DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Zij Doorboorden De Handen Die Hen Geschapen Hadden
Kom Uit Het Heilig Hart Van Jezus Putten
Kom En Aanbid Hem

10 maart 1990

(Boodschap voor de gebedsbijeenkomst van 31 maart 1990.)

vrede zij met jullie; Ik, de Heer Jezus, bemin jullie; dierbaarste kinderen, leer dat Ik de Eeuwige Waarheid ben; Ik ben de Weg die jullie naar het Eeuwige Leven leidt;

zijn jullie in deze dagen van de Vastentijd bereid Mijn Pad te volgen? zijn jullie bereid te erkennen dat Ik Degene ben die Zijn Pad markeerde met Zijn Bloed? Ik ben de Gekruisigde met de Vijf Wonden die vandaag tot jullie spreekt, Ik ben het Slachtoffer van de Liefde die jullie hart zoekt; kom naderbij, jullie beminden van Mijn Hart; jullie die nog aarzelen kom tot Mij en dring door in de Wond van Mijn Hart zodat Ik jullie kan verleiden en jullie kan laten begrijpen dat jullie daarbinnen jullie Vrede en jullie Vreugde zullen vinden;

kom dichter bij Mij, ziel, en laat Mij Mijn zoete geur over je ademen om je te laten opbloeien; vertrouw jezelf aan Mij toe en Ik zal je ziel in Mijn Heilig Hart sluiten; roep Mij en Ik zal je antwoor­den, zoek Mij met geestdrift en je zult Mij vinden; verlaat je slechte wegen en zet je voet op Mijn Pad en Ik zal je verheffen en je ziel in vervoe­ring brengen om Mijn Ziel te verheugen;

Mijn Liefde is als een Fontein, een Bron van Levend Water, kom dus en put uit deze Fontein en je zult leven; wees niet zoals de wereld, want de wereld weet Mijn grote Liefde niet te waarderen;

Mijn kind, heb je Mijn Passie ten volle begrepen? Ik ben Degene die je van de Dood bevrijdde; Ik ben vervolgd om jou; mismaakt door de slagen, bespuwd, veracht, bespot en beschimpt werd Ik, en dat alles voor jouw verlossing; Ik werd genadeloos gegeseld vanwege Mijn grote Liefde voor jou; Ik heb je zonden op Mijn Schouders gedragen zonder één klacht te uiten, “als een lam dat naar de slachtbank wordt geleid, als een schaap dat verstomt voor zijn scheerder en nooit zijn mond opent;”[1] en om je te bevrijden, beminde, liet Ik Mijzelf doorboren door hen die Ik geschapen had; ja, zij doorboorden de Handen die hen geschapen hadden, en door Mijn Wonden heb Ik jou genezen … omwille van jou heb Ik uren van lijden doorstaan, om je ziel uit de afgrond te trekken; Ik ben je Heilige, en toch liet Ik Mij door jou op het Kruis uitstrekken totdat Mijn Beenderen volledig ontwricht waren; voel vandaag Mijn doodsangst, voel Mijn dorst door gebrek aan liefde, een liefde die geen vloed ooit kan lessen en geen stortvloed ooit kan doen ophouden;

zal Ik jullie ooit zien, jullie die nog ronddwalen in de woestijn? kom terug bij Mij en verzoen je met Mij en leef heilig door jullie wegen te verlaten; in smart en tranen zag Ik deze onheilige generatie afdwalen en de Ondeugd volgen in plaats van de Deugd, de Dood in plaats van het Leven omdat deze generatie vertrouwde op leugens, en zo het rationalisme heeft verwekt  dat het atheïsme baarde; dus hoelang ben Ik al beroofd en alleen gebleven achter elk Tabernakel terwijl er tranen van Bloed over Mijn Wangen stromen die elke vezel van Mijn Hart verscheurd achterlaten? Mijn doodsangsten in Getsemane worden elk uur herhaald in Mijn Ziel; ga Mijn Wonden binnen en jullie zullen Mijn doodsangsten begrijpen;

