DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Eenheid » Een Spirituele Echo van Eenheid »

Een Spirituele Echo van Eenheid

Een Toespraak gegeven door Vassula Ryden gericht aan de Oecumenische Conferentie van de Wereldraad van Kerken

Het volgende is een transcript van de toespraak van Vassula Rydén gericht aan de Oecumenische Conferentie van de Wereldraad van Kerken, gehouden tijdens de Week van de Eenheid, op 23 januari 1992, in het Oecumenisch Centrum, Genève, Zwitserland.

Luister naar een opname van deze toespraak HIER

[Mevrouw Vassula Ryden is een spirituele stem die spreekt over eenheid. Ze spreekt tot alle Christenen, Orthodoxen, Katholieken en Protestanten, brengt een boodschap over van vrede, liefde en eenheid: "Mogen zij allen één zijn," door de genade van de Heilige Geest. Velen die de boodschap beluisterd hebben, hebben in haar een diepe bron van inspiratie gevonden. Ze werd uitgenodigd door geïnteresseerde collega's.] (Uit het materiaal ter introductie van de toespraak van Vassula)Ik zal u eerst een kleine introductie over mezelf voorlezen en dan zal ik u later een paar boodschappen over eenheid voorlezen.

Ik ben Grieks-Orthodox gedoopt, van Griekse ouders, en we zijn allemaal geboren in Egypte. Mijn man is Zweeds, en een Lutheraan. Ik heb twee zonen en ik ben huisvrouw. Er is nooit catechismus aan mij onderwezen, laat staan ​theologie. Ik liet het praktiseren van mijn geloof volledig los, vooral toen ik trouwde. Ik had er niet eerder over gehoord dat de Heer ons buitengewone gunsten kan geven zoals locuties en intellectuele visioenen, of verhelderingen ingegeven in het intellect.

Op een dag, toen ik het het minst verwachtte, kwam God plotseling over mij en greep mij. Het was tegen het eind van november 1985. In die periode van de maand was ik een tentoonstelling van schilderijen aan het voorbereiden. Ik speelde tennis van 's morgens tot' s avonds (als iemand mij zocht konden ze Vassula op de tennisbaan vinden), en ik showde als model kleding.

God stond heel ver van mij af. Toen God mij naderde stuurde Hij eerst mijn beschermengel. Hij kwam naar me toe terwijl ik een boodschappenlijstje aan het voorbereiden was. Hij presenteerde zich en gaf me Daniel als zijn naam. Zo simpel ging het! U kunt mijn verbazing en mijn vreugde voorstellen. Later kwam ik erachter dat ik met mijn engel kon communiceren. Ik hoorde zijn stem in mijn hart en ik schreef het op, als onder dictaat. Mijn eigen gedachten, die ik ook neerschreef, werden beantwoord. Zo begon alles in deze stijl.

De eerste dag, toen mijn man er over vernam, was het nooit bij mij opgekomen dat hij het zou betwijfelen. Hij wist dat ik in mijn normale doen was. Ik was niet iemand die zoiets zou verzinnen. Hij geloofde het eenvoudig. Het Oude Testament toont ons vaak engelen die door God gebruikt worden, niet alleen als boodschappers, maar ook als instrumenten.

Na een week vroeg mijn engel mij om de Bijbel te lezen, en ik had er geen thuis, dus hij zei mij om er een te gaan halen. Ik deed dat en toen ik hem opende om te lezen, zoals hij mij had gezegd te doen, sloeg ik hem bij de psalmen open en ik begreep er niets van, hoewel het in het Engels was. Dat was God, die mij op deze wijze duidelijk probeerde te maken dat ik blind was en dat het helemaal donker om mij heen was, en daarom kon ik niet begrijpen wat ik las.

De engel liet me een zuivering ondergaan. Hij begon mij op een heel bijzondere manier al mijn zonden te laten zien die ik niet had beleden, heel bijzonder omdat het was zoals God onze zonden ziet en niet zoals wij ze zien. En dat is een groot verschil. Ik leed enorm, omdat ik mezelf haatte en ik haatte alles wat ik had gedaan.

