DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Schrift Is Een Spiegel Die Mij Weerspiegelt

13 november 2001 

Vassula, Ik heb je nu geroepen gedurende bijna 16 jaar, en Ik heb je ogen gedurende deze jaren toegestaan veel dingen te zien en nog ontzagwekkender dingen te horen; Ik heb jou en anderen door Mijn boodschappen gevuld met goddelijk licht om in staat te zijn Mij te begrijpen;

Ik ben het Licht en boven alle licht; Ik, in Mijn Heerlijkheid, ga alle lichten te boven, alle lichtsterkten; Ik kan iedereen licht geven en Mij aan hem openbaren; je geest zou daarom verenigd moeten zijn met de Mijne, en Ik zal hem in Mijn goddelijk licht onderdompelen om de dingen te zien die geen oog heeft gezien en dingen te begrijpen met Mijn Geest door Mijn goddelijk Licht …

Ik heb je gevuld met de Kennis en het Begrijpen van Mijzelf; ja, Mijn kind, Ik heb je veranderd in een altaar waarop Ik Mijn profetische ritus heb geplaatst, en je alle soorten mogelijkheden verleend om Mijn Woorden te zingen opdat hun klank gehoord mag worden in elk heiligdom;[1] Ik heb je in Mijn verrukking, met mysterieuze uitspraken gevuld om Mijn Naam te verheffen en verre landen en volken te bereiken;

Ik zet licht in je hart om je de luister van Mijn werken te laten zien; je oren hebben gehoord en horen nog de heerlijkheid van Mijn Stem en je geestelijke ogen zagen Mij van aangezicht tot aangezicht; Ik heb deze aarde doen bloeien[2] om diegenen te bemoedigen die de hoop begonnen te verliezen door Mijn zwijgen om hoop te krijgen, en op te leven;

Ik heb, zoals Ik zei, deze aarde laten bloeien, maar velen bleven onverschillig, in plaats van zich te verheugen, en hun onverschilligheid vertrapte woedend alles wat bloeide en zij hebben alleen in Mijn Naam gezworen alles te zullen vernietigen wat bloeit; dit was hun dagelijkse zorg;

Ik ben God, en Ik heb de macht om te vergeven en om Mijn toorn de vrije loop te laten; Ik gaf ieder menselijk wezen de mogelijkheid Mij te bereiken; Ik gaf genoeg gelegenheid aan alle naties om Mijn Liefdeshymne te lezen; velen hebben wat Ik zeg genegeerd;

Ik vraag iedereen plechtig: wat heb je gedaan met de Schrift? de Schrift is een spiegel die Mij weerspiegelt; hoe komt het, dat als jullie zeggen de Schrift te kennen, jullie Mijn spreken niet herkennen? hoe komt het dat jullie zo gemakkelijk de waarheid tegenspreken? Ik zeg jullie, als jullie Mij nu niet herkennen in Mijn spreken, dit gewoon komt omdat jullie de Schrift niet kennen noch de Schrift begrijpen die de sleutel is van de Heilige Geest;

als sommigen van jullie zeggen: “wij hebben deze profetische openbaring niet nodig, we zijn niet verplicht ernaar te luisteren of haar te lezen omdat de Heilige Schrift voldoende voor ons is en wij kunnen alle kennis daaruit leren;” dan vraag Ik jullie in jullie ongeloof: “weet je waarom je niet gelooft en weet je waarom je zo onverschillig bent en vastbesloten je hart te sluiten? weet je waarom je niets daarbuiten zoekt?” het komt omdat je de Heilige Geest niet bezit die je zou hebben kunnen verheffen uit de duisternis in Zijn Licht en je ziel zou hebben kunnen verlichten om de Zoon te zien samen met de Vader die Zichzelf aan jou openbaren; de Heilige Geest zou een verrijzenis-adem in je hebben geademd om je te sterken en je leven te geven in Mij; kan een ziel die dood is de Schrift begrijpen en haar in praktijk brengen als ze niet leeft?

