DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Profeten

30 november 1998 

Heer,
sta mij toe de beloofde vreugde te vinden
op het einde van het pad dat U voor mij hebt uitgezet;
hiervoor, Rechtvaardige Vader,
leer mij gekleed te zijn in rechtschapenheid en moed;
O Heer! Uw Huis wordt voortdurend gebeukt door rebellie,
en er is nog geen teken van eenmaking van de data van Pasen;
niet echt zichtbaar; nog niet …
U hebt mijn leven veranderd in een snikkende fluit
vanaf het moment dat U mij hebt gedoopt
en mij onderdompelde in het Meer van Doodsstrijd van Uw Hart! 

Ja, ik weet dat ik geroepen ben
door de Goddelijke Macht Zelf
en dat ik in de omhelzing ben van een levende Verdediger
en dat Hij zal triomferen over alle stof van deze aarde;
maar na mijn ontwaken, ben ik nog in mijn vlees – 

O Vertolker van mijn gedachten,
laat Uw harp, zoals U mij noemt,
niet worden veranderd in een klaaglied, want ik zou een zonde begaan;
laat Uw genegenheid mij niet op de proef stellen zoals ze mij nu op de proef stelt; 

dochter, houd op te babbelen; Ik sta juist nu met genegenheid voor je, en herinner je eraan dat het onmogelijk is om in Mijn gezelschap te zijn zonder dat Ik met jou Mijn Passie deel en zonder dat jouw gelaatstrekken de Mijne worden; ach, en in onze intieme vereniging en in onze omhelzing heb Ik je de zalving gegeven van Mijn Liefde om een ander levend crucifix te worden, een andere slaaf om aan de wereld te worden verkocht; als Ik jou had ondergedompeld in wat jij terecht hebt genoemd het Meer van Doodsstrijd in Mijn Hart, kijk dan wat dit doopsel je heeft gebracht, welke zoete geur, welke keizerlijke gewaden; Ik heb je behandeld zoals Ik Mijn uitgekozenen behandel; 

[1]zie, Ik heb je bekleed met Mijn Zoon, Jezus Christus; 

en Ik,[2] Ik die de Poort ben waardoor de deugdzamen de hemel binnengaan, zeg je plechtig: blijf als een lelie, gedistilleerd door zuivere mirre, in dat Meer van Doodsstrijd, dat in werkelijkheid de Tranen van Christus vertegenwoordigt, zodat Wij tot Onze beminde zouden kunnen zeggen: “hoe geurig is je parfum, geuriger dan alle andere kruiden, versierd met Ons onuitsprekelijk Licht; blijf je zoete geur verspreiden, zodat je de beloofde vreugde vindt op het einde van het pad dat Wij voor Onze bruid hebben voorbereid; daar zul jij je fijnste rust vinden in eeuwigheid;” 

Mijn Vassula, deze doodsstrijd die Ik in Mijn Hart heb, is, zoals Ik je eerder heb verteld[3], dat met geweld deze generatie Mij in nieuwe Gethsemane’s sleept; wat zou Ik meer hebben kunnen doen wat Ik niet heb gedaan? hoewel Mijn status Goddelijk was, heb Ik Mijzelf ontledigd om de gestalte van een slaaf aan te nemen; Ik heb gediend; en tot op de dag van vandaag zijn zij[4] niet tevreden;

Mijn Huis ligt in puin en Ik, bezorgd om Mijn volk van de ondergang te redden, heb met Mijn Koninklijke Scepter profeten doen opstaan, om de gedaante van een slaaf aan te nemen en vrijwillig Mijn Huis te dienen en Het te versterken, dit Huis dat Ik heb gekocht met Mijn Eigen Bloed;

sommigen van Mijn herders zullen vragen: “maar wat moeten we doen opdat ons leven voor U acceptabel wordt?” Ik heb jullie opgeroepen te bidden en berouw te hebben vanuit jullie hart zodat jullie je met Mij verzoenen, jullie God; verlaat jullie vroegere levensstijl en volg Mij, zodat jullie leven voor Mij acceptabel wordt en zo jullie Kennis van Onze Drie-ene Heiligheid in jullie toeneemt; sta Ons dan toe jullie tot contemplatie te brengen over een Huwelijkse contemplatie in een Goddelijke intimiteit in Onze Omhelzing;

