DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Feest Van Het Heilig Hart
Ik Ben Op Zoek Naar Jullie Hart

1 juni 1989

(Feest van het Heilig Hart.) 

Heilig Hart van Jezus?

Ik ben; vandaag, roept Mijn Heilig Hart alle volkeren op om Mijn Stem te horen: Ik ben Liefde, Ik ben Vrede, Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; er is geen andere Toevlucht voor de redding van jullie ziel dan in Mijn Heilig Hart; dochter, schrijf met Mij het gebed op dat Ik je vorig jaar heb gedicteerd;

      O Heilig Hart van Jezus,
      leer mij Uw Wegen kennen,
      Heilig Hart van Jezus,
      leid mij op de Weg van de Rechtschapenheid,
      houd mij ver van de boze
      en lever mij niet over aan zijn wil,
      Heilig Hart van Jezus,
      wees mijn Beschermende Rots
      want U bent mijn Toevlucht,
      bestem Uw Liefde en Vrede
      om mij te leiden en te bewaren,
      amen;

Heilig Hart van Jezus,
U laat een stortregen van
zegeningen op ons neerkomen.
Heilig Hart van Jezus
U geeft aan de eenzamen
een blijvend Thuis.
Uw familie heeft een Thuis gevonden.
Gezegend zij onze Heer 
die ons dag na dag redt
en ons één voor één
in Zijn Heilig Hart opneemt.
Gezegend zij onze Heer
die onze lasten draagt
en ons lijden deelt. 

Heer?

Ik ben; voel Mijn Aanwezigheid; keer in jezelf en luister naar Mij;

(Boodschap voor de gebedsbijeenkomst.)

vrede zij met jullie allen;

Ik ben de Heer, jullie Verlosser, en Degene die jullie hart zoekt; Ik ben Degene die onvermoeibaar voor elke deur staat en klopt; Ik ben Degene die de zondaar achtervolgt en Degene die de wijze verbluft doet staan; Ik ben Degene die Mijn zegeningen vermeerdert en jullie behoedzaam voorbereidt om Mijn Nieuwe Jeruzalem[1] binnen te gaan; Ik ben de Heilige Drie-Eenheid, allen in Eén en Dezelfde, die met Mijn Reddingsplan jullie allen voorbereidt om jullie te verenigen in één enkele heilige kudde; Ik ben Degene die de hoge bomen in hun groei belemmert en de kleine toestaat te groeien;

vrees niet, beminden, want Ik zal in deze wildernis nieuw zaad van Liefde en Vrede zaaien; Ik zal Mijn tuin weer laten herleven, zodat de goddelozen en slechten zien en weten dat Mijn Goddelijke Hand op jullie allen rust; de stenen harten zullen Mijn Grenzeloze Barmhartigheid begrijpen, en dat Ik, de Heilige, onder jullie verblijf; Ik houd je bij je rechterhand, voel Mijn Tegenwoordigheid; Ik zal je niet in de steek laten, wees dus niet bevreesd; ja, Ik zal ieder van jullie bij de hand nemen en vormen, opdat jullie kinderen van het Licht worden genoemd en de zaak van de gerechtigheid dienen; Ik, de Heer, heb vanaf het eerste begin gezegd dat Ik wil dat jullie heilig zijn zoals Ik Heilig ben; 

daar Ik jullie God ben en jullie Mijn volk, zullen jullie Mijn Wet moeten onderhouden;  Mijn Wet is een wet van Liefde; leer Mij te beminnen, leer Mij te aanbidden; Ik ben op zoek naar jullie hart; luister niet naar de wereld, luister naar Mijn Kreet van Liefde; luister naar Mijn hartkloppingen, elke harteklop is een roep om een ziel; 

kom tot Mij in Mijn geopende Armen, vertrouw jullie toe aan Mijn omarming, en voelt deze Liefde die Ik voor jullie koester, voel deze Barmhartigheid die Ik voor jullie allen heb! keer terug tot Mij en Ik zal jullie genezen; bewaar Mijn Woorden en prent ze in jullie hart; laat niet toe dat Mijn Woorden worden weggedragen door de vier winden;

kom en vestig jullie ogen op Mij en sta niemand toe jullie ogen van Mij af te wenden; besef de Genaden die Ik jullie aanbied wanneer Ik, de Heer, …

bloem, overwin je onverschilligheid;

Heer Jezus, help mij eruit! 

maak Mij blij en hoor Mij;

Help mij U te horen, Heer.

