DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Eenheid » Eenheid vanuit het Hart »

Eenheid vanuit het Hart

Door Vassula
Heilig Land Pelgrimage 1998

Eenheid komt in de bekering van ons hart; dat betekent door onze liefde en ons geloof. Het is geen kwestie van een ondertekend verdrag, en het zal evenmin afkomstig zijn van de machtigen die gefragmenteerd zijn; eenheid zal komen en wordt geleefd door diegenen die de Heilige Geest zullen toestaan ​​om hen te raken in hun armoede en hun Licht te zijn. Eenheid komt wanneer we de twee sleutels gebruiken die Onze Heer ons aanbiedt, welke zijn: nederigheid en liefde. Als we deze twee sleutels gebruiken, zal eenheid zegevieren over onze verdeeldheid, welke een zonde is. Eenheid komt wanneer we echt beginnen Jezus Christus lief te hebben. Eenheid komt wanneer we zullen sterven aan onszelf. Eenheid komt wanneer we onze stem temperen om Christus' Stem te horen en dus Zijn Wil doen. Eenheid komt wanneer we ons hoofd laten zakken, opdat Christus' Hoofd gezien wordt. Eenheid komt wanneer we op zoek gaan naar de Belangen van Christus en niet de onze.

"vandaag heerst er een verdeeldheid in Mijn Kerk zoals nooit tevoren; zoals bij Kaïn en Abel, broers, maar toch de één van de ander verschillend; één bloed, en toch verschillend; de één was oprecht, de ander niet; de één was geneigd tot het goede, de ander tot het kwaad en Mij onwelgevallig; de één was trouw en toegewijd, de ander verraderlijk en een rebel; dit zijn tegenwoordig de leden van Mijn Kerk;  Ik heb twee soorten: de één toegewijd, de ander een rebel; Mijn Kerk is verdeeld;..." (29 nov 1992)

Onze verdeeldheid is werkelijk een zware zonde. Onze intolerantie met elkaar is een gruwel in Gods ogen. Onze koppigheid en trots zijn niet naar de Geest van onze Heer. Al deze dingen bewijzen dat de liefde ontbreekt. Alleen door een diepe metanoia kan men de vrucht van liefde verkrijgen die ons naar het pad van verzoening zal leiden. Door bekering kan men herboren worden en een verandering van binnenuit ondergaan. Het is dus in de bekering van ons hart dat de Heilige Geest ons zal leiden tot eenheid. De Heer zegt in een boodschap:

"...het is niet alleen door woorden dat de Eenheid onder de broeders zal komen, maar door de werking van de Heilige Geest; Ik heb je geleid om uit te zien naar de eenheid en de eenheid die Ik verlang te leven; Ik heb je ervoor behoed in bekoring te vallen, omdat Ik wil dat jij het levende voorbeeld bent van wat Eenheid zal zijn; ieder die naar jou zal kijken zal Eenheid zien overeenkomstig het plan van Mijn Hart; laat je niet ontmoedigen door hen die Mijn Plan in jou niet opmerken;  wat Ik je als een gave gegeven heb is meer dan de prijs van parels, meer dan de prijs van alle schatten van de wereld samen! ... Ik, God, zal je niet de eenheid berispen die jij leeft, maar Ik zal de man die jou aanvalt in je zending terechtwijzen; zijn aanvallen op jou zijn als een steen die op Mijn Ogen wordt geworpen... Ik, de Allerhoogste, heb je doen opstaan om een voorbeeld van eenheid te zijn; jullie zijn de eerste vruchten van de Eenheid; Ik zeg je: verspreid Mijn Boodschappen zo ver en wijd als mogelijk; onthoud: Eenheid zal komen door nederigheid en liefde; en laat nu je hart koesteren wat Ik te zeggen heb: om Eenheid te verwerven heb Ik boetedoeningen nodig..." (30 sep 1993)

Christus zal Zijn Plan van Eenheid volbrengen door middel van de armen in geest, want Hij zegt tegen degenen die het uitstellen voor de Eenheid te werken:

"vertel hen, die voor de eenheid werken, naar de hemel op te zien; te zien hoever die verwijderd is van de aarde! zover zijn hun harten van elkaar verwijderd; zo verdeeld zijn ze..." (21 dec 1992)

Eenheid zal komen omdat Christus het wil en het opeist. Jezus zei: "opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt." (Joh. 17:21)

In één van Zijn boodschappen zegt Jezus:

