DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Odes Van De Heilige Drie-Eenheid (de Zoon)

Februari - April 2003

(Jezus Christus nam over …) 

ja, Vassula, je beminnelijke Heer en Verlosser heeft je bevrijd; Onze[1] Leer verschilt niet van elkaar en in vereniging zeggen Wij: ontdek Mij, je God; ontdek Ons in zuiverheid van hart; Ik heb grote dingen te vertellen aan Mijn schepping die haar mooi zouden maken;

nee, niet velen begrijpen de Heilige onverdeelde Drie-eenheid, en toch zijn Wij één Substantie, één Macht en één Kennis,  één God alleen … en Wij zijn vrij Onszelf mee te delen aan elke ziel en te allen tijde; de Vader en Ik en de Heilige Geest, alle drie dalen neer als drie getuigen om Ons Woord opnieuw te spellen en jullie opnieuw op te voeden om een waar leven in Ons te leven;

zoals de Vader het aan je heeft  uitgelegd, is je hart geschapen vanuit Onze Sublieme Liefde om deze Liefde aan Ons te beantwoorden; je hart is vanaf het begin alleen gevuld met Onze Tegenwoordigheid; het is geschapen op een zo onuitsprekelijke manier dat het in staat zou zijn alle Sublieme Liefde en Zoetheid van Onze Tegenwoordigheid te behouden; maar als doornen en distels het doorboren, zal het als een geperforeerd waterreservoir zijn inhoud verliezen; de doornen zijn de zorgen van de wereld en de verlokkingen van de rijkdommen die het hart kunnen perforeren en het laten opdrogen van de Levengevende Bron; 

Heer, U bent de Deur geweest voor Uw openbaring aan mij,
en door zo te doen, hebt U mij goed in U verborgen; 

vanwege Uw grote Liefde,
bent U vlees geworden en hebt U onder ons gewoond; 

vertel mij, Heer, hoe kan men U niet verliezen?
Hoe kan iemand U voor altijd bevatten in zijn hart
zonder U te verliezen in deze stormachtige wereld
vol giftige stoffen en verleidingen?
Want het schijnt dat voor wie U niet liefheeft
vanaf het allereerste begin zoals men zou moeten,
noch Uw Heilige Naam verheerlijkt zoals wij zouden moeten, noch U vreest,
noch de gelijkheid van liefde bereikt waarmee U ons bemint,
het risico groot is;
velen van ons zullen verliezers zijn vanaf de eerste dag … 

Ja, Heer, is dat niet de waarheid?
Dus vertel mij, Heer, wat is het geheim
van het niet worden geperforeerd,
en, is er een remedie tegen de schade als het eenmaal is gebeurd? 

voor mensen is dit onmogelijk, voor God is alles mogelijk;[2]

maar ook, aan ieder is de gave van de vrije wil gegeven; de mens die Mij vreest zal bereid zijn correctie te aanvaarden en zal Mij niet verliezen; zij die Mij zoeken zullen door Mij worden gevoed en gevuld blijven; Liefde is de Geest van God, waardoor je Mijn Licht verkrijgt dat je hart verlicht; ieder die getrouw en oprecht worstelt om aan Mijn Genade deel te hebben, kan zonder hartstocht voor deze wereld blijven en zal niet de sublieme substantie in zijn hart verliezen; maar als iemand ophoudt en converseert met de Verleiding, en luistert naar de wereldse rijkdommen, die zal in de wereld blijven en worden vertrapt door het stof van de zonde;

