DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Nieuw Hooglied Van Liefde

9 juli 2020

kom dochter, heb Mijn Vrede; hoor Mij en schrijf:

Mijn Nieuwe Hooglied van Liefde die Ik je heb gegeven, is een Geschenk dat voor jouw tijd was gereserveerd; het is Mijn Bruidslied gezongen door Mij, je God;

aanhoudend als de morgenster tussen de wolken, ben Ik uit Mijn Troon gerezen, bekleed met Glorieus Licht om jullie allemaal te bereiken; en terwijl Ik Mijn Lippen dagelijks open om Mijn geliefden te bezingen, samen met al Mijn Engelen en Heiligen, stroomt er een verblindende lichtstraal uit Mijn Mond, met bliksemlichten, die de duisternis van deze wereld omvat; en daar Mijn Woord het Woord van Leven is, verdwijnen wolken en duisternis, verdwijnt als mist met elk Woord dat van Mijn Lippen druppelt;

Mijn Hoogliederen zijn gekleed in Majesteit, Mijn Vassula, en Koninklijke Kracht, die de werelden overstijgen en ze parfumeren met Mijn Bruidsgeur; Mijn Zoetheid en Liefde zijn zoeter dan de honingraat; heb Ik jullie niet al die jaren tekenen van Mijn Liefde getoond? heb Ik jullie niet allemaal omhelsd met amoureuze kussen van Mijn Mond? heb je Mijn Blik van tedere Liefde niet opgemerkt en de zoetheid van Mijn strelingen op je wang, een zoetheid die elk zintuig overstijgt? twijfel niet en aarzel niet, doe je mond open en Ik zal je rechtstreeks voeden met Mijn Woord uit Mijn Mond om de grootsheid van Wijsheid te verkrijgen;

Ik open Mijn Lippen om te zingen voor Mijn Bruid [1] die Mijn Naam dag en nacht prijst. Mijn Aanwezigheid is in Haar, Haar levend houdend, omringd door Mijn Engelen, die Mijn Vreugde delen; leer dat Mijn Aanwezigheid in volle Majesteit aarde en hemel overstijgt, want Mijn Naam doet de aarde trillen, doet de Hemelen trillen, daar geen andere Naam zo subliem en Majestueus is als de Mijne; Ik zing voor Mijn Bruid om Mij te geven wat Mij toekomt, en Ik, in Mijn uitbundige Liefde die Ik heb voor Mijn Geliefde, zal doorgaan met het intact houden van de Koninklijke Geschenken die Ik je heb gegeven; [2] zie? Ik stijg in jouw dagen op, als een heldere stralende zon, op zoek naar Mijn bruid naar wie Mijn Hart verlangt; mag Ik niet met Mijn bruid praten? [3]

en jij die je Schepper en Bruidegom bij de deur van je hart vergat, heb je geen verlangen [4] om uit je donkere graf te komen en het verblindende Licht van Mijn Glorie te zien? wil je niet dat Ik Mijn Levensadem in je inadem? vraag niet Wie is Hij die voor je staat in Sluiers van Goddelijkheid? Ik klop nu aan de deur van je hart, je hebt Mij lang genoeg laten wachten; voor hoelang zul je Mij laten wachten, Mijn geliefde, open je hart om Mij te herkennen, want Ik Ben is je Koning en Bruidegom; Hij is Degene die verborgen is achter de Sluiers van Zijn Goddelijkheid;

Mijn verschijning, een figuur van Licht, genaderijk met Majesteit en Glorie; Mijn tuniek, zoet geparfumeerd met wierook,[5] glimmend in de schemering, geborduurd met goud en saffieren, glinsterend met kostbare stenen; tot nu toe heb je je nooit verwaardigd om Mij te aanschouwen in Mijn Glorie die verborgen is achter Mijn Sluier; als je de deur van je hart opent, zal Mijn Sluier worden opgeheven en zal Mijn Heilig Gelaat aan je worden onthuld, waarbij je adem onmiddellijk in wierook verandert; kijk niet de andere kant op, Mijn liefde, beef niet, vrees niet voor Mijn ontzaglijke Aanwezigheid, maar open je hart voor Mij, voor je Bruidegom, want je behoorde altijd aan Mij toe en aan niemand anders; zie? open en vraag Mij om je hart binnen te gaan, en Ik zal het herstellen met zalvende olie; vraag Mij om je ziel te doen stralen, en Ik zal je duisternis van zonde uitwissen; in de wildernis van je ziel zal Ik de natuur laten bloeien; vraag Mij om je ellende, je kilheid van hart en onvermogen uit te wissen, en Ik zal je troosten en je hartelijk baden in Mijn Licht; met stromende olie van Mijn Vingers zal Ik je hart doordrenken [6] om je te zegenen, het te verzadigen en te zalven met de Zalving van Mijn Naam, je ellende en apathie te laten smelten en hen permanent te vervangen door Mijn Goddelijkheid; Mijn Goddelijke kussen op je voorhoofd zullen je markeren als de Mijne, dus sta niet toe dat je zwakte je overvalt,

