DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Interreligieus » Interreligieuze Toespraak door Vassula »

Inter-Religious Speech by Vassula

Interreligieuze toespraak in Bouddha Kristi Prachar Sangha te Dharmarjika (Boeddhistisch Klooster), 23 februari 2003

(zie voor details over de Peace Award voor Vassula)

Het is inderdaad een genoegen om u toe te spreken en aanwezig te zijn en te participeren aan uw jaarlijkse interreligieuze bijeenkomst van vandaag, en ik wil mijn oprechte dank overbrengen aan de Eerbiedwaardige Suddhananda Mahathero en het gehele eervolle delegatieteam, voor het mij uitnodigen om bij jullie te zijn. Namens de initiatiefnemers voor vrede, eenheid en verzoening, de volgelingen van Het Ware Leven in God Associatie en ikzelf, willen we onze warme groeten en oprechte vrede overbrengen aan jullie allen. Ik ben erg ontroerd om vandaag in Bangladesh te zijn, omdat ik dit land beschouw als het land waar ik van God een genade ontving door mij in Zijn Licht te plaatsen, niet alleen ten behoeve van mijzelf maar ook ten behoeve van anderen, en mijn geest een nieuw leven te geven.  Onder jullie voel ik me thuis en ik voel mij welkom en geliefd door jullie allen, ongeacht onze verschillende achtergronden, verschillende geloofsbelijdenissen, verschillende uiterlijkheden, verschillende mentaliteiten, ik voel mij toch nabij jullie staan. Onze bijeenkomst van vandaag zou niet alleen onder ons moeten blijven, maar we zouden in ons de rijkdommen die wijzelf ontvangen bij een dergelijke bijeenkomst, naar onze eigen mensen moeten brengen, lessen gebaseerd op verzoening, verdraagzaamheid, vrede en respect voor elkaar.

Een Interreligieus dialoog is een waardevolle schat

Een interreligieus dialoog op zichzelf is een waardevolle schat, omdat het verschillende leiders bijeenbrengt om te ontdekken dat wij vele spirituele gemeenschappelijke funderingen hebben waarop we hierover een gemeenschappelijk dialoog zouden kunnen opbouwen. In alle religies is er altijd een heilige wet om te volgen. Deze wet is bedoeld om ons te leiden op het rechtvaardige pad van heiligheid, of het nu een Christelijke wet is, een Moslim, een Boeddhistische, een Hindoeïstische, een Joodse, of wat dan ook. Maar het gaat er niet alleen om het naar de wet luisteren, of hem lezen, maar hem te onderhouden is wat belangrijk is en hetgeen dat mensen heilig zal maken in de ogen van God.

We bidden allemaal op onze manier, we vasten allemaal in onze seizoenen om onze geest en ziel te zuiveren en tegelijkertijd onze zonden te belijden, we zuiveren ons allemaal op de manier waarop we werden geïnstrueerd, we mediteren allemaal om hogere niveaus van spiritualiteit te bereiken volgens onze spirituele leringen, we geloven in rechtschapenheid en gerechtigheid en in de deugden. In onze Christelijke religie respecteren we de vrijheid van mensen en de Kerk verwerpt het gebruik van onethische middelen om bekeringen te verkrijgen.  Daarom moeten onze bijeenkomsten oprecht zijn met het doel om begrip en respect voor elkaars' religieuze tradities te bevorderen en af te zien van hen te kleineren. Hiermee zullen wij verzoening en vrede bereiken.

Soms waren we onethisch en hadden we geen respect in ons gedrag ten opzichte van elkaar, oneerbiedig in onze overtuigingen en tradities, verzuimden we te spreken over verzoening, faalden we om onze mislukkingen toe te geven, hetzij vanwege angst of trots; misschien hebben wij ietwat verzuimd ons te uiten over dictatoriaal leiderschap dat de oorzaak is van extreem geweld en lijden in onze wereld, over armoede en ongerechtigheid.
Om conflicten binnen en buiten onze gemeenschappen op te lossen, moeten we onze mensen opvoeden en een goddelijke spiritualiteit inprenten die gebaseerd is op liefde en vrede. Om deze redenen zijn de gemeenschappen verdeeld en verdeeldheid komt niet van God.