Ik had gezegd dat Mijn Vader en Ik en de Heilige Geest zullen komen en wonen met de ziel die Mij bemint en Mijn Geboden onderhoudt; Mijn Aanwezigheid is ten volle in deze harten en door het Licht dat Wij in hen uitstorten, komen deze zielen tot de Goddelijke Kennis van Mijzelf; deze grote Kennis vervuld van liefde leidt hun voeten in de Bruidskamer waar Ik, hun Bruidegom, op hen wacht om ongestoorde vrede te genieten …

elke ziel kan de hoogten van Mijn Liefde bereiken; elke ziel is geroepen tot een Goddelijke vereniging met Mij; waarom converseer Ik met jullie in jullie tijden? waarom doe Ik deze generatie geuren met Mijn Goddelijke Oden? waarom richt Ik Mij tot jullie in poëzie en religie? waarom ben Ik naar omlaag gegaan naar de duistere regionen om bij jullie te zijn? waarom stort Ik de straling van Mijn ontoegankelijk licht over jullie allen uit? waarom bezoek Ik de kerkhoven en open Ik de graven op zoek naar de doden? waarom roep Ik jullie tot een Goddelijke verbintenis en tot een geestelijk huwelijk?

Ik zal je zeggen waarom: zelfs al ben je “beschadigd” zoals jij hebt gezegd, Vassula, er is nog hoop op herstel; daar is het allemaal om te doen; Ik kom om de zondaar te redden; en zoals Ik al eerder heb gezegd; voor mensen is dit onmogelijk; voor God is alles mogelijk;[3] met andere woorden, Ik ben oneindig rijk aan Genade en het is door Genade dat je gered kunt worden; Ik verlang niet de dood van de zondaar; Ik ben de Verrijzenis en Ik verlang dat jullie allen leven in Mijn Licht; om deze reden daal Ik door middel van deze Oden neer op aarde en ook op andere wijzen, om jullie te doen opstaan, jullie die jezelf hebben toegestaan van de Genade te vallen in het graf en nu met miljoenen liggen te rotten ten gevolge van de zonde …

in Mijn grenzeloze medelijden, zei Ik in de Hoven van de Hemel: “Ik wil niet eindeloos en voor altijd kijken naar de dood van de zondaar, treurend, maar liever dat hij tot Mij terugkeert en leeft;” van boven zag Ik een enorm kerkhof en de stank van de verrottende lichamen verspreidde zich in de hele kosmos … de wereld, verrottend, is bedekt door duisternis, verslonden door donkerte, moet Ik dus Mijn zonen en erfgenamen voortdurend geknecht  en stervend zien? voor hoe lang moet Ik Mijn eigen huishouden in stukken gescheurd en uiteengereten zien? het is tijd, ja inderdaad, om het onkruid van de tarwe te scheiden; Ik heb dan een eed gezworen en gezegd:

“Ik zal hen, door de kracht van Mijn Heilige Geest, de Genade geven om hun verborgen zelf sterk te laten worden aan ieder die gehoor geeft aan Mijn genadevolle Oproep, zodat zij mogen leven in Mij, en Ik in hen mag leven door geloof; dan geplant in liefde en gebouwd op liefde zullen zij worden opgericht om de uiterste volheid van Mijzelf te verkrijgen;”

zo heb Ik geantwoord op jouw verklaring, Vassula; Ik zei in Mijn oneindige Barmhartigheid: “Ik zal licht spreiden op deze onredelijke generatie om hun geest te verlichten en ze te vernieuwen door een geestelijke revolutie; Ik, Ikzelf, zal hen binnenleiden in deze vernieuwing van henzelf en hun geest, en elkeen leiden in de goedheid en heiligheid van de waarheid; Mijn verlangen om iedereen te redden brandt in Mijn Hart; Ik zal Mijn Gelaat niet afwenden maar iedereen onderrichten en heropvoeden;

“ja inderdaad, de Heer van hemel en aarde zal deze aarde ontsteken met Zijn Liefde; Ik zal Mijn verloren zonen gaan bezoeken en hen tot Mij terugroepen en ze herinneren aan deze oceaan van Goedheid, en hen eraan herinneren hun vertrouwen in Mij te stellen; met grote tederheid zal Ik hen leren het goede te praktiseren en nooit toe te geven aan het kwaad; dan zal Ik hen met zoetheid heropvoeden, Mijn Woord opnieuw voor hen spellen met hun woordenschat,[4] om hen met meer zekerheid te bereiken;

