DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Zal Je Mijn Aanwezigheid Nooit Ontnemen

2 december 2020

Sinds U mij voor het eerst bezocht, hebben mijn voeten geprobeerd een recht pad te volgen, en sindsdien probeerde ik Uw Voetafdrukken te volgen; door mijn oor een beetje te openen, heb ik Uw Instructies en Uw melodieuze Liefdeshymne ontvangen en leerde ik lief te hebben; 

Ik heb vol ernst gezocht naar wat juist was, en in mijn diepste verlangen om Uw Wil na te streven, klemde ik mijn handen aan U vast, klampte me aan U vast, vastbesloten om U niet te laten gaan, U, die mijn hart bemint; Uw School heeft ons Instructie geleerd, en Uw Koninklijke Hoven: Wijsheid; U hebt ons rijkelijk Wijsheid aangeboden; Ik dank U, mijn Heer en Koning;

Illustere en Majestueuze, hemel en aarde zijn van U en ook al haar bewoners, zij zijn van U met alle overvloed die daar is; in deze laatste dagen brengt U Uw volk een Boodschap van Vrede; U vervult de Schrift dat de ‘wereld van het verleden verdwenen zal zijn’[1] en terwijl U op Uw Troon zit zegt U: ‘nu maak Ik de hele schepping nieuw’;[2] U bent de Allerhoogste, de Grote Koning van het hele universum; toon ons hoe broos we zijn tegenover Uw Majestueuze Kracht; we zijn niet eens een stofje, herinner ons eraan dat we slechts een zuchtje wind zijn, dat nooit voor eeuwig op aarde blijft! breng ons tot bezinning ...

Mijn dochter, Ik Ben staat aan je zijde; schrijf Mijn Woorden op:

laat Mij je eraan herinneren: op het moment dat je geest Mij had erkend als jouw Redder, wat de volmaakte deugd is, werd je uit Mij geboren en sindsdien vond Ik, je God, behagen in jou en jij in Mij; Ik liet je weten dat je altijd al van Mij was; die dag[3] dat je Mijn Kracht had ervaren en had erkend, had Ik heel even toegestaan dat de schellen van je ogen vielen om je bewust te maken van Mijn Vrijgevigheid en hoe Ik het hele Universum in de palm van Mijn Hand hield, en dat elk bestaand geschapen ding ín Mij is; je was bang toen je Mijn Kracht voelde, want in die paar ogenblikken begreep je: Ik Ben inderdaad de Godheid, die in de palm van Mijn Hand, Leven en Dood houdt; en toch ben Ik tegelijkertijd Zachtmoedig en Teder en Zacht van Hart; Ik ben Al Barmhartig en Mijn Liefde voor jullie allemaal is onvoorwaardelijk;

gelukkig de man die zijn vertrouwen in Mij stelt!

Heer! laat iedereen die leeft maar één ding verlangen: proberen in Uw Huis te wonen en van Uw Zoetheid genieten, O God, en Uw Koninklijke Hoven van Instructie binnen te gaan en een ware discipel van Uw Liefde worden;

Ik heb nooit opgehouden iedereen op te roepen om hulde aan Mij te brengen en Mij te aanbidden in Mijn Heilige Hoven, waar Instructie aan jullie zal worden gegeven, zodat jullie leren dat al Mijn Werken goed zijn; inderdaad, Mijn Werken zijn groot, onmetelijk groot, ontelbare wonderen; 

zelfs een enkel moment op de drempel van Uw Koninklijke Hoven staan, is meer waard dan alles wat we tijdens ons leven hier op aarde hebben verkregen; des te meer ​​als we worden uitgenodigd bínnen Uw Koninklijke Hoven! - maar, nu merk ik dat er in Uw Stem, Geliefde, een toon van verdriet is; ik luister, wat zegt mijn Heer? 

ah… Vassula, Vassula, vandaag gaat Mijn volk door de Vallei van de Dood, de aarde heeft haar vrede verloren en is aan het verwelken door haar afvalligheid; alles wat van de aarde komt, keert terug naar de aarde; een dodelijke adem is over de aarde en haar mensen gegleden; Ik had de oproepen vermeerderd door Mijn Boodschappen die jullie werden gegeven, zodat je vurig naar Mij zou verlangen, generatie, en vol ernst Mijn Heilige Pracht zou zoeken; maar jullie gaven er de voorkeur aan je eigen slechte weg te gaan; de toorn van Mijn Vader staat op het  punt los te barsten terwijl de aarde wegkwijnt; de aarde is moe van haar mensen en ook de mensen zijn moe van deze aarde die hen niet geeft wat ze dachten dat hen toekwam; de dag is nabij dat ze in wanhoop tot de bergen zullen roepen: ‘kom! bedek ons!’ en tot de heuvels: ‘val op ons!’[4] maar nu is de tijd nabij, de tijd van Mijn Terugkeer is nu heel erg dichtbij; 

