DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Waar Leven In God Is Mijn Boodschap

22 juni 2010

Vassula, Ik heb je ‘kind’ genoemd! Ik ben altijd met je; prijs Mij iedere dag want Ik sta voor je… Ik heb je tot leven gewekt, om te leven in Mij; - velen lezen en lezen Mijn Woord en leven het toch niet; velen staan in Mijn bijeenkomsten te preken, en toch wordt wat zij preken door hen niet vervuld [1]; jij bent de dienaar van Mijn Kerk geworden, de slaaf van Mijn Kerk, en draagt Mijn Boodschap van vrede, verzoening en eenheid om aan Mijn volk te overhandigen; Mijn doel was om aan de wereld Mijn Barmhartigheid te openbaren en hoe bezorgd Ik ben voor hun redding; hoe bezorgd Ik ben om hun verdeeldheid; ah, dochter, als je eens wist wat Ik weet en als je zag en hoorde wat Ik zie en hoor van Mijn herders en wat zij onder elkaar besluiten, dan zou je de bitterheid begrijpen van deze beker! ja?

het zijn zeker niet al Uw herders;

bij velen ontbreekt de nederigheid; de structuur van Mijn Lichaam is beschadigd; als Mijn Lichaam losgekoppeld is van het Hoofd dan is het Lichaam dood; verwoesting verspreidt zich om Mijn Huis te reduceren tot een verlatenheid, een woestijn!

wat kan ik doen, Heer?

blijf bijeen roepen en verzamelen zoals je doet, word niet moe, Mijn duif, Ik ben altijd aan je zijde geweest; heb je het niet gemerkt?

Ik ben op je verschenen als een Teken, opdat jij ook moed vat; vrees de schaduwen [2] niet, Ik ben je machtige bescherming; vertrouw Me;

wat betreft de herders die verzuimen om voor mijn kudde te zorgen en ze te laten grazen, zij zijn zoals de Schrift zegt: “wee de herders, door wie de schapen van Mijn kudde omkomen en verloren lopen – door uw schuld zijn Mijn schapen verdwaald en uiteengedreven en u hebt er niet op gelet” (Jer. 23:1) - hoewel ze eens groot waren, zijn ze nu gereduceerd tot het volgen van de beginselen van deze wereld, toegevend aan het liberalisme en vergetend hun leven te leven volgens hun eerste geloften;

Ik heb hen gevraagd in Mij geworteld te zijn en op Mij te bouwen en stevig vast te houden aan het geloof dat hen geleerd is; als ze hun eerste liefdevolle gelofte aan Mij hadden gehouden en niet hadden toegestaan dat ze verleid werden door de dingen van de aarde, dingen die verslijten, dan zou Mijn Huis vandaag rijk zijn aan glorie en Mijn kudde zou niet afgedwaald zijn;

Waar Leven in God is Mijn Boodschap; het is niet gebaseerd op menselijke leerstellingen of menselijke voorschriften; het is gebaseerd op Mijn Liefde, het is gebaseerd op Waarheid, het is gebaseerd op de ware leer, gevuld met deugden om je te leiden naar vergoddelijking en het geeft aan deze generatie een volledige kennis van Mijn Wil;

Mijn leerstellingen zijn Byzantijnse voordrachten die aan de mensheid worden gegeven als een nieuwe doopkus van Mij om de doden op te wekken tot een nieuw leven en hen te tonen dat de waarheid in de Geest is;

de Geest had jullie tevoren gewaarschuwd dat gedurende de laatste dagen er sommigen zouden zijn die het geloof zouden verlaten en leerstellingen zouden kiezen die van demonen afkomen; ze hebben niets om trots op te zijn; pijn en lijden is tot vele naties gekomen en nog steeds is Mijn Woord niet tot hun doorgedrongen; Ik heb Mijn Liefde getoond aan de hele mensheid om Mij hoffelijk te ontvangen; sommigen zullen vragen: “hoe hebt U Uw Liefde getoond als zo vele naties voortdurend vallen door het zwaard en hongersnood vlak om de hoek is?”