"de komst van Mijn Rijk op aarde is ophanden en Mijn Wil zal geschieden op aarde zoals in de Hemel... Ik zal weer bij jullie allen zijn; en Mijn priesterlijk gebed tot de Vader zal vervuld worden: jullie zullen één zijn, zoals Wij in de Heilige Drie-eenheid;" (2 mei 1991)

Jezus vertelt ons ook over de komst van Zijn Rijk op aarde wanneer iedereen Gods Goddelijke Wil zal doen terwijl nog steeds op aarde, want in onze harten zou Hij de Eenheid van Zijn Kerk al gebouwd hebben. Jezus is in onze tijd vele harten aan het zuiveren, Hij zegt:

""Ik zal jullie zuiveren en genezen; Ik zal jullie vergoddelijken want Ik ben Godheid, Ik zal jullie vervolmaken!" (21 nov 1988)

Jezus zei dat degenen die voor de Eenheid werken allereerst zouden moeten werken aan het verenigen van de data van Pasen. Ik vraag me soms af en zeg: stel dat Christus Zelf plotseling aan hen verscheen in één van hun eenheidsvergaderingen en tegen hen zou zeggen dat zij onmiddellijk de data van Pasen moeten verenigen; wat zouden ze doen? Zouden ze er nog steeds over talmen? Of zouden ze gewoon voortgaan en het doen? Jezus zegt tegen hen:

"wanneer zullen ze allen een decreet uitvaardigen, met unanieme stemmen, om het feest van Pasen op één en dezelfde datum te vieren?" (21 dec 1992)

Jezus vraagt ​​degenen die voor de Eenheid werken het volgende: "Broeder, heb je alles gedaan wat je kunt om de eenheid van Mijn Lichaam te behouden; elke Paastijd moet Ik de beker van jullie verdeeldheid drinken daar deze beker Mij wordt gedwongen... hoe meer tijd er verstrijkt voordat zij de data van Pasen verenigen, des te strenger  zal het oordeel zijn dat deze generatie zal ondergaan. Mijn Wederkomst nadert en wee de het onboetvaardige hart! wee het verdeelde hart! wee het onverzoende hart! “tot in de hel zullen zij zinken!" (31 mei 1994)

Onze Heer wordt zeer ernstig wanneer het een kwestie van trots en hypocrisie wordt. Jezus veroordeelt de onbuigzaamheid en de hardheid van het hart.

"vanwege hun onbuigzaamheid blijven ze onbewoond! (dat wil zeggen zonder de Heilige Geest) velen van hen praten over eenheid en broederlijkheid, maar hun werken zijn bedrieglijk, leeg... HEB BEROUW!

Dan zegt Jezus tot Zijn Kerk: "eens leefden jullie in nederigheid, eenvoud en onbegrensde liefde en jullie tafel was rijkelijk van voedsel voorzien; ja, de grootheid van Mijn Kerk overtrof alles en elk levend schepsel omdat de Eucharistie het Leven van Mijn Kerk uitmaakte; als het Mijn Kerk vandaag ontbreekt aan glans komt dat omdat veel van Mijn kerken Mijn Eeuwigdurend Offer hebben afgeschaft;" (25 nov 1991)

In een andere boodschap toont Jezus hoe ernstig het is onbuigzaam te zijn als het gaat om de eenheid en hoe Hij beledigd wordt als wij niet verzoend zijn in het hart, Hij zegt:

"jullie spreken over de Geest maar handelen niet in de Geest; ... vertel aan Mijn volk dat ik geen beheerders in Mijn Huis wil, zij zullen niet worden gerechtvaardigd op Mijn Dag; want zij zijn juist degenen die Mijn Huis hebben verzakelijkt; Ik heb jullie Mijn Geest gezonden om in jullie hart te leven, daarom zal de Geest die in jullie leeft jullie laten zien dat Mijn Kerk zal worden herbouwd in jullie harten en dat jullie elkaar in jullie hart zullen erkennen als broeders;" (14 okt 1991)

We kunnen ons niet verwaardigen om over eenheid te spreken zonder eerst de twee grootste geboden van God te leven. Het zal zijn alsof we een huis bouwen willen zonder eerst haar funderingen te leggen. Want hoe kunnen we geloven dat eenheid zou kunnen komen als de zaden van de eenheid voortdurend worden gezaaid in een dor en onvruchtbaar land? Geen zaailingen ontkiemen in dat soort dorheid, die de hardheid van ons hart vertegenwoordigt. De Heer zegt in een boodschap:

"sommigen zouden zeggen: "maar we hebben ons altijd aan de wet van de Kerk gehouden en haar gehoorzaamd..." vandaag zegt de Heer: "het is niet voldoende om je aan de wet van de Kerk te houden en haar te gehoorzamen, Ik heb nederigheid en liefde nodig en de bekering van je hart als het fundament voor jullie eenheid... Ik sla jullie allen van boven gade, ieder van jullie; Ik zeg jullie, ieder die doorgaat voor zijn eigen belangen te werken en voor zijn eigen glorie heeft Mijn Hart reeds verloren; ...jullie verdeeldheid is een zonde, ...door in jullie verdeeldheid tegen elkaar te zondigen, ben Ik het, het Lam, tegen wie jullie zondigen, deze zonde van jullie verdeeldheid die dagelijks Mijn Lichaam afslacht"" (27 mrt 1992)

God spreekt vandaag en roept ons allen op tot Verzoening en Eenheid. Er zijn mensen die geloven en er zijn zij die niet geloven dat Jezus Christus tot ons spreekt door mijn zwakke hand. Maar dit is omdat ze Eenheid alleen op basis van hun eigen geest zien en niet in de geest van God. Jezus zegt:

"Ik heb van boven gesproken, niet om Mijn voorschriften aan jullie op te leggen, maar om jullie een verdrag van Vrede en Liefde voor te stellen om jullie allen onder Mijn Vleugels te vergaren en jullie te verenigen... hebben jullie werkelijk begrepen wat de Bruidegom jullie heeft aangeboden? verklaar Mij dan eens waarom telkens wanneer Ik over verzoening spreek, jullie je ogen van Mij afwenden...  verklaar Mij dan jullie verdeeldheid als jullie beweren in de Waarheid te zijn... open je ogen, Mijn vriend! open je hart, niet je verstand!  eenheid zal in jullie hart zijn; verzoening zal in het hart zijn en niet door een ondertekend verdrag! hoe kan iemand beweren rechtvaardig te zijn als jullie landen in oorlog zijn en in brand staan! leer dat Mijn Heilig Hart van jullie verlangt: naastenliefde, edelmoedigheid, gebed en een geest van verzoening, en elkaar te beminnen zoals Ik jullie bemin; zal Ik van jullie je schreeuw van overgave en van berouw horen?" (14 sep 1992)

Door de kracht van de Heilige Geest zullen we verenigd zijn en de Belofte zal volbracht worden, want het is alleen door de Geest van de Heer die de Gever van het Leven is, dat we de gave van Eenheid zullen verkrijgen. Zoals we nu zijn, zijn we net als de verspreide droge beenderen in het visioen van Ezechiël, zo zegt onze Heer. Hier is wat Hij zegt:

"van al die dorre beenderen die nu in het Dal van de Dood verspreid liggen, zal Ik één enkel Lichaam maken; ja, zoals in het visioen van de profeet Ezechiël stel Ik jou dezelfde vraag: "kunnen deze beenderen leven?"

(Ik zei:) Nee. Niet zonder Uw tussenkomst. Niet zonder dat U er leven in brengt, mijn Heer, want ze zijn dor en levenloos.

"Ik ga ze weer tot leven brengen; Ik ben de Verrijzenis; Ik zal er pezen op leggen en zo zullen de verspreide beenderen bijeengebracht worden, en dan zal er vlees op groeien; Ik zal ze bedekken met huid en hun adem geven, zodat ze leven; Ik zal van hen één enkel Lichaam maken... en hen tot leven brengen; Ik zal Mijn Heilige Geest zenden om door de neusgaten van dat Lichaam de aller-krachtigste Adem te blazen die Het die het weer tot leven brengt en Het nogmaals doet opstaan op Zijn voeten om Mij te verheerlijken; "Ik zal vanaf Mijn Troon kristalhelder Water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alle bezoedeling, en Ik zal Mijn Heilige Geest uitstorten om in jullie midden te leven; Mijn Heilige Geest zal jullie worden gegeven om jullie Hart te worden; dan zal Ik, Ikzelf dit Lichaam zalven en het licht dat Ik in jullie ogen zal geven zal Mijn Eigen Goddelijk Licht zijn, het zal komen van Mijn schitterende Glorie, en als een krijgsman zullen jullie zonder vrees wandelen, want Ik zal jullie Toorts zijn, die voor jullie uitgaat en jullie de weg wijst; je zult geen lamplicht nodig hebben, want Ikzelf zal jullie Licht zijn; alle andere naties zullen bij het zien van jullie Schoonheid jullie voetspoor volgen en hun schatten en hun rijkdom brengen en ze samen met zichzelf aan jou aanbieden; en in jouw hand zal Ik een ijzeren scepter plaatsen en je kleden in majesteit en luister... zo zal Mijn Geest ieder van jullie op het eind verenigen en iedereen zal geloven dat het de Vader was die Mij gezonden heeft, iedereen zal Mij erkennen als het Offerlam;" (30 mei 1993)