De kwestie vrede

Jullie weten allemaal, zoals wij hier zijn samengekomen, dat de kwestie vrede van vitaal belang is geworden in onze wereld en zeer acuut in onze tijd. We zijn hier op zoek naar oplossingen voor vrede in de wereld, maar met het verdedigen en bevorderen van morele waarden, sociale rechtvaardigheid, vrijheid en vrede, zullen wij niet alleen deze dialogen met oprechtheid moeten voortzetten, maar verplichten wij ons ook om onze mensen te onderwijzen over wat we samen delen.  Onze mensen moeten, als wij het met andere woorden zeggen, moeten gevormd worden. In onze Heilige Schrift staat vermeld dat "een hele partij brood heilig wordt gemaakt als het eerste handvol deeg heilig wordt gemaakt”. Dit betekent dat het voldoende is dat één persoon heilig wordt om een hele natie tot heiligheid te leiden.

Iedereen moet hebben opgemerkt dat de wereld gewelddadiger en wreder is geworden en dat we meer natuurrampen hebben. Als de wereld door rampen wordt achtervolgd, is dat vanwege het kwaad. De wereld trekt al dit kwaad naar zichzelf toe, omdat ze geen plaats hebben voor God, geen plaats voor gebed en contemplatie die hen uit de Duisternis en in het Licht zou kunnen brengen. De wereld is zo druk bezig met technologie, materialisme en alles wat niet spiritueel is, dat het zijn echte waarden vergeet. In ons Christelijk geloof geloven wij dat om goed te doen, wij onze ziel moeten vullen met de Geest van God die Licht geeft, maar als we dit Licht niet als een Lamp in ons dragen, zullen we gevuld worden met duisternis en zullen we blijven wandelen in de schaduw van de dood.

Enkel en alleen technologie en materialisme zullen nooit het verlangen van de mens naar de waarheid en de gemeenschap bevredigen. Er zal altijd een leegte in de ziel zijn en ze zullen altijd op zoek zijn om deze leegte op te vullen en zich richten op de verkeerde dingen. Hier is het waar onze plicht ligt, om deze leegte te vullen met de juiste dingen, de geestelijke waarden, te beginnen met gebed en goede daden.

De kracht van het gebed

Daarom, gebed is belangrijk, omdat we door gebed het noodzakelijke licht gegeven wordt om op het pad van deugden te wandelen, om ons niet alleen in staat te stellen onszelf te transformeren en te vernieuwen, maar het zal ook apostelen van ons maken om er op uit te gaan en de wereld te vernieuwen en natie na natie aromatiseren, ze allemaal ertoe brengen in vrede te leven.

Laat niemand je misleiden dat gebed geen krachtig wapen is. Gebed en meditatie zijn een kolossale kracht op zich, vooral wanneer het gebed met een berouwvol hart en met oprechtheid wordt gezegd. Door gebed kunnen we harten die droog zijn van een woestijn in een tuin transformeren, en het laat fonteinen uit deze harten stromen. We kunnen onze harten veranderen om een paradijs te worden en zo transparant en zo puur dat ze op een prachtige kroon zullen lijken. Hoe zuiverder het hart is, hoe krachtiger het gebed wordt, dus laat je gebeden zijn als geparfumeerde wierook die het universum zal doen geuren, laat ze de hemel bereiken. Laten we een Eden op aarde maken. Dan, wanneer uw harten zo gezuiverd zullen zijn, zal degene die uw God is, luisteren naar uw smeekbeden. Dus laten we leren om in een permanente staat van gebed te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Het belang van het handhaven van de vrede

De oorzaak van elk soort conflict ligt meestal in ons hart, en soms diep geworteld. Ons hart is als een spiegel van onze ziel. Het reflecteert op ons wat we erin hebben. Als we oorlog in ons hart hebben, zal oorlog worden geexterioriseerd en wordt het fysiek. Jezus zei ons het volgende: Want de mond spreekt waar het hart van overloopt: "De woorden van een man vloeien voort uit wat zijn hart vult. Een goed mens brengt uit zijn schat van goedheid goede dingen tevoorschijn, maar een slecht mens uit zijn schat van slechtheid slechte dingen.” (Mat. 12:34-35)

