DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Koninklijke Scepter van Deugd

12 june 2020

 Een engel sprak en ik hoorde hem zeggen: "Moed! Sta op! De Heer roept je!"

Ik ging naar mijn notitieboek...en de Heer sprak:

O kom geliefde van Mijn Ziel! Mijn dorst naar jou om op deze manier met Mij te verbinden is onverzadigbaar; Ik heb je Mijn Woord gegeven om voor jou in acht te nemen en je te beschermen tegen valkuilen; gezegend ben jij, die de zaak van gerechtigheid dient met kinderlijk geloof! net als op een harp zullen Mijn Woorden weerklinken als muzieknoten die hun melodieuze tonen behouden; Mijn verrukkelijke Woorden zullen ritmisch worden gegeven met engelachtige melodieën om klankrijk en hoorbaar te worden, deze generatie en de komende generaties bereikend;

Mijn Vassula, blijf als een druppel ochtenddauw die van boven op een dor land valt; wees Mijn gouden net, om Mijn zonen en dochters terug te brengen die gevangen zijn in troebele wateren; Ik zal neerdalen en hen zegenen, door Mijn Handen over hen te leggen; en opnieuw zal dit dorre land bloeien; Ik ben de Minnaar van Leven, Ik ben de Minnaar van de mensheid; die dit dorre land, dat de wereld is geworden, wil zien veranderen in een Eden en floreren!

Heer, U bleef maar zeggen dat Ecclesia zal herleven;

en het zal! want Mijn Geest is in Haar en in allen; Ik sta erom bekend Mijn Woord te houden,  dochter, dus je zult spoedig Gerechtigheid zien geschieden; Ecclesia zal herleven! luister en schrijf:

terwijl wervelwinden nog steeds over Mijn Huis stoten, heeft Mijn Geest die de diepten van al het bestaande bereikt, je zaken toegewezen die alleen van de Godheid komen om je in staat te stellen Mijn Huis te doen herleven, verfraaien en verenigen; verlies geen tijd bij het Mij dienen en Mijn Huis dienen; sta niet toe dat de vijand je ertoe verleidt te vergeten dat Ik je heb opgewekt[1] in Mijn Hemelse Hoven, in Mijn Huis in de Hemel;

in Mijn uitbundige Liefde die Ik voor je heb, adopteerde Ik je om onuitsprekelijke mystieke Kennis en Onderscheiding te ontvangen, vrees dus niet, maar heb vertrouwen; Ik heb je gezegend om door het licht van de Heilige Geest zaken te onderscheiden die Mijn Kerk aangaan om het juiste oordeel te geven zoals Ik dat zou doen; Ik heb je Mijn Liefdesgedicht toevertrouwd en Ik heb Mijn Woorden in jouw mond gelegd en Mijn Werk in jouw handen; Mijn Ogen zijn op jouw handen gericht om Mijn Werk te beschermen tegen de vijand, daarom moet je jouw handen in Mijn Handen houden en jouw mond op Mijn Mond; in dit stadium, Vassula, voltooi Ik Het terwijl Ik de laatste hand aan het leggen ben;

Ik heb je laten reizen door naties, om als een hert te rennen, en Ik heb je ziel voorzien van goede dingen om je in staat te stellen hen precies over te brengen zoals ze jou zijn gegeven, zodat iedereen tot bloei komt en bloeit zoals de lelies; Vassula! Ik heb je bedekt met Mijn zeldzaamste essenties en delicate geuren, verspreid daarom Mijn geuren wijd en zijd; laat de aarde tot dichter bij de Hemel worden getild; laat ze de Aanwezigheid van hun Geliefde voelen; laat ze Mijn Liefde voelen; laat hen geroerd worden om opgewekt te worden en Mij, hun Bruidegom, te ontmoeten! laat hen weten dat Ik in de Huwelijkskamer van Mijn Hart een gouden baldakijn op ons huwelijksbed heb voorbereid, geparfumeerd met mirre en wierook; ah! vertel hen dat Ik ze uit de distels zal ontwarren om ze naar Mijn Huwelijkskamer en vervolgens naar Mijn Banket Zaal te leiden; herinner hen eraan dat Ik hun Bruidegom ben,[2]  vertel hen over Mijn Zuchten van Liefde en hoe Ik ziek van liefde voor hen ben!

geroepen door engelen, door Mij gevormd, door Mij geweid, leidde Ik je naar de Waarheid met een gevoelige Hand, Mijn Bruid, die Mijn Huwelijkslied hoorde dat veel van Mijn geliefde zonen en dochters naar de Mystieke Huwelijkskamer[3] van de Bruidegom leidde; laat ze Mijn taal niet verkeerd begrijpen, Mijn Woorden zijn niets anders dan mystiek en contemplatief, verlichting van de Heilige Geest; nakomelingen van Mijn Heilig Hart, ontstoken met de vlammen van Mijn Hart, ga door met het terugbrengen van Mijn zonen en dochters die zijn afgedwaald, al degenen die Ik met Liefde voor Mijn Glorie heb geschapen; herinner hen eraan dat alleen Mijn Koninklijke Scepter van Deugd met vriendelijkheid iedereen zal leiden die met Mij op dit smalle pad wil wandelen; iedereen die bereid is uit te schreeuwen: "hier ben ik Heer! Ik ben bereid Uw Wil te gehoorzamen!"