“met andere woorden de Goddelijke Wijsheid zal Zichzelf aanpassen aan hun noden om Mij te doen begrijpen in hun zo verarmde ziel, en hun de Kennis van redding te geven, door de vergiffenis van hun zonden; en zoals de opkomende Zon zal Ik hun harten opfleuren; Ik zal hen in Mijn Hart zaaien waarin zij zullen bloeien en met vreugde zullen verklaren: 

“hoe groot zijn Uw tekens, Meester;
hoe veelvoudig en machtig Uw wonderen!
U, de Almachtige en wonderlijke God,
die Uw Gelaat op mij liet schijnen en mij begunstigde
en mijn hele ziel tooide met Uzelf;
moge Uw Naam geprezen en aanbeden zijn;” 

en Ik, in Mijn vreugde, zal antwoorden: “van nu af aan, Mijn beminde, zal Ik in jou wonen, en jij zult wonen in Mij, je God;”

“de engelen zullen dan eenstemmig zingen: “Gods Domein[5] is onmetelijk uitgestrekt; Hij is het die onze God is; niemand is met Hem te vergelijken; Hij leidt Zijn erfgenamen als goden Zijn Domein binnen; als koninklijke prinsen teruggevoerd in glorie worden zij door Hem met grote uitbundigheid Zijn Koninkrijk binnen geleid; U bent, Luisterrijke, ongeëvenaard; laat heel de aarde Hem eren en Hem vrezen, want Hij is onze God en Koning!”

“ja, deze nobele Oden zullen worden gezongen voor deze generatie en voor die erop volgen; Mijn Hart is geroerd van emotie terwijl Het ze zingt, want Ik ben ziek van liefde voor jullie …”

“mirre-van-Mijn-Hart,[6] schrijf Mijn Woorden op terwijl je naar Mij kijkt … Ik zeg je, net zoals Mijn Vader heeft gezegd: wanneer Ik spreek gebruik Ik geen starre formuleringen, dit is niet Onze manier van spreken, noch maken Wij heiligen en martelaren op deze manier maar deugd en religie is Onze zoete conversatie met jullie; Ik richt Mijn Oden niet tot jullie met een zwaard aan Mijn zijde, maar met honing onder Mijn tong; Mijn wonderlijk verschijnen in jullie obscure generatie, is als een Zon die nooit ondergaat; Mijn Licht wordt eeuwigdurend met ontzag beschouwd door Mijn hemels Hof, maar tegelijkertijd met enthousiasme; 

 - gezegend zijn zij die zichzelf zuiveren en zichzelf toestaan in Mijn omhelzing te worden genomen, zij zullen zelf licht worden; 

 - gezegend zijn zij die door Mijn Licht Wijsheid verkrijgen, zij zullen de genade van Kennis ontvangen; 

- gezegend zijn zij die de vlam van de Vlam worden en binnengaan in het ontoegankelijk Vuur en er één mee worden echter zonder te worden verteerd; wat een brandende verlangens zullen deze zielen ontsteken, wensend heel de aarde in lichterlaaie te zetten met Mijn Instructies en Mijn Wet van Liefde! 

- gezegend zijn zij die ondanks hun zo verarmde ziel nu oren hebben om Mij te horen, want ook zij zullen een hemels licht in hun intellect verkrijgen om Mijn voorschriften te volgen;  ja, gezegend zijn zij die Mijn Woord horen en ernaar handelen, het onnoembaar Licht zal hen helemaal omvatten, en hen omvormen in goden door deelname; hoe zul je anders het Koninkrijk van de Hemel binnengaan? je zou gepast gekleed moeten zijn en herkend door de Vader; 