jullie willen binnengaan in de vreugde van Onze Drie-ene Godheid? roep dan de Heilige Geest aan, de Gever van Leven, de Gever van charisma’s, de verlichting van jullie hart die alle dingen kan vullen zonder te worden omvat door hun grenzen, om Zijn Macht in te zetten in jouw ziel en alle dingen in jou te bevelen om te worden vernieuwd; door Zijn welwillende Liefde en Genade, zal Hij je Zijn Eigen Glorierijke Macht tonen door de gedaanteverandering die Hij in jou kan bewerken, en je de kracht en de genade geven die nodig zijn om nooit meer te rebelleren;

velen[5] van jullie zittend achter jullie lessenaar van hoogwaardigheid vragen nog: “waarom zou God tussenbeide komen als onze Kerk nu zoveel jaren is verrijkt door de Heilige Geest en door zoveel van onze Heiligen?”

“om een einde te maken aan jullie rebellie en een einde te maken aan jullie geloofsafval,” is Mijn antwoord; in Onze genadige minzaamheid hebben Wij medelijden met jullie gekregen; de Lente Zelf zal deze aarde parfumeren, en met Mijn aroma doen geuren en nieuw leven geven aan deze afvallige generatie …

en wat betreft het verenigen van de data van Pasen, Mijn Vassula, wacht Ik nog steeds aan hun deur, als een bedelaar die wacht op een aalmoes wacht Ik er nog steeds op dat zij deze data verenigen … zij blijven praten over eenheid en broederschap; alleen bekering van het hart zal hen met nederigheid op het pad van de eenheid brengen;

Ik zeg je, Ik had aan Mijn apostel Paulus, door een openbaring in zijn hart, het belang van eenheid bekendgemaakt en hoe de eenheid van de Geest te beschermen door de vrede die jullie allen samenbindt; Ik liet hem ook de orde van Mijn gaven begrijpen; Ik heb hem geopenbaard dat Ik aan ieder van jullie Mijn gunst heb verleend, op welke manier dan ook toebedeeld; Ik liet hem weten dat Ik ben opgestegen naar de hoogten, nam gevangenen, en schonk gaven aan de mensheid; en voor sommigen was Mijn gave dat zij apostelen zouden zijn, voor sommigen profeten, voor sommigen evangelisten, voor sommigen herders en leraren, zodat allen samen één van hart en eenstemmig Mijn Lichaam zouden opbouwen, de Kerk;

Ik heb profeten doen opstaan door Mijn Woord en het zijn niet degenen die zich theologen noemen die Mijn profeten zijn, maar degenen die Ik optil naar Mijn Hart, en daarin goed veranker om de volste kennis van Onze Goddelijke Wil te bereiken en in staat te zijn Onze Wil aan Ons volk te verkondigen; Ik persoonlijk bewijs hun eer door Mijn directe tussenkomst, om hen voor te bereiden en totaal te geven aan jullie allen, om jullie te vermanen; door Mijn Woord laat Ik hun Mijn Wil kennen;

Mijn profeten zijn degenen die door genade direct uit Mijn Mond zijn gevoed en door Mijn Woord rechtstreeks in hun mond te plaatsen; zij komen tot jullie allen, nog druipend van hemelse dauw en hun woorden vallen op jullie als verfrissende regen;

de woorden van Mijn profeten, die met Mijn directe tussenkomst komen, zijn als een zwaard, om de afvalligen tot berouw te brengen en Mij eer en glorie te geven; hun woorden flakkeren als een toorts in het duister van jullie ziel; veel van hun beenderen bloeien opnieuw uit het graf;[6]

