DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Heb Gevraagd Dat Deze Generatie Berouw Toont

28 november 2015 

30ste verjaardag van WLIG! 

dochter, vrede; luister: vrede zij met je; verbreid vrede waar geen vrede is, liefde waar haat is, eenheid waar verdeeldheid is – al deze jaren heb Ik, in Mijn onuitsprekelijke Liefde, opgeroepen, de hele mensheid opgeroepen om te bidden, om berouw te hebben, om een godvruchtig leven te leiden; Ik kwam om in hun harten te spreken; Ik kwam niet met dreigementen maar met Liefde, Ik riep elk schepsel op en drukte Mij uit in jullie termen over Mijn verlangen jullie allen te redden van jullie verschrikkelijke plannen, generatie; Ik heb Mijn Heilig Gelaat opnieuw aan jullie geopenbaard om te schijnen in jullie absolute duisternis, om Mij te beschouwen, en door Mij te beschouwen zouden Mijn weerschijn van Mijn Godheid en al Mijn Glorie op jullie reflecteren; een licht in jullie zou jullie dan allemaal zachtjes verlichten; 

Ik vreesde dat zeer weinigen Mijn Woord zouden aanvaarden en Ik had gelijk; Mijn Woord dat alle Licht en Kennis overstijgt; generatie, geestelijke Kennis is een opening voor jullie geest om de Schriften en Mijn woorden te begrijpen; maar hoe velen zijn te kort geschoten? en hoe veel meer zullen proberen om Mijn Boodschappen in diskrediet te brengen? deze mensen zien alleen de dingen die zichtbaar zijn voor het oog; maar hun perceptie van het Goddelijke staat daar ver van … het is zoals de Schriften zeggen: een mens die de Geest niet bezit aanvaardt niet wat van de Geest van God komt; want voor hem is het dwaasheid, hij kan het ook niet begrijpen, want het kan alleen geestelijk beoordeeld worden; maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld;[1] wanneer deze mensen zullen sterven en de weg van het Leven zouden willen nemen, dan zullen ze Mij niet zien; hun zonden en overtredingen zullen hen veroordelen; engelen van vrees zullen hen ontmoeten en hun vlees zal van hun beenderen verschrompelen; 

Ik heb gebeden nodig uit jullie hart; Ik heb gevraagd dat deze generatie berouw toont; voortdurend kwaad beramen zal slechts de neergang van vele naties betekenen en hen naar oorlog en naar de Afgrond leiden; velen zullen branden en vele steden zowel als naties zullen getroffen worden door ellende, ramp na ramp, ellende na ellende, ah! generatie, speel niet met jullie leven! Houd op met rebelleren tegen Mijn Woord! 

Ik herhaal: zuiver jullie geesten en harten door berouw, een berouw met stromende tranen; maar de verdorven mensen, degenen die verkeerde wegen volgen zullen onder ogen moeten zien wat zij gezaaid hebben;

nu, Vassula, vier Mijn Liefde, vier Mij, je God, want Ik heb nieuwe heiligdommen gebouwd die gefundeerd zijn op liefde, Ik heb deze ruïnen herbouwd;[2]  in de Schrift staat geschreven: als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, richt u op wat boven is, niet wat op aarde is, u bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met Hem, in luister verschijnen;[3]   

Ik heb je gekozen, je gezalfd met Mijn heilige olie om heilig te leven en Mijn Woorden te dragen om door te geven aan iedereen; en in Mijn Trouw stond Ik je toe op Mij te leunen, Mij geheel in je op te nemen, en liet ik je wandelen in Mijn Hoven en van Wijsheid te leren; dus vandaag, wees gelukkig! Mijn zo zwakke, ongelofelijk zwakke instrument, heb je niet begrepen? heb je niet begrepen hoe Ik uitzinnig ben door zulke zwakheid? hoe Mij dat verrukt? je zwakheid ontroert Mijn Macht en Mijn Barmhartigheid! 

Heer, U die mijn Maker bent, en mijn oren werden geopend om deze openbaring van U te horen, helemaal zonder enige verdienste! en U hebt zo bereidwillig zo veel tijd in mij geïnvesteerd, Ik geef U dank en lof, en nu, na al deze jaren, de wereld, slechter dan voorheen, kwijnt weg en de aarde is meer bezoedeld dan ooit, geteisterd door zonde, en we wachten dat Uw Hand ons opheft, dus hoe veel langer moeten we nog wachten op Uw terugkeer? 

Ik sta aan jullie deur, zo dichtbij; spoedig zullen vele naties gevuld zijn met de Kennis van Mijn Glorie, en Ik zal als een wachter op Mijn Uitkijktoren staan, als een vlag, en degenen die hoogmoedig van aard zijn zullen Mij niet zien, maar degenen in wiens hart Ik rustte zullen Mij zien; iedereen zal overweldigd worden en als angstige beesten zullen de hoogmoedige harten uiteen worden gejaagd; 

vele naties zullen tot niets worden; offer, Mijn Vassula, je tijd aan Mij en verheug Mijn Hart met je nietigheid, want nu zal Ik de mensheid meer beroeren door Mijn Gerechtigheid; en zij zullen zich in as wentelen; bid en vergeef je onderdrukkers; verzacht mijn vurige boosheid vanwege hun ongeloof; de Liefde zal in haar volmaaktheid komen in ieder die besluit om Mijn Wet te volgen en geen vrees zal hebben op de Oordeelsdag; Ik heb al deze boodschappen door jouw hand geschreven zodat dit getuigenis degenen die het lezen dichter bij Mij mogen brengen; een getuigenis die je naar het Eeuwig Leven brengt; een getuigenis om een Waar Leven te leven in Mij, je God; 

Ik, Jezus Christus, herinner je eraan dat op het einde de Overwinning aan Mij zal zijn; dochter, vrede, de Liefde bemint je! ic


[1] 1 Kor. 2:14-15 (Bijbel, De Nieuwe Bijbelvertaling, 1e druk 2012)

[2] Christus bedoelt de zielen die verloren waren maar die Jezus vonden in Zijn Boodschappen van WLIG en hen leven gaven door hun berouw dat hun leven omvormde

[3] Kol. 3:1-4

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message