het Koninkrijk van de Hemel kan worden vergeleken met een koninklijk feestmaal dat een koning aanrichtte voor de bruiloft van zijn zoon, zoals in de parabel die Ik jullie had gegeven;[7] Ik ben Dezelfde die toen sprak, en nu spreekt; de bruiloft was klaar om te beginnen, maar zij die van harte waren uitgenodigd, waren er niet in geïnteresseerd om te komen; in feite dreven velen de spot met de uitnodiging van de koning; dit is een algemene bekoring voor hen die geloven te werken voor Mijn Belangen en geroepen zijn, maar geen tijd hebben om op Mijn Oproep te antwoorden; in werkelijkheid is hun geest ver van Mij;  zij zijn in beslag genomen door hun onbelangrijke dingen, of door hun persoonlijke aangelegenheden; flegmatiek, niet te bewegen en bang hun comfort te verliezen dragen zij allerhande excuses aan; tenminste zijn er de stakkers  en de armen van geest die blijven en zij die Mij nooit hebben gekend of van Mij hebben gehoord; het is van hen dat Ik lof en eer zal ontvangen want zij zijn de uitverkorenen die Mijn Roep niet hebben afgewezen zoals de eerste gasten, of de mens die halfhartig binnenliep zonder zich erom te bekommeren of hij passend gekleed was; de koning had bevelen gegeven aan zijn dienaren om naar de kruispunten in de stad te gaan en iedereen uit te nodigen, goed en slecht ... dit zijn de mensen die niet de Mijnen[8] waren en van wie Ik nu zal zeggen: “jullie zijn Mijn volk;” in plaats van te horen zeggen, “jullie zijn geen volk van Mij, maar verworpenen van elke soort maatschappij;” Ik zal hen zonen en dochters van de levende God noemen, erfgenamen van Mijn Koninkrijk …

kijk, je Koning komt nu tot je in je donkere dagen met een gevolg van Zijn engelen om je uit te nodigen voor Zijn bruiloftsfeest; velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren … ieder zonder bruiloftskleed, die er zich nooit om heeft bekommerd er een te dragen uit gebrek aan enthousiasme en respect, zal het Koninkrijk van de Hemel[9] niet binnengaan;

voorwaar Ik zeg je, tenzij je Mij draagt als je bruiloftskleed zal de Vader Mij niet in jou herkennen ...[10] “Ik zal velen thuisbrengen uit vreemde landen; geen muur zal dwars over hun pad worden gebouwd, maar Mijn engelen, de bewakers van Mijn Drempel, zullen een pad openen voor hen, en saffieren[11] daarop uitspreiden, om hen tot Mij te leiden ...”

en jij, jij die tot Mij uitroept: “doodgravers verzamelen zich voor mij, Heer, red mij! ik wil afstand doen van de zonde en nu met U zijn op het bruiloftsfeest!” wanhoop niet, ook jij zult worden gered daar je gered wilt worden;  en de doodgravers zullen worden weggejaagd door Mijn engelen; dan zullen Mijn engelen je subliem omhoogtrekken op een verblindend wit laken en het bij zijn vier hoeken vasthouden, opstijgen naar de hemel en je naar de hoogten dragen om je wonden[12] te behandelen met hemelse balsem, olie van mirre, kruiden en lotions;[13] dit zal worden gedaan om je te reinigen en te zuiveren voordat zij je tot Mij leiden; deze periode van reiniging en wegwissen is de gebruikelijke voorbereiding voor de aanstaande bruid; elke aanstaande bruid moet gedurende een tijdsperiode gereinigd worden voordat Mijn engelen je afleveren in het Bruidsvertrek om je Bruidegom te ontmoeten;

Mijn engelen zullen je helemaal tot aan de Drempel vergezellen, en terwijl je buiten het Bruidsvertrek staat, zal een lichte herinnering aan het verleden tot je terugkeren; de tijd waarin je eertijds bezoedeld was en verachting voor Mij had; de tijd waarin je onbewogen was tegenover Mijn Oproepen, maar ontvlamd was voor de hartstochten van deze wereld; maar nu, op dit moment, wacht je een nieuw leven; gekleed in volle glans, stralend in je schoonheid, gereinigd en geparfumeerd, ben je klaar om het Bruidsvertrek binnen te gaan en je Koning te ontmoeten; opgetogen van vreugde en bevend, krachteloos nader je tot het Bruidsbed; je blik valt plotseling op Mijn Godheid; bij het zien van Mijn Heilig  Gelaat, hoewel nog versluierd, wordt je ziel licht; 