je beseft nog niet generatie, dat binnenkort, heel binnenkort, Mijn Licht in de lucht zal worden gezien; angst en beven zal hen die Mij minachtten in hun greep houden; gejuich van vreugde zal opstijgen van al diegenen die Mij altijd zijn blijven beminnen, zij zullen allemaal hun toevlucht zoeken in de schaduw van Mijn Vleugels, want Mijn reddende hulp is Trouw; de wereld zal na dat Teken nooit meer dezelfde zijn;

in de Schrift vergelijkt U ons soms met gras, dat 's-morgens ontspruit en bloeit en dan verdort en sterft nog voor de schemering; zo toont U ons hoe kort onze levensduur is;

als je in Mijn Schuilplaats woont hoef je niet bang te zijn, als je je Schuilplaats onder Mijn Vleugels vindt zul je worden bewaakt en zul je ongedeerd blijven; Ik bescherm al wie Mijn Naam kent, al wie Mijn Naam aanroept, en zij hoeven niet bang te zijn; Ik zal je dan naar Mijn Koninklijke Hoven leiden, waar je zult floreren met Instructie en Wijsheid; en je zult fris en groen blijven, zodat je aan de wereld Mijn Gerechtigheid en Mijn Reddende hulp zult verkondigen; je zult Mijn Boekrol zijn waarop Ik Mijn Voorschriften, Mijn Wet en Mijn Decreten zou schrijven die nooit zullen veranderen; en terwijl jij, Mijn geliefde, in Mijn Hoven zult rusten, zal Ik je Mijn Liefde verkondigen met de muziek van Mijn Ivoren Lier en op het kabbelende geluid van Mijn Gouden Harp; 

Uw Hymne is een Hymne over Mededogen en Vriendelijkheid, die ons leert in zuiverheid van hart vooruit te gaan in Uw Huis, omdat U een Koning bent die juist oordeelt; een Koning die Rechtvaardigheid liefheeft; en ik ben verrukt om op deze manier in Uw Koninklijke Hoven bij U te zijn, U die me deze gave hebt gegeven! 

in je nietigheid Mijn kind, kan Ik alles zijn! alles wat je tekort komt vul Ik aan! zie eens hoe verrukt Ik ben om bij jou te zijn? dochter, Ik had een hart nodig dat Mij in eenvoud van hart en met liefde ontvangt, en waarin Ik Mijn rust kon vinden en Me kon verbergen voor het rumoer van de wereld; Ik blijf ver van verdorven harten; trotse harten, Ik kan deze niet verdragen; evenmin word Ik geraakt door welsprekendheid van woorden of ontroerd door hun uitspraken, maar Ik verheug Me in een berouwvol hart; Ik heb deze generatie gekroond met liefde en tederheid, ondanks hun slechtheid; 

Mijn geliefde, Ik zal Mijn Levensadem in je blijven ademen, om je met een constant verlangen te bezielen naar Mij te dorsten en onder Mijn geparfumeerd Licht te leven, zodat je op jouw beurt je Bruidegom zult parfumeren; herinner ook iedereen er aan dat de Heer God degenen kent die van Hem zijn en hen dus toestaat om Hem te naderen en het diepste van Zijn Hart binnen te gaan, waar je Heilige Verblijf is;

Heer! Ik herinner me Uw woorden aan mij, toen ik in het Heilige Land Uw Heilige plaatsen bezocht waar U woonde; aan het einde van onze retraite bedankte ik U op deze manier: ‘ik dank U Heer dat U ons hier in Uw huis hebt gebracht waar U woonde;’ en Uw onmiddellijke reactie hierop was: ‘Mijn huis? welk huis? Mijn Huis is in de Hemel en dat van jou ook...’

altaar! talloze keren zal Ik je eraan herinneren waar je thuishoort, en aan wie je toebehoort, en waar je eindbestemming en verblijfplaats zal zijn; onvermoeibare uren zal Ik je de reden van je bestaan ​​leren; dag in dag uit zal Ik je eraan blijven herinneren dat Ik jouw Mystieke Beker ben die een Leven gevende Bron in je doet opwellen; het Paradijs is je Thuis, het Thuis van diegenen die Ik met Mijn Adem heb geparfumeerd; Ik had je ooit verteld dat Ik je Leven door Genade zal aanbieden; want Genade is als een schitterend licht dat je ertoe brengt te delen in het Goddelijke Leven; Ik geef Mijzelf, in jouw tijden, als nooit tevoren in de geschiedenis, nooit zó genadig, en hoe vrijer jij jezelf aan Mij zal geven, des te meer zul je van Mij ontvangen; 

