DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Liefde Is De Wortel Van De Boom Des Levens
De Schriften Worden Vervuld
Geef Je Wil Aan Mij

1 mei 1989 

Heer, zou U Uw Boodschap voor de bijeenkomst van 19 mei willen schrijven? 

ben je klaar? 

Ik ben nooit klaar, maar U kunt mij bereid maken. 

vraag en het zal je gegeven worden; 

Ik vraag U, mijn Heer, mij bereid te maken Uw Stem te horen en te schrijven. 

open je oor dan en luister goed; schrijf:

vrede zij met jullie allen; Ik ben de Heer, Emmanuel, de Heilige der Heiligen die Mijzelf openbaar door dit zwakke instrument;

Ik kom bij jullie, kleinen, een volk zo hoog begunstigd; bij jullie kom Ik,  en onthul Mijn Heilig Hart voor jullie ogen; Mijn Heilig Hart is Heilig, Zuiver en vol Liefde; dus ontwaak zoals in het verleden, ontwaak uit jullie luiheid, ontwaak en voel Mij;

Mijn Geest wordt voortdurend in zo’n grote overvloed over jullie uitgestort, en toch hebben zo velen van jullie het nog niet begrepen... Ik, de Heer, heb profeten gevormd sinds Ik jullie geschapen heb, maar de Mijnen herhalen wat ze altijd hebben herhaald ... ze vervolgen nog steeds al Mijn profeten en jagen hen op van stad tot stad; het Heilige Bloed van Abel wordt zonder ophouden vergoten; deze mensen vragen Mij om rechtvaardige wetten, ze willen Mij dicht bij zich te hebben, maar als Ik hun Mijn Heilige Geest van Genade zend, sluiten ze hun ogen en weigeren te horen, ze laten hun hart veranderen in graniet; ze komen bijeen, en verjagen Mijn Heilige Geest van Genade, zoals men een kwade vogel verjaagt;

Mijn Heilig Hart doet pijn ... doe open! doe open![1] versper Mijn Weg niet! verwijder die versperringen die enkel Mijn mensen, die jullie hebben laten verhon­geren, verhinderen Mij te bereiken; Ik ben bij jullie gekomen, om jullie te genezen en jullie te troosten; Ik ben gekomen om jullie Vrede en Liefde te brengen, Ik ben gekomen om Mijn land vruchtbaar te maken en zijn grond te bewerken;

Mijn Naam is Heilig en heilig zijn Mijn voorschriften en Mijn wetten; ja, Ik zal deze dorstige grond bevloeien met Mijn Liefde en Ik, de Heer, zal Mijn Geest blijven uitstorten over Mijn kinderen en hen zegenen;

hebben jullie het niet gemerkt? hebben jullie niet gemerkt dat Ik jullie voorbereid om een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde te ontvangen die Ik jullie lang geleden heb beloofd? hebben jullie het nog niet begrepen? hebben jullie niet gezien hoe Ik werk? Ik wenk jullie allen van de ene hoek van de aarde naar de andere om naar Mijn Stem te luisteren;

ach! beminden, Ik ben gekomen om jullie pijnen, jullie wonden en jullie gebreken te helen, alles wat jullie zo wreed is toegebracht in deze duisternis; nee, beminden, jullie wonden zijn niet ongeneeslijk, jullie verwondingen zijn te genezen, want Ik-Ben-Met-Jullie en jullie zo nabij; kom dus bij Mij met liefde, vraag Mij met liefde en jullie zullen ontvan­gen, roep Mij aan met liefde en Ik zal jullie verhoren; Ik zal jullie optillen naar Mijn Borst en jullie wiegen, jullie troos­ten; hoor Mijn Oproep van Liefde en Vrede;

Liefde bemint jullie; Liefde is de Wortel van de Boom des Levens, laat het dus LIEFDE zijn die uit jullie hart komt; als Liefde Zich openbaart waar het kwaad is, wist Liefde alle kwaad uit, zij lost het op zoals nevel wordt opgelost door de eerste warme stralen van de zon;

omwille van Mijn vromen zal Ik alle lijken laten herleven; Ik zal niet stil blijven zitten; Ik zal jullie allen door Mijn Woord opwekken; Ik zal niet stil zijn totdat Ik Mijn Lichaam zal Verheerlijken en Mijn hele Kerk zal vernieuwen; leer, jullie allen die Mijn Geest van Genade willen onder­drukken en die Mijn Stem willen dempen, dat jullie kwade pogingen en jullie kwade bedoelingen allemaal vergeefs zijn; Ik blijf Mijn Hand naar iedereen uitstrekken, zelfs naar de opstandigen, zelfs naar hen die Mij nacht en dag uitdagen, begrijp je?

