DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Profetie Over Rusland

24 december 1989 

(Kerstavond) 

Jezus? 

Ik ben; ere zij God; 

Ere zij God. 

bid, Mijn kind; wijd jezelf aan Mij toe; Liefde is bij je en was altijd bij je, vanaf je wieg tot op de dag van vandaag, en zo zal het voor altijd zijn; blijf bij Mij en wijs alle verwarrende gedachten af; steun alleen op Mij, wees één met Mij; verzadig Mijn onverzadigbare dorst naar liefde, O Pantocrator; 

(De val van het Communisme in Roemenië) 

Mijn bloem, Ik ben het Licht van de wereld; zing en wees gelukkig, zing van vreugde want Ik ben het, Jezus, die deze wonderen verricht;

Mijn Kruis zal weer op elke kerk worden opgericht; zie je?[1] er komt weldra een universele vrede; Vrede staat op het punt te worden geboren; bid voor deze geboorte van Vrede en Liefde; vandaag voelt de aarde het begin van haar geboorteweeën; dit, Mijn beminden, zijn Mijn vroege tekenen van Liefde;[2] Ik ben de Meester van hemel en aarde, en Ik zal met Mijn Macht aan ieder volk laten zien dat Ik de Almachtige ben; Ik heb gezegd dat Ik met Mijn Adem al diegenen ten val zal brengen die jullie tot slavernij hebben gebracht; laat jullie volkeren beseffen dat alles aan Mijn Macht is onderworpen, en wat Ik met één adem gedaan heb voor Mijn Verheerlijking is; niemand is in staat Mijn Wet uit te wissen;

laat de volkeren beseffen dat Ik het ben, de Heer, die gekomen is om deze gevangenen te bevrijden uit hun gevangenis en tot Mij te verheffen; Ik ben Degene die jullie vijanden tot eeuwige schaamte bracht en dit is niet alles; Ik zal, met je zuster, Rusland, een verbond tekenen van Vrede en Liefde en haar misdaden zullen door Mij vergeten zijn en Ik zal haar weer tot Mijn Bruid maken, en uit haar hart zal dit lied weerklinken: 

“Ik zal mijn liefde voor Hem altijd bewaren,
en mijn verbond met mijn God zal standhouden;” 

Mijn Ziel dorst naar dit glorievolle moment; het is Mijn bedoeling door je zuster Rusland Mijn pracht en Mijn heerlijkheid te laten zien aan ieder volk dat leeft onder deze hemelen; Ik zal haar bekleden met Mijn schoonheid en met Mijn rechtscha­penheid, en Ik zal haar met trots aan je broeders[3] laten zien, zodat zij Mijn schoon­heid en Mijn rechtschapenheid mogen zien door haar en in haar; dochter, de bruiloft van de bekering van je zuster zal spoedig plaats vinden;

Ik heb gezegd dat Ik Degene ben die neerdaalt in de ellende van jullie tijdperk om de verdrukten te troosten en haar gevangenen te bevrijden uit de gevangenis en hen te bevrijden die leven in de duisternis van de kerker; Ik ben het, jullie Verlosser, die komt om jullie te redden uit de kaken van de rode draak; Ik ben het, jullie Jezus, Mijn duiven, die jullie kooien komt openbreken om jullie te bevrijden; Ik ben het, jullie Heilige die jullie nooit verlaten heeft; en Ik zeg jullie waarlijk: jullie poorten[4] zullen voor Mij niet gesloten zijn;

Vassula, Ik zal al deze kwade machten omverwerpen door smaad en vernedering, deze machten die Mijn Huis kapotsloegen en er gapende graven van maakten; Mijn Licht zal je zuster Rusland doen verrijzen en al haar buurlanden, Ik zal al jullie kooien openbreken en jullie bevrijden; leer dat redding en bevrijding alleen van Mij komen; bid voor je zuster, bid voor haar buurlanden; 

Mijn Heer, U hebt gezegd: ‘tegenspoed komt over de mens die goederen vergaart die niet van hem zijn en zich bezwaart met verplichtingen; zullen zijn schuldeisers niet plotseling opstaan, zullen die niet ontwaken? Dan zal hij hun slachtoffer[5] zijn.’ Dat is precies wat er in Roemenië gebeurd is, maar onschuldige mensen betaalden het met hun bloed. 

wees ervan verzekerd dat Ik alle heilige martelaren van jouw tijd bij Mij heb, slachtoffers van Satans woede; Ik heb al diegenen bij Mij die als slachtoffer stierven; Ik zeg je dat zijn woede zodanig was, dat hij, terwijl hij wist dat hij zijn greep aan het verliezen was,  van plan was elke bloem van Mij te vernietigen; 

(Vanuit de hoogte keek Jezus toen neer op Roemenië.) 

huil niet, kleintje,[6] want Ik, de Heer, zal je ruïnes weer opbouwen en je laten groeien  om te getuigen in Mijn Naam; Ik zal je grote dingen laten zien onder Mijn Naam; eindelijk vrij! vrij om tot Mij te komen, je Verlosser, en te leven in Mijn Heilig Hart; Ik zal je vijanden, die ook Mijn vijanden zijn, vervolgen met Mijn Licht; huil niet om je kinderen die niet meer zijn, want vandaag zeg Ik je dat Ik elk van hen in de diepten van Mijn Hart heb geplaatst; 

Gezegend zij onze Heer, de God van Medelijden,
want Hij heeft Zijn volk bezocht,
Hij is  hen ter hulp gekomen,
Hij is gekomen om Licht te brengen
aan hen die in de duisternis en in de schaduw van de dood leven.
Eer zij Hem die komt om onze voeten te leiden
naar  de weg van Vrede en Liefde.
Amen.


[1] In een visioen zag ik het dak van een kerk met twee of drie mannen daarop, zwoegend om een zwaar kruis weer op zijn plaats te zetten.

[2] Op 29 november, een maand voor de gebeurtenissen in Roemenië, gaven Jezus en onze Heilige Moeder ons een Kerstboodschap die ik op 22 december voorlas aan de gebedsgroep. De Boodschap van onze Heilige Moeder zinspeelde op de vrijheid van Roemenië.

[3] De Heer doelt hier op de Rooms-Katholieken.

[4] De poorten van Roemenië.

[5] Habakuk 2:7.

[6] Jezus bedoelt Roemenië. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message