toch toonde Ik Mijn Liefde, door Mijn voortdurende herinneringen en Mijn onophoudelijke waarschuwingen, Ik daalde op deze manier van Mijn Troon neer om jullie levens te herstellen die door demonen in een hinderlaag waren gelokt; Mijn goedheid hield nooit op; maar jullie hebben niet op Mij gewacht, noch naar Mij gezocht; Ik riep jullie maar jullie gaven er de voorkeur aan om niet te luisteren; Ik heb jullie Mijn Barmhartigheid getoond en Ik heb jullie besproeid met zegeningen die nooit werden gewaardeerd, dus hoe kan iemand zeggen dat de Heer Zijn Liefde niet heeft getoond?

-vanwege jullie goddeloosheid, vanwege jullie weigering van Mijn Kruis waarop Ik bereidwillig leed voor jullie allen, en in het bijzonder jullie godslasteringen tegen de Heilige Geest van Genade die over jullie is uitgestort om jullie te vernieuwen, zeg Ik tegen jullie, generatie, dat de ene natie zich tegen de andere zal keren, bloed zal overal rondspatten; de olijfboom zal ophouden zijn olijven voort te brengen en de aarde zal bezwijken; verderf en verwoesting zal meer dan ooit over vele steden komen [3], de seizoenen zullen blijven veranderen want de mens vernietigt de aarde door zijn eigen zondigheid en goddeloosheid; en als een brullende leeuw zullen Mijn vlammen neerdalen uit de hemel, een turbulent vuur; van de ene hoek van de aarde naar de andere zal Ik ravijnen, bergen, dalen en steden in vuur en vlam zetten en rampspoed over vele van de aardse bewoners;

terwijl degenen die zwoeren de Kerk te vernietigen en Mijn Kruis op zijn kop te zetten, zij zullen in de hel branden! troosteloze weduwen zullen naakt ronddolen en al degenen [4] die zwoeren om oorlog te voeren tegen Mijn Profeten en tegen heilige zaken, zij zullen ook ondergaan wat zij verdienen; nu zitten ze vol vertrouwen op hun tronen maar niet meer voor lang; Ik zal tot hen komen als de Rechter en Ik zal hen streng oordelen; Ik, Zelf, zal hen van hun troon verwijderen; hoewel zij zich vandaag achter een masker verbergen, zal Ik hen spoedig opzoeken en aan het licht brengen; zie! Ik zal allen vernederen die een vlek zijn in Mijn Huis; Ik zal toestaan dat ze worden vernederd daar ze Mijn beginselen hebben overtreden; Ik zal dan een schoon voertuig in Mijn Huis brengen en uw hart zal zich verheugen en Mijn Hand zal uitgestrekt zijn naar dit voertuig dat zal werken door Mijn Licht!

Ik heb voertuigen nodig, zuivere, rechtschapen, en bereid tot zelfgave; goed voor alle mensen, vaardig in het onderrichten van de jongeren om bescheiden, gehoorzaam en blij te zijn in de Heer;-

de lemmet van de lans [5] is nog steeds in Mijn Hart, Mijn kind, ah! toch zal de tijd komen, in feite is de tijd nabijer dan ooit, dat Ik zal verschijnen als Rechter voor hen die op Mijn Lichaam trappen en Mijn volk wegleiden van verzoening en eenheid, Mijn kudde verstrooid en welbewust onwetend houdend; Ik zal hun macht breken wanneer de tijd komt; twijfel nooit;

kom, alles wat Ik van jou nodig heb is liefde! ic


[1] Onze Heer was in pijn en smart

[2] boze geesten in mensen

[3] Daniël 7:25

[4] Sommigen van hen zijn hoogwaardigheidsbekleders van de Kerk

[5] metafoor: bedoeld wordt de verdeeldheid van de Kerk 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message