DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mij Omhelzen Is Mijn Kruis Omhelzen

11 november 1998 

Mijn allergenadigste Heer,
ik smeek U om mijn wil te komen bewerken
opdat hij Uw Wil wordt,
hem af te brokkelen en te veranderen
om niets anders te zijn dan Uw Goddelijke Wil;
kom en vernietig alles in mij wat U beledigt
zodat U mij door Uw milde gebaar
op de dag van het Oordeel
zonder smet en aanvaardbaar vindt in Uw Ogen; 

Jezus,
omdat U uit Uw overvloedige liefde voor mij bent gestorven,
om mij leven en geluk te geven
en in staat te zijn deel te hebben aan Uw Koninkrijk en Uw glorie,
merk mij als de Uwe voor eeuwig. 

Mijn priester,[1] ga door kransen van liefde op Mijn Hoofd te plaatsen; vervang Mijn Doornenkroon die deze generatie opgewekt op Mijn Hoofd dwingt en die doorgaat Mij met geweld in nieuwe Gethsemane’s te trekken; Ik heb, in Mijn overvloedige liefde, maar ook in Mijn kwellingen gelijk aan die van Gethsemane, al deze bladzijden geschreven voor jullie allen opdat jullie geloven in de kracht van Mijn Heilige Geest die getuigt; eer Mij in je hart, Paraskevi, door Mij je tijd te geven om Mijn woorden, vervuld van zuchten en smarten, weer op te schrijven; houd nooit op te bidden en houd je geest alleen gericht op Mijn onveranderlijke Godheid;[2]

ach, Mijn kind … blijf geduldig en door jouw geduld zal Ik in dorre landen blijven vloeien en ze onderdompelen in Mijn Goddelijke Liefde met hemelse dauw, door groei te geven waar nog dorheid wordt gevonden; sta je hart niet toe te worden verontrust, vertrouw op Mij, je Schepper, want Ik kan grote dingen doen; Ik ben oneindig rijk aan genaden en deugd; daarom nodig Ik je uit, Mijn bruid, om met je Bruidegom het glorierijke Instrument van onze bruiloften te delen, dat is, de glorie van Mijn Kruis … 

(Ik begreep dat deze uitnodiging om deel te hebben aan het Kruis niet alleen een uitnodiging was om eraan deel te hebben, maar ook om ten volle door te dringen in het mysterie van de Passie van onze Heer, want deze uitnodiging was mij al gedaan helemaal in het begin van mijn roeping; onze Heer, onze Bruidegom, de Minnaar van de mensheid stapte, nogmaals, van Zijn Troon om mij een vollediger kennis te geven van de waarde van het Kruis.)

kom gewillig zoals je telkens doet wanneer Ik je in Mijn omhelzing[3] roep … Mij omhelzen is Mijn Kruis omhelzen … en laat Mij nu Mijn Goddelijke Woorden in je ademen:

Ik heb je gezegd dat, wanneer je Mij omhelst, je Mijn Kruis omhelst en dat je in deze omhelzing in Mijn Licht wordt gebaad; de weg, en Ik zou weer zeggen, de enige weg tot een vereniging van Goddelijke Liefde met Mij is, wanneer je vrijwillig Mijn Kruis met liefde omhelst dat, zoals je weet, zijn lijden draagt maar ook zijn vreugden en dat je zal leiden naar waar je ziel zal worden verheven: naar Calvarië;

in Mijn zoete omhelzing zul je vreugden vinden, maar de grootste van alle vreugden is wanneer je ontdekt dat je een kopie van Mijn Passie bent geworden, een deel van Mij, het Verheven Slachtoffer: een ander offer van liefde, een ander levend crucifix, een andere slaaf om te worden verkocht aan de gehele wereld; maar in Mijn omhelzing zal je ziel kracht en alle deugden uit Mij putten om op Mij te gelijken;

bekoord door Mijn Geest, zal je hart hymnen van Lof zingen die de hoogten zullen bereiken en tot de oren van de Amen, en zo zal je Drie-ene God verheerlijkt worden …

wie begrijpt in jullie dagen ten volle de luister van Mijn Kruis? zeer weinigen; daarom kom Ik door jou om de wereld met passie te onderrichten; in Mijn dorst naar zielen en in Mijn doodsangst, als Ik ze in het eeuwige vuur zie vallen, roep Ik iedereen in deze wereld op tot bekering en om zich voor te bereiden op Mijn glorierijke Heerschappij van het Koninkrijk op aarde, waarin Mijn Goddelijke Wil de essentie van jullie dagelijks leven wordt en het embleem op jullie voorhoofd;