“O allerbegerenswaardigste Koning,
hoe gezegend ben ik
te zijn begunstigd door Uw Majesteit
en te zijn geroepen om Soevereiniteit te huwen!” 

je stem zal hymnen voor Mij zingen: 

“gezegend zijn inderdaad degenen die U roept en die U huwt
en de Hemel vinden in Uw vurige omhelzing;
gezegend zijn zij die Uw Heilig Gelaat liefkozen
en genot vinden dichtbij Uw Hart;” 

met deze woorden, ziet de Koning, Degene die alle engelachtige schoonheden overtreft in Zijn onsterfelijke luister, plotseling Zichzelf in jou, een prachtig gezicht; gloeiend van Goddelijke Liefde, reikt Hij naar Zijn-toekomstige-bruid, en nodigt haar uit in Zijn omhelzing en zegt:       

“Ik bied je, Mijn beminde,
als een onderpand van onze mystieke verbintenis,
de Zalving aan van de Heilige Geest;” 

vervolgens naar jou voorover buigend, je dicht bij Zijn Hart trekkend, zal Hij Dit[14] Goddelijk Koninklijk Diadeem op je hoofd plaatsen met een onuitsprekelijke kus van Zijn Mond … 

en Hij wikkelde mij in de glans van de onsterfelijkheid … 

nu zul je een deel worden van Mij en één met Mij, elk van je ledematen sieren met Goddelijkheid en Licht, onbederfelijkheid en gelukzaligheid om passend te zijn voor Mij, je God en Koning;

plotseling zal de wereld van het verleden zachtjes van je lijken te verdwijnen met al wat zij bevat, voor altijd; en in een enkel moment zal de ongevoeligheid, de engelachtige deugd, in je hart bloeien, evenals een geestelijke zinnelijkheid van wat het zou zijn om nabij de Gelukzalige Aanschouwing te zijn, zal onmiddellijk opkomen; engelachtige deugden in verscheidenheid zullen voortaan je kroon zijn, want deze zal Ik je aanbieden als een geschenk om de volmaaktheid te bereiken; de Absolute God zal dan Zichzelf met je verstrengelen in de delicate geuren van het Bruidsvertrek en één met je zijn, je volledig omhullen in Zijn Licht totdat jij zelf licht wordt;

omwikkeld in Mijn Heilige Geest, zal jouw mond Mijn Mond zijn, jouw ledematen, Mijn Ledematen, jouw ogen, Mijn Ogen, jouw uitspraken zullen Mijn Uitspraken zijn; jouw daden en gedachten zullen alle goddelijk zijn; voortaan zullen je hele stralende wezen en ziel door Mij worden bezield; dit zal het begin zijn van je nieuwe leven in Mij … Ik zal jou bezitten en jij op jouw beurt zult Mij bezitten; het verlangen naar je Bruidegom zal nooit voldaan zijn; hoewel je verzadigd zult worden door Goddelijke Liefde, zal je dorst nog altijd blijven toenemen … Ik zal, Mijn beminde, je mystieke Beker zijn, je goddelijke Liturgie, je vlam in je hart, je stralende bruidsschat, je luisterrijke  Zon, je Heilige Communie, je onsterfelijk voedsel; Ik zal jouw vers van je Psalm zijn, de gouden zonneschijn in je ogen, je tastbare bruiloftskleed; je rust en je ontspanning; Ik zal je vertrouwelijke zoete omhelzing zijn en het vleugje parfum van je ziel;

nu Ik je dichtbij Mij heb kun je de sluier terugdoen van Mijn Gelaat om Mijn Godheid te overwegen; hoe meer je van Mij ziet, des te meer zal je liefde toenemen; je hart, dat op het punt staat te barsten, zal verlangen Mij nog meer te beminnen; je liefde voor Mij zal passie worden; de passie die Ik je aanbood tijdens je scholingsdagen en bij onze verlovingen;[15] de deugden, ingestort door de Heilige Geest die je hart veroveren om voor Mij alleen te leven, zullen je liefde blijven vermeerderen totdat die in jou een ongeneeslijke wond veroorzaakt … symbool van ons volmaakte en onverbrekelijke geestelijke huwelijk; symbool van onze eenheid; symbool van jouw gelukzaligheid; symbool van onze volmaakte Goddelijke vereniging; symbool van dat je het Leven hebt gesmaakt;  