herinner hen aan alle activiteiten die de Heilige Geest in je kan doen; zie? zonder de aanwezigheid van de Heilige Geest zullen jullie deugden nergens goed voor zijn, niemand kan leven en denken dat hij leeft als hij geestelijk dood is, als hij niet echt is verbonden met het Ware Leven; de Heilige Geest? Hij is Degene die je optilt om een Nieuw Leven in Mij, je God, in te ademen; heb je niet begrepen, door Mijn Werk de naam van "Waar Leven in God" te geven, zou het ook betekenen: "Heilige Geest die je herschept en je weer tot leven brengt in Mij?"

dochter, heb Ik in het begin niet gezegd: "vol zullen velen van jullie zijn?" wanneer iemand de volheid van genade ontvangt, zullen ze niet langer van zichzelf zijn, maar van de Heilige Geest; vanaf dan zal de Heilige Geest, die alles zonder mate omvat, in je ademen en in je bewegen; in jouw unieke transformatie waargenomen door andere zielen, zal Wijsheid vele anderen aantrekken, hen tot de volheid van de Waarheid brengend; het was de Heilige Geest die toen aan je onthulde dat de Schepper je Eeuwige Vader is, toen je met vreugde tot Hem uitriep: "Papa!" Abba!

mensen vragen: "hoe kunnen ook wij de genade van de Heilige Geest verkrijgen zodat Christus in ons kan leven?" als je hart ver van ons afdwaalt,[4] en wordt gedomineerd door andere passies, zelfs door de kleinste hartstocht, kun je niet de woonplaats worden van de Zoon, dat ben Ik, noch van de Vader, want als je nog steeds gehecht bent aan wereldse neigingen die bederfelijk en waardeloos zijn, dingen die wegslijten, deze zullen de Hindernis worden voor de ware Zegeningen;

wat jou betreft, dochter, die deelneemt aan Mijn Verlossingsplan, en van wie Ik een atletische apostel heb gemaakt om aan de wereld met verrukking de Kennis en Instructies van de mysteries te onthullen die aan jou gegeven zijn, leer dat het de Heilige Geest is die jouw zondigheid verwijdert en vervangt door deugden; "Ik ben de Leverancier van Leven; Eeuwig Leven";[5] "Ik ben in alles aanwezig en toch ben Ik buiten alles; Ik ben in staat het hele universum te vullen;“ Ik heb gezegd: ”alleen Mijn Koninklijke Scepter van Deugd zal met vriendelijkheid iedereen leiden die bereid is met Mij te wandelen op dit smalle pad;”

daarom, als je Mij zoekt in eenvoud van hart, volg Mijn Koninklijke Scepter van Deugd, de Heilige Geest die alle dingen bij elkaar houdt en die alles weet en ieder woord dat wordt gezegd, Hij zal Zichzelf aan jou openbaren, en Hij zal met jou vriendschap sluiten en je meest intieme en beste Vriend zijn; Hij zal je met deugden sieren, daar Hij een onuitputtelijke schat voor de mens is; onsterfelijkheid wordt gevonden door verwant te zijn met Mijn Heilige Geest, Hij overtreft inderdaad alle sterrenbeelden bij elkaar;

Mijn Vassula, predik zoals je al deze jaren hebt gedaan, met spirituele gretigheid en wankel nooit om Mijn Naam te verkondigen; Ik heb je de tong van een discipel gegeven, om zonder angst te spreken, te disciplineren, te verscheuren en te ontwortelen, te bouwen en te herstellen, in deze duistere en bezorgde wereld;

Ik heb je met Wijsheid opgedragen de harten van de mens te verlichten; Mijn taal is, zoals Ik al zei, niet alleen mystiek maar ook Goddelijk; vandaar dat niets onreins ooit zijn weg zou kunnen vinden in Mijn Liefdeshymne; gezegend zijn degenen die Mijn Liefdeshymne hebben ontdekt en Mijn Koninkrijk zijn binnengegaan; door hun geloof heb Ik alle dingen toegankelijk gemaakt, waarin het hun liefde voor Mij voorafging, een liefde die mettertijd zo groot als een boom groeide daar de wortel ervan in Mij, jouw God, was, lommerrijke bladeren voortbrengend, geurige bloemen en vruchten; hun liefde die door de Heilige Geest is gegeven, die hun ziel verlicht, zal hen blijven vervolmaken en groeien zolang hun liefde in Mij geworteld blijft;

nooit mijn ellendigheid vergetend, dank ik U, mijn Heer, voor het afwenden van mijn ogen van de zonde;

Ik had je altijd ingebed in Mijn Hart, heerlijk kind; Ik was je genadig, de intrede van Mijn Licht in jou genas je; Ik ben het Licht van de wereld; Ik ben het Leven omdat Ik jullie allemaal doe leven terwijl Ik verbonden ben met je ziel; nederigheid samen met een echte metanoia trekt Mij aan, het maakt Me verliefd;