Jezus zal onze verdeeldheid niet meer lang accepteren... Luister nu (zegt Hij): "Ik zal jullie omsmelten! (de 3 ijzeren staven, die de Rooms-katholieke, de Orthodoxe en de Protestantse Kerken voorstellen, in het visioen dat Hij mij gegeven had) Ik zal jullie allen tezamen in een smeltkroes doen, en zoals een vuur dat onder de smeltkroes wordt gestookt, zal Ik jullie allen omsmelten; Mijn Koninkrijk zal niet verdeeld blijven'" (30 mei 1993)

Jezus vraagt ​​ons te bidden voor degenen die Zijn Heilige Geest onderdrukken en die doen alsof ze werken voor Eenheid, maar die een net uitstrekken voor degenen die de Eenheid praktiseren en zich hebben verzoend. Jezus die al deze omwentelingen ziet, vraagt met een droevige stem:

"wanneer Ik zal terugkeren, hoeveel geloof zal er dan nog over zijn? als Ik kom, zal Ik dan jullie, Mijn vrienden, anders aantreffen dan Ik zou willen dat jullie zijn? zullen jullie nog de Taal en de Tradities hebben die Ik jullie heb doorgegeven? of zullen jullie praten als filosofen en preken op een Toren van Babel? vertel Mij, wat is er geworden van de Geest waarmee Ik jullie heb begiftigd? jullie gist is dezelfde als die van de Farizeeën en Sadduceeën; jullie praten over de Wet maar draagt haar niet in jullie hart... jullie hebben de belangrijkere zaken van de Wet verwaarloosd: liefde, berouw, barmhartigheid, het goede geloof! wie van jullie die in Mijn Naam predikt bemint zijn vijanden echt?" (19 mrt 1993)

"bid voor het huis van het Oosten en het Westen om samen te komen, als twee handen in gebed verenigd, één paar handen, gelijk, en in schoonheid als ze samengevouwen naar de hemel wijzen als ze in gebed zijn; laat deze twee Handen, behorend tot hetzelfde Lichaam, samenwerken en hun bekwaamheid en hulpbronnen met elkaar delen... laat die twee handen Mij samen opheffen, ach... wanneer zullen deze Handen van Mijn Lichaam Mij boven het Altaar opheffen, Mij samen vasthoudend? O komt! Ik verlang geen langdurig beraad, ieder die onder jullie de eerste en de beste wil zijn moet slaaf van allen worden;" (15 jun 1995)

Tijdens het Angelus op 11 augustus 1996, verklaarde Paus Johannes Paulus II, toen hij sprak over de Orthodoxen: "De dingen die ons verenigen zijn veel groter dan de dingen die ons te verdelen." Dit waren voor de Orthodoxen zeer bemoedigende woorden om te horen, omdat we van één van zijn prelaten gehoord hadden, die naar Alexis II schreef, dat er tussen de Rooms-katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk grote elementen waren die ons verdeelden.

De Paus noemt de Orthodoxe Kerk: “Zusterkerk". Hij zei ook dat het Lichaam van Christus het nodig heeft met twee longen te ademen, ons gelijkstellend aan de andere long. Maar zijn stem doet me denken aan de stem van Johannes de Doper: "een roepende in de woestijn", want er komt nauwelijks een antwoord op zijn kreten door de zijnen. Ik verlang er echt naar een echo te horen van de priesters, bisschoppen en de kardinalen van de Paus. Waarom horen we niet meer stemmen van zijn eigen prelaten, in navolging van wat hij zei?

Door het niet accepteren van elkaar en door het niet verzoenen, bewijzen we alleen maar aan de rest van de wereld dat de liefde in ons ontbreekt en dat we niet willen buigen. Jezus zegt herhaaldelijk zegt dat de sleutel tot eenheid  nederigheid en liefde is. De Heer vraagt ​​ons om te buigen (onze onbuigzame ijzeren nekken) in nederigheid en liefde om de vrucht van eenheid te verkrijgen. Jezus zegt:

"bid om eenheid en luister niet naar degenen die geen eenheid willen;  de Verdeler houdt hen gescheiden en agressief van geest; ieder die niet eerlijk en met geheel zijn hart werkt voor de Eenheid bedroeft Mijn Heilige Geest... het is niet de welsprekendheid noch het langdurig beraad dat hen tot Eenheid zal leiden; het is niet hun uitwisseling van lof voor elkaar die Mijn Kerk één zal maken; al deze dingen vermoeien Mij... verwoesting en ruïne zijn Mijn Heiligdom binnengedrongen, dus welke lof kunnen zij elkaar geven?" (15 juni 1995)

