoals alle zielen die in de hemel leven,
onverdeeld in Uw Liefde,
mogen ook wij zoals zij,
in Uw Liefde delen in eenheid,
zodat de aarde een weerspiegeling wordt van de hemel,
laat Uw Koninkrijk komen en vernieuw de aarde met nieuwe dingen,
laat Uw Heilige Geest in dit Tweede Pinkste­ren
snel komen om ons te vernieuwen met een nieuwe geest van liefde
en ons allen veranderen in goddelijke wezens!
Maranatha! 

vrede zij met je; waarlijk Ik zeg je dat de tijd komt waarop Mijn Koninkrijk op aarde zal zijn zoals het in de Hemel is; jullie zullen niet lang meer verdeeld blijven onder deze hemelen, spoedig zullen jullie één zijn en de Liefde zal onder jullie wonen: dit is Mijn Belofte; maar, Mijn beminden, deze vernieuwing zal niet komen zonder beproevingen; zoals elke geboorte, zal deze vernieuwing ook zijn barensweeën hebben, maar de pijnen zullen ook spoedig worden vervangen door vreugde;

Ik stort Mijn Geest over je uit, generatie, om je woestijn te bevloeien en om van je dorre grond rivieren te maken, ja! Ik zal je woestijn bevloeien en haar veranderen in een Tuin, tenslotte zul je de kracht van Mijn Woorden en de luister van Mijn Schoonheid zien; Ik ben van plan jullie allemaal terug te brengen tot goddelijkheid de een na de ander; Ik ben jullie Hoop, Ik ben jullie Toevlucht, Ik ben jullie Trooster; Almachtig, ben Ik;

herken de Tijden, herken de zachte Adem van Mijn Heilige Geest van Genade over jullie; Ik adem nu over jullie volkeren en doe jullie doden opstaan door Mijn Adem en verander hen in een afspiegeling van Mijn Beeld; Ik wek dagelijks nieuwe leerlingen op om Mijn Naam weer te verheerlijken en te verkondigen met liefde voor Liefde;

Ik vraag jullie, dan nu, Mijn beminden, elke dag te bidden om Mijn Tweede Komst, die het tweede Pinksteren is; bid voor de bekering van de zielen opdat ze zich bekeren vóór Mijn Komst; kom tot Mij zoals jullie zijn en leun op Mij, zoals Johannes, Mijn beminde, op Mij leunde; ook jullie, leg je hoofd op Mijn Borst en luister naar de Hartslagen van de Liefde; elke Hartslag is een roep om Liefde, alles wat Ik van jullie vraag is wederliefde; bemin Mij, aanbid Mij, laat Mij, jullie Heer, Me verheugen;

Ik zegen jullie en laat Mijn Zucht van Liefde op jullie voorhoofd achter; wees één;   

 

(Boodschappen van onze Heilige Moeder voor de gebedsbijeenkomst in Lens. Ook Boodschappen voor Italië en Parijs.) 

vrede zij met jullie; kindertjes, Ik ben jullie Heilige Moeder van Liefde, de Moeder van het vleesgeworden Woord;

Ik kom tot jullie in deze dagen van duisternis om jullie te onderwijzen in  het pad van goddelijkheid; wees waakzaam en je er ten volle van bewust dat Satan, de vijand, om jullie heen sluipt als een briesende leeuw en elke gelegenheid aangrijpt om jullie ten val te brengen; trotseer hem en bestrijd hem samen met Mij: bestrijd hem met jullie gebeden; jullie gebeden zijn het machtigste wapen tegen hem; gehoorzaamheid en nederigheid jagen Satan op de vlucht;

God biedt jullie de gave van Zijn Liefde aan; beantwoord Zijn Barmhartige oproepen; God spreekt en Hij en Ik roepen jullie vanuit de vier windstreken van de aarde op tot bekering want de tijd dringt; Mijn kindertjes, blijf klein en eenvoudig, wees het zout van de aarde door klein te blijven want jullie zijn het licht van de wereld, jullie zijn de uitverkoren zielen van Ons Hart … en het Konink­rijk van de Hemel behoort toe aan de kinderen en de heel kleinen;

Ik verschijn vandaag in verschillende landen om jullie hart naar het Goddelijk Licht te wenden; Ik wil jullie ziel genezen, Ik wil jullie eraan herinneren dat jullie allen aan de Vader toebehoren en de Vader is Heilig dus zouden jullie ook heilig moeten leven; maar raak niet ontmoedigd want Ik ben hier bij jullie om jullie stap voor stap te onderrichten en Ik kan jullie verzekeren van Onze zegen; Wij zegenen elke stap die jullie zetten;

Ik wil, als jullie het Mij toestaan, van jullie een weerspiegeling van het Eeuwige Licht maken zodat als jullie God ontmoeten, jullie zullen lijken op een heldere spiegel van Gods actieve kracht en een evenbeeld van Zijn Heiligheid en Zijn Goedheid;

vandaag nodig Ik jullie allen uit vurig te bidden voor de vernieuwing van de Kerk, om de Tweede Komst van de Heer: om het tweede Pinksteren; dit is de reden waarom Jezus en Ik vandaag verschijnen in verschillende landen om jullie allen voor te bereiden op deze Komst; bid en leid een leven van aanbidding, bid voor de bekering van de zielen opdat ieder klaar moge zijn voor de Terugkomst van de Heer; Liefde is op de Terugweg, luister en jullie zullen Zijn Voetstappen al horen;

daarom smeek Ik jullie je leven te veranderen en alleen voor God en in God te leven;

herinner je, dat de Heilige Schrift zegt: 

"Ieder die meent
in het Licht te zijn,
maar zijn broeder haat,
leeft nog in de duisternis”[2] 

verzoen je met je broeder, verzoen je met God; sluit Vrede met God, beminden: denk aan Onze Aanwezigheid;

Ik zegen ieder van jullie; wees in Vrede;      


[1] Psalm 118:22.

[2] 1 Joh. 2:9.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message