Wanneer iemand geen vrede heeft met God en zichzelf, hoe zal hij dan vrede hebben met zijn naaste? Wij zijn allemaal moe van deze oorlogen, elke dag bloedvergieten, haat, omdat het tegen de natuur en de kosmische wet van Liefde is, het is tegen de Geboden die wij hebben ontvangen.
Alle religies spelen een belangrijke rol bij het handhaven van vrede en verzoening. Want de vrucht van vrede zal verzoening zijn en de vrucht van verzoening brengt liefde en aanvaarding van elkaar met zich mee. Liefde wordt beschouwd als de moeder van alle deugden, de belangrijkste deugd die alle andere deugden baart. Er wordt gezegd dat we op de Dag des Oordeels allemaal geoordeeld zullen worden volgens de maat van de liefde die we hier op aarde hadden. Dat is: van elkaar houden. Want alleen geloof hebben is niet genoeg.

Goede daden

Daarom zijn goede daden nodig om ons geloof te bewijzen. Als iemand die nog nooit een goede daad heeft gedaan, maar beweert dat hij geloof heeft en respectvol zijn religie volgt, bidt op de juiste uren, zal dat geloof hem dan redden? Als de behoeftigen geen kleren of genoeg voedsel hebben om van te leven, en men zegt tegen hen: "Ik wens u het beste; hou jezelf warm en eet veel, zonder hem de eerste levensbehoeften te geven, wat heeft dat voor zin? Geloof is zo: als goede werken niet samengaan, is het volkomen dood. Bewijs je overtuigingen door je goede daden, deze goede daden kunnen ook "daden van liefde" worden genoemd.

Jezus zei tegen ons deze woorden: "Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld... Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.” (Mat. 5:13-16)

Laat nooit iets je ontmoedigen als de vrede niet meteen komt, want heb je ooit gehoord dat een land in één dag werd geboren? Terwijl de aarde nieuwe dingen laat groeien, zoals een tuin zaden laat opschieten, zo zal onze Schepper zowel integriteit als vrede doen komen ten ogenschouw van alle naties wanneer onze gebeden worden verhoord.

Als Christen geloof ik dat onze Schepper ons allemaal heeft geschapen vanuit Zijn Sublieme Liefde om deze liefde te kunnen teruggeven en heilig te leven, zoals Hij heilig is. We zijn allemaal gelijk voor Gods ogen. De H. Paulus zegt dat er geen Jood of Griek, slaaf of vrije man, man of vrouw is. Alles is één, in de ogen van God. Degenen die andere religies hebben, zijn geen mindere schepselen naar het beeld van God gemaakt, en uiteindelijk bestemd om in het huis van God te leven. Aan hem aan wie weinig is gegeven, zal weinig worden gevraagd. Aan hem aan wie veel is gegeven, zal veel gevraagd worden.

En zoals één van onze Griekse Bisschoppen ons in Egypte zei tijdens een interreligieuze pelgrimage die we hadden, ik zal zijn woorden gebruiken en citeren: "Zoals we vandaag in de Kerk onder dezelfde koepel samenkomen en wij hebben geen onderscheid gemaakt tussen Christenen en niet-Christenen of andere godsdiensten. Vanaf vandaag zullen wij de hele wereld laten weten dat mensen in verzoening kunnen leven zolang ze leren eerst hun God lief te hebben, wie Hij ook is, wat zijn naam ook is, en dan ben ik er zeker van dat liefde voor hun naaste ook zal opbloeien.

Breng aan de leiders van uw Kerken over, aan de leiders van uw religies, aan uw mensen, aan uw gemeenschappen, aan uw steden, aan uw dorpen, aan uw landen, onze groeten en onze zegeningen en onze liefde. Dat we bidden voor vrede, en volgend jaar hoop ik u in mijn nabijheid te hebben, met brede glimlachen. Om de boodschap te openbaren dat er geen oorlog meer is, er geen mensen meer worden gedood, dat er niet meer onterecht broederlijk bloedvergieten op aarde is!”