Mijn engel vroeg mij naar het seminarie te gaan, dat toevallig tegenover ons huis lag in Bangladesh. Ik vond een priester en ik onthulde mijn geschriften en vertelde hem alles. Hij was verbijsterd en hij geloofde mij niet. Ik was verbouwereerd, want in mijn onwetendheid dacht ik dat hij me zou geloven, omdat hij dag en nacht bezig was met God en engelen. Vanaf dat moment behandelde hij me als iemand die geestelijk gestoord was. Hij stuurde mij naar een andere priester, die tot de conclusie kwam dat ik te maken had met Satan. Dus ik zat er mee dat de één dacht dat ik gek was en de ander dacht dat ik satanisch was.

Na een paar weken, in plaats van het reguliere bezoek van mijn engel, was het de Heer zelf die mij bezocht. In de staat waarin ik me bevond, sprong ik niet op van verbazing. Omdat ik de Heer niet kende, achtte ik iedereen die uit de hemel neerdaalde gelijk. Het eerste wat de Heer zei was: "Ik, God, houd van je. Houd van mij." Toen vroeg Hij mij om het Onze Vader tot Hem te zeggen.

Een paar dagen later stelde Jezus mij een vraag. Hij zei: "Welk huis is belangrijker, jouw huis of mijn huis?” Ik zei: "Uw huis, Heer." Dus Hij zegende mij. Toen zei Hij: "Mijn huis is geruïneerd. Vernieuw mijn huis." Ik huilde bijna, want ik zei: "Hoe? Hoe kan ik ook maar iets doen? Ik weet niets van de kerk. En ik weet niets over catechismus, helemaal niets. U vraagt me iets waartoe ik niet in staat ben."

In de tussentijd begon de eerste priester, die dacht dat ik geestelijk gestoord was, te vermoeden dat het allemaal van God zou kunnen zijn, en hij zei: "Vassula, ik heb met je te doen, omdat God niet tot iedereen op een zodanige wijze komt, zo vele genaden geeft, zonder iets te verlangen."

Dat was waar. Op een dag vroeg Jezus mij: "Zou je Mij willen dienen?" En ik gaf geen antwoord, omdat ik bang was. Omdat alles werd opgeschreven, tilde ik mijn hand op, omdat ik niet wilde dat dit werd opgeschreven. Het maakte me echt bang. Ik wist niet wat God van mij zou vragen. Ik dacht dat Hij mij misschien zou zeggen om mijn familie te verlaten om een Karmeliet te worden. Ik was nog niet klaar. Dus duwde ik Hem van mij weg. Maar ik kon niet de hele dag en de hele nacht stil zijn, want Hij zei kort daarop: "Ik kan in je vertoeven, ondanks je ontzagwekkende zwakheid." Toen voelde ik heel, heel veel spijt in mij en dus besloot ik om min of meer in het diepe te springen. De volgende dag legde ik Zijn eigen vraag aan Hem voor, en ik zei: "Wilt U dat ik U dien?" Dus Hij zei: "Ik zal je verheffen om mijn gerechtigheid te sussen. Ik zal je verheffen om mijn ziel te verrukken. Je hebt geen verdiensten, helemaal niets, maar Ik heb je begunstigd, ondanks je ellende, want mijn loyaliteit en zachtmoedigheid zijn mateloos."

Op een dag gaf de Heer mij een visioen over drie ijzeren staven die zich dicht bij elkaar bevonden. Het visioen achtervolgde mij de hele ochtend. Toen liet Hij een licht in mij doordringen om de betekenis ervan te begrijpen, en toen ik begreep dat zij de Katholieken, Protestanten en Orthodoxe Kerken vertegenwoordigden raakte ik in paniek, en ik zei: "Nee, ik wil niet betrokken worden bij deze dingen. Het was fijn dat enkel U en ik samen waren, naar nu begint u te praten over de Kerken. Ik wil niet betrokken worden bij deze boodschappen. Laat mij erbuiten. In ieder geval, ik weet niets over de programma’s van de kerken. Neem iemand die weet heeft van al deze dingen en die gezag heeft en die gerespecteerd wordt door de kerk."

Maar Jezus zei: "Ik zal je vormen en je onderrichten." Ik zei: "Maar ik weet helemaal niets.” En Hij zei: "Ik heb je uitverkoren, want je hebt geen gezag en je bent niets. Door je niets zijn, zal ik Mijn Grootheid onthullen. Door jouw ellende, zal Ik Mijn genade tonen. En door jouw zwakheid, Mijn kracht. Blijf niets, zodat Ik alles kan zijn. Ik wil geen rivaal. Sterf aan jezelf, opdat Mijn Geest in jou ademt. Wis jezelf uit, zodat alleen Ik gezien word. Ik heb je uitverkoren, ongeschikt voor deze taak, hulpeloos en klein, zonder prestige, om door jou Mijn Hartstochtelijke Liefde te doen manifesteren. Mijn Kerk heeft behoefte aan een vernieuwing. Ik ben gekomen om Mijn Kerk te consolideren, dus sta Mij toe je te gebruiken."