Ik had voorzien vanaf het eerste begin hoe, ondanks Mijn Offer, volkstammen  tegen Mij zouden opstaan en Mijn Lichaam zouden verdelen, waardoor zoveel nieuwe leerstellingen zouden ontstaan en daarmee de zin voor recht en onrecht zou afnemen door hun meningsverschillen, en ze ook de zin voor broederlijkheid zouden verliezen; en het klagen van Mijn lammeren heeft sindsdien Mijn Oren doorboord … en nu komt als een echo Mijn Kreet van het Kruis tot verschillende volkeren om jullie allen terug te roepen en jullie één te maken; dus als iemand Mij vraagt: "waarom stromen deze tranen van Bloed over Uw Wangen?" zal Ik antwoorden: “die worden vergoten voor jou, Mijn kind, het zijn tranen die veroorzaakt worden door zonden en onreinheden;” en als je Mij vraagt: "en die Wonden op Uw Lichaam? waarom zijn Uw Wonden wijd open?" zal Ik antwoorden: “die, Mijn kind, worden Mij dagelijks zonder medelijden toegebracht door hen die Ik het meest bemin maar die zich nu tegen Mij gekeerd hebben, Mijn Wonden wijd open latend", en toch waren zij degenen die ooit gezegd hebben: "we zouden graag Uw Wegen leren kennen en U willen volgen"; verstandelijk zijn ze in het duister, en niet totdat ze sterven aan zichzelf, zullen ze in staat zijn het Licht te zien;

vandaag, in deze vastendagen, kom Ik weer bij je; Mijn kind, zondaar, rechtschapen of onrechtschapen, door de mensheid afgewezen of op de een of andere manier heen en weer geslingerd in deze wereld, Ik kom jou roepen om je te verzoenen; ga je verzoenen met je broeder, want door je te verzoenen met hem verzoen jij je met Mij je God; bied Mij je vrede aan zoals Ik jou Mijn Vrede aanbied, volg Mij na en wees heilig; offer en vast, opdat je zult groeien in Mijn Geest die is: Liefde, Heiligheid en Waarheid;

wat Ik van jullie nodig heb is heiligheid; wees niet als jakhalzen die hun leven 's nachts leiden! want Ik kende jullie bedoelingen al lang voordat jullie geboren waren; in deze dagen stort Ik Mijn Geest uit over jullie volkeren zodat jullie groeien als gras waar veel water is; Ik daal neer op deze manier om jullie voorraadschuren te vullen met Mijn oogst, Ik kom jullie uit jullie lusteloosheid wekken en om jullie van jullie kwade wegen af te halen;

en nu richt Ik een speciale oproep aan al diegenen die onder Mijn Naam  werken voor Eenheid en Vrede; Ik vraag jullie bij Mij te komen als een kind, Mij aan te kijken, en de volgende vragen te beantwoorden: broeders, hebben jullie alles gedaan wat je kon om de eenheid van Mijn Lichaam te bewaren?  zeg Mij, broeders, waar is de Vrede die Ik jullie nagelaten heb, de Gave die Ik jullie geschonken heb? waarom scheiden jullie je ononderbroken af in Mij? proberen jullie oprecht weer verenigd te worden in je geloof en in de praktijk? Ik zeg jullie plechtig je geest te vernieuwen door een geestelijke revolutie, een revolutie van liefde; vergeef de wrok die jullie jegens elkaar koesteren en kom vernieuwd bij Mij, kom zuiver bij Mij; ontwaak uit jullie slaap! Ik klop aan jullie eigen deur; wees niet als zout dat zijn smaak verloren heeft, wees als een boom die zijn scheuten gracieus uitstrekt en draag de vruchten van heiligheid, vervul Mijn Wet door één te worden en elkaar te helpen;

zoals gisteren, sla Ik Mijn Ogen op tot de Vader en bid tot Hem:

"Heilige Vader,
bewaar hen die U Mij gegeven hebt
trouw aan Uw Naam,
opdat ze één mogen zijn zoals Wij,[2]
mogen ze allen één zijn[3]
Vader, Rechtvaardige,
herinner hen aan Mijn volgzaamheid,
Mijn nederigheid, Mijn oprechtheid
en Mijn grote liefde,
opdat ze Mijn Doodsangst beëindigen,
deze Doodsangst die de oorzaak is
 van zoveel bloedingen in Mijn Lichaam,
laat ze hun fouten erkennen
en zich verzoenen zodat,
wanneer ze komen om Mij te ontvangen
door Mij te drinken en te eten,
ze waardig komen;
Vader, roep de herders
en leer hen meegaand
en toegevend te zijn tegenover elkaar,
zelfverloochenend en nederig,
mogen ze in deze Vastentijd
Mijn Zoenoffer beseffen
en de ware Wijsheid zoeken in Mij;
amen” 

gelukkig de mens die naar Mij luistert, gelukkig degenen die Mijn Wegen volgen, gelukkig de mens die zichzelf vernedert, gelukkig de armen van geest, want hen behoort het rijk der Hemelen;

Ik, jullie Heer, zegen jullie en jullie families, en Ik laat Mijn Zucht van Liefde  op jullie voorhoofd achter en Mijn Vrede in jullie kleine harten, en vergeet nooit dat de Liefde altijd met jullie is;

wees één; 

 

(Boodschap van de Heilige Maria.)