als iemand vraagt: “waarom benadrukt onze Heer de plaats van Zijn profeten?” zeg hun dan dit: “onze Heer zegt, ‘draai niet om Mijn woorden heen om je rationalisme te rechtvaardigen; verzaak aan je zonde en wees gelukkig; moge je ziel zich verheugen in de Barmhartigheid van je Heer;[7] vervolg Mijn profeten niet, want zij zijn Mijn engelen die jullie allen troosten met Mijn Woord; hun opdracht is het jullie te waarschuwen en jullie allen tot berouw te brengen;’”

dus nu is het de tijd voor berouw; verzaak aan je zonde en verwerf Mijn gunst;

ach, Vassula, Ik heb een zaad uit Egypte gebracht om het te planten waar Mijn vijand de voorraad voedsel van de aarde heeft weggenomen; met tederheid en zorg maakte Ik er ruimte voor, Ik heb het gezalfd en geplant; bezorgd om Mijn volk te redden van de ondergang, heb Ik zijn grond vruchtbaar gemaakt; het schoot wortel en groeide uit tot een boom; zijn takken strekten zich uit tot aan de zee; zijn vruchten, overvloedig en sappig; hoewel hij dikwijls werd bezocht door donder, orkanen en onstuimige stormen, wankelde hij niet;

binnen drie jaar en enkele dagen beefde en huiverde Mijn vijand; gloeiend van woede, met zware bedreigingen, vormde hij een leger om zijn vruchten te ziften met de zeef van vernieling, om ze in bedwang te houden; maar Ik heb elk daarvan verzameld en in Mijn Hart verborgen; dikwijls hebben de mensen Mijn boom aangevallen maar hem nooit overwonnen, want Mijn Drie-ene Zegen rustte erop; ach ... en hoe dikwijls hebben ploegers zijn rug bewerkt, voren gemaakt om hem te breken, maar Mijn rechterhand verpletterde hun juk, en bracht hen allen in verwarring;

hoe gezegend zijn de naties die een toevlucht zullen vinden onder zijn takken en zijn vruchten eten die Ik heb bezegeld met Mijn Heilige Geest! - het Woord van Leven is je gratis gegeven, opdat jij, op jouw beurt, Mijn Vassula, het gratis aan de stervenden geeft; wee degenen die hun hand uitstrekken met vuur, om te vernielen wat door Mij is geplant!

Ik zal doorgaan je met Mijn zoetheid te bedekken en haar minzaam  in je oprichten als een zoete substantie, zodat de hele wereld Mijn zoetheid zal proeven; laat je aanklagers voorbijgaan als een voorbijtrekkende schaduw;

Ik, de Minnaar van de mensheid, je Heer en je God, vraag je te mogen kussen met de kussen van Mijn Mond[8], en je te parfumeren om in Mijn Ogen verrukkelijk te blijven;

wees goed;


[1] Plotseling sprak de Vader.

[2] Toen sprak de Heilige Geest.

[3] 11 november 1998.

[4] Deze generatie.

[5] Velen betekent niet allen.

[6] Ik begreep dat er nooit een einde zal komen aan het tot ons zenden van profeten; ook het feit dat de profeet Elia nooit gestorven is, maar is opgenomen, symboliseert dat profetie nooit zal uitsterven.

[7] Gods tussenkomst te vervolgen en te veroordelen is een doodzonde, omdat ze Zijn Barmhartigheid veroordelen. Wat hieronder geschreven staat komt van Catharina van Siena. De Vader dicteert aan haar: “De mensen zijn voortdurend geërgerd over Mijn Werken die allemaal rechtvaardig zijn en allemaal volbracht in waarheid door liefde en barmhartigheid. Met dit valse oordeel, en met het vergif van afgunst en trots, zijn de Werken van Mijn Zoon belasterd en onrechtvaardig beoordeeld, en liegend zei Zijn vijand: ‘Deze man werkt door de kracht van Beëlzebub!’ Deze slechte mensen zijn, staande in eigenliefde, onzuiverheid, trots en hebzucht en gefundeerd in afgunst, en in perverse onbezonnenheid met ongeduld, eeuwig geërgerd over Mij en Mijn dienaren ...”

[8] Hooglied 1:2.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message