DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Achter Mijn Sluier Ligt Mijn Goddelijkheid

3 november 2020

Heer, ik laat het geheel aan U om ons in een vredige en stille contemplatie te trekken; trek ons ​​in de stilte van Uw Hart, waar onze geest zal kunnen worden opgetild om Uw Heilige Aanwezigheid te voelen en Uw amoureuze gefluister te horen, terwijl U ons het Gebed van Eenheid leert bidden;

breng ons dichter bij U, in een contemplatief gebed dat geen woorden bevat, maar in plaats daarvan onze ziel optilt om in de hoogten van Uw glorie op te stijgen, boven de onvoorziene gebeurtenissen van deze wereld uit, waardoor wij geheel kunnen doordringen tot in de diepten van U, mijn God; 

ah! dochter, alles wat Ik wens is dat je geheel in Mij opgaat! en alles vernietigt wat geen liefde is; Ik zal je verlangen ondersteunen, Mijn liefste, om je verlangen levend te houden, om je verlangen dieper in de diepten van Wijsheid binnen te laten gaan, precies in Mijn middelpunt, van Mij, je God;

U hebt ons gevraagd om onze ogen alleen op U te richten, om onze geest los te maken van aardse dingen en gretig alleen naar hemelse dingen te zoeken die eeuwig duren en nooit slijten; U had toen tegen de Vader over Uw discipelen gezegd: 'dat zij niet meer tot de wereld behoren zoals U' (Johannes 17: 16), leer ons om zoals zij te worden en ons van de wereld los te maken zodat wij alleen U toebehoren en niet aan de wereld; 

wist je niet dat je niet meer tot de wereld behoort als je Mij op jou hebt gelegd als een stralend Gewaad dat je onderscheidt van de rest van de wereld? wist je niet dat Ik altijd bij je ben, jij die Mij dronk en Mij als een goddelijke Maaltijd ontving?

U heeft ons de manier geleerd om U te naderen en herboren te worden uit Uw Geest, het rumoer en de rusteloosheid van deze wereld die onze ziel zo verstoort achter ons latend, zodat wij in deze harmonie van wedergeboorte Uw Wil kunnen begrijpen; de wereld van vandaag in zijn zondigheid is nooit gestopt met geagiteerd te zijn, vervuld van doelloze chaotische rusteloosheid, meedogenloosheid en geweld;

jij die Ik tot ver in de woestijn heb gelokt om alleen met jou te zijn, vrees Mij niet, want Ik zal je tonen dat Mijn Liefde verrukkelijker is dan zoete wijn, jou parfumerend met nardus en met de meest subtiele geuren; dan zal Ik als een wierookkolom voor je staan ​​in Majesteit, terwijl je kleine hartje zal uitroepen: 'adem over mij Uw wierook, stort over mij uit een Bron van Levend Water, Bron van Leven, laat op mij neerdalen stromen van zegeningen!'

ah, Heer! wat voor zegeningen giet U over mijn onwaardige ziel! U hebt ons al die jaren gevraagd om Vrede met U te sluiten, en dat als we eenmaal Vrede in ons hart hebben gevestigd en ons hart met het Uwe verenigd, we U nooit mogen laten gaan; wat is er verborgen achter Uw Sluier? 

achter Mijn Sluier ligt Mijn Goddelijkheid; Ik geef Mijn Vrede aan allen die in nederigheid en liefde komen en vragen om vrede met Mij te sluiten; op Mijn beurt vraag Ik hen om aan Mijn mensen een boodschap van vrede te brengen; door Mij  gezalfd met olie van vreugde, door Mij gezonden, zullen deze vredestichters over naties zweven met duifvleugels bedekt met zilver, om op alle naties de juwelen van Mijn reddende hulp te doen regenen om de intieme geneugten van Mijn Heilig Hart te proeven;

Alleen al Uw blik zal onze ziel zeker verlichten en ons moed geven, en wij, op die momenten van gelukzaligheid verleid door Uw Goddelijke Liefde, zouden ons aan U vastklampen uit angst U weer te verliezen; Uw Geestelijke Wereld is ons leven, Uw Koninkrijk is ons Thuis, en ze zijn meer waard dan alle schatten die deze wereld bevat; U bent de Onuitputtelijke Schat van ons leven, de onschatbare Rijkdom, de Vreugde van ons hart, de schittering van onze ziel, de onschatbare Parel, het Leven Zelf!