Ik werd elke dag onder Goddelijk dictaat geroepen. De Heer vraagt ​​altijd mijn toestemming: "Sta Mij toe je hand te gebruiken, sta Mij toe je tijd te gebruiken." Hij dwong me nooit. Met mijn toestemming begon Hij mij los te maken van alles wat Zijn plaats had ingenomen. Mijn eerste lessen waren om Hem te leren liefhebben. Hij hoefde alleen maar Zijn Hart te openbaren en toen ik de diepten van Zijn Liefde voor ons allen zag en de wonden die we nog steeds bij Hem veroorzaken, kon ik mij alleen maar overgeven en Hem liefhebben. De Heer heeft me gevraagd om op Zijn Hart te leunen, net als Johannes. Toen Johannes op Zijn Hart leunde, had Hij hem de moed gegeven om met Jezus onder Zijn Kruis te zijn.

De Heer hield me verborgen, onderrichte mij en dicteerde mij gedurende drie jaar. Ik was alleen. Er was niemand om mij te adviseren. Jezus legde me de problemen in de kerk uit. Hij legde ook delen van Heilige Schrift uit, bijvoorbeeld: Apocalyps 11:12,13,21,22.

Vervolgens, precies na die drie jaar, duwde de Heer mij in de openbaarheid. Ik had geen idee dat de boodschappen Oecumenisch waren, noch dat zij doordrongen waren met de onderrichtingen van de Heilige Geest. Ik heb negen profetieën ontvangen over Rusland, waarvan er één uitkwam.

Het andere grote probleem dat Jezus te berde brengt is eenheid, en dit is waarover ik u zal voorlezen vandaag. Ik zal Zijn exacte woorden nemen, die afgedrukt zijn en u hebt daarvan kopieën daarvan. Ik zal slechts fragmenten nemen omdat de hele boodschappen erg lang zijn.

Dit is één van Zijn boodschappen:

"vertel hun dat Ik Vrede wil en Eén Kerk onder Mijn Heilige Naam; vertel hun dat hij die beweert rechtschapen te zijn, maar verdeeld blijft, zal eten van de vrucht die hij heeft gezaaid en zal sterven; vertel hun ook hoe Ik oneerlijke harten verafschuw; hun plechtigheden en dialogen vermoeien Mij; vertel hun hoe Ik Mij afkeer van hun hooghartigheid en hun onbuigzaamheid; hun inzicht lijkt weliswaar groot en indrukwekkend voor de mensen, maar niet voor Mij, Ik kan een stervende kerk niet gelukwensen die op weg is naar  verrotting; zeg tegen hen die dat willen horen: tenzij zij hun stemmen dempen, zullen ze de Mijne nooit horen; als ze echter hun stemmen zouden dempen dan zullen ze de Mijne beginnen te horen en aldus Mijn Wil doen;"

"Ik ben Een, en toch maakte ieder van hen zijn eigen Christus; Ik ben het Hoofd van Mijn Lichaam, en toch, alles wat Ik zie is hun hoofden, niet het Mijne; zeg hun het hoofd te buigen en ze zullen het Mijne zien; zeg hun zichzelf te vernederen zodat Ik ze tot Mij zal verheffen... zeg tegen iedereen dat Ik Mijn Koninkrijk zal vestigen te midden van armoede, diegenen die tijd hebben om Mijn Geest te horen, die Mij aanbidden en Mijn Wil doen; in dezen verheugt zich Mijn Ziel!" (7 oktober 1991)

"dit bolwerk dat ze hebben gebouwd om jullie te scheiden is door Mij al veroordeeld; jullie zijn allen broeders in Mij, dit is wat je hen moet leren te geloven en hen moet overtuigen te doen; - wat betreft degenen die verdeeld blijven in lichaam en geest en zich van elkaar afscheiden onder Mijn Heilige Naam, tot hen zeg Ik  zoals Ik gezegd heb tot de kerk in Sardes: "jullie hebben in de ogen van de wereld de naam levend te zijn, maar niet in de Ogen van jullie Schepper; maar weer levend dat beetje dat nog bestaat: het sterft snel; en waar het lijk is verzamelen zich de gieren;

verenig!
verzamel!
roep samen Mijn Naam aan!
consacreert Mijn Lichaam en Mijn Bloed samen!
vervolg deze Weg niet! 