Ik benader niemand met een zwaard aan Mijn zijde, noch ben Ik gewoon je te onderrichten met starre formuleringen; want dit is niet hoe Ik jullie onderricht, evenmin is het hoe Ik jullie opvoed tot Heiligen en Martelaren, maar de Rijkdom van Mijn Woord dat jullie gegeven is, zoeter dan nectar, zal in je hart klinken; Mijn conversatie zal zoeter zijn dan de honingraat; jazeker, om jullie te onderrichten voed Ik jullie op met Deugd en Religie; dit is hoe Ik Mijn zielen behandel! gezegend zij die reikhalzend naar Mij uitzien, Ik zal hun ziel vullen met onuitsprekelijke vreugde, mooi als een veld lelies en narcissen in de helderheid van Mijn Licht zullen ze zijn; 

Heer, er staat geschreven: gelukkig is de man die U kiest, die U uitnodigt om in Uw Hoven te leven; mijn ziel verlangt ernaar de drempel van Uw Koninklijke Hoven over te gaan,  neerknielend in Uw Tegenwoordigheid voor U, de Koning van Glorie, de Onweerstaanbare, want Trouw en Adel zijn Uw merktekens; Uw verschijning, een formidabele aanblik, bekleed met Heerlijkheid, Uw Majestueuze Gewaden bedekt met goud en saffieren; U die met grote mildheid regeert om de zielen die U met een berouwvol hart naderen te verlichten en te onderrichten, hoor vandaag onze gebeden, kom en verlicht de zielen die lusteloos ronddwalen als iemand die verdwaald is in een woud van zonde, en die U niet eens kennen; giet Uw Barmhartigheid overvloedig over hen uit, zalf hen met de olie van vreugde op hun hoofd, maak hen de Uwe; doe hun koude hart ontvlammen om hun ogen naar Uw Majesteit op te heffen en Uw Heilig Gelaat te ontdekken, Uw Ontzagwekkende Schoonheid! 

Ik zeg je plechtig, als ze hun hart zullen openen en Mij ontvangen, zal Ik hen met blijdschap ontvangen en mooi maken; Ik zal hun ziel vervolmaken; Ik zal hen wegtrekken uit het woud van zonde en naar de Drempel van Mijn Koninklijke Hoven leiden waar ze zullen kunnen kiezen; Mijn engelen zullen hen de hele weg vergezellen en ze zullen moeten kiezen tussen Licht en Duisternis; als ze Licht kiezen, zullen ze in Mijn Omhelzing vallen, en alles wat voorheen in hun ziel was besmet, zal worden weggewassen en vergeven, maar allen die niet hebben gereageerd op Mijn Oproepen en op de Waarheid, zullen Mij blijven minachten want ze zouden liever in de Duisternis zijn gebleven; er staat geschreven[5] dat, hoewel Ik in de wereld kwam om er Mijn Licht te verspreiden, de mensen hebben laten zien dat ze Duisternis verkiezen boven het Licht, omdat hun daden slecht zijn; ja, iedereen die kwaad doet haat het Licht en vermijdt het, uit angst dat zijn daden ontmaskerd zouden worden; maar de mens die volgens de Waarheid leeft komt in het Licht, zodat alles wat hij doet gezien mag worden als in God gedaan;  

Uw Woorden, mijn Heer en Koning, overtreffen honing; een wierookmengsel van wierook houdende bomen zo is de geur van Uw schitterende Gewaden, bezet met elk soort edelsteen; Uw Aanwezigheid, glorieuze perfectie; wanneer U Uw Lippen opent, doordringt een zo zuivere Lichtstraal alle dingen; ongeëvenaard in Schoonheid, hoe kan iemand U weerstaan? ja, Uw Geest vult de hele wereld; Uniek, Onweerstaanbaar, Almachtig en meer! 

