DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Aanmoediging Van De Heer Voor De Lezer (met commentaar van Vassula)

September 22, 2016

Op 22 september van dit jaar kreeg ik een boodschap van Christus onze Heer voor de gebedsgroep van Rhodos. Na enige tijd bedacht ik me dat ik hem net zo goed naar jullie allemaal kan sturen, zodat het misschien ook goed doet aan andere gebedsgroepen alsook aan HWLIG.

In zekere zin zou je het kunnen zien als dat het ​​ieder van ons aangaat. Ik heb de zinnen genummerd om één reden: om uit te leggen wat ik begreep uit deze boodschap na er enige tijd over te hebben gemediteerd, om de mensen van de gebedsgroepen te verlichten.

Deze boodschap is verbonden met een boodschap die begon op 5 september, maar die voltooid werd op 22 september, en alvorens het die boodschap te beëindigen voegde Jezus er onderstaande aan toe:

welnu, zeg je gebedsgroep van Rhodos het volgende:


[1] in de begindagen van Mijn boodschappen, waardeerden jullie al Mijn Belangen, vervolgingen en beproevingen te boven komend, met vreugde; Ik heb jullie allemaal uit de macht van de duisternis gehaald en jullie zonden vergeven;

[2] Ik herinner jullie er nu allemaal aan jullie liefde voor Mij in een vlam aan te wakkeren;

[3] lees Mijn Boodschappen, leer Mij meer lief te hebben!

[4] doe het goede en neem Mijn Kennis in je op;

[5] neem je toevlucht in Mij, en Ik zal je Lied zijn;

[6] Ik kan ieders hart lezen, en Ik weet heel goed wat jullie behoeften zijn; dus kom tot Mij, je Redder;

[7] wees Mijn Levende Kerk!

[8] verruk Mijn Hart, kom samen en ontvang Mijn Tederheid,

[9] wis alles uit wat Ik niet ben,

[10] en werk hard voor je redding en de redding van anderen;

[11] ontvang Mijn Heilige kus op jullie voorhoofd, de Liefde houdt van jullie allemaal! ic


[1] Toen jullie door genade op een krachtige manier werden aangeraakt door Zijn Boodschappen en bekeerd werden, namen jullie alles serieus wat Christus je vroeg te doen, met kracht, vreugde en onbevreesd, want jullie hadden 'de parel' en haar waarde ontdekt. Christus herinnert jullie eraan hoe Hij je zonden meteen vergaf toen je de Zijne werd en om vergeving vroeg.

[2] Christus herinnert ons eens te meer om weer te worden zoals we in het begin waren: ontvlamd, levend, gretig, omdat het er op lijkt dat onze vlam op de een of andere manier minder lijkt te zijn geworden volgens Hem en als we dat zo houden, zou hij misschien op een dag kunnen uitdoven en sterven, dus dit is een waarschuwing.

[3] Om Zijn Woord (De Boodschap) veilig, werkzaam en de vlam brandend te houden, en om te groeien in Zijn liefde en krachtige apostelen te worden, hebben we nederigheid nodig, dienen we aan onszelf te sterven, onszelf klein te maken zodat Hij ons kan oprichten; Christus beveelt ons aan om opnieuw Zijn Boodschappen te lezen, ook al hebben het in verleden gedaan, Hij adviseert ons om ze vanaf het begin te lezen en ze niet enkel zo nu en dan willekeurig te openen, zoals sommigen toegaven te doen.

[4] Wij hebben dan de mogelijkheid om goed te doen en in Hem te groeien, door onszelf in Zijn Kennis op te nemen. De HWLIG boodschappen zijn gevuld met Wijsheid en door ze te lezen zullen we leren om God lief te hebben zoals Hij wil dat wij Hem liefhebben; we zullen Zijn Wil kennen.

[5] Om bij moeilijkheden, herinnert Christus ons, toevlucht te nemen in Zijn Hart. In Zijn Hart zullen we getroost worden, zullen we rust vinden en zullen we gesterkt worden als er moeilijkheden op ons pad komen. Wij zullen Zijn Vrede niet verliezen, want wij zullen in Zijn Hart vertoeven.

[6] Christus verzekert ons dat Hij alles bestuurt en dat Hij meer dan jij weet wat er in je hart omgaat en wat je behoeften zijn, daarom herinnert Hij ons eraan Hem te vertrouwen en naar Hem toe te gaan zonder aarzeling.

