DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Keer Terug En Heb Berouw
Sta Toe Dat Mijn Geest In Jullie Groeit

5 oktober 1988 

Mijn Heer? 

Ik Ben; Ik ben het, de Heer, die jullie allen bemint met een eeuwigdurende liefde, Ik ben echt altijd onder jullie Aanwezig;

sinds het begin van de tijden, telkens wanneer Mijn kinderen tot opstandigheid vervielen, ben Ik, de Heer, neergedaald via heel zwakke instrumenten om hen Mijn waarschuwing te geven en hen naar Mij terug te brengen; Ik, God, werkte altijd op dezelfde wijze; Ik daalde neer als een Hamer om de rotsen te breken, om de harde korst te breken die het hart van Mijn schepping bedekt; Ik openbaarde Mij altijd wanneer Mijn schepping Mijn hulp nodig had, of wanneer zij zeer laag viel, zo dichtbij als mogelijk aan Satans poorten;

Mijn Vassula, door Mijn hele Boodschap van Vrede en Liefde roep Ik, Ik roep en schreeuw het uit in grote doodsstrijd tot jullie allen, om naar Mij terug te keren en berouw te hebben; Ik schreeuw het uit in deze wildernis, maar Mijn Stem klinkt als een echo, weerkaatsend in een leegte ... als jullie Mij tenminste zouden willen horen en jullie harten openen zodat Ik jullie kan genezen!

Ik daal neer in deze Grote Wildernis, op zoek naar Mijn overgebleven bloemen, maar Ik struikel alleen over rotsen, rots na rots; Ik draai Mij hoopvol om, maar Ik zie slechts doornen en distels die Mij en de weinigen die Mij beminnen, schrammen; Ik zoek naar liefde, maar Ik vind haat; Ik moet getroost worden, maar Ik vind geen troost; Ik dorst naar medelijden, maar Ik vind slechts bespotting; Ik vind geen liefde, Ik vind geen hoop, geen geloof in deze generatie,[1] want ze zijn opgehouden Mij te aanbidden; al Mijn angst is werkelijkheid geworden! O tijdperk van helemaal geen geloof! van geen hoop! van geen liefde! jullie zijn opgehouden Mij te aanbidden en Mijn Heilige Naam betekent nu niets meer voor jullie! ja, Mijn Naam is zonder betekenis voor jullie ... als jullie Mijn wegen gevolgd hadden en geluisterd hadden naar Mijn kreten, zou heel deze wildernis er niet zijn geweest; Ik vraag aan hen die Mij beminnen, te bidden voor jullie broeders die dat niet doen; herhaal niet de fouten die jullie voorouders begingen op de dag van de Opstand, die dag van de Bekoring in de wildernis;

Mijn groene weiden van lang geleden liggen onvruchtbaar en verlaten en Mijn kleine kudde is geslagen door haar eigen herders, en door hen verstrooid ... waarom Mij tergen? waarom? elke generatie die Mij afgewezen heeft is gestraft; maar jullie gedachten zijn slecht, aangezien jullie niet ophouden jezelf te bedriegen door te denken dat jullie het beter doen dan de Farizeeën, en zeggen: "als wij toen geleefd hadden, zouden we nooit meegewerkt hebben aan hun slechte daden, ons geloof zou ons hebben gered!" Ik zeg jullie vandaag dit: jullie ontvangen Mij niet veel anders dan in die dagen toen Ik bij jullie was in het vlees, velen van jullie hebben Mijn Boodschappen[2] veroordeeld nog voordat jullie wisten wat ze inhielden!!

dochter, Ik kwam bij hen in hun wildernis om hun te zeggen dat Ik de Messias was die zij verwachtten, maar zij geloofden Mij niet, verwierpen Mij, zij vervolgden Mij en  kruisigden Mij; vandaag komt Mijn Heilige Geest bij jullie in jullie duisternis, maar jullie slagen er niet in Zijn Werken aan te nemen door jullie ongehoorzaamheid en de aantrekking van de zonde die zich in jullie heeft opgehoopt;

de wildernis van jullie tijdperk heeft alle andere wildernissen overtroffen; waarom zijn ze verbaasd en zelfs geërgerd en verveeld tegenover Mijn Geest die neerdaalt om hen te verlichten? hun loomheid heeft woestijn na woestijn laten ontstaan! rots na rots! Ik stik en verstik bij het zien hoe de zo weinige overgebleven bloemen door deze opstandelingen worden vertrapt! Vassula, als het niet was omwille van je Heilige Moeder die Mijn Arm ervan weerhouden heeft hen te slaan, en als het niet was vanwege Mijn Onpeilbare Barmhartigheid, zou Ik, die ook een God van Gerechtigheid ben, hen al lang geleden geslagen hebben; want deze generatie heeft een nieuw Sodom en Gomorra onder zichzelf geschapen;

ze zijn zelfs zo ver gegaan te geloven dat de rampen die hen nu treffen van Mij komen; ze hebben nooit begrepen hoe kwaad kwaad aantrekt en dat ze nu betalen met hun eigen munt;