verneder jullie en buig om in staat te zijn één te worden en Mij te verheerlijken; jullie spreken over de Geest maar handelen niet in de Geest; jullie spreken over de Weg maar jullie zijn de eersten om Hem te versperren! - hoe weinig kennen jullie Mij... jullie spreken Mijn Naam uit, maar moordt Mijn kinderen uit tussen het heiligdom en het altaar; Ik zeg jullie plechtig, dit alles zal op de Dag van het Oordeel naar voren worden gebracht; kunnen jullie Mij onder ogen komen en naar waarheid zeggen: "ik ben verzoend met mijn broeders"; kunnen jullie werkelijk zeggen: "ik heb mij niet afgescheiden van mijn broeders onder Uw Heilige Naam; ik heb hen behandeld als mijn gelijken"; wanneer jullie je zaak aan Mij voorleggen dan zal Ik jullie in je gezicht zeggen: "weg met jullie, jullie hebben je broeders niet behandeld als jullie gelijken, jullie hebben Mijn Lichaam dagelijks afgeslacht; waar is jullie triomf? terwijl Ik bouwde, braken jullie af; terwijl Ik weer samenbracht, hebben jullie verstrooid; terwijl Ik verenigde, hebben jullie verdeeld!" toch, zelfs vandaag, als jullie tot Mij komen zoals jullie zijn, kan Ik jullie genezen, kan Ik jullie omvormen en jullie zullen Mij verheerlijken;"

"Ik schreeuw en probeer door jullie doofheid heen te breken om jullie te redden; en als Ik jullie verwijten maak is dat vanwege de Grootte van Mijn Liefde voor jullie; vertel hun dat het Hart van de Heer Liefde is en dat het Hart van de Wet gebaseerd is op Liefde; vertel aan Mijn volk dat Ik geen beheerders in Mijn Huis wil, zij zullen niet gerechtvaardigd zijn op Mijn Dag, want zij zijn juist die Mijn Huis hebben verzakelijkt; Ik heb jullie Mijn Geest gezonden om in jullie hart te leven, daarom zal de Geest die in jullie leeft jullie laten zien dat Mijn Kerk zal worden herbouwd in jullie harten en dat jullie elkaar in jullie hart zullen erkennen als jullie broeders;" (14 oktober 1991)

En Jezus, vraagt:
"zal Ik, broeder, nog één seizoen de pijn ondergaan die Ik jaar na jaar heb ondergaan? of zul je Mij deze keer rust gunnen? zal Ik nog een seizoen de Kelk van jullie verdeeldheid moeten drinken? of zullen jullie Mijn Lichaam rust gunnen en om Mijnentwil het Paasfeest in Eenheid vieren? door het verenigen van de datum van Pasen, zul je Mijn pijn verzachten, broeders, en zul jij je in Mij verheugen en Ik in jou; en Ik zal het zicht van velen herstellen;"
"Ik zeg je plechtig: roept op, verzamel je, jullie allemaal en luister deze keer naar je Herder: Ik zal jullie leiden op de weg die je moet gaan; zend Mijn Boodschap naar de uiteinden van de aarde;"
(14 oktober 1991)

"Rechtschapenheid is Mij steeds vooruitgegaan en Vrede volgde Mijn Voetstappen; kan Ik van jullie hetzelfde zeggen? wie zal voldoening geven voor de jaren van jullie verdeeldheid? plechtigheden en toespraken interesseren Mij niet, pretenties en lippendienst misleiden Mij net zo min; o dochter, wat Ik wil dat zij begrijpen, vooral zij die in Mijn Wonden leven, is, dat Mijn smart groot is, en de reden waarom Ik sommige dingen nogal krachtig uitgedrukt heb, is om hen in staat te stellen naar de Heilige Geest te prediken en niet naar de letter; Ik wil hun geest vervullen met Mijn Transcendente Licht, zodat ze de dingen zien met Mijn Ogen en niet met de hunne; de dingen zien met Mijn Goddelijk Licht en niet met hun licht; Ik sta er om bekend dat Ik  Getrouw en Rechtvaardig ben en het betekent niet dat omdat het hen ontbreekt aan trouw en gerechtigheid, ook Ik, hun minder Trouw, Gerechtigheid en Vrede zal betonen en hen niet zal komen redden; - zelfs als zij zich allen van Mij en Mijn Wegen afkeren, zal Ik Trouw en Waarachtig blijven;" (25 oktober 1991)