als je de Schrift zou hebben begrepen die als een spiegel is, Mijn Beeld weerspiegelend, zou je niet hebben gezegd: “de Schrift is voor mij voldoende;” nee, Mijn vriend, de Schrift is niet voldoende als je de Heilige Geest niet bezit; het is door het Licht van de Heilige Geest dat de Openbaring kan worden begrepen en alles wat destijds ondoordringbare mysteries leken in de Schrift en verzegeld, zou kenbaar en duidelijk worden, omdat je de sleutel van de kennis gegeven zou zijn door de Geest;

en toch voorwaar Ik zeg je: wie Mij gewillig heeft aanvaard, zelfs nu Ik spreek, is gezegend, want door Mij ontvangt hij kennis en Wijsheid op zo een wonderbaarlijke manier dat het is alsof hij de hele Schrift heeft gelezen! hijzelf zal zijn als een luid boek dat in zichzelf de goddelijke inspiratie draagt die men verkrijgt door genade; dan zou hij, Mijn dochter, als hij de Schrift leest, niet alleen de woorden zien, maar, zoals jij hebt ervaren, Vassula, zou hij de diepe geestelijke betekenis van haar context zien met zijn geestelijk oog;

daarom, verzet je niet tegen Mijn boodschappers die als een luid boek zijn en een ritus van profetie, zij komen van Mij; zij openbaren niet meer dan wat de Schrift bevat, maar zijn een gids voor jullie; zij leiden je leven naar een nieuwe manier van waar leven in Mij,  je leven verbeterend en  hoop en troost gevend; Ik kan iedereen veranderen van een armzalig wezen in een Kathedraal;

oordeel niet en Ik zal tot je komen om wat Ik zeg in werkelijkheid te ontvangen; de Schrift is het Beeld van Mij, je God, onderschat haar evenmin maar zeg niet dat je haar kent als je er ver van bent Mij te kennen; leef volgens de Geboden en doe wat zij zeggen zodat je een voorstelling van Mij hebt; Mijn Woord naleven zal je ziel ertoe leiden Mij te kennen; dan, en alleen dan, zul je god worden door deelname en niet door de wet;

heb je de betekenis niet begrepen van: “luister bereidwillig naar elke lezing die komt van God?” heb je geluisterd? de daden van elk schepsel staan Hem voor ogen; rampen, plagen, hongersnood, onheil, oorlogen, bloed en dood hebben Mijn bloemen[3] nu vervangen door jullie eigen hand en door jullie zonden;

sinds vele jaren nu heb Ik dit droge land gezegend, en kom Ik als een rivier over jullie, en doordrenk het met Mijn zegeningen als een vloed; Ik toonde voortekenen aan de hemel en Ik heb jullie Mijn engelen gezonden, barrevoets, om met Mijn Woord jullie harten te ontsteken, generatie; Ik heb ze gezonden om je te waarschuwen dat, tenzij je berouw had, bad en eerherstel gaf voor je zonden en je leven betert, en tenzij je Mijn Heilig Sacrament waardeerde en heilig leefde, verenigd, en Mij als een zegel op je hart plaatst, je, door je eigen fout, alle onheil van de aarde over je zou afroepen; alles wat van de aarde komt, keert terug naar de aarde; de hele wereld is vervuld van zulk onheil;

Ik had jullie gevraagd tot Mij terug te keren, maar Mijn zaad,[4] dat dood was, heeft Mij niet gehoord, en bleef Mij onophoudelijk beledigen; waarom, kijk, het firmament en de hemelen boven beven bij Mijn Bezoek;[5] de bergen en het fundament van de aarde beven vandaag door jullie ongerechtigheden;  maar wie maakte zich druk toen Ik jullie tien jaar geleden waarschuwde voor de vergelding die zou komen als jullie geen berouw zouden hebben? wie probeerde de manier waarop Ik werk te begrijpen? en nu, vertel Mij, wie zal vertellen of er recht is gedaan? had iemand van jullie verwacht dat de Torens zouden vallen door jullie eigen zonden en het kwaad? en toch, ach, Ik had jullie gewaarschuwd maar jullie drukke handel heeft jullie generatie vervuld van geweld en in plaats van te leunen tegen Vaders borst en op Hem te steunen, zijn jullie overleden op hetzelfde moment waarop jullie er de voorkeur aan gaven te steunen op goud en zilver; en toch, jullie tafel blijft tot op deze dag leeg;