Ik wil dat al degenen die Mij beminnen bidden, bidden, bidden dat er een einde komt aan deze Opstandigheid; Ik wens Mijn vrienden te bemoedigen om door te gaan met hun goede werken;[3] Ik zegen allen die Mijn graankorrels van Vrede en Liefde uitstrooien; vertrouw helemaal op Mij tot het eind; Ik vraag jullie ook plechtig om te bidden om Mijn Heilige Geest van Begrip om jullie allen te verlichten; hoelang nog zullen ze de Schriften niet begrijpen? hoelang nog zullen ze Mijn Mysteries afwijzen? vind Mijn Vruchten in de Spreuken; begrijp, en als jullie er moeite mee hebben om te begrijpen, vraag dan Mijn Heilige Geest van Inzicht op jullie neer te dalen; veel van Mijn Mysteries liggen nog verborgen en worden ontsloten in Mijn Wijsheidsboeken;[4]

Ik beloof jullie dat Liefde zal terugkeren als Liefde en onder jullie zal leven; Ik zal Mijn Huis herstellen, Ik zal jullie een Nieuw Jeruzalem brengen; een Stad van Recht­schapenheid, een Getrouwe Stad, want Gerechtigheid zal zegevieren; kom, verzamel Mijn Oogst; vrienden, haal deze Oogst binnen die Ik in het geheim heb klaar gemaakt; verzamel Mijn Werken en verspreid ze; ze zullen de woestijnwinden verfrissen; ze zullen de dorre grond bevloeien en weer leven brengen in deze Wildernis; bid, Mijn Vassula, om Mijn Terugkeer; 

O God, ja! KOM! KOM bij ons,! O Heer, kom terug bij ons!! 

dat zal Ik, zeer spoedig; Mijn Terugkeer is nu niet ver meer; zeg tegen alle anderen te bidden om Mijn Terugkeer; Ik, de Heer Jezus Christus, de Redder, zal alles herstellen wat beschadigd is en nog beschadigd zal worden; vergeet niet de Grote Beproeving die Mijn Kerk zal ondergaan voordat Ik Haar geheel vernieuw ...

dus, Mijn kind, sta Mij toe je te gebruiken als Mijn schrijftafel; deel Mijn Kruis van Vrede, van Liefde, met Mij je Heer; wij, ons, voor eeuwig; 

Ja, Heer. 

wij, ons? 

Ja, Mijn Heilige Moeder, voor eeuwig. 

(Een Boodschap, gegeven aan een groep die mij ontmoet, om aan hen voor te lezen:) 

Mijn Overvloedige Liefde zal ieder van jullie zoeken, Ik ben niet ver van jullie, we eten samen ... we doen dingen samen ... voel dus Mijn Aanwezigheid; keer terug naar Mij en Ik zal ook terugkeren naar jullie;[5] Mijn Aanwezigheid zal door velen van jullie worden gevoeld om jullie te bemoedigen; ieder die Mij zoekt zal Mij vinden; sta Mijn Geest toe in jullie te groeien; neem Mijn Hand, kinderen, en wees bereid Mij te volgen;

Ik, Jezus, geef jullie Mijn Vrede, deze Vrede die ontbreekt in deze wereld; Ik heb jullie nooit verlaten; heb Ik niet gezegd dat Ik altijd bij jullie zal zijn tot het einde der tijden? geloof in Mijn Heilige Aanwezigheid, geloof nu in Mijn Aanwezigheid, want deze Openbaring komt uit Mijn Mond; Ik bemin jullie allen, Ik zegen jullie allen, kom ...


[1] Het is niet alleen tegenover God dat we dit doen, maar ook onder elkaar.

[2] De tegenwoordige openbaringen, verschijningen en teke­nen.

[3] Al die ‘nieuwe leerlingen’ die helpen met vertalingen, fotoko­piëren, en het werk en de verspreiding van deze openba­ring.

[4] Hier voelde ik mij plotseling weer een weduwe, en ik schreeuwde het uit naar de Heer: KOM HEER! Ik verlang de Heer.

[5] Mal­eachi 3:7. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message