[2]aanwezig ben; Ik vraag jullie allen dringend om jullie schuld te belijden en naar Mij te verlangen; Mijn Geest van Genade wordt over jullie allen uitgestort, om jullie weg te halen uit deze geest van lusteloosheid die zwaar op jullie drukt en jullie te doen herleven voordat jullie beginnen te vergaan, open dus jullie oren en hoor Mij; Ik weet dat de meesten van jullie nu dood zijn, hoewel jullie geloven dat je leeft, maar dat komt door jullie weerstand om je helemaal aan Mij over te geven;

vertrouw Mij en bied Mij geen weerstand, verlaat je op Mij; geef je over, geef je over, sta Mij, jullie Liefhebbende God toe, de Veroveraar te zijn van jullie kleine hart; wees niet bang, Ik ben Liefde, en Liefde verlangt ernaar jullie hart mooi te maken, dus wees attent op Mijn Woorden; ze mogen jullie eenvoudig schijnen, maar Ik ben een God van Eenvoud; Ik ben Zachtmoedig en Nederig;

Ik weet dat velen van jullie nooit ophouden te denken dat Ik Mijzelf herhaal, maar dat komt omdat het lijkt dat Mijn Woorden helemaal niet tot jullie doordringen! als Ik Mijzelf herhaal, is het vanwege jullie onverschilligheid, vanwege jullie doofheid; het komt omdat zo velen van jullie Mijn Woorden niet in praktijk brengen;

Ik kom jullie Mijn Hart in Mijn Hand aanbieden, Ik kom jullie Mijn Vrede en Mijn Liefde aanbieden, Ik kom om jullie allen weer te verenigen tot één enkele Kudde, Ik kom om dit dode tijdperk tot een levend tijdperk te verheffen; kom en prijs Mij, jullie Heer; Ik, jullie Heer, Ik, die Mij tot jullie neerbuig van Mijn Hemelse Troon om jullie naar Mij op te trekken en jullie te doen herleven; prijs Mij, jullie allen die gewacht hebben op Mijn Geest van Genade om over jullie te komen; ga en verkondig Mijn Gerechtigheid aan alle naties, en laat Mijn Boodschap de uiteinden van de aarde bereiken, laat hun Mijn Kreten om Liefde horen; wees nu vol vreugde en gelukkig, gij allen die naar Mij dorst, want Ik zal jullie laven; droog jullie tranen, gij allen die dag en nacht verdrukt wordt, want Ik ben hier om jullie te troosten en te behoeden;

Mijn Heilig Hart roept jullie allen om tot Mij te komen in heiligheid; steun op Mij en Ik zal jullie leiden naar Mijn Tabernakel, waar Ik dag en nacht op jullie wacht; Ik offer Mijzelf elke dag aan jullie; kom, kom en ontvang Mij in heiligheid en zuiverheid; beledig Mij niet; wees zuiver en heilig als jullie Mij ontvangen; keer in jezelf en erkenMijn Levende Tegenwoordigheid in de kleine, witte Hostie; laat Mij jullie heiligheid en zuiverheid voelen; O, als jullie eens wisten wat een Genade Ik jullie aanbied!

 

kom, maak Mij blij en mediteer over Mijn Boodschap, maak mij blij en leef Mijn Boodschap, maak Mij blij en verander jullie leven; gelukkig de mens die mediteert over wat Ik hem vandaag aanbied en die zijn hart bestudeert en zijn ziel onderzoekt, want Ik zal hem opwekken; gelukkig zijn Mijn priesters, bisschoppen en kardinalen die tot Mij komen zoals de tollenaar[3] die zijn schuld erkent, want in deze harten zal Mijn Woord wortel schieten en gedijen; Ik zal dan hun ogen ontsluieren zodat ze mogen zien en begrijpen met hun hart dat alles wat Ik nodig heb Liefde  is, Liefde en Aanbidding;

maar helaas! zo velen van deze geestelijken zijn gevallen voor de charmes van Satan! hoe kan Ik hun vormelijkheden en hun pseudo nederigheid verdragen als in hun binnen­ste de liefde ontbreekt? wie is er overgebleven om Mij te aanbidden? wie onder al dezen zal de eerste zijn om het voor­beeld te geven aan Mijn kinderen en komt tot Mij met zijn hart vol liefde en werpt zich neer  in Mijn Heilige Aanwezigheid en aanbidt Mij in stilte?