wees Mijn kalmerende Geur, Vassula, zoet is de melodie van je lofprijzingen voor Mij, een balsem op Mijn Wonden, als een lelie bij een zoetwaterstroom, als een takje wierook, bevoorrecht kind van Mijn Vader, ontvang Mijn Zegeningen; 

verlaat mij nooit, zodat ik onophoudelijk Uw Heilige Naam blijf prijzen in deze goddeloze tijden, help me om de zaak van religie hoog te houden, help me bij het herbouwen van de ruïnes en fragmenten van de Kerk; U weet dat ik hulpeloos ben zonder U aan mijn zijde; ik zou veel meer kunnen zeggen en toch tekortschieten; 

verheerlijk Mij in je lofprijzingen, Mijn geliefde, tot nu toe heb je slechts enkele van Mijn Werken gezien, wees volgzaam zoals Ik wil dat je bent, leg heel je hart in je gebeden en verander ze in muziek voor Mijn Oren; luister naar Mij, de goede Werken zullen nooit worden vergeten; bidden voor de mensheid is als bloed vergieten; aangezien de wereld weigert zich te bekeren, worden je gebeden voor de mensheid beschouwd als een berouw voor de hele wereld; herstel Mijn Huis, vul het met vruchten, zelfs als ze je hardvochtig behandelen, wees als een lelie, een lelie tussen de distels, verlaat nooit Mijn Voorschriften! 

houd mij onder Uw Vleugels, Heer! waarom lijdt de mens op aarde, zelfs degenen die onschuldig zijn? 

als de mens op aarde lijdt, is dat omdat de wereld liefde mist... liefde ontbreekt... liefde is de sleutel tot Mijn Koninkrijk; als ze Mijn Geboden hadden opgevolgd en Mijn Woord en zijn onderrichtingen hadden gevolgd, zouden ze niet hebben geleden; de Heilige Geest woont niet in een listige ziel, maar schrikt terug voor die ziel; als zielen opgeblazen zijn van trots, hoe verwacht je dan dat de Heilige Geest Zijn woning in deze zielen vindt? mensen vallen vanwege hun trots, omdat genade hen verlaat, maar iedereen die ernaar streeft de Waarheid te vinden, zal Mij vinden; heb Ik niet in de Schrift gezegd: ‘vraagt en het zal u gegeven worden; zoekt en ge zult vinden; klopt en de deur zal voor u geopend worden! want hij die vraagt zal altijd ontvangen; hij die zoekt vindt altijd; voor hem die klopt zal altijd de deur worden geopend!’[6] dus, als iemand Mij uit het oog heeft verloren, laat hem zich bekeren! bekering zal alles goed maken en de berouwvolle zal vergeving en vrijheid verkrijgen en zal worden vervuld van Mijn Zoetheid; hun hart zal voor de rest van hun leven gevuld zijn met vrede, en gelukzaligheid; Ik zal hen dan naar de Tuin van Mijn Verrukkingen leiden, waar Ik deze zielen verzadig met Mijn Liefde en met onuitsprekelijke Zegeningen, en hen in leven houd; Ik zal Mijzelf met hen verenigen en zij zullen zich met Mij verenigen; zulk een akte van Barmhartigheid zal hun worden gegeven en zij zullen zichzelf beschouwen als één met Mij, vergoddelijkt door Mij; dit zal de vrucht zijn van hun bekering, een volmaakte mystieke Huwelijksvereniging; 

Heer! U zei dat als we voor de mensheid bidden, het is alsof we ons eigen bloed voor hen vergieten; omdat het een liefde zonder eigenbelang zal zijn, aangezien de wereld weigert zich te bekeren, zullen onze gebeden voor de mensheid dan worden beschouwd als een berouw voor de hele wereld? 

ja, dochter, het zal de remedie tegen de zonde zijn, en de poort naar vergeving; de nacht zal vluchten, en er zal een opstanding komen; dit is de reden waarom Ik je steeds heb gevraagd om voor zondaars te bidden, zodat Mijn Barmhartigheid over hen komt; Ik wil geen enkele ziel Mijn Gelukzaligheid ontnemen, de toegang tot Mijn Koninkrijk ontzeggen; Ik brand van verlangen hen te vergeven, want Mijn Liefde kan nooit verzadigd worden; geef Mij voldoening, Vassula, door vurige gebeden met liefde uitgesproken; laat je gebeden als wierook zijn, of als een banier van liefde, want Ik zal je liefde niet kunnen weerstaan; kom, sta niet toe dat twijfels je achtervolgen, Ik ben nu in je kamer, bij jou, om je dagen in een bruiloftsfeest te veranderen; Ik zal je Mijn Aanwezigheid nooit ontnemen! steun op Mij en vertel Mijn Woorden aan de wereld, Liefde bemint je... ic


[1] Apok. 21: 4

[2] Apok. 21: 5

[3] 7 maart 1988

[4] Hosea 10: 8

[5] Joh. 3: 19-21

[6] Mat. 7: 7-8

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message