O vreeswekkend mysterie!
Mysterie van Redding!
Brandende Pijl van mijn hart! 

het Goddelijke te overwegen
betekent meer dan ooit te verlangen en te dorsten naar de Godheid;
als dauw uit de hemel,
die zijn kleine druppels doet fonkelen als verstrooide diamanten
schittert onze ziel in Uw Lumineuze Licht, 

Lumineus Licht, ongezien door het oog,
ontastbaar en onbegrijpelijk,
en toch zeer waarachtig in Zijn wezen,
dat schepselen verenigt met Uzelf
om deel te hebben aan Uw eigen Godheid
en hen maakt tot goden door deelname,
ik geef glorie en eer aan U; 

sinds U vlees werd,
waren de poorten van vergoddelijking onafgebroken opengestoten voor ons; 

ik leef in blijheid ondanks mijn wond;
ja, bij het ontsluieren van Uw Heilig Gelaat en door naar U te kijken,
werd Uw Schoonheid mijn wond en mijn dilemma; 

de kracht van Uw Mysteries is ongeëvenaard
en woorden worden dood als men probeert Ze te beschrijven;
woorden en bespiegelingen worden as
die wordt weggeblazen bij de lichtste bries … 

wat betekent Leven te hebben geproefd?
een leven in God en doorgebracht met God
betekent Leven te hebben geproefd; 

wat een goddelijke juwelen, mijn Heer,
giet U uit over Uw bruid,
en U juicht terwijl U ze geeft;
en hoe vurig verlangt U
iedereen te laten weten van Uw nieuwe verovering! 

U hebt eens gezegd, mijn God
“wees niet bang voor hen die het lichaam doden maar de ziel niet kunnen doden; vrees liever hem die beide, lichaam en ziel kan vernietigen in de hel;”
ja, waarom zou men vrezen
als we eenmaal Uw eigendom worden, en Uw bezit?
Als U in dit goddelijk geestelijk huwelijk
de ziel bezit en de ziel bezit U, mijn Heer,
wie zou dan ooit durven naderen om deze verbintenis te breken?
Zelfs heel de samengebalde hel niet! 

Mijn vreugde ligt nu in het dichtbij God zijn,
en ik kijk naar niemand anders in de hemel,
maar naar Hem in wie ik leef en Die woont in mij … 

ieder die met Mij is verenigd zal omringd zijn door verschillende deugden; Ik zal Mijn heerlijke tuin hiermee beschermen en Ik zal hem verzegelen met de engelachtige deugd: ongevoeligheid om de volmaaktheid te bereiken; de Heilige die hemel en aarde te boven gaat kan je helpen een dergelijke vrijheid te bereiken door Zijn Genade; vrij van zinnelijke gevoelens en bekoringen, door ze te doden, en deze kwade geuren te vernietigen door ze te vervangen door geurig licht; Ik zal je, eenmaal verbonden met Mij, ware vrijheid van het vlees aanbieden, en Ik zal je geest kristalliseren op een zo onuitsprekelijke wijze dat je als een diamant zult lijken; Ik, die de Absolute ben, zal in jou het verlangen wekken om Mij te aanbidden, het verlangen om permanent binnen het Leven te zijn, het verlangen om te worden getooid met geparfumeerd licht, het verlangen dat Ik Mijn zoete geur over je blijf ademen om Mijn Vlam levend te houden in jou; nu Ik je, Mijn beminde, dichtbij Mij heb, omringd door Mijn pracht, je omhullend met Mijn Glorie, heb Ik je op Mij geënt; 

Heer, U die Liefde bent,
hebt nooit opgehouden mij te verbazen
over de keuze die U hebt gemaakt
om zo een grootsheid en nobele Oden
toe te vertrouwen aan iemand
die dikwijls haar linkerhand verwardt met haar rechterhand! 