[7] "Wees Mijn Levende Kerk!" Toen Hij dat zei, zei Hij dat op een zeer krachtige wijze. HWLIG is precies dat: te leven in de Geest en zijn wat Hij Zijn discipelen geleerd had, om een Levende Kerk te zijn, door middel van jullie handelingen en door jullie uitspraken en door alles wat Hij ons onderwezen heeft in de Boodschappen. Het Hart van Christus zal niet onaangeraakt blijven, want in het doen van wat Hij aanbeveelt, zul je Hem ertoe brengen Zich in je te verheugen.

[8] "kom samen", toen Hij dat woord zei, gingen mijn gedachten meteen naar toen Zijn discipelen altijd verzameld waren, de vreugdes en het verdriet delend, samen etend, samen getuigend, elkaar helpend, het was als een familie, verenigd in liefde en in harmonie. We moeten zo krachtig vrede en liefde uitstralen dat anderen rondom ons deze energie zullen voelen die van ons afkomt en zullen begrijpen dat wij ware discipelen van Christus zijn, gevormd door Hem. In de Bijbel staat: Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt; als gij de liefde onder elkaar bewaart. (Johannes 13:35)

Liefde mag nooit onder ons ontbreken, nooit! Elkaar verscheuren is een totaal verkeerde interpretatie van de HWLIG boodschappen en door deze handelingen van onderling gekibbel zullen de boodschappen in diskrediet gebracht worden, we zullen een afspiegeling zijn van een rotte vrucht. Ook het maar één keer per week samenkomen om samen te bidden, en sommigen komen zelfs minder dan een uur samen om te bidden en vertrekken vervolgens, het lijkt erop dat dit niet hetgeen is wat Christus wil wat we doen. Hij wil dat we elkaar vaker dan twee keer per maand ontmoeten en samen bidden, hij beveelt ons één keer per week gedurende een uur aan, en zelfs zo nu en dan samen te komen voor een maaltijd of een kopje koffie, en samen te zijn om onze spirituele ervaringen te delen. Sommige gebedsgroepen doen alsof het een plichtpleging is en komen één keer per week bij elkaar, ze bidden, ronden het af en gaan naar huis. Dit is niet goed. Vervolgens geloof ik dat Hij wil dat we meer samenwerken voor Zijn Boodschappen, want we worden geroepen om medewerkers voor Zijn Werk te zijn, dus Hij wil dat wij onderling medewerkers met elkaar zijn.

[9] Om te kunnen doen wat Hij ons aanbeveelt, moeten we aan ons 'ik' en 'ego' sterven en tijd geven aan Hem. We hebben nederigheid nodig en niet de baas spelen over anderen, met andere woorden, we moeten een weerspiegeling van Zijn Beeltenis zijn.

[10] Christus beveelt ons aan dat we nog steeds hard moeten werken om perfectie te bereiken, mij een beeld gevend van een ladder die men moet opklimmen om de hemel te bereiken. Het lijkt erop dat we te lui zijn om te klimmen en we blijven ergens op een trede hangen, niet hoog genoeg. We moeten ons meer richten naar Christus en dit betekent Zijn Boodschap herlezen, daar het ons daadwerkelijk verlevendigt. Toen Christus eraan toevoegde: "en tot redding van anderen," begreep ik door deze woorden het volgende: Zoals Christus ons eraan herinnerde hoe Hij in het begin naar ons toekwam en ons uit de macht van de duisternis sleepte, bracht Hij ons ertoe om het prachtige geestelijke banket te ontdekken dat Hij heeft voorbereid voor onze uitgehongerde zielen, dat zijn de HWLIG boodschappen. We stortten ons allereerst op het eten, uitgehongerd als we waren, uitgehongerd en verheugd erover, maar vervolgens, toen we er eenmaal mee waren gevuld, zijn we op een stoel onderuitgezakt en daar ingedommeld? Of hebben we ons gedragen als de Samaritaanse vrouw, hollend, nadat ze Christus had ontmoet, naar het dorp, met haar handen in de lucht naar links en rechts schreeuwend, intussen de winkels in het dorp voorbijgaand en terwijl struikelend over de mensen schreeuwde ze dat ze net een grote profeet had ontmoet, de grootste van allen! Ze getuigde luidruchtig en bracht een ​​heel dorp op de been om naar haar te luisteren, want ze was gevuld met de vreugde van de Geest. Zijn we zoals haar?

[11] Opnieuw worden we gemerkt op ons voorhoofd met de Heilige Kus van Jezus. Dus wat hebben we meer nodig? Sta op, wordt wakker en luisteren naar de Stem van Christus ...

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message