jullie zijn allen Mijn Volk, ’t maakt niet uit van welk geloof of ras; bedenk dat Ik LIEFDE ben en dat Ik jullie allen geschapen heb;

vandaag strekt zich Mijn Reddingsplan uit over de gehele wereld; Ik heb, en zend nog steeds boden uit naar elk volk om jullie in je geloof vooruit te laten gaan, om jullie te bekeren, om vrede en liefde te vestigen, om jullie te verenigen; probeer dus niet Mijn Stem en de Oproepen van Mijn Moeder te onderdrukken; Onze Stemmen zullen op jullie blijven komen als een hamer die de rotsen[2] verbrijzelt tot op de Dag van Mijn Glorie;

verheug jullie en juich over Mijn Vruchtbare Wijngaard, want het is door Mijn Eigen Hand dat de grond is omgewoeld en bewerkt, door Mijn Eigen Hand zijn de doornen en distels uitgerukt en verbrand; met Mijn Eigen Mantel bescherm Ik Hem tegen de droge winden en stormen die van Mijn vijand komen; Ik ben zijn Toegewijde Bewaker die ijverig en voor altijd over Hem waakt; deze Wijngaard is Mijn Geschenk aan jullie, en Zijn Druiven zullen gratis aan jullie aangeboden worden en de hele wereld vullen en voeden;

ach, beminden van Mijn Ziel, luister aandachtig naar Mijn Woorden en probeer ze te begrijpen; twijfel niet, en stel Mij niet voortdurend op de proef... Ik, de Heer, zeg jullie zeer plechtig: de Schriften worden vervuld; dus waarom zijn zo velen van jullie verbaasd over de uitstorting van Mijn Geest? waarom zijn jullie verbaasd als jullie jonge mensen visioenen zien?

Ik kom voor jullie staan om jullie kennis van Mijn Woord te herzien; Ik kom met grote liefde om de lijken van Mijn zonen en dochters te doen herleven; Ik kom om jullie te bekeren en jullie aan Mijn Geboden te herinneren; Ik kom om de zondaar tot biechten op te roepen; Ik kom om al die priesters, bisschoppen en kardinalen tot berouw op te roepen die Mijn Heilig Hart zo verschrikkelijk hebben gewond en Mij hebben verraden, hun Vriend en God;

Ik kom niet als een Rechter, nog niet, Ik kom tot jullie als De Bedelaar in lompen en barrevoets met uitgedroogde lippen, bedelend en klagend om wat liefde, om wederliefde; vandaag hebben jullie een Klagende Bedelaar voor je, met voortdurend uitgestrekte Hand, die jullie smeekt om wederliefde: "Ik smeek jullie, kom terug bij Mij en bemin Mij, leer Mij te beminnen, leer Mij te beminnen, sluit vrede met Mij, sluit vrede met Mij, Ik zal jullie niet afwijzen, Ik Ben Liefde en Ik bemin jullie voor altijd­";

kom bij Mij zolang het Uur nog niet gekomen is, wacht niet tot Mijn Gerechtigheid aanbreekt, laat niet toe dat Mijn Gerechtigheid jullie onverwacht overvalt; bedenk dan, dat Ik in dit verschrikkelijke, ontzagwekkende Uur, voor jullie zal staan als een Majesteitelijke Strenge Rechter, en dat Mijn Stem, die als van een klagende bedelaar was, zal veranderen in een dreigend en Verslindend Vuur, in wolk­breuk, stortbui en hagelstenen; Mijn Adem zal zijn als een stroom van zwavel die overal vuur zal ontsteken, om jullie allen te zuiveren en te vernieuwen en jullie te verenigen tot Eén Heilig Volk;

gelukkig al diegenen die op Mij hopen en Mijn Geest van Genade verwelkomen die Ik nu zo overvloedig uitstort over de gehele mensheid, want jullie zullen Mij, jullie God, zien;

gezegend zijn de armen van geest, want hun behoort het Rijk der hemelen;

gelukkig zijn al diegenen die oren hebben om te horen en eenvoudig van hart zijn, die Mijn Geest van Genade verwelkomen met een kinderlijk geloof, want in deze kleine harten zal Mijn Woord wortel schieten;

gezegend zijn zij die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid want hun behoort het rijk der hemelen; nog een klein poosje, Mijn kleine duiven en Ik zal met jullie zijn, heb Mijn Vrede;