De Heilige Geest roept ook uit naar Zijn Bruid om Eenheid:

"bid dat Ik, de absolute volheid van God, de uitdrukking van je geest, het licht in je ogen, in jullie midden neerdaal om de wereld te laten zien hoe fout ze was, om de Kerken de zonde van hun verdeeldheid te laten zien en hoe, ofschoon ze dagelijks verklaren dat er één Heer is, één geloof, één doopsel, en één God die de Vader is van allen, voor allen, door allen en in allen, zo liefdeloos zijn voor elkaar; Wij kunnen niet zeggen: ‘jullie hebben alles gedaan om de eenheid te bewaren, die Ik jullie in het begin heb aangeboden, toen jullie nog kind waren en in Mijn Armen';

vandaag zeggen jullie: ‘ik ben geen kind meer en ik kan zelf lopen’, en sindsdien ben je uit Mijn Omhelzing gestapt en ben je gewend aan je eigen weg te gaan... O kind van de Vader! vrucht van de Zoon! Mijn Stad en Mijn Bruid! je geur heeft je verlaten... zullen er nog enige overlevenden in je overblijven als Ik neerdaal in volle kracht?" (9 nov 1994)

En ik zal eindigen met de woorden van Christus:

"de echte Christen is degene die innerlijk een Christen is, en de echte Eenheid is en zal zijn in het hart; Eenheid zal niet naar de letter zijn, maar van de geest;"

 
Eenheid
Een Schreeuw van het Heilig Hart: Christus’ Verlangen naar Eenheid
Eenheid vanuit het Hart
De Data van Pasen
Een Voorbeeld van Eenheid in het Oosten
Oecumene en Spiritualiteit
De Paus en Patriarch Theoctist
Een Spirituele Echo van Eenheid

Een Schreeuw van het Heilig Hart: Christus’ Verlangen naar Eenheid
Vassula spreekt 500 pelgrims toe, met inbegrip van een Kardinaal, Aartsbisschoppen, Bisschoppen en Oecumenische geestelijken en leken van vele denominaties, over de onderrichtingen over de Eenheid in de Boodschappen van WLIG - op de Oecumenische Pelgrimage in Turkije op 25 mei 2007
 

Eenheid vanuit het Hart
Vassula gaf deze krachtige toespraak tijdens de Heilig Land Pelgrimage in 1998
 

De Data van Pasen
Jezus roept ons op om de data van Pasen te verenigen
 

Een Voorbeeld van Eenheid in het Oosten
Monseigneur Isidore Battika deelt met de pelgrims van WLIG een bemoedigend voorbeeld - en een uit echte wereld - van de eenheid die in Syrië wordt gepraktiseerd.
 

Oecumene en Spiritualiteit
Oecumenische toespraak gegeven door Vassula aan het Internationale Centrum van de Birgittinessen van Farfa.
 

De Paus en Patriarch Theoctist
Vassula was getuige van deze bijzondere ontmoeting tussen Paus Johannes Paulus II en Patriarch Theoctist
 

Een Spirituele Echo van Eenheid
Een Toespraak gegeven door Vassula Rydén gericht aan de Oecumenische Conferentie van de Wereldraad van Kerken
 

 

"Unity, Virtue of Love"
Dit boek met uittreksels uit de Boodschappen onthult ons hoe God ons vandaag de dag vertelt dat Eenheid onder Christenen essentieel is om vrede, liefde en verzoening in de wereld te brengen.

Stem dat we allemaal het feest van Pasen op één datum vieren
OneDate.org - Stem dat we allemaal het feest van Pasen op één datum vieren

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Wat Is De Dag Van De Heer?
Satan Misleidt De Wereld Opnieuw Met De Leugen Waarmee Hij Eva Heeft Misleid

 
EERDERE BOODSCHAP:

Ik Heb Vruchten Geoogst Van Mijn Goddelijke Werk
 

 
TOP NIEUWS:

NIEUW BOEK: De Hemel Bestaat Maar De Hel Ook (video)
De langverwachte Nederlandse publicatie van de internationale bestseller 'Heaven Is Real, But So Is Hell' van Vassula Rydén, is verschenen.
 
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Het COVID-19-vaccin en "het merkteken van het beest".
 
Onze Lieve Vrouw Eren
Onze Lieve Vrouw te eren in het bijzonder het sublieme geschenk van het Goddelijk Moederschap.

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message