Heer, openbaar Uw Licht in de duisternis van degenen die in duisternis leven, kijk van boven naar beneden naar een ellendige wereld en als ik durf te zeggen, een stervende wereld...

ah, Vassula! Ik ben vol mededogen en Ik schenk Mijn Licht aan iedereen die Mij verzoekt; en zoals Ik toen deed in de Zaal van het Laatste Avondmaal, terwijl Ik de Heilige Geest naar hen zond terwijl ze zaten te bidden, zo zal Ik Mijn Heilige Geest sturen naar iedereen die Mij zoekt met een berouwvol hart!

om Mijn Goddelijk Licht te verkrijgen, moet men zich onthouden van elke wereldse aantrekkingskracht; elke wereldse ambitie, en ze zullen worden beloond en genezen;

ja, Heer, we zijn verstoken van Licht zonder Uw Aanwezigheid!

inderdaad, want de menselijke natuur is vergankelijk en verstoken van licht; Ik ben het Elixer van het hele universum en de onmetelijkheid van Mijn Licht overstijgt alle dingen, alles, elke bestaande duisternis van de ziel doordringend; iedereen die Mij verwelkomt zal uit Mij worden geboren en zal in Mijn Licht worden getransfigureerd om op Mij te lijken; velen zullen Mij dan in die ziel zien, zoals velen Mij bij jou hebben gezien, dochter van Mijn keuze; ook op hen zal Ik hun Gewaad worden;

Ik zal in jou blijven toenemen terwijl jij afneemt; Ik heb Mijzelf op mysterieuze wijze in jou geopenbaard, zoals Ik God ben en boven elke geest; wist je, Vassula, dat je hart Mijn schuilplaats is?

ach, U verrast mij, Heer! verbergen voor wat, in dit ellendige hart, en voor wie, Heer?

Ik verberg me voor het pandemonium van de wereld, Mijn Oren zijn te gevoelig om hun sterke argumenten en ruzies te horen, het geroep is te luid voor Mijn Oren, liefde in haar stilte ontbreekt, vrede is er nauwelijks, zelfs niet onder Mijn priesterlijke zielen; Ik wilde Mijn pijn met je delen als een Echtgenoot die met zijn echtgenote Zijn gevoelens en geheimen deelt, zijn zorgen en verdriet; dit is de reden dat, als ik Mijn zoete rust in jou vind, in dit verborgen kleine hoekje van je hart, Ik in staat ben om door jouw hand te schrijven, terwijl Ik in je oor Mijn ontvlamde liefde fluister die Ik heb voor deze ellendige wereld; terwijl Ik dit werk met jou doe vind Ik Mijn troost, een moment van rust; Ik heb Mij verwaardigd om jou als woning te kiezen; en in deze stilte ben Ik, als Schrijver, in staat Mijn Hooglied te schrijven, hopend dat het pandemonium van deze wereld ophoudt na het ontdekken van Mijn Hooglied van Liefde; wensend dat hun pandemonium gestalte krijgt in lofprijzing voor Mij, hun Bruidegom, hun Goddelijke Minnaar; en dat hun heftige argumenten zullen veranderen in stille verering…

Mijn Aanwezigheid in jou geeft jou ook een visioen van Mijn Majesteit; Ik ben je genadig geweest zelfs voordat je geboren werd en Ik heb je Mijn Heilige Geest gestuurd, Vriend van de mens, om vriendschap met je te sluiten en je tot berouw te brengen; de Heilige Geest om je te beschermen, fungeerde als een Toegangsbarrière tegen alle slechte neigingen die probeerden langs Hem te glippen; daarna werd alles dat niet-spiritueel was smakeloos voor jouw smaak, na Mijn spirituele Hooglied te hebben geproefd;

Vassula, wees gerust, Ik ben niet zomaar een voorbijganger, die jarenlang niet meer wordt gezien of nooit meer naar je terugkeert; door genade heb Ik je opgewekt en door genade bezoek Ik je en zal Ik je blijven bezoeken; en door genade blijf Ik bij je en in je, voor altijd verbonden; deze vereniging door genade is een geschenk van Mijn Vader aan jou; genade zal altijd bij je zijn, zolang je Mijn Geboden en Mijn Voorschriften in je levend houdt; wees niet bang, want Ik heb je ziel veilig in Mij bevestigd als een embryo met een navelstreng; Ik zal je blijven bezielen om Mijn Kerk te verlevendigen, Mijn Kerk te troosten en Mijn Boodschappen met moed en ijver te verspreiden;

je ijver voor Mijn Huis is voor velen een aansporing geweest, maar wees ervan overtuigd dat Ik bij je ben; Mijn hand zal constant op je zijn; Liefde heeft je lief,  ic


[1] Met andere woorden, vormde mij, onderrichtte mij en leidde mij op.

[2] Jes. 54: 5: Want Hij die u gemaakt heeft is uw man, Jahwe van de machten is zijn naam…

[3] Ik denk dat Jezus bedoelt: Zijn Heilig Hart.

[4] De Heilige Drie-eenheid.

[5] De Heilige Geest uitte deze woorden.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message