want Ik ben de God van de nederigen;

dan als Bruidegom die zijn bruid naar het Altaar leidt, je hoofd leunend op Mijn Schouder, zal Ik je naar Mijn Koninklijk Banket leiden, met Mijn Linkerarm om je middel, terwijl Ik je stevig vasthoud in Mijn omhelzing, zodat we samen kunnen feesten over de beloning van Mijn Koninklijk Huis; bij Mij zal het je aan niets ontbreken; Ik zal voor je zorgen en je ziel sieren met de Glorie van Mijn Naam en Mijn Goddelijkheid, Ik zal je bekleden met brokaat, met mirre en aloë die uit je bruidsgewaden geuren; en terwijl we later naast elkaar zullen zitten op ons Echtelijk bed, bedekt met een gouden baldakijn, zal Ik je geheel omhullen met Mijzelf de zonden van je jeugd uitwissend;

Ik zal je met tederheid onderrichten
de juiste koers die je zou moeten volgen
;

je toevertrouwend Mijn kostbaarste geschenken te dragen, Mijn Doornenkroon, Mijn Nagels en Mijn Kruis, als herinnering aan de Grootheid van de Liefde die Ik voor jou heb; Ik zal je vermaken, Mijn geliefde, aan je onderrichten door verliefd gefluister het Gebed van Eenheid, terwijl Ik op Mijn ivoren harp Mijn Lied van Deugden en Liefde zing, Mijn Lied vermengd met Wijsheid; want Ik ben ziek van liefde voor jou; en jij, de Mijne, hoe meer je van Mij gaat houden, des te meer zul je diep gecentreerd zijn in de diepten van Mijn Boezem;

Mijn nabijheid tot jou zal je ziel verheerlijken, je een nobele geboorte geven in Mij; want de nacht moet wijken voor licht; Ik zal overdag je schuilplaats zijn en doorheen de nacht het sterrenlicht; in ontberingen zal Ik altijd bij je zijn; Ik zal je altijd en voor altijd bijstaan ​​... [7] heb je Mij iets te vertellen, Mijn Vassula?

ah! wat ik ook zal zeggen, ik schiet tekort, plaats Uw woorden in mijn mond zodat ik op mijn beurt waardig tot U kan zingen, voor de goedheid die U mij hebt betoont, hoe bent U in staat geweest om zo veel te bereiken in zo'n donkere ziel als de mijne? terwijl ik mijn ellende observeer, is het jammeren en huilen... en toch, U leidde me zachtjes zonder roede aan Uw zijde, zonder opgeheven Wenkbrauw, noch pijlen van Uw ogen, U sprak tot mij met tederheid, van Lippen vochtig van genade, me geruststellend; U boog zich naar beneden vanuit de Hemel, van Uw Hemelse Troon, die omringd is door cherubijnen, in mijn leven om mij te huwen ondanks mijn ellende; [8] geen acht erop slaand dat U het risico loopt Uw Illustere Scepter goedkoper te maken;

en nu hebt U een Nieuw Hooglied in mijn mond neergelegd! een Loflied, een Bruidslied, een Liefdeslied om tot alle Samenkomsten te zingen... om hen te laten beseffen Wie is Hij die buiten de deur van hun hart staat, Wie is deze Koning van Glorie aan wie deze aarde en al haar bezit toebehoren, de wereld en allen die erin leven... wie is deze Ene die staat als een kolom van pure wierook, glimmend in het sterrenlicht onder de sterren, de kosmos parfumerend, en wie is Hij die een wonderbaarlijk Banket bereidde voor Zijn bruid, geduldig in stilte wachtend tot ze zou ontwaken uit het land van de vergetelheid en haar zalft? zonder Uw Aanwezigheid zouden we zijn als water dat wegstroomt, als een vervagende schaduw in de nacht, als een vallende ster die sterft in het immense universum; zonder de minste aarzeling fladderde U weg van Uw Koninklijke Troon als een Duif uit de Hemelen om op mij te komen rusten, [9] op mijn vreselijke ellende;