Ik roep het uit in de nacht van jullie zielen, nu en dan door het venster van jullie hart turend en Ik hoop deze woorden van jullie te horen: “kom, Beminde Verlosser, kom en open de ogen van mijn Nacht, en keer mijn hart naar Uw Goedheid en weg van het kwaad; kom en open de poorten van Deugd voor mij, zodat ik binnenkom en mij in eerbied neerwerp voor Uw Drie-ene Glorie; Beminde van mijn ziel, geef mij nogmaals, leven, door Uw Genadig Woord;” en Ik zal je antwoorden: “Ik zal je nooit in de steek laten, omwille van Mijn Naam, Ik, die hemel en aarde in majesteit te boven ga, zal je Leven geven;”

stel Mij nu tevreden, Vassula, door op Mij te leunen; laat Mij welwillend rusten in je hart, en wijd je tijd aan Mij; bemin de Onbeminde en volg Mijn instructies;

Ik, Jezus, zegen je en vertel je: Mijn hemel is in jou; morgen zal Ik doorgaan met Mijn boodschap; ic; 

(De volgende dag kwam Christus terug en riep mij voor dictaat en dus verwelkomde mijn hart Hem in vreugde met deze woorden:) 

In Uw uitbundige Liefde,
Heer van Barmhartigheid,
in Uw Goddelijke tederheid,
kom bij mij;
Uw gebrandmerkte slavin is tot Uw dienst; 

het was een eer voor jou te worden gebrandmerkt, gemerkt als tot Mij behorend, als Mijn bezit … deze merktekenen zijn nobel en onbetaalbaar en Ik openbaar ze aan hen aan wie Ik ze wens te openbaren, ook al zijn ze niet zichtbaar voor het uiterlijk oog, ze worden, door genade, met het oog van de ziel gezien;[4]

Ik, Ikzelf, kwam in de wereld om te dienen en niet om gediend te worden; Ik had, ofschoon Mijn status Goddelijk was, Mijzelf ontledigd om de gedaante van een slaaf aan te nemen; aangezien Mijn Vader Mij aan jullie allen heeft gegeven als een geschenk voor jullie verlossing, ook[5] met Mijn volledige Wil, Ik, op Mijn beurt, roep in jullie dagen, voor Mijn doel, Mijn gekozenen en verhef hen voor Mijn Reddingsplan en verander hen  in kopieën van Mijzelf;

gekozen lang voor hun schepping met de bedoeling het ware beeld van Mijzelf te worden en medewerkers van Mijn Liefdesplan, eer Ik hen door hen te brandmerken met dezelfde tekenen waarmee Ikzelf was gebrandmerkt om hen ten volle tot de Mijnen te maken en om de wereld te laten zien dat zij werkelijk de Mijnen zijn, en dat zij Mijn zaad zijn … dus wanneer zij worden blootgesteld aan vervolging, bespuwd en bedreigd, wanneer zij worden misverstaan, belasterd en aangevallen, weet dan dat zij van Mij komen en dat zij het gebeente van Mijn gebeente zijn, het vlees van Mijn vlees;

gebrandmerkt met al deze nobele tekenen die Ik heb ontvangen voor jullie redding, worden ook deze nobele zielen, omwille van jou, goddeloze generatie, vertrapt, dagelijks afgeslacht en voor het gerecht gesleept, zelfs door de hoogwaardigheidsbekleders van Mijn Kerk! net als schapen die naar de slachter worden gebracht, worden ook zij door de valse beschuldigingen van hen die hieraan bijdragen, tot op de dag van vandaag, geleid naar de slachter van Mijn heiligen en Mijn profeten van alle tijden, en hoe vindingrijk omzeilen zij Mijn woorden[6] om hun ongeloof te rechtvaardigen

hun[7] gedrag bevalt Mij niet omdat zij de vijanden worden van het hele menselijk geslacht, omdat zij Mijn Uitgekozenen beletten Mijn Wil te verkondigen aan Mijn volk en Mijn Huis te herbouwen; zo, bereiken deze onderdrukkers dus altijd de volle omvang van hun ongerechtigheid;

zoals Ik heb gezegd, Mijn Vassula, geef Ik je aan alle naties als Mijn geschenk, dat is: voor hun eigen welzijn, om Mijn Woorden te echoën en de Kerk te dienen; Ik was van alle eeuwigheid van plan van jou een waar beeld van Mijzelf te maken, Mijn lijden met jou te delen zodat je op zekere dag Mijn Glorie zal delen; vorm jezelf in het Licht van Mijn Kruis met Mijn Gemoed; werken voor het Licht is hetzelfde als werken voor de verheffing van Mijn Kruis;