vrede zij met jullie; voel Mijn Aanwezigheid in jullie midden … moge deze genade jullie allen gegeven worden...

beminde kinderen, Ik vraag jullie vandaag je ziel te zuiveren, bereid je ziel voor in deze Vastentijd zodat jullie begrijpen en ten volle doordringen in het Lijden van Christus; besef hoe Hij Zichzelf voor jullie offerde om jullie te bevrijden van alle slechtheid en jullie te zuiveren opdat jullie Zijn aangenomen kinderen konden worden; God vraagt om jullie verzoening en om boete te doen, heb berouw, en geloof in het Goede Nieuws; wees verzoend met God en jullie zullen Zijn erfgenamen worden van het Eeuwige Leven; God wil dat jullie volmaakt zijn en om de volmaaktheid te bereiken wil Ik jullie eraan herinneren dat jullie die niet kunnen bereiken zonder je te hebben verzoend door Hem en voor Hem; zelfverloochening zal jullie leiden op de weg naar de volmaaktheid;

Ik, jullie Heilige Moeder, ben voortdurend voor jullie allen Voorspreekster bij de Vader voor jullie vrijwillige overgave en dat jullie volmaakt zullen worden;  Jezus en Ik komen op deze manier tot jullie om jullie te waarschuwen en jullie uit je slaap te wekken; de tijd vliegt en hoewel velen van jullie zijn ontwaakt, heeft Satan, door een verdubbeling van zijn kwaadaardigheden en zijn valstrikken, een groot deel van jullie weer doen terugvallen in een diepe slaap; zijn bedoeling is het jullie te verdelen, ruzies onder jullie te veroorzaken en jullie van de Wijnstok af te snijden; weersta alle bekoringen, weersta het kwaad en overwin het met liefde; overwin egoïsme met offers; overwin kwaadwilligheid door goedheid; bewijs God jullie liefde voor Hem door goede daden; bemin jullie naaste als jezelf; Onze Boodschappen moeten worden opgevolgd en niet alleen gelezen, ze moeten geleefd worden; bewijs God dat jullie Zijn kinderen zijn door zuiver, nederig en gehoorzaam te zijn en jezelf weg te cijferen;

Mijn priesters … Ik bemin jullie, jullie die de schapen zijn die Jezus in Zijn Armen bijeen brengt en onderricht; kom uit het Heilig Hart van Jezus putten om jullie liefde aan te wakkeren tot een vurige vlam en die zo door te geven aan Jezus’ lammeren; volg de Koning van de Vrede en jullie zullen Hem leren kennen; Jezus die het Slachtoffer is zal jullie helpen jezelf meer te offeren; vind Hem, beminden, in eenvoud van hart; God is niet gecompliceerd, de Heilige der Heiligen spreekt eerst op de ene manier en dan op een andere om jullie te doen begrijpen dat de tijd dringt; Ik ben vervuld van smart en door tranen verstikt, en Mijn Hart zwelt van verdriet als ik zie dat zoveel van Mijn kinderen in diepe slaap zijn en al Onze Barm­hartige waarschuwingen verwerpen; Ik roep de hele dag, Ik verschijn over de gehele wereld, jullie smekend je te bekeren en je tot God te wenden;

Ik kom niet, Mijn beminde kinderen, om jullie verwijten te maken; Ik kom uit liefde om jullie te waarschuwen, jullie te helpen en jullie in je geestelijke groei te vormen; als jullie Moeder let Ik op jullie groei; Ik bemin jullie en het is Mijn bedoeling jullie op te voeden om in God te groeien; aanvaard met vreugde deze dagen van genade; God heeft jullie niet in de steek gelaten noch heeft Hij jullie veroordeeld; Hij heeft nooit Zijn Heilig Gelaat van jullie afgewend, ontvang dus Zijn Heilige Geest van Genade met vreugde en met gezang;

verblijd Onze Harten en verspreid Onze Boodschappen tot aan het einde van de wereld en bekeer door Hen andere zielen; Ik wil alle kerken vol zien, levend en warm, leef dus volgens Onze Boodschappen; Ik stort genaden over jullie uit om jullie te bemoedigen; wees gezegend en kom dichter bij het Kruis aan de Voeten van Jezus, zoals Ik en Johannes en de Heilige vrouwen; kom Hem aanbidden, kom Hem aanbidden, laat de Geest van Heiligheid op jullie blijven rusten  voor altijd en eeuwig;

Ik, jullie Heilige Moeder, zegen jullie en jullie families; 

­(Lezing uit de Heilige Schrift, Mt. 5:17-26.)


[1] Jes. 53: 7. 

[2] Joh. 17: 11.

[3] Joh. 17: 21. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message