Ik ben jullie Feestmaal, jullie Overvloed, en als Ik, God, niet alles voor jullie ben geworden, hoe verwachten jullie dan je loon in de hemel te verkrijgen? ongeacht wat of wie jullie zijn, Ik wil jullie welzijn; daarom richt Ik Mij met wat Ik zeg tot de eenvoudigen die, door de profetische dienst die Ik in hen heb gelegd, helemaal tot jullie voeten gaan om deze nobele schat neer te leggen aan jullie voeten; bovendien, Ik heb hen vernieuwd met de Heilige Geest zodat wat zij te zeggen zullen hebben, hetzij om jullie te onderrichten of om dwalingen te corrigeren, ze dat zullen doen met volledige autoriteit;

Ik heb deze dierbare zielen gevraagd alles op te geven wat hen niet tot Mij leidt, en slechts één ambitie te hebben, namelijk: het welzijn van Mijn Kerk, en om bereid te zijn te strijden tegen alle kwade aanvallen op Mijn Mystiek Lichaam; ja, natuurlijk zullen zij worden vervolgd vanwege hun handelen, en hun bestaan zal door de doden worden gezien als een bedreiging, maar Ik heb hen gezalfd; en als zij in de ogen van sommigen onbeduidend lijken, in Mijn Ogen zijn zij achtenswaardiger dan alle juwelen samen met alle royalties en keizerlijke schatten erbij; zij zijn in Mijn Ogen beminnelijk en edel aangezien Ik het ben die hen heeft opgevoed; gezalfd met de olie van Mijn Hoven, zullen zij grote menigten aantrekken om Mijn Mystiek Lichaam weer te vullen, de Kerk, die tot een ruïne is vervallen door de nalatigheid van de herders; 

Heer, U zult begrijpen dat dit een van de redenen is waarom ik word vervolgd, het is omdat U de hiërarchie berispt! 

Ik weet het, maar jou is het woord gegeven en Ik heb je gevormd om je uit te zenden naar deze afvallige wereld om in Mijn Naam te spreken;

de herders zijn verdeeld, en verzetten zich tegen elkaar; zij leven in een geestelijk verval en als sommigen nog bereidwillig Mijn Kruis dragen en met ijver voor Mijn Huis, worden ook zij vervolgd door deze overtreders; kunnen zij[6] zeggen dat zij Mij stipt gehoorzaamd hebben? als zij “ja” zeggen, verklaar Mij dan eens jullie verdeeldheid; verdeeldheid is een zonde; jullie kennen vast wel de betekenis van: “elk koninkrijk dat in zichzelf verdeeld is zal verwoest worden, en geen stad of huis dat in zichzelf verdeeld is, zal standhouden;”[7] het kenmerkende teken van geloof ontbreekt in hen: er is geen liefde meer …

zelfs wanneer deze verdeeldheid niet direct van hen kwam maar van hun voorvaderen, wakkeren zij dit vuur aan dat uit de ondergrond komt,[8] en houden het levend; dus nu, vraag Ik aan Mijn herders berouw te hebben, Mij een echte metanoia aan te bieden, om door deze kolossale kracht, een omvorming te laten plaatsvinden; een ware metanoia is de deur die zielen  uit de duisternis naar het licht leidt; 

Mijn Heer, mijn hart heeft geen arrogante ambities gehad, maar vergeef mij mijn vrijpostigheid wanneer ik U deze vraag stel:

“als een van Uw herders tot hier leest, en komt bij de woorden die U zojuist hebt geuit over de vraag om berouw te hebben, zouden dat niet degenen zijn van wie U zegt dat ze vol ijver zijn voor Uw Huis en Uw Kruis trouw dragen? De Abels zoals U ze noemt, die de lezers zijn en die bereid zijn te horen wat U zegt, omdat zij hun eenvoud niet hebben bevlekt? - Vergis ik mij als ik zeg dat zij die Uw boodschappen lezen degenen zijn die ook oprecht en trouw aan Uw Huis zijn?”

