DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Heb Een Zwak Voor Kinderen
Ik Heb Een Onbekwaam Kind Gekozen

30 januari 1987  

vrede zij met je; kom telkens als jij je zwak voelt bij Mij en Ik zal je kracht geven;

Vassula, weet je waarom Ik jou gekozen heb?

Nee, dat weet ik niet, Jezus.

dan zal Ik het je vertellen; Ik heb je gekozen omdat je hulpeloos bent en verreweg de ellendigste van alle mensen die Ik ken; ellende trekt Mij aan omdat Ik je kan troosten; je bent hulpeloos en ontoereikend, niet in staat een taal volledig te beheersen;

Heer, als ik zo slecht ben, waarom hebt U mij dan gekozen om deze leiding te ontvangen?

heb Ik je dat niet al eerder gezegd? Ik heb een zwak voor kinderen omdat ze zich door Mij laten vormen; Ik heb jou gekozen om Mijn Liefde te manifesteren door jou, een tere bloem, niet in staat uit zichzelf te groeien; een bloem die Ik midden in de wildernis heb gevonden en die Ik geplukt heb en heb overgeplant in Mijn lusthof om haar onder Mijn Licht te laten groeien; alles wat Ik van je vraag is liefde; bemin Mij en wees Mij trouw; Ik wil trouw van je; Ik wil elke druppel liefde die je in je hart hebt om Mijn Hart te vullen; Ik dorst naar liefde, want Ik ben Eerste in Liefde; dus alles wat Ik van je vraag is Mij te beminnen; als je van iemand houdt, brand je dan niet van verlangen om elk ogenblik van je leven bij Hem te zijn?

Ja, dat is waar.

wat is er dan natuurlijker dan jezelf helemaal aan Mij te geven? kom, kom bij Mij, Ik ben je Vader;[1] Ik weet dat je hulpeloos bent zonder Mij, ellendig als je aan jezelf bent overgelaten, en zwak als je op jezelf bent aangewezen; laat Mij je vormen, zodat Ik door jou Mijn Boodschap kan uitdragen; O dochter, wat zul je veel moeten leren;

Ik weet het; ik weet dat ik niets weet.

Vassula, Ik bemin je, twijfel niet; Ik zal je vraag beantwoorden; Ik kies niet alleen degenen die door uitverkiezing Mijn bruiden[2] zijn, Ik kom ook om hen te kiezen die Mij niet kennen; Ik kom aan iedere deur kloppen; Ik klop en wacht in de hoop te worden gehoord; Vassula, Ik verlang ernaar dat iedere ziel Mij ontvangt en verwelkomt; Ik bemin jullie allemaal;

Ik dacht dat U er de voorkeur aan gaf onder religieuze zielen te zijn die maken dat U Zich altijd gelukkig voelt.

Vassula, Ik bemin Mijn gewijde zielen en Mijn priesters en religieuzen evenveel als Mijn andere kinderen; Ik bemin iedereen, met inbegrip van de zondaars en degenen die Mij vervolgen; Vassula, Ik benader iedereen, ongeacht wat ze zijn of hoeveel kennis ze in de loop van hun leven hebben verworven; Ik kan met Mijn macht de doden opwekken; Ik geef je Mijn kracht om Mij op deze wijze te ontmoeten, want Ik ben Heer, en hoe kleiner je bent, hoe gemakkelijker Ik kan werken; je weet heel goed dat Ik Mijzelf genoeg ben; jouw ontoereikendheid zal Mijn volmaaktheid verheerlijken; jouw ellende is van weinig belang in Mijn ogen; geef jezelf over aan Mij en laat je door Mijn Handen vormen;

Ik heb niet iemand met gezag gekozen want Mijn Gezag is in zichzelf voldoende; Mijn oproep tot Vrede en Liefde zal via jou komen en Mijn Barmhartigheid aan heel de mensheid laten zien; Ik zal Mij door jou openbaren; Ik vraag van Mijn kinderen niets wat ze niet al hebben; als ze slechts fouten en zonden hebben, laten ze die dan aan Mij geven en Ik zal hen zuiveren; Ik zal de last van hen wegnemen en hun vergeving schenken; Ik zal hun geen verwijten maken, Ik zal hen alleen maar beminnen; Ik bemin al degenen die vallen en bij Mij komen om vergeving te vragen, Ik bemin hen nog meer; Ik zal ze nooit afwijzen, al vallen ze ook miljoenen keren; Ik zal er zijn om hen te vergeven en hun ongerechtigheden in Mijn Bloed te wassen; Ik zal het nooit moe worden hun vergiffenis te schenken, want Ik ben een God van Liefde en Barmhartigheid; Ik ben vol medelijden met de zwakken;

Mijn Hart is Heilig en een afgrond van Vergeving; doe niet meer, dochter; Ik bemin je, vertrouw Mij Vassula, en alles wat Ik te zeggen heb zal opgeschreven worden;

(Later:)

weet je dat Ik gelukkig ben je bij Mij te hebben? Ik, Jezus, bemin je uit het diepst van Mijn Hart en vanwege deze Liefde voor jou, haat het kwade je; ze zullen valstrikken voor je zetten, maar Ik zal bij je zijn om je te waarschuwen;

Ik wil niet vallen!