"mijn Geest zal aan het werk zijn en de Vrede herstellen onder de broeders en door Mijn Kruis en Mijn Wonden zal Ik jullie allen verenigen in één enkel Lichaam zodat jullie Mij verheerlijken rond Eén enkel Tabernakel
en de barrière die jullie gescheiden houdt zal worden afgebroken; de ban zal worden opgeheven  en Mijn Offertroon zal op zijn plaats staan; kom tot Mij als kleine kinderen, zodat Ik de ogen van jullie ziel kan openen, opdat jullie mogen zien welke Hoop Mijn Oproep voor jullie inhoudt;
"  
(25 oktober 1991)

"-- vertel Mij, zijn jullie niet allemaal gelijk, geschapen door Mijn Eigen Handen? wie is er niet geschapen naar Mijn Beeld en gelijkenis? vanwege de menselijke trots zo laag is de Beker van Mijn Vader gevuld met Zijn Gerechtigheid, vanwege hun onbuigzaamheid blijven ze onbewoond! velen van hen praten over eenheid en broederlijkheid, maar hun woorden zijn bedrieglijk, leeg; -

bewijs jezelf in de Ogen van jullie Schepper door te buigen;
bewijs jezelf in de Ogen van jullie Schepper door de datum van Pasen één te maken;
bewijs jezelf tegenover Mij door samen het brood te breken;
bekleed je met majesteit en luister, met nederigheid en niet met een uiterlijke schijn van godsdienst en vroomheid; toon berouw!

-- eens leefden jullie in nederigheid, eenvoud en onbegrensde liefde en jullie tafel was rijkelijk van voedsel voorzien; ja, de grootheid van Mijn Kerk overtrof alles en ieder levend schepsel, omdat de Eucharistie het Leven van Mijn Kerk uitmaakte; -- als het Mijn Kerk vandaag ontbreekt aan glans komt dat omdat veel van Mijn kerken Mijn Eeuwigdurend Offer hebben afgeschaft; -- kan men door deze beschaduwende duisternis kijken en beweren te zien? kan men zich erop beroemen aan hinderlagen te zijn ontsnapt in deze duisternis? maar zolang jullie zeggen: "we zien", blijft jullie schuld! Ik heb gezegd dat Ik nog andere schapen heb die niet van de ene kudde zijn en die Ik ook moet leiden; maar nauwelijks breng Ik een dwalend schaap terug naar de kudde om een Waar Leven in Mij te leiden, nauwelijks geeft Ik het 't juiste zicht terug of jullie vallen het aan om het 't Koninkrijk van de Hemel te ontnemen. -- zou een duivel de ogen van een blinde kunnen openen? zou hij hem kunnen doen uitroepen "Abba?!" dus, tenzij jullie berouw hebben, zal de Hand van Mijn Vader op jullie neerkomen; Ik kan Zijn Hand niet langer ervan weerhouden neer te komen; tenzij ieder van jullie zijn broeder van harte vergeeft, zal de Hand van Mijn Vader sneller neerkomen dan jullie denken;" (25 november 1991)

"en nu richt Ik een speciale oproep aan al diegenen die onder Mijn Naam werken voor Eenheid en Vrede; Ik vraag jullie bij Mij te komen als een kind, Mij aan te kijken en de volgende vragen te beantwoorden:
"broeders, hebben jullie alles gedaan wat je kon om de eenheid van Mijn Lichaam te bewaren? zeg Mij, broeders, waar is de Vrede die Ik jullie nagelaten heb, de Gave die Ik jullie geschonken heb? waarom scheiden jullie je ononderbroken af in Mij? proberen jullie oprecht weer verenigd te worden in je geloof en in de praktijk? Ik zeg jullie plechtig  je geest te vernieuwen door een geestelijke revolutie, een revolutie van liefde; vergeef de wrok die jullie jegens elkaar koesteren en kom vernieuwd bij Mij, kom zuiver bij Mij; ontwaak uit jullie slaap! Ik klop aan jullie eigen deur; wees niet als zout dat zijn smaak verloren heeft, wees als een boom die zijn scheuten gracieus uitstrekt en draag de vruchten van heiligheid, vervul Mijn Wet door één te worden en elkaar te helpen;"