Hoe kon U mij betrekken bij zulke Thema’s?
Maar hoe kan ik ontkennen dat het door Uw uitbundige Liefde is
dat U mij onderricht en mij kennis geeft
van alle onkenbare Thema’s! 

U hebt mij op U geënt
om vorm aan te nemen in een ongerijmd wezen[16]
met de verzekering een dergelijk wezen te vervolmaken;
het lijk zal leven ontvangen;
dan, zal dit wezen alle wereldse rijkdommen niet helpen maar verachten,
want zij[17] zou het onuitsprekelijke Koninkrijk hebben ontdekt
en Degene  die gekleed is in Luister, 

ze heeft het Wonder der wonderen ontdekt,
laat dus Uw Woorden als dauw op mij druppelen;
verstrengeld met U bloei ik als een bloem
en alles wat in mij was opgedroogd
werd omgetoverd tot een tuin; 

parfumeer nu je Bruidegom, en Ik zal je ziel verrijken met goedgunstigheid; laat je liefde dagelijks toenemen; laat iedereen deze fundamentele waarheid kennen: 

“de Heer God kent hen die de Zijnen zijn
en staat hen daarom toe dicht bij Hem te komen;” 

dit zijn degenen die begunstigd zijn om vergoddelijking te bereiken door het deelhebben aan Mijn huwelijksbed in een goddelijke vereniging  met Mij; dit zijn degenen die bestemd zijn om licht te worden omdat ze hun leven hebben gegeven voor Mij en Mij hebben toegestaan hen helemaal in Mij op te nemen; deze Fantastische Bruidegom wiens Liefde de oorzaak is van je wond en de reden waarom je hart is verleid, vraagt je deze wond van Liefde  met zoetheid te dragen, want dit zal je vurigheid doen toenemen om je hart nu nog meer te waarschuwen voor het in bekoring vallen;

altaar! je verklaringen verleiden Mij, je vurige moed om Mij te grijpen en Mij vast te houden zonder Mij te laten gaan zodat Ik over Mijn tuin adem en Mijn zoete geur eromheen verspreid geeft Mij reden om je wond te verwijden; komt het omdat je melk en honing hebt ontdekt onder Mijn Tong? of is het de geur van Mijn gewaden?  of is het misschien Mijn Goddelijk domein en Mijn macht die het schepsel met de Schepper verenigt? is het misschien Mijn stralend zuivere Licht dat je naar Mij trekt, ernaar doet hunkeren Mij te grijpen en te bezitten? 

Uw Alles is de kracht van mijn passie;
er is geen andere geschikte manier om te beschrijven waarom; 

U bent onzichtbaar God,
en toch kan ik U nog grijpen en U bezitten
zonder te riskeren vlam te vatten
omdat U ook Goddelijk Vuur bent; 

nu ik U heb gegrepen  en U vasthoud
zal ik U zeker niet laten gaan!
Ik zal U niet van mij weg laten gaan,
noch zal ik toestaan dat U mij in de steek laat
om alleen gelaten te worden in dit leven,
o, nee! nooit … 

hoewel ik weet dat U Uw Licht kunt terugnemen en verzwakken,
zal ik nog met U blijven converseren; 

ik zal met U converseren
onder het schemerlicht van de sterren en de maan;
maar daar een nacht maar kort duurt,
en de dageraad hoe dan ook moet komen,
zal ik weer converseren
onder de stralen en de schittering van de Zon! 