Ik zegen ieder van jullie; Ik, Jezus Christus, zegen en vergeef jullie vervolgers, want ze weten niet wat ze doen; Ik, de Heer, bemin jullie allen voor eeuwig; 

(De Heer wees toen aan welk gedeelte uit de Schrift ik aan hen moest voorlezen. Het is  Hebreeën 3:7-19 en 4:1-16.) 

Jahweh, mijn Abba,
herinner mij aan Uw geboden
zodat ik ze mag volgen en U trouw ben.
Ik weet dat Uw verordeningen rechtvaardig zijn, mijn Abba,
en ik weet en geloof dat U mij doet lijden uit trouw,
het was goed voor mij om van Uw bittere Kelk
te proeven en te drinken.
Laat nu, Heer, alstublieft, Uw Liefde mij troosten,
kom en behandel Mij met tederheid en ik zal leven
omdat Uw Wet mijn leven is en mijn vreugde,
leid mijn stappen naar Uw Huis zoals U mij beloofd hebt,
ik verlang naar U, Vader in de Hemel,
ik wacht op U, Jahweh, mijn Abba,
ik wacht op U. 

Liefde bemint je, Mijn kind, en Ik zal niemand toestaan jou van Mij te scheiden; je bent nu een deel van Mij, laten we werken; 

(Later:) 

(Ik zag ’s nachts in een droomvisioen het portret van Jezus (schilderij). Ik merkte dat de Ogen van Jezus zich vulden met tranen, en voordat ze op de grond zouden vallen snelde ik toe en opende mijn hand. Met de palm van mijn hand vol kostbare tranen van Jezus wilde ik weglopen. Ik overwoog of ik Zijn Tranen zou drinken.) 

dochter, heb Mijn Vrede; kom, Ik ben met je! ben je gelukkig dat je bij Mij bent? 

O ja, mijn Heer Jezus! 

en ben je nog steeds bereid Mij je wil te geven en voor Mij te werken? 

Ja Heer, noem mij alstublieft weer Uw naam. 

Ik ben de Heer Jezus Christus, je Verlosser; 

Ja Heer, als dit Uw wens is. 

het is Mijn wens, offer Mij dan je wil en Ik zal hem gebruiken; 

Ik offer U mijn wil, neem mijn wil en doe met mij wat U behaagt. 

neem dan Mijn Hand; Ik en jij, samen; Ik bemin je, bemin Mij;   

 

(Hier probeerde ik tot rust te komen voor de Heer. Ik probeerde Zijn Heilige Aanwezigheid te voelen en één te zijn met Hem.) 

kleintje, telkens wanneer Ik voel hoe jij je inspant, verheugt Mijn Heilig Hart zich intens; Ik Ben De Allerhoogste en Ik bemin je; wil je tot rust komen en met geloof bidden? 

Ik zal het proberen mijn Heer. Help mij te bidden zoals U dat wilt. 

vertrouw jezelf dan helemaal aan Mij toe; doe Mij een plezier en zeg tegen Mij: "Jezus, ik bemin U"; maak Mij gelukkig met spontane woorden van liefde die in alle oprechtheid uit het hart komen; Mijn Heilig Hart is je Toevlucht, rust in Mij; kom, vermeerder je liefde voor Mij, Ik wil dat je volmaakt bent! 

Ik wil Uw Wil doen en U ten volle behagen. 

Ik zal je helpen, Mijn Vassula; wij, ons? 

Voor altijd. 

kom, rust in Mijn Hart, 

Rust in het mijne, Heer. 

dat zal Ik;


[1] Jezus schreeuwde luid.

[2] Rotsen = de stenen harten. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message