zoals gisteren, sla Ik Mijn Ogen op tot de Vader en bid tot Hem:
"Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt trouw aan Uw Naam, opdat ze één mogen zijn zoals Wij, mogen ze allen één zijn;
Vader, Rechtvaardige, herinner hen aan Mijn volgzaamheid, Mijn nederigheid, Mijn oprechtheid en Mijn grote Liefde, opdat ze Mijn Doodsangst beëindigen, die Doodsangst die de oorzaak is van zoveel bloedingen in Mijn Lichaam, laat hen hun dwalingen erkennen en zich verzoenen, zodat, wanneer ze komen om Mij te ontvangen, door Mij te eten en te drinken, ze waardig komen; Vader, roep de herders en leer hen meegaand en volgzaam te zijn tegenover elkaar, zelfverloochenend en nederig ‘mogen ze (in deze Vastentijd) Mijn Zoenoffer beseffen en de ware Wijsheid zoeken in Mij; amen;”

gelukkig de mens die naar Mij luistert, gelukkig degenen die Mijn Wegen volgen, gelukkig de mens die zichzelf vernedert, gelukkig de armen van geest, want hen behoort het Rijk der Hemelen;

Ik, jullie Heer,
zegen jullie en je families,
en Ik laat Mijn Zucht van
Liefde op jullie voorhoofd achter
en Mijn Vrede in jullie kleine harten,
en vergeet nooit dat
de Liefde altijd met jullie is
;"

(10 maart 1990)

 
Eenheid
Een Schreeuw van het Heilig Hart: Christus’ Verlangen naar Eenheid
Eenheid vanuit het Hart
De Data van Pasen
Een Voorbeeld van Eenheid in het Oosten
Oecumene en Spiritualiteit
De Paus en Patriarch Theoctist
Een Spirituele Echo van Eenheid

Een Schreeuw van het Heilig Hart: Christus’ Verlangen naar Eenheid
Vassula spreekt 500 pelgrims toe, met inbegrip van een Kardinaal, Aartsbisschoppen, Bisschoppen en Oecumenische geestelijken en leken van vele denominaties, over de onderrichtingen over de Eenheid in de Boodschappen van WLIG - op de Oecumenische Pelgrimage in Turkije op 25 mei 2007
 

Eenheid vanuit het Hart
Vassula gaf deze krachtige toespraak tijdens de Heilig Land Pelgrimage in 1998
 

De Data van Pasen
Jezus roept ons op om de data van Pasen te verenigen
 

Een Voorbeeld van Eenheid in het Oosten
Monseigneur Isidore Battika deelt met de pelgrims van WLIG een bemoedigend voorbeeld - en een uit echte wereld - van de eenheid die in Syrië wordt gepraktiseerd.
 

Oecumene en Spiritualiteit
Oecumenische toespraak gegeven door Vassula aan het Internationale Centrum van de Birgittinessen van Farfa.
 

De Paus en Patriarch Theoctist
Vassula was getuige van deze bijzondere ontmoeting tussen Paus Johannes Paulus II en Patriarch Theoctist
 

Een Spirituele Echo van Eenheid
Een Toespraak gegeven door Vassula Rydén gericht aan de Oecumenische Conferentie van de Wereldraad van Kerken
 

 

"Unity, Virtue of Love"
Dit boek met uittreksels uit de Boodschappen onthult ons hoe God ons vandaag de dag vertelt dat Eenheid onder Christenen essentieel is om vrede, liefde en verzoening in de wereld te brengen.

Stem dat we allemaal het feest van Pasen op één datum vieren
OneDate.org - Stem dat we allemaal het feest van Pasen op één datum vieren

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik Heb Gevraagd Dat Deze Generatie Berouw Toont
 
EERDERE BOODSCHAP:

Jullie Koning Is Hier
 

 
TOP NIEUWS:

LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst Voor Vrede - Zondag 29 oktober 2023 – 20.00 uur
Bidden voor vrede in Israël/ Palestina, in Oekraïne/ Rusland, en in de wereld
 
13e WLIG Oecumenische Pelgrimage in Egypte, September 2023
“In De Voetsporen Van De Heilige Familie” 22 september - 28 september 2023
 
Imprimatur en Nihil Obstat - Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
Door Rev. J.L. Iannuzzi, Ph.B, STB, STL, STD

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message