Ik heb je, Mijn beminde, een geest van volharding gegeven om Mijn tred bij te houden; de nacht is bijna voorbij en het is bijna dageraad - dus moed, dochter, moed … in jouw verbondenheid met Mijn Kruis heb je al deze dingen in Mijn Naam gedaan, dat wil zeggen, je hebt getuigd, in Mijn Naam, van Mijn Boodschappen tot het uiterste van je kunnen; dit is gedaan om de tekst te vervullen: “zij die Mij nooit hebben gehoord of gezien, zullen Mij horen en Mij zien en zij die Mij nooit hebben begrepen, zullen Mij begrijpen door de genade van Mijn Heilige Geest;”

daarom, ga door Mijn Kruis te omhelzen, en ga verder dan de zeeën met Mijn Liefdeshymne in de ene hand en Mijn Kruis in de andere; wees Mijn blijde boodschapster, en verlaat Mijn Kruis nooit; blijf Mijn Wil verkondigen en al deze dingen die je van Mij hebt gehoord en geleerd en wees Mijn vreugde en Mijn hemel;

onthoud: Ik heb je aangeboden Mijn Kruis van Eenheid met Mij te delen en jij blijft geënt op je Goddelijke Bruidegom tussen Zijn Borst en Mijn Kruis;  laat je ogen door Mijn Kruis die dingen waarnemen die onzichtbaar zijn maar eeuwig en niet die dingen die zichtbaar zijn maar op zekere dag verdwijnen; kijk dus door Mijn Kruis naar de dingen die Het je later in de hemel kan aanbieden;

alle Rijkdommen die in Mijn Hart te vinden zijn kunnen worden gezien door het Oog van jouw Reddende Instrument en van je verlossing: Mijn Kruis; het bewijs dat iemand verenigd en één is met Mij, in Mij gevormd en met Mij vergroeid, is wanneer je hart ook in Mijn Kruis is gegrift in heel zijn draagwijdte; ieder die ervan overtuigd is dat hij tot Mij behoort moet begrijpen dat hij ook tot Mijn Kruis behoort;

heb je niet gelezen:[8] “lijden op Gods wijze betekent bekering[9] waar je nooit spijt van hebt, maar te lijden zoals de wereld lijden kent heeft de dood tot gevolg; kijk maar eens wat het lijden op Gods wijze je heeft gebracht – welk enthousiasme, wat een verklaringen, wat een verontwaardiging en wat een ontsteltenis; en wat een hevig verlangen,” en Ik zou hieraan willen toevoegen, wat een vreugde, wat een intense volharding en vastberadenheid;

dan door genade tot droefheid[10] gebracht, zodat je berouw hebt, gingen de ogen van je ziel open omdat je met overgave hebt gehoorzaamd aan Mijn Stem; Mijn Vassula, kijk hoe Ik je tot berouw heb gebracht, kijk hoe Ik je naar Mijn Kruis heb geleid; kijk naar de vreugde die Ik heb verkregen toen jij jezelf vrijwillig op Mij hebt geworpen, en dan op Mijn Kruis!

Mijn vreugde is overvloedig en Ik ben vervuld van troost; Mijn lammeren verzamelen is geen gemakkelijke taak, laat staan ze te verenigen, dochter, maar door Mij je vertrouwen te geven in deze zaken, trouw, liefde en geloof, kan Ik in jou vooruitgaan en Mijn Boodschap verspreiden zoals Ik dat wil, en, Mijn Vassula, door jouw beproevingen triomfeer Ik;

wees in vrede en ga door te leven in het Licht van Mijn Kruis: een waar leven in Mij, 

Jezus Christus; 


[1] 1 Petrus 2:9.

[2] Jezus slaakte toen een lange zucht.

[3] Er was een kleine pauze, en toen, met een verandering van toon, van stem, die zeer ernstig werd, zei Hij: Mij omhelzen is Mijn Kruis omhelzen …

[4] Zoals onze Heer zegt dat een ziel alleen door genade begunstigd wordt om in staat te zijn dingen waar te nemen met het “oog van de ziel”, dingen die niet uiterlijk en zichtbaar zijn voor het normale oog; zelfs de merktekenen van Zijn Passie, die een ziel brandmerken (innerlijke merktekenen), kunnen aan een ziel gegeven worden die ze zal voelen, dus een kopie van het Verheven Slachtoffer wordt.

[5] Jezus Wil was dezelfde als de Wil van de Vader.

[6] Jezus bedoelt dat deze mensen de raadgevingen van Jezus niet opvolgen: “aan hun vruchten zul je ze kennen”.

[7] 1 Tess. 2:15-16.

[8] 2 Kor. 7:10-11.

[9] Ja, want het leidt tot berouw en dan tot de omhelzing van het Kruis.

[10] Destijds in 1985.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message