In U, verzamel ik mijn mirre,
vanuit U word ik gevoed,
met honing en melk als drank; 

wees begerig, Mijn beminde, om Mij te bezitten, Mijn beloningen zijn glorierijk voor ieder met wie Ik gehuwd ben; Ik verwaardig Mij Mijn Hart te voegen bij ieder die het werkelijk verlangt en nodig hen hoffelijk uit tot een Goddelijke verbintenis met Mij; Mijn Tegenwoordigheid overstijgt alle begrip, zelfs wanneer je zegt, Mijn Vassula, dat Ik onzichtbaar ben, woon Ik echt in jou; Ik zal je hart blijven verrukken zodat Ik de meest uitgelezen geuren zal blijven verkrijgen van Mijn beminde, en zoals de Vader eens tegen je zei, zeg Ik je: “zoals iemand die zijn hand naar boven strekt en een wierookvat vol wierook vasthoudt, zo zal Ik je hart opheffen, het omhoog houden en al deze zeldzaamste essencen laten dwarrelen om Mij te parfumeren en de aarde te doen geuren; je zoete geur zal helemaal om Mij heen zijn, en Mij samen met heel de hemel verrukken; Mijn vreugde zal zo groot zijn dat ze voor een bruiloftsdans zal worden gehouden ...”

en jij die tot zover deze Ode leest, verlang vurig Mij te zoeken en ook Mijn Heilig Gelaat te ontsluieren in het Bruidsvertrek; ontsluier Mijn Heilig Gelaat en leer Mijn Schoonheid en Mijn aantrekkelijkheid te beschouwen; dan, als in een betovering, zul ook jij Mij omhelzen terwijl je zult verdwijnen in Mijn Licht; Ik zal schijnen in al je ledematen, en ieder die jou ziet zal het ene licht niet van het Andere kunnen onderscheiden … zoek Mij met vol bewustzijn, dorst naar Liefde, achtervolg Mij, reik naar Mij … omwille van jou vertraag Ik Mijn pas om je Mij te laten vinden; verlang je het leven niet? Mijn Aanwezigheid in jou is Leven, ga daarom het Leven binnen; Ik ben de Poort die leidt tot Eeuwig Leven;

Ik ben je Mystieke Beker die wanneer je er eenmaal uit drinkt, een levengevende bron in je zal doen opwellen; een leven met Mij doorgebracht is inderdaad een leven in contemplatie over het Goddelijke doorgebracht, dat onuitsprekelijke zegeningen ontvangt die verstand en begrip te boven gaan, dan zullen de genoegens van deze aarde eenvoudig hun waarde verliezen want de Bruidegom zal je in plaats daarvan verzadigen met het water van het Leven, en je verheffen naar de derde hemel; Paradijs betekent te zijn verstrengeld met Mij, je God, in ons geestelijk huwelijk en één te worden met de Godheid; ondergedompeld in Mij, zul je maar één verlangen hebben en dat zou zijn jezelf onophoudelijk aan Mijn Wil over te geven, terwijl Ik Mijzelf onophoudelijk zal geven aan Mijn beminde; dit zijn Mijn zoete Oden die Ik nu voor jullie allen heb gezongen, Mijn zoete Leer, Mijn Dialoog die iedere ziel zou moeten horen; [1] de Heilige Drie-eenheid

[2] Jezus citeerde uit de Heilig Schrift Mt. 19:26.

[3] Mt. 19:26.

[4]Ik hoorde gelijktijdig ook: “termen”.

[5] Het moet worden begrepen als “Hart”.

[6] De Heer pauzeerde hier en riep mij dan.

[7] Matth. 22:1-14.

[8] Niet de als eerste uitgenodigde gasten.

[9] Onze Heer deed mij ook begrijpen dat degene, die niet gepast gekleed binnenkwam, de Gastheer kleineert en probeert de anderen te beïnvloeden hem na te volgen …

[10] Op dit moment sprak Jezus alsof Hij alleen sprak, dus nam ik dit op als een orakel.

[11] Die vertegenwoordigen: “deugden”.

[12] Vertegenwoordigen: “schuld en zonde”.

[13] Figuurlijk voor zuivering.

[14] De Zalving.

[15] Boodschap van 23 mei 1987  toen Jezus mij onderrichtte.

[16] Mij.

[17] De ziel.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message