juist, Mijn leerling, je hebt Mijn Woord in jou levend gehouden, want Ik ben de Enige die jou geluk en een ware onvoorwaardelijke Liefde kan geven; degenen die Mij hebben ontdekt, kunnen Mij vergelijken met de onschatbare Parel, een Onuitputtelijke Schat, de Boom des Levens; Mijn schittering bedekt iedereen die met Mij verenigd is, en wordt één met Mij, opgelost in Mijn Licht; want Ik ben het Licht van de wereld; Ik ben als een sprankelende, levende Lente die als een stromend licht gutst en lijkt op een waterval van diamanten die van Mijn Troon op deze aarde naar beneden stroomt; wie Mij drinkt, zal naar meer dorsten; degenen die Mij drinken, zijn voor altijd van Mij, want Ik word in hen een Leven gevende Lente;

ah! Ik heb zoveel te leren! Verlosser en Bruidegom: U hebt ons gevraagd om alleen met U te zijn, zelfs voor een kort moment, en van Uw Aanwezigheid in beslotenheid te genieten; leid ons in de stilte van een woestijn, waar U teder tot onze harten zult spreken, U en ik, ik en U, alleen, behagen scheppend in elkaars aanwezigheid in beslotenheid onder het sterrenlicht; Ik hou van wat U toen over Israël zei tegen Uw profeet Hosea: “Daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken.” (Hosea 2: 16) (NBV) 

Ik zal dan Uw Vaderlijke en Intieme relatie omarmen op deze momenten van beslotenheid, weg van het rumoer van de wereld, weg van de chaos van deze wereld, omdat U in de woestijn een Begrip en een Kennis van Uzelf in mij zult doen doordringen, die alle aardse wijsheid en capaciteiten zullen overtreffen die ik in mij had kunnen hebben, toen ik tot de wereld behoorde; mijn onwetendheid om U niet te kennen en U te begrijpen, zal tot het verleden behoren en zal worden begraven in het land van vergetelheid, als ik nu dit Pad zou volgen dat U voor mij zult uitzetten... 

je zult meer krijgen dan dat in de woestijn; je zult uit Mij worden herboren door genade, die alles overtreft wat je je kunt voorstellen, je ziel zal alles verachten wat Ik niet ben nadat Ik tot je hart zou hebben gesproken; ja, Ik zal degenen lokken die doelloos rondzwerven op deze aarde, als donkere schaduwen, als roet dat hun ziel misvormt, lijkend op de Dood, en Ik zal hen naar de woestijn lokken en wanneer Ik tot hun hart ga spreken, zal hun ziel, aangeraakt door Mijn Tedere Liefde, in Mij versmelten en zij zullen zich aan Mij wijden; Ik zal hen bekleden met wat ze misten, Ik zal hen gaan bekleden met Geloof, de vijand van Mijn Vijand, die het niet kan verdragen om de verblindende helderheid van het Geloof te zien, van daaruit zal deze ziel zich alleen aan Mijn Woord vastklampen en Ik zal toenemen in deze ziel terwijl zij minder zal worden; onze spirituele vereniging zal dan volmaakt zijn; Mijn vriendelijke Aanwezigheid zal aan deze ziel zichtbaar zijn, Mijn Woorden verrukkend, want Ik zal de taal spreken van zuivere geest en haar doordringen met de Kennis en het Begrip van Mijzelf; Mijn methoden om een ​​ziel te verheffen zijn vol tederheid en in haar hart stralen van Mijn Goddelijkheid uitgietend; 

in Uw Oproep aan mij, Heer, hebt U gezegd dat louter Uw Aanwezigheid van Licht mij wijsheid zal geven en Gods vriendschap winnen die door Hem wordt aangereikt door de gaven van Instructie, die gaven geven die mijn gedachten en daden zullen verlichten met goddelijke Kennis en Begrip, geschenken die U ons altijd al wilde aanbieden... 

Ik, Jezus, ben de Lente van je leven; de Heilige Geest in Zijn hoffelijkheid is een Getuige die jullie kent en onderricht, jullie gedachten verlicht; vandaag doe Ik apostelen van liefde opstaan die vervuld zijn van liefde om de wereld in te gaan om te getuigen zodat alle mensen Mij zullen kennen; vandaag, in jouw dagen, Mijn lieve dochter, heb Ik jullie opgevoed om te genieten van de Aanwezigheid van de Heilige Geest en dat door de Heilige Geest je woorden die je uitspreekt, diegenen die luisteren in vuur en vlam zullen zetten, zodat ze ook met macht en een vleugje humor zouden worden geuit; dus laat elke ziel het uitschreeuwen in de woestijn, zoals de Heilige Petrus op de Berg Tabor: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn;' (Marcus 9: 5 en Lucas 9: 33)... 

mijn vreugde is in U, Uw trouw duurt in eeuwigheid, houd mij in Uw Hart geborgen; Uzelf hebt mij gekozen, voordat ik werd geboren om Uw drager te zijn, laat Uw Heilige Geest mij voorzichtig leiden bij al mijn ondernemingen en mij beschermen onder Zijn Vleugels, dan zal alles wat ik zal doen aanvaardbaar zijn in Uw Ogen; 

als een Koning, die bevelen geeft, zal Ik, die ook je Bruidegom ben, al je acties succes geven zolang je in Mij verenigd blijft; we hebben al die jaren samen gereisd om je Mijn Koninkrijk te tonen; vertel Mijn mensen dat Ik ze volledig zal terugbetalen voor al hun inspanningen die ze doen om Mijn Boodschappen te verspreiden; Ik heb jullie allemaal lief! ic 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message