“Hoe zullen Uw woorden degenen bereiken van wie U wilt dat zij ze horen, die Uw Werken slecht noemen? U roept, maar zeer weinigen luisteren; wie van dezen zal luisteren? De herders die al een eenheid leven in hun hart?” 

maak je geen zorgen om zaken die het bereik van je verstand en inzicht te boven gaan; Ik heb middelen om Mijn uitspraken te sturen naar hen die redding nodig hebben … want het is bekend dat Barmhartigheid in Mij wordt gevonden;[9]

wat betreft degenen die jij oprecht en trouw noemt aan Mijn Huis, zeg Ik je dit: het zijn niet alleen zij die Mijn Boodschappen lezen en haar volgen die oprecht en trouw zijn aan Mijn Huis, maar Ik heb voor Mijzelf ware toegewijden bewaard, gekozen door genade die trouw zijn gebleven en die bereid zijn Mijn Kruis van eenheid op hun schouders te dragen, en door hun werken niet alleen Mijn Lichaam parfumeren, maar de gehele wereld;

met andere woorden, het zijn niet alleen degenen die door genade zijn geroepen en gehoor gaven door naar Mijn Woorden te luisteren aan jou gegeven in deze Boodschap die oprecht en trouw zijn;

en jij, dochter, heb je gezien wat Ik kortgeleden heb volbracht? 

Ja, Heer, dat heb ik.

(Iets tussen mij en de Heer.)

prijs dan Mijn Heilige Naam en je zult grotere dingen zien dan deze, wacht maar en je zult zien … wees geduldig en sta Mij toe onze weg samen voort te zetten, zie je? zie je waarheen Ik je heb geleid? vrees niet, in Mijn Tegenwoordigheid heb je vrede … ic;


[1] Ik begreep dat God “zielen” bedoelde.

[2] Zegeningen zendend.

[3] Symbolisch woord voor zegeningen.

[4] Wij.

[5] Met andere woorden: Gods openbaring door deze boodschap is zo machtig en duidelijk;

[6] De overtreders.

[7] Mt. 12:25.

[8] De hel.

[9] Precies op dit moment, hoewel het niet zo duidelijk was in die eenvoudige zin, onthulde de Heer Jezus aan mij dat Hij ziek is van goddelijke Liefde voor al Zijn herders en daarom berispte Hij ze zozeer dat Hij beefde van gevoeligheid en emotie van Liefde; en het was alsof ik onze Heer had horen klagen als een kind dat onrechtvaardig behandeld is, zeggend: “Mijn Lichaam is geslagen, Mijn vrienden hebben Mij verwond tot onherkenbaarheid; zij hebben Mijn mantel afgenomen, degenen die Mijn Huis bewaken, zijn opgehouden met Mij te spreken, en toch is het van Mijn Lippen, druipend van honing, dat zij de balsem van een opleving zouden kunnen verkrijgen; Ik beef tot in het diepst van Mijn wezen bang hen te verliezen; zij hebben Mijn ledematen ontwricht, zij hebben Mij verwond, en als zij op de proef worden gesteld, beledigen zij Mij, en als er enkele wijze en heilige mannen onder hen zijn, aan hen hun goede leven laten zien, verbonden met nederigheid en goddelijke liefde jegens Mij, gaan ze op hen af als woedende wolven om ze aan stukken te scheuren; precies zoals Kaïn die de Boze toebehoorde en zijn broer de keel afsneed, worden zij op dezelfde manier behandeld …”

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message