Ik zal je niet zien vallen; Ik zal bij je zijn om je val tegen te houden;

Ik begrijp niet waarom ik boodschappen heb ontvangen vóór mijn "vorming".

Vassula, Ik, God, heb je Mijn Boodschappen gegeven opdat velen daarvan zouden profiteren; als je eens wist hoe waardevol zielen voor Mij zijn;[3] Ik weet wat je denkt en Ik zal je vraag beantwoorden;

luister naar Mij, Ik ben bij je gekomen om  Mijn Boodschap van Vrede en Liefde te geven; Ik heb een zwak kind gekozen, onbekwaam voor Mijn opdracht, hulpeloos en klein, zonder aanzien, een niemendal, om door jou Mijn hartstochtelijke Liefde te openbaren en diegenen te onderrichten die de rijkdommen van Mijn Hart nog niet begrijpen;

Ik lijd als Ik zie hoe Mijn leraren zich afgekeerd hebben van wat hemels is en hun onverschilligheid tegenover Mijn zegeningen zie; want het charis­ma is een zegen; wat zijn hun harten koud geworden, wat hen tot geestelijke doofheid en dorheid heeft gebracht; Ik kom opnieuw oproepen tot Vrede en Liefde, maar hoevelen zullen Mij alsnog afwijzen? hoevelen van jullie zullen niet antwoorden? hoevelen van jullie, vooral Mijn leraren, zullen hun ogen afwenden om Mij elders te zoeken? O kleingelovigen, hoe weinig kennen jullie Mij! zijn jullie vergeten dat Ik Onmetelijke Rijkdom ben? waarom zijn jullie verbaasd over het soort instrumenten dat Ik gebruik? Mijn Macht is groot en onbegrensd, en Ik zal Mijn woorden door de mond van miserabele zielen bekendmaken;

Vassula, velen zullen Mij om een teken vragen, als bewijs dat deze leiding van Mij komt; maar het teken dat Ik zal geven ben jij;

Ik heb je bevrijd van het kwaad door je te wekken; Ik deed je opstaan, verhief je tot Mijn Hart en stortte veel van Mijn Werken over je uit; neem aan wat Ik je geef, want Wijsheid leidt je; Vassula, Ik bemin je; kleintje je behoort Mij toe;

dochter, geef Mij liefde en geef Mij rust; laat Mij rusten in je hart; neem Mij aan, Vassula, verloochen Mij niet; Vassula, weet je hoeveel jaren Ik op je gewacht heb voordat je Mij hebt aanvaard? O wat was je vervreemd van Mijn Hart; heb Ik je ooit verteld hoe Ik Mij toen voelde?

Ik kan het me niet goed meer herinneren, Jezus.

Ik zal het je vertellen; Ik heb angst om je gehad, je was van Mij afgedwaald en Mijn Hart was totaal verscheurd van verdriet;

Vassula, hoe kon je toen aan Mijn roepstem weerstaan, beminde? Ik heb zoveel jaren op je gewacht; Vassula, aanvaard Mijn Liefde; Mijn Liefde geneest je;

Het is niet zo dat ik U afwijs, Jezus, het is juist zo dat ik mij meer op mijn gemak voel als ik geef en bemin, dan wanneer ik ontvang. Ik denk dat U mij wel kent.

(Ik was verdrietig omdat ik Jezus ongewild pijn had gedaan. Jezus voelde dat onmiddellijk.)

kom bij Mij, Ik heb een geheim dat Ik je wil vertellen; Vassula, weet je waarom Ik je bemin?

Ja, dat hebt U mij al verteld.

er is nog een andere reden; Ik bemin je omdat je Mijn kinderen bemint;

kom nu dichter bij Mij; wil je Mij je hart binnen laten gaan?

Ja, doe dat, Jezus.

hoe gelukkig heb je Mij gemaakt, want Ik weet dat Ik in jou kan rusten; verloochen Mij niet weer, want Ik verlang slechts de harten binnen te gaan;

U zult er waarschijnlijk vlekken aantreffen …

alle onreinheden die Ik aantref zal Ik wegwassen; beminde, Mijn Bloed zal je reinigen;


[1] Jes. 9:5.

[2] Nonnen.

[3] Het leek of God geen minuut wilde verliezen.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message