Ik zal mijn toespraak beëindigen door u een klein voorbeeld over een boom te geven: Alle takken van een boom zijn heilig als de wortel heilig is. Ongetwijfeld zijn sommige takken afgesneden, en, zoals scheuten van wilde olijven, ben je geënt samen met de rest om samen met hen het rijke sap te delen dat door de olijfboom zelf wordt gegeven, maar toch, zelfs als je denkt dat je superieur bent aan de andere takken, onthoud dan dat je de wortel niet ondersteunt; het is de wortel die jou ondersteunt.

Ik dank nogmaals de Eerbiedwaardige Suddhananda Mahathero voor zijn vriendelijkheid en het werk dat hij doet om deze interreligieuze dialogen voor vrede in de wereld te bevorderen. Ik hoop oprecht dat de dag zal komen dat wij door onze inspanningen de vrede zullen bereiken waar we allemaal naar streven en dat we elkaar oprecht kunnen zeggen: "mijn broeder en mijn zuster.”

Vassula Rydén

 
Interreligieus
Vassula Ontmoet Moslim Imams (in het Engels)
Vassula Ontvangt Haar 'Gold Medal Peace Award' voor Interreligieuze Harmonie en Vrede (in het Engels)
Een Unieke Bijdrage aan de Interreligieuze Dialoog: Vassula in Dhaka (in het Engels)
De 'Peace Gold Award' 2003 (in het Engels)
Interreligieuze Toespraak door Vassula
Vassula in Bangladesh, 21-25 mei 2002 (in het Engels)
Bijeenkomst in Benin, Afrika met Voodoo Hoofdmannen (in het Engels)
Bijeenkomst in een Boeddhistische Tempel in Hiroshima (in het Engels)
Herkenbaar Joods

Vassula Ontmoet Moslim Imams (in het Engels)
In Grote Moskee in Mymensingh, Bangladesh in Februari 2011
 

Vassula Ontvangt Haar 'Gold Medal Peace Award' voor Interreligieuze Harmonie en Vrede (in het Engels)
Februari 2011 in Dhaka, Bangladesh waar de Boodschappen van Waar Leven in God begonnen
 

Een Unieke Bijdrage aan de Interreligieuze Dialoog: Vassula in Dhaka (in het Engels)
Na het spreken over de Waar Leven in God Boodschappen op een interreligieuze bijeenkomst in Dhaka, Bangladesh, werd aan Vassula de Gold Award uitgereikt door de Boeddhistische gemeenschap voor het propageren van vrede en interreligieuze harmonie
 

De 'Peace Gold Award' 2003 (in het Engels)
Vassula ontvangt de "Atisha Dipankar & Visuddhananda Peace Gold Award" op 23 februari 2003 in Bangladesh
 

Interreligieuze Toespraak door Vassula
Interreligieuze toespraak in Bouddha Kristi Prachar Sangha te Dharmarjika (Boeddhistisch Klooster), 23 februari 2003
 

Vassula in Bangladesh, 21-25 mei 2002 (in het Engels)
Een verslag over deze 4-daagse trip waar Vassula, Moslims, Hindoes, Boeddhisten en Christenen toespreekt
 

Bijeenkomst in Benin, Afrika met Voodoo Hoofdmannen (in het Engels)
Hoofden van verschillende tradities, vooral voodoo, nodigden Vassula uit om haar te horen spreken tijdens deze bijeenkomst
 

Bijeenkomst in een Boeddhistische Tempel in Hiroshima (in het Engels)
Een verslag van deze bijeenkomst op 4 augustus 1999
 

Herkenbaar Joods
Geschreven door een heremiet die woont in Holywell, Wales, Verenigd Koninkrijk, die naar 'Het Ware Leven in God' kijkt op basis van haar rabbijnse studies waartoe ze al vele jaren is aangetrokken.
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Aanbid De Schepper Van Hemel En Aarde
 
EERDERE BOODSCHAP:

Ik Heb Je Geroepen Tot Een Leven Van Vrede
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message