uit de vallei van de vergetelheid wekte U mijn herinnering om U te herkennen, Mijn Geliefde Christus, U tilde mij uit de put van het niets, en daarom hield ik U stevig vast, de rand van Uw tuniek vastgrijpend uit angst dat U Uw rug zou toekeren en zou weggaan; Ik klemde Uw tuniek stevig vast om U nooit meer te verlaten; ik wist toen dat ik van Mijn Geliefde was en dat mijn Geliefde van mij was; Hij bezat mij maar ook ik bezat Hem;

Uw doel ontvouwde zich voor mijn ogen en ik herkende de Weg, de Waarheid en het Leven, dus hoe kon ik Mijn Geliefde laten wachten? mijn wangen, rozig van vreugde, als die van een gelukkig kind, barstten uit van een vreugdevol gelach, klinkend als sijpelend water, als een kabbelend beekje, nadat ik heb ingezien dat Mijn Bruidegom Mijn Verlosser en Al is, gehuld in Majesteit, majestueus rechtopstaand als een kolom geurige wierook!

Mijn Geliefde, sinds je geboorte heb Ik geen geheim van Mijn Liefde en Trouw voor je gemaakt; voordat je werd geboren, Vassula, was je van Mij! Mijn ogen hadden je nooit verlaten; Ik had je op mystieke wijze [10] met Mijzelf gehuwd om te gedijen in Mijn Handen voor Mijn meerdere Glorie en door te gaan met Mijn plannen die Ik voor je had; over Mij is bekend dat Ik al mijn plannen met succes bekroon en verwezenlijk, want Ik ben gevuld met Koninklijke Macht, Pracht en Majesteit; inderdaad, als een Bruidegom die zijn geliefde bruid overlaad met geschenken, heb Ik je elk moment van je leven gekroond met guirlandes van Liefde; met de kostbaarste Geschenken, Mijn Kruis, Mijn Nagels en Mijn Doornenkroon, want Mijn beloningen zijn onuitsprekelijk; en nu, houd moed en plaats je rechterhand in de Mijne, en sta Mij, je Bruidegom, toe om je met koninklijke kwistigheid uitsluitend voor Mijzelf te houden in de Huwelijkse Kamer van Mijn Hart, je permanente Thuis;

O ja! bedwelmd van Liefde huwde Ik met je, [11] toen stond Ik jou toe, Mijn bruid, [12] om de Sluiers op te heffen die Mijn Goddelijkheid bedekten om dag en nacht Mijn Heilig Gelaat te aanschouwen, van aangezicht tot Aangezicht; je voeten zwaaiden plotseling toen je Mijn Lichtend Gelaat beschouwde, maar Ik hield je stevig vast in Mijn Omhelzing en Ik versterkte je en bemoedigde je door je een subliem Geschenk aan te bieden, Ik bood je aan deel te nemen aan Mijn Goddelijke Mysteriën; Ik bood je aan Mijn Mystieke Wijn te drinken; bedwelmd van Mijn Mystieke Wijn vroeg je om meer; zegevierend bood Ik je Mijn Beker aan; Ik heb je het hof gemaakt met heel Mijn Hart door je ook Mijn Mystieke Brood aan te bieden, Teken van Mijn grote Liefde en Geschenk van de Bruidegom die Zijn Liefde betoont aan Zijn gezalfde bruid; in de Huwelijkse Kamer van Mijn Hart heb Ik je bewezen dat je het been van Mijn Gebeente bent, het vlees van Mijn Vlees, aangezien Ik je voedde met Mijn Mystieke Brood en Wijn; ah, Vassula, Ik had deze Geschenken voor jou uit alle eeuwigheid bewaard voor je Verlossing;

sinds de tijd dat U mij een wedergeboorte gaf, heb ik Uw Gerechtigheid verkondigd, en ik geloof dat ik geen geheim heb gemaakt van Uw Liefde en Trouw, noch van Uw Vriendelijkheid jegens mij in elke Samenkomst;