alles wat Ik vraag, beminden, is liefde in heiligheid; Ik ben op zoek naar jullie hart; kom en offer Mij jullie hart en Ik zal het verzadigen met Mijn Liefde zodat jullie ook op jullie beurt de harten van Mijn kinderen mogen vullen; Ik ben jullie Heilige die jullie deze eenvoudige vraag stelt: waar is de kudde die jullie eens werd toevertrouwd, de kudde die jullie trots was?[4] zuiver jezelf, heb berouw, gehoorzaam de Vicaris van Mijn Kerk, Johannes-Paulus II, die jullie nooit verlaat maar die jullie terzijde schui­ven en negeren; jullie allen die hem nog bespotten drukken zo zwaar op Mijn Heilig Hart ... verraden, Ben Ik, en door de Mijnen ... voor hoelang nog zijn jullie als een bedrieglijke oase voor Mijn kudde? een luchtspiegeling in een eindeloze woestijn?

broeders, alles wat Ik van jullie vraag is Liefde; kom Mij aanbidden, besteed geen tijd met Mij te zoeken waar Ik niet besta; wees het voorbeeld voor Mijn kudde; Liefde wacht, kom Mij aanbidden, kom Mij aanbidden, jullie God en jullie Koning; kom bij Mij terug, Mijn broeders, en Ik, jullie Jezus, met Mijn Heilig Hart dat klopt met een eeuwigdurende liefde, Ik zal medelijden met jullie hebben, Ik zal jullie zonden aan Mij voorbij laten gaan en jullie nooit meer aan een enkele herinneren;

zoek Mij zolang Ik nog gevonden kan worden in Mijn Barmhartigheid,[5] en Ik zal komen en de ogen van de blinden openen en de oren van hen die Ik doof heb gemaakt, zal Ik ontsluiten; Ik zal jullie toestaan Mijn Licht te zien en Mijn Woord te horen en te begrijpen, zodat jullie bekeerd mogen worden en in staat zullen zijn Mij, jullie God, te loven en te prijzen en te verheerlijken uit de diepste diepten van jullie hart;

Ik, de Heer, plaats Mijn Hand op jullie hoofd en zegen jullie; wees één; 

 

Ik zegen je, Mijn kind; kom, hoor Mijn Moeder;    

bloem, voel Mij; Ik bemin je, onthoud dat Ik je zal verdedigen zoals een leeuwin haar welpen verdedigt; wees gezegend en luister naar Mijn Boodschap: 

Mijn kindertjes, bied geen weerstand aan Gods Oproepen; geef je over, steun op Hem en laat Hem jullie hart onderwerpen; luister naar Hem en doe wat Hij zegt; Ik ben jullie Heilige Moeder die jullie allen eraan herinnert dat het Woord van de Heer Leven is, Gods Woord is Licht; velen van jullie horen Zijn Smeken om Liefde, maar toch, zodra jullie deze plaats verlaten, slokt de wereld jullie weer op en dan is Zijn Smeekbede om Liefde vergeten;

in Mijn laatste Boodschap heb Ik jullie gevraagd te mediteren en jullie geweten te onderzoeken; vandaag vraag Ik jullie: waarom komen zo velen van jullie die Mijn Boodschap hebben gehoord, vandaag om te luisteren naar een nieuwe Boodschap, terwijl de vorige noch overwogen werd noch opnieuw gelezen?

Mijn Onbevlekt Hart bemint jullie allen, dierbare kinderen, en dat is de reden waarom Ik jullie vandaag vraag Mijn eerdere Boodschap opnieuw te lezen  en haar in praktijk te brengen; Ik bemin jullie allen, vergeet nooit dat Mijn Onbevlekt Hart jullie balsem is voor jullie verdriet;

Ik zegen jullie allen, in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, amen;

(De te lezen Schriftpassages waren: 1 Tim. 4:1-16; 1 Tim. 6:20-21; 2 Tim. 2:14-26 en 2 Tim. 3:1-17.)


[1] Dat wil zeggen: in onze nieuwe status, na te zijn gezuiverd.

[2] Jezus zet zijn dictaat voort.

[3] Luk. 18: 9-14.

[4] Jer. 13: 20.

[5] Voordat Zijn Gerechtigheid komt.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message