U verzegelde mijn voorhoofd met goddelijke Kussen, U maakte mijn tong zo vaardig als de pen van een drukbezette schriftgeleerde; [13] aldus vormt U Uw bruiden, kroont U hen met bloemenkransen van Liefde, vermaakt U hen met amoureuze Kussen van Uw Mond, samen met het geluid van Uw ivoren harp; U bekleedt ze rijkelijk met gouden brokaten, U kroont ze met juwelen van Uw Doornenkroon; U heiligt hun adem, U laat een stortvloed van Zegeningen op hen regenen; en als reizende duiven bedekt U hun vleugels met goud om Uw Zegeningen wijd en zijd te dragen, zodat de volken juichen en zingen van vreugde;

God, U bent zo beminnelijk; U bent de knapste; Uw Melodie, religie en deugd; Uw glorie, ongeëvenaard; Uw Pad, bedekt met saffieren, leidend naar de Mystieke Kamer van Uw Hart; daarin vereeuwigt U elke bruid met Uw Mystieke Brood en Mystieke Wijn om waardig Uw Koninkrijk binnen te gaan terwijl Uw Engelen Uw triomf uitbazuinen! en U, in Uw vorstelijke stijl, U moedigt Uw bruid aan, zachtjes in haar oor fluisterend: "Ik Ben [14] nu je Bruidegom, elke dag, iedere dag, want Ik ben met je verbonden en ben één met je; duik volledig in Mij. en wees één geest met Mij zodat je niet langer tot de wereld behoort; nu Ik je heb verleid en je verliefd op Mij bent, zal Ik je bezitten en jij zult Mij bezitten; je bent nu van je Geliefde en je verlangen is voor Mij; Ik zal je in god veranderen als resultaat van Onze Goddelijke Eenheid;"

ja, inderdaad, Mijn liefdevolle bruid, hoor Mijn Stem en geniet van Mijn geurige Zoetheid in Mijn Hooglied, als je je maar ten volle realiseerde hoe dicht Ik bij je ben; Mijn verlangen was om je als een zegel op Mijn Hart te zetten; Ik ben nu je zoete geur, Vassula, jou volledig omarmend, verweven met Mij ben je in het Leven, [15] je behoort tot Mijn Keizerlijke Huishouding; wie waardig drinkt van Mijn Mystieke Wijn, zal bedwelmd zijn van Zijn zoetheid en zal opwellen in hun hart, dorstend naar meer; en wanneer ze Mijn Mystieke Brood eten, zal hun hart opspringen van onuitsprekelijke vreugde en voldoening; nabij Mij zal hun ziel worden omhuld met licht, afkomstig van Mij; vermengd in Mijn Licht zal Ik hen dan toestaan ​​hun bruidssluiers af te doen om Mij nu en dan te beschouwen om hun hart zoeter te maken;

begrijp nu, Mijn Geliefde, Vassula, dat Ik je voor Mijzelf heb opgewekt en om voor Mijn Heilsplan Mijn Echo te zijn; Ik heb je als een bloem tussen de distels geplaatst om de wereld eraan te herinneren dat alle zielen waarmee Ik ben verbonden Mijn bruiden worden; iedereen die Mij vindt, vindt het Leven; Ik zal Mijn Stem verheffen, zingend naar de uiteinden van de aarde samen met Mijn Engelen, naar de woestijnen, naar de steden, naar de begraafplaatsen, naar alle inwoners van de wereld, opdat ze mogen weten dat zelfs als zij Mij vergeten zijn, Ik ben ze nooit vergeten, omdat ze te kostbaar zijn in Mijn Ogen; Mijn Hooglied zal de woestijnen in weelderige tuinen veranderen, en in de kale hoogten zullen sprankelende rivieren opwellen;

Ik zal alle dingen nieuw maken... [16]

ah, in Mijn Goddelijk Hooglied zijn ontelbare hartslagen, onophoudelijk kloppend met nostalgische zuchten, verlangend om Mijn Hooglied aan te kondigen om elk hart te beroeren; vraag niet waarom Ik Leven genoemd word, je Bruidegom zegt je, Ik die boven alle lichten ben is Leven, want zonder Mij kun je niet leven of [17] in duisternis zijn, en niets anders kan bestaan; dit is de Christus, je Verlosser, die je zegt toevlucht te zoeken in Mijn Barmhartigheid;

Ik heb Mijn macht in jou getoond, Mijn Vassula, en wonderen verricht, en door jou, Mijn bruid, heb Ik mijn Tederheid en Mijn Barmhartigheid aan de wereld geopenbaard; Ik zal je mond blijven vullen met Goddelijke Wijsheid; hoe dichter je bij Mij bent, des te gemakkelijker zal het zijn voor je Bruidegom, samen met Zijn Moeder, die ook jouw Moeder is, om je te blijven zuiveren tot je perfectie bereikt; [18] Mijn Werk zou onvolledig zijn als Ik je niet zou kunnen vervolmaken in je liefde;

door Mijn Hooglied openbaar Ik nogmaals Mijn Eeuwige Liefde en Trouw voor Mijn Bruid; [19] de bergen, de heuvels, weerspiegelen Mijn Koninklijk Hooglied met Zegeningen; de geurige bloemen in knop, exploderen open voor het geluid van Mijn Hooglied, hun geur hoog in de lucht sturend, diep buigend voor Mijn melodieuze Stem; Ik betoon Mijn wonderbaarlijke Vriendelijkheid en bescherm je als de pupil van Mijn Oog;

dus kom,[20] hoeveel langer zul je je verbergen in je donkere graf? hoe lang moet Ik wachten tot je de deur van je hart opent? laat Mij binnen om Mij te ontvouwen als een boekrol en het pad van het Leven aan jou te onthullen; Ik zal je omgorden met Mijn Zoetheid en Zuiverheid om op een ivoren toren te lijken; Ik ben je Koninklijke Gewaad; ah, [21] Vassula, gezegende van Mijn Hart, van jouw lippen die Ik heb gezalfd, zal Ik spreken; Ik zal door jou handelen en Mijn verschijning aan jou tonen zoals Ik je vele malen met Mijzelf heb gesluierd; Ik zal nooit ophouden met je te praten en je uit Wijsheid te onderrichten;

zie! nu roep Ik jullie allen die Mijn zaad zijn, die het been van Mijn Gebeente zijn, het vlees van Mijn Vlees, om te komen en proeven de intieme geneugten van het Hart van Je Bruidegom en je zult de hele Godheid in je hebben leven! leg nu je hoofd op Mij te rusten, Mijn duif, en sta Mij toe te rusten in je stilte; ic


[1] De Kerk en haar gemeenschap

[2] Jezus spreekt tot Zijn Kerk

[3] Ik denk dat het hier een dubbele betekenis heeft, bruid vertegenwoordigt de Kerk maar ook de ziel

[4] Tegelijkertijd hoorde ik het woord 'gevoel, besef'

[5] Wierook vertegenwoordigt de Goddelijkheid van Christus

[6] Olie vertegenwoordigt symbolisch Gods aanwezigheid en Naam

[7] Na een moment van pauze

[8] Christus had mij laten zien toen ik nog een kind was, dat Hij geestelijk met mij trouwde

[9] In een visioen dat ik een paar jaar geleden zag, een witte Duif die in cirkels tussen menigten in een kerk vloog, de Duif koos ervoor om op mijn uitgestrekte handen te landen, waardoor ik Haar tegen mijn wang kon drukken

[10] Toen ik ongeveer 10 jaar oud was, droomde ik dat Christus met me trouwde. Net nadat Zijn Moeder me had ontvangen, mijn bruidsgewaad beter schikkend met vreugde

[11] Geestelijk

[12] Ik geloof dat Christus hier tot iedereen spreekt die van Hem houdt

[13] Ps 45: 1

[14] De Naam van de Heer: IK BEN

[15] 'Leven' kan worden opgevat als 'Christus' of in de Schoot van God

[16] Apoc. 21: 5

[17] Het woord 'zijn' moet worden opgevat als 'bestaan'

[18] Dit bracht weer de herinnering aan een droom dat onze Heilige Moeder mij, na Christus te hebben omhelsd, met vreugde ontving en mijn bruidsgewaad dat ik aan had beter schikte, mijn haar en alles, om presentabel te zijn voor Haar Zoon.

[19] De Kerk

[20] De Heer roept allen die Hem nog niet kennen

[21] Deze 'ah' was